Referat af møde i Klima- og Planudvalget

Den 07.06.2018 kl. 16:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erling Larsen, (A)
Ken Kristensen, (V)
Marie Møller, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Torben Haack, (F)


110.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Torben Haack (F) meldte afbud.

Mette Jorsø (V) deltog ikke under punkterne 130-133.

Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


111.   Møde med Vallø Stift og beboerforeningen "Strandskoven"


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede efter indstilling fra Klima- og Planudvalget den 20. marts 2018 at fremme kystbeskyttelsessagen. Samtidig besluttede Byrådet, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle arbejde videre med en løsning i den sydlige del af kommunen, hvor forvaltningen arbejder videre med at anlægge et dige i kote 2,8 m. mellem sommerhusene på den østlige side af Strandvejen "Strandhusene" og Strandvejen. Vallø Stift ejer det areal, som strandhusene er placeret på, mens de enkelte strandhuse er ejet af beboerne. På en stor del af strækningen ligger Strandvejen over kote 2,8 m., og derfor er det ikke nødvendigt, at etablere diget der. Den foreslåede løsning ses som bilag.

Begrundelse for valg af denne løsning fremgår af sagsfremstillingen, som her citeres:

"Mod syd på strækningen langs Strandhusene, der er sommerhuse på lejet grund, foreslår forvaltningen, at der arbejdes videre med en løsning, hvor barrieren dels består af selve Strandvejen - der har topkote over 2,8 m. og dels udfor de sydligste sommerhuse, hvor vejkoten er lavere, at supplere med et lerdige mellem vejen og Strandhusene. Et stranddige, som er alternativet, vil bestå af et ca. 10 m. bredt og 1 m. højt dige foran sommerhusene, og det er der blevet udtrykt modstand imod af beboerne i Strandhusene. Begrundelsen er, at det vil påvirke udsigten og naturen negativt. Strandvejsdiget koster ca. 1/3 af prisen af Stranddiget. Grundejer, som er Vallø Stift, ønsker dog, at der etableres et stranddige foran Strandhusene. Forvaltningen vil anbefale ud fra en afvejning af økonomien, beboernes ønsker og påvirkningen af naturen, at der arbejdes videre med et strandvejsdige."

I vedlagte notat ses den væsenligste korrespondance mellem Vallø Stift, forvaltningen og beboerforeningen.   

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt.

Udvalget arbejder videre ud fra Byrådets beslutning den 20. marts 2018.

Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


112.   Proces efter Byrådets beslutning om fremme af kystbeskyttelsesprojekt


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 20. marts 2018 efter indstilling fra Klima- og Planudvalget og Økonomiudvalget at fremme kystbeskyttelsessagen efter Kap. 2a i Kystbeskyttelsesloven.

Tilbagemelding på udsendelse af infobreve

Efter loven skal alle ejere af fast ejendom, der kan blive pålagt bidragspligt orienteres om Byrådets beslutning. Derfor foretog Teknik- og Miljøforvaltningen den 20. marts 2018 et udtræk af matrikelejere i ejendomsregisteret i det område, der omfatter en højrisikozone og en risikozone samt tilgrænsende områder. Området fremgår af vedlagte bilag.

Forvaltningen har sendt informationsbreve til samtlige ejere af fast ejendom i området. Det drejer sig om ca. 5.800 matrikler i området. Det betyder, at der er sendt besked til over 10.000 ejere, da de fleste ejedomme har en hovedejer og en ligestillingsejer. Alle ejere, der ejer mere end 3 matrikler har fået særskilt brev. Alle breve blev sendt med digital post eller, hvis det ikke er muligt, med papirpost i perioden 26. - 28. marts 2018. 

Brevet havde form af et infobrev. Dog har forvaltningen i perioden 27. marts til den 22. maj 2018 modtaget 97 tilbagemeldinger. De er kommet pr. mail (91) og via telefon (7). Derudover har er 7 breve returneret i papir med adressat ubekendt.  

Hovedparten af tilbagemeldingerne falder i følgende 3 grupper:

 1. Jeg ejer ikke denne ejendom mere (21)
 2. Kommentarer til inddelingen af risikoområderne og bidragsfordelingen (10)
 3. Fint/set/accept (40)
 4. Modvilje mod projektet (13)
 5. Andet (13)

Et "høringsnotat" med bidrag og forvaltningens bemærkninger er vedlagt som bilag.

Arbejde og revideret tidsplan

På baggrund af tilbagemeldingerne vil forvaltningen se på projektet og sandsynligvis justere grænserne for risikoområderne, idet der er områder i risikoområderne, der ligger forholdvis højt. Samtidig er der mindre områder, der umiddelbar er oversvømmelsestruet, som ikke er inkluderet i risikoområderne. Selve det fysiske projekt skal detaljeres og forfines i de enkelte områder, så det bliver klar til den endelige høring af projektet.  

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


113.   Igangsætning af idéfase i forbindelse med miljøvurdering af kystsikringen


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget og Økonomiudvalget, at

 1. der igangsættes en offentlig idéfase i forbindelse med en miljøvurdering af kystsikringsprojeket, jf. miljøvurderingsloven
 2. der afholdes et borgermøde i forbindelse med idéfasen.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune har siden starten af 2015 arbejdet på en løsning til at beskytte byområderne langs kysten imod oversvømmelser fra Køge Bugt. Det skyldes, at kommunens klimatilpasningsplan fra 2014 viste, at byområderne langs kysten ligger udsat i forbindelse med stormflodshændelser, der kunne medføre tab af store værdier i områderne. Derfor vedtog Byrådet den 20. marts 2018, at der skulle arbejdes videre med en kystsikringsløsning. Staten har endvidere udpeget kystzonen til Køge Bugt som risikoområde for oversvømmelse.

Projektet dækker hele kommunens kyststrækning og er opdelt i tre områder. En nordlig del som omfatter kyststrækningen fra kommunegrænsen mod Solrød Kommune til Køge Marina. På denne strækning planlægges for et "landdige" mellem Københavnsvej og lagunen. Diget udformes rekreativt, således at der på toppen af diget etableres sti. Den midterste del omfatter havneområderne fra marinaen til og med Sdr. Havn ved Køge Kyst. På denne del etableres højvandsmur og højvandssluse ved Køge Å, da åen er særligt udsat. Den sydlige del omfatter strækningen fra Sdr. Strand til kommunegrænsen mod Stevns Kommune. På denne strækning etableres dige med henblik på beskyttelse af Strandvejen.

Kystsikringsprojektet omfatter diger, som beskytter mod oversvømmelse fra havet, og som er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10k, og projektet medfører samtidig et krav om, at der skal udarbejdes en Natura 2000-konsekvensvurdering. Derfor skal projektet undergå en miljøvurdering (VVM).

Miljøvurderingsloven fastsætter, at der i forbindelse med første fase af en miljøvurdering af et større anlægsprojekt skal offentliggøres en kort beskrivelse af hovedtrækkene for det påtænkte projekt og indkalde til idéer og forslag til brug for fastlæggelsen af indholdet af den efterfølgende miljøkonsekvensrapport. Denne indledende fase skal give borgerne mulighed for at komme med forslag til hvilke forhold, der bør belyses nærmere i den efterfølgende miljøkonsekvensrapport.

Idéfasen vil forløbe i fire uger fra den 6. august 2018 - 3. september 2018. Forvaltningen vil afholde et borgermøde om, hvad en miljøvurdering er samt information om projektet, og de dele, der vurderes at skulle undersøges. Borgermødet foreslås afholdt enten tirsdag den 14. august 2018 eller onsdag den 15. august 2018 kl. 19 - 21.

Idéer og forslag fremkommet i idéfasen vil sammen med øvrige vurderinger give et samlet billede af omfanget og indholdet af en kommende miljøkonsekvensrapport. Disse opsamles i et notat og en sag, der forelægges til politisk behandling ultimo 2018, hvor der tages beslutning om den videre miljøvurderingsproces samt indholdet af miljøkonsekvensrapporten, herunder en nærmere plan for inddragelsen af offentligheden.

Økonomi
Udgifterne i forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten afholdes af kystbeskyttelsesprojektet. Rapporten skal udarbejdes af eksterne konsulenter, og opgaven udbydes i efteråret 2018. Rapporten vurderes at koste ca. 1 mio. kr., som senere vil blive pålagt det nedsatte digelaug.
Kommunikation
Beskrivelsen af kystbeskyttelsessprojektets hovedtræk offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside, når idéfasen indledes. Køge Kommune vil afholde et borgermøde medio august 2018.
Beslutning

Anbefales.

Borgermødet afholdes den 16. august kl. 19.00.

Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


114.   Faglige Anlægsbehov for Klima- og Planudvalget


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltning indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget

 1. drøfter de fremlagte anlægsbehov
 2. beslutter, hvilke forslag der skal udgøre den endelige oversigt over Faglige Anlægsbehov.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget drøftede i maj måned input til Faglige Anlægsbehov. På den baggrund samt Teknik- og Miljøforvaltningens egne input er de Faglige Anlægsbehov på Klima- og Planudvalget vedhæftet som bilag.

Ved Faglige Anlægsbehov forstås anlæg, der:

 • er begrundet i et fagligt behov
 • er nødvendige for at løfte/varetage de lovgivningsmæssige krav
 • opstår i forbindelse med omstilling/effektivisering.

Udvalget skal på mødet i juni måned drøfte de fremlagte Faglige Anlægsbehov og beslutte eventuelle ændringer heri. De resterende forslag udgør herefter udvalgets oversigt over Faglige Anlægsbehov.

Derefter er det op til de enkelte partier at bære forslag ind til drøftelse i forbindelse med budgetforhandlingerne i august/september.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Drøftet.

Genoptages på augustmødet.

Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


115.   Nedlæggelse af 5 klubværelser


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at der gives samtykke til nedlæggelse af 5 klubværelser, så der kan indrettes en familiebolig.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med større renovering og modernisering, ønsker ejer af Vestergade 39, Køge, at nedlægge 5 klubværelser á ca. 20 m² på 1. sal og indrette en 3 værelses familiebolig på 114 m² i stedet for.

I henhold til Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene § 46 stk. 1 kan der ikke, uden kommunalbestyrelsens samtykke, nedlægges boliger helt eller delvist.

Kommunalbestyrelsen kan ikke nægte sammenlægning af boliger, såfremt bruttoetagearealer af de boliger, der tilvejebringes, ikke overstiger 130 m². Da der er i denne ejendom er tale om enkeltværelser, kan Kommunalbestyrelsen vælge om der skal gives tilladelse eller et afslag.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


116.   Virksomhed på Bækgårdsvej 80


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede på mødet den 3. maj 2018 at rette henvendelse til ejeren af grunden på Bækgårdsvej 80, 84 og 86 med henblik på at anmode om at redegøre for affaldsdepotet på grunden og den endelige løsning. Baggrunden er, at Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en række klager fra naboen mod syd over forholdende på ejendommen på Bækgårdsvej. Udvalget behandlede desuden en sag herom i mødet i marts 2018.

Ejeren har i sit svar nævnt, at

 • grunden skal anvendes til erhvervsmæssigt formål i form af genbrugsvirksomhed. Virksomhedens aktiviteter vil omfatte bl.a. modtagelse af ikke farligt affald samt uforurenet jord til genanvendelse, nedknusning af beton, genbrug af mursten, forbedring af jord med mere
 • den tilkørte jord skal anvendes til jordvolde og terrænregulering. Den endelige terrænkote vil blive 39.

Grunden er omfattet af Lokalplan nr. 108, som fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål i form af lettere industri, herunder produktionsvirksomhed, entreprenørvirksomhed samt lager og værkstedsvirksomhed med videre. Forvaltningen har tidligere vurderet, at virksomheden og dens aktiviteter, som beskrevet, umiddelbart passer ind i lokalplanens anvendelse. Virksomheden og dens aktiviteter skal miljøgodkendes, og i miljøgodkendelsen vil der blive stillet vilkår for driften af virksomheden. I denne forbindelse vil det blive vurderet, hvorvidt den passer ind i anvendelsen af lokalplanens område.

Lokalplanen fastsætter endvidere, at der skal etableres et plantebælte på minimum 12 m. i områdets (grundens) sydlige afgrænsning mod naboen. Ejeren af ejendommen har tidligere tilkendegivet, at volden skal beplantes med træer og buske og skal desuden tilsås med græs med videre. Forvaltningen har vurderet, at den beplantede vold kan etableres i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser om beplantning. Der er ingen bestemmelser i lokalplanen, der sætter grænser for højden af en vold i denne forbindelse.

Konklusionen er, at der ikke er aktiviteter, der strider mod den gældende lokalplan. Forvaltningen skal fortsat gøre opmærksom på, at der er brugt mange ressourcer på klagerne fra naboen syd for ejendommen på Bækgårdsvej.

Økonomi
Sagen har ingen økonomisk konsekvens for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


117.   Ansøgninger til landsbypuljen - forår 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget beslutter,
 1. hvilke ansøgninger der skal tildeles støtte fra landsbypuljen
 2. hvordan et eventuelt restbeløb skal anvendes.
Baggrund og vurdering

Landsbypuljens formål er at støtte projekter og aktiviteter, der kan fremme realiseringen af Køge Kommunes landdistriktspolitik – i kommunens 32 afgrænsede landsbyer og det åbne land.

I 2017 modtog 16 projekter tilskud fra landsbypuljen på 1,08 mio. kr. på et anlægsprojekt. I denne tredje ansøgningsrunde er der afsat 0,5 mio. kr. til nye projekter på Klima- og Planudvalgets driftsbudget.

Der er indkommet 10 ansøgninger til kommunens landsbypulje med et samlet ansøgningsbeløb på 663.549 kr. To ansøgninger fra henholdsvis Ejby og Borup er ikke en del af den tilsigtede målgruppe. Hvis disse to ansøgninger udtages, vil der være ansøgninger om tilskud på i alt 333.549 kr. Det vil medføre et restbeløb på 166.451 kr.

Restbeløbet foreslås anvendt på én af følgende måder:

 1. Der gennemføres en 4. ansøgningsrunde i efteråret 2018
 2. Restbeløbet anvendes til at afrunde eksisterende gadekærsprojekter - oprensning og forskønnelse. I forbindelse med den første ansøgningsrunde i foråret 2017 foretog ETK en samlet beregning for de dengang fire ansøgte gadekærsprojekter. Beregningen redegjorde for et højere budget end ansøgt. Der kan derfor ses et behov for flere midler til gadekærsforbedringer. 

På baggrund af udvalgets beslutning vil forvaltningen gå i dialog med de enkelte ansøgere for at afklare en række praktiske og myndighedsmæssige forhold.

De elementer/anlæg, der anlægges på offentligt areal, skal koordineres med Anlægsafdelingen og ETK for dels at aftale brugen af kommunale arealer i forhold til sikkerhed og forsikring samt at afstemme forventninger i forhold til de mulige driftsopgaver og -udgifter.

Økonomi
Der er afsat 500.000 kr. til nye projekter på Klima- og Planudvalgets driftsbudget.
Beslutning

De indkomne ansøgninger imødekommes bortset fra Ejby og Borup, da puljen er forbeholdt landsbyer.

Der gennemføres en 4. ansøgningsrunde i efteråret 2018.

Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


118.   Anvendelse af ejendom på Vestre Havnevej


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at der gives en 3-årig dispensation fra lokalplan 3-39 Boliger og erhverv ved Vestre Havnevej´s anvendelsesbestemmelser, for derigennem at åbne mulighed for at udleje garnhytten Vestre Havnevej 9 til formål beskrevet i ordensregulativet for kommunale anlæg ved Åbassinet. 
Baggrund og vurdering

Garnhytten, der er beliggende på Vestre Havnevej 9, er blevet ledig. Nogle af Åbassinets brugere m.fl. har vist interesse for at leje hytten.

Området ved Åbassinet er omfattet af lokalplan 3-39 Boliger og erhverv ved Vestre Havnevej. Af lokalplanredegørelsen fremgår det, at det med etableringen af garnhytterne har været hensigten at skabe plads til garnhytter til de erhvervsfiskere, der jf. fiskeriloven, Lov nr. 281 af 12. maj 1999, har erhvervsmæssigt behov for denne særlige beliggenhed, mens der skabes yderligere plads til fiskere på arealer nord for inderhavnen.

Det fremgår følgende af lokalplanens anvendelsesbestemmelser, at de etablerede garnhytter er forbeholdt til anvendelse af erhvervsfiskere. 

Den konkrete garnhytte har i en periode været anvendt som redskabsskur for kommunens tilsynsførende med Åbassinets bådbroer og skure. Der er ikke mere behov for at anvende hytten til dette formål. Anden anvendelse vil imidlertid kræve en dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

Med de seneste ændringer af Planloven er der åbnet mulighed for, at der vil kunne dispenseres fra lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Således fremgår det af bemærkningerne til loven, at ændringerne i § 19, stk. 1 giver kommunalbestyrelsen mulighed for midlertidigt at dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en plan m.v., der er opretholdt efter § 68, stk. 2, selvom dispensationen er i strid med principperne i planen. Det er således en betingelse, at sådanne dispensationer tidsbegrænses til maksimalt 3 år og 10 år for studieboliger, hvilket skal fremgå som vilkår i en dispensation. 

Udlejning af garnhytterne og skurene ved Åbassinet er i øvrigt omfattet af bestemmelserne i Ordensregulativet for kommunale anlæg ved Åbassinet. Regulativet fastlægger bl.a., at skure kun kan lejes af bådejere med fast plads i Åbassinet. 

Økonomi
En dispensation vil ikke umiddelbart have økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


119.   Landzonetilladelse til opsætning af telemaster i Køge


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget beslutter, om der skal meddeles landzonetilladelse til de to telemaster.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget ansøgning om landzonetilladelse til opsætning af mobilmast på Urupvej 12 og på Turøvej 38. Fælles for de to adresser er, at de begge ligger i områder med værdifuldt kulturmiljø, kulturhistoriske bevaringsværdier og/eller bevaringsværdige landskaber.

Urupvej 12 - ansøgning 1

Telcon ansøger om landzonetilladelse til opsætning af én telemast på 48 m. højde på Urupvej 12 med teknikskab. Ejendommens ejer har givet tilsagn om tilladelse til opsætning på hans jord ved jernbanen. Baggrunden for ansøgningen er, at Folketinget har besluttet at forbedre mobil- og internetdækning i tog, så togpassagerer kan anvende toget som fuldt funktionsdygtig arbejdsplads med stabil internetforbindelse.

Ansøgningen har været i naboorientering i 14 dage hos berørte naboer både i Køge Kommune og i Roskilde Kommune. Der er indkommet 6 bemærkninger til sagen alene fra borgere i Køge Kommune. Alle bemærkningerne tager udgangspunkt i,  at ingen ønsker en telemast på adressen begrundet i den bevaringsværdi og kulturhistoriske værdi landskabet har på dette sted, og de er uforstående over, hvorfor eksisterende master ikke kan dække.

I 2010 gav Teknik- og Miljøforvaltningen landzonetilladelse til Telcon til at opsætte en telemast på 36 m. højde med præcis samme placering. Efterfølgende tilbagekaldte forvaltningen ansøgningen, da det erfaredes, at der blev opsat en tilsvarende mast på den anden side af kommunegrænsen til Roskilde ca. 1.400 m. derfra.  

Som bilag til sagen har Telcon udarbejdet et notat, der beskriver, hvorfor det i dag ikke er muligt at bruge eksisterende master i området til at dække hele banestrækningen.

Forvaltningen har udpeget 3 lokaliteter, hvorfra der ønskes en visualisering af ny mast ved Urupvej. Lokaliteterne er valgt ud fra, hvor der er beboelse, som kan være særligt generet af udsigten.

Telcon har leveret vedhæftede visualisering. Visualiseringen viser, at mobilmasten vil være delvist dækket af beplantning og kuperet terræn fra de udvalgte steder. Tættere på masten er der ikke den samme beplantning til at skærme, og masten vil selvsagt være mere synlig.

Turøvej 38 - ansøgning 2

Lindeneg ansøger om landzonetilladelse til opsætning af en 42 m. høj gittermast på adressen Turøvej 38 med teknikskab. Ejendommens ejer har givet tilsagn om tilladelse til opsætning på hans jord i forbindelse med driftsbygningerne til ejendommen. Baggrunden er, at Energistyrelsen har givet TT-netværket (TT-Netværket er Telias og Telenors forenede infrastrukturselskab) tilladelse til at anvende specifikke sekvenser, men med tilladelsen følger også krav om dækning af specifikke adresser, hvor der i dag ingen dækning er. Tilladelsesindehaveren skal senest den 13. december 2019 opfylde det dækningskrav, der er angivet i tilladelsen.

Sagen har været sendt i naboorientering hos berørte naboer i området. Der er ikke indkommet nogen bemærkninger.

Adressen Turøvej 38 ligger åbent i landskabet, men masten er placeret i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Der er ingen skov, beplantning eller terræn i området, der kan være med til at skjule eller formidle overgang mellem mast og landskab.

Da begge ansøgninger er begrundet i statslige krav til henholdsvis Banedanmark og teleselskaberne, er der tale om samfundsmæssige hensyn. Forvaltningens vurdering er, at den enkelte mast vil skæmme landskabet i mere eller mindre grad, og at det vil være en afvejning om, hvorvidt der skal tages hensyn til samfundsmæssige hensyn om it-dækning eller de landskabelige hensyn, som er beskrevet i kommuneplanen. 

Retningslinjer for kulturhistoriske interesseområder og bevaringsværdige landskaber  i kommuneplan 2013 er stort set enslydende og omhandler følgende hovedpunkter:

 • Der må som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug m.m.  Bygninger og anlæg skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af værdierne.
 • Arealanvendelsen af særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkeltelementer må ikke ændres, hvis det forringer deres værdi. Ændringer kan dog ske, hvis det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og såfremt det ud fra en konkret planmæssig vurdering kan ske uden at tilsidesætte de særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkelte elementer.

Kravet til mobil- og internetdækning har været jævnt stigende. Der foregår hele tiden udvikling på området, og tendensen har indtil nu været, at kravet til dækningen og hurtighed på nettet opskalleres. Indtil nu er det problem søgt løst bl.a. ved at sætte et øget antal master op.

Forvaltningen lægger op til en politisk drøftelse af problemstillingen set i lyset af, at denne tendens fortsætter, og at det derfor i fremtiden er svært at leve op til ovenstående retningslinier.

Til orientering er der indkommet yderligere 2 forespørgelser om opsætning af telemaster i eller omkranset af værdifuldt kulturmiljø, kulturhistoriske bevaringsværdier og/eller bevaringsværdige landskaber/fredsskov. En fra Telcon og en fra Telecom. Der ønskes én telemast ved Åshøje og én ved Grubberholmsvej. Begge master skal sættes op for at sikre en stærk mobildækning i områderne. I disse to områder er der ikke udpeget en præcis placering endnu, og sagerne har ikke været i naboorientering.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ansøgning 2 vedr. Turøvej 38 godkendes.

Ansøgning 1 vedr. Urupvej 12 undersøges nærmere om Roskilde-masten evt. kan ombygges.

Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


120.   Organisering af arbejdet med Grøn Omstilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget drøfter den fremtidige organisering af arbejdet med Grøn Omstilling.
Baggrund og vurdering

Før 2017 blev Køge Kommunes agenda21-arbejde varetaget af Det Grønne Hus og af en dedikeret agenda21-medarbejder i forvaltningen. I Det Grønne Hus var fokus især på lokale, grønne initiativer og det folkelige engagement, men der blev også arbejdet med fx strategisk energiplanlægning. 

Det Grønne Hus modtog et årligt tilskud (ca. 1 mio. kr.), hvoraf halvdelen gik til husets drift og halvdelen til at gennemføre projekter (primært lønudgifter). Derudover var der en række mere eller mindre faste aftaler med forvaltningen om at løse nærmere definerede opgaver indenfor miljø, affald, natur mv. I alt med agenda21-puljen og agenda21-medarbejderen, der blev overført til Det Grønne Hus, beløb det samlede tilskud sig til godt 2,6 mio. kr. Det Grønne Hus havde derudover indtægter i form af en række eksterne fondsmidler til at gennemfører projekter. Det Grønne Hus havde i årene inden lukningen underskud på grund af faldende eksterne indtægter.   

Efter lukning af Det Grønne Hus blev der afsat 1,5 mio. kr. til arbejdet med grøn omstilling. Dette beløb dækker bl.a. løn til en nyoprettet stilling som grøn ambassadør, kontingent til Gate21, udgifter til deltagelse i projekter og udgifter til driften af Det Grønne Hus i Vestergade. I 2017 dækkede beløbet desuden underskuddet fra Det Grønne Hus.

Med etableringen af den nye funktion med en grøn ambassadør blev det samtidig aftalt at evaluere ordningen efter noget tid, for at se om den nye model for organisering af arbejdet med grøn omstilling dækker, de ønsker, der måtte være.

Den grønne omstillingsgruppe har drøftet prioriteringen af området og har bl.a. været på besøg hos Miljøpunkt Indre By, der er etableret for en uafhængig fond, med politisk repræsentation i fondsbestyrelsen.

De tre modeller i bilaget illustrerer forskellige retninger for, hvordan Køge kan arbejde med grøn omstilling. Modellerne er:

 1. "Den kommunale", hvor fokus er på grøn omstilling af forvaltningens arbejde
 2. "Kombinationen", hvor der både arbejdes med  afgrænsede  forvaltningsopgaver og nogle lokale, grønne projekter
 3. "Den uafhængige", der er inspireret af Miljøpunkt Indre By, og som understøtter virksomheder og borgeres grønne aktiviteter.

Modellerne er eksempler til drøftelse, og de enkelte underpunkter kan kombineres på forskellig vis.

Økonomi

De tre modeller har forskellige budgetter, således at:

 1. "Den kommunale" har et budget på 1,5 mio. kr.
 2. "Kombinationen" har et budget på 2 mio. kr.
 3. "Den uafhængige" har et budget på 2,5 mio. kr. + evt. lønudgifter til en kommunal agenda21-medarbejder-
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


121.   Proces for opstilling af vindmøller


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget godkender, at

 1. igangsætte en proces for at realisere ambitionerne i den strategiske energiplan og den kommende kommuneplan om at opstille vindmøller i Køge Kommune
 2. forvaltningen tager kontakt til de interessenter, der har udtrykt interesse for at opstille vindmøller.
Baggrund og vurdering

Byrådet har i 2016 vedtaget en strategisk energiplan, hvor der er udtrykt en målsætning om at opstille vindmøller i Køge Kommune. Vindmølleplaceringerne er som følger: Erstatningsvindmøller ved Vilkestrup, nye møller ved Juellund og vindmøller på de nye dækmoler i Køge Havn. Byrådet vedtog i 2013 at afvente resultaterne af den nationale helbredsundersøgelse, før der blev arbejdet videre med vindmølleplanlægningen i kommunen. De hidtil offentliggjorte resultater giver ikke umiddelbart anledning til bekymring for vindmøllernes helbredsmæssige effekter.

Det anbefales på den foreliggende baggrund at igangsætte den forberedende proces og rette henvendelse til interesserede parter. Teknik- og Miljøforvaltningen vil følge resultaterne fra helbredsundersøgelserne efterhånden, som der kommer resultater, og vil holder Klima- og Planudvalget orienteret.

Det anbefales endvidere at arbejde målrettet for at sikre lokal deltagelse og opbakning til vindmøllerprojekter gennem tidlig inddragelse og undersøgelser af udvidede muligheder for medejerskab af vindmøllerne. En udvidet procesplan med fokus på inddragende processer og undersøgelse af muligheden for at oprette en fond, der kan stå bag opstilling af vindmøller.

Overordnet procesplan:

2018:                 Afklaring af interesserede/potentielle ansøgere (herunder brev til Klar Forsyning, kontakt til Køge Erhvervshavn, vindmøllegruppen, industrielle investorer etc.)

2018:                 Undersøgelse og afklaring af modeller for folkelig deltagelse

2019:                 Beslutning om igangsættelse af projekt

2019:                 Revision af VVM og udarbejdelse af lokalplan

2020:                 Offentlighedsfase

2021:                 Etableringsfase

2022:                 Drift

Procesplanen revideres og konkretiseres efter dialog med interesserede investorer.

Økonomi
Der er ikke noget økonomiske konsekvenser for Køge Kommune med vedtagelse af procesplanen.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


122.   Støjmæssig vurdering af pælefundering ved byggefelter på Sdr. Havn


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at COWIs støjmæssige vurdering af forskellige pælefunderingsmetoder ved igangværende byggefelter på Sdr. Havn tages til efterretning og inddrages i sagsbehandlingen ved kommende byggerier i hele Køge Kommune.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget vedtog på mødet den 1. marts 2018, at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Niels Rolskov (Ø), Torben Haack (F), Thomas Kampmann (C) og Ken Kristensen (V). Arbejdsgruppens opgave var at drøfte det daværende forslag til revideret forskrift for nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter.

Forskriften blev gennemgået af arbejdsgruppen den 15. marts 2018, hvor der bl.a. blev tilføjet krav om bygherreredegørelse for til- og fravalg af funderingsmetoder under § 3, stk. 4.

Det bevirkede, at Teknik- og Miljøforvaltningen efterfølgende har stillet krav til bygherrerne om, at de skulle fremsende supplerende oplysninger, hvori de redegjorde for alternative funderingsmetoder til traditionel ramning af pæle og spuns, herunder metoder der giver et støjniveau, der er så tæt på forskriftens grænseværdi, 70 dB(A), som muligt og med et så lavt KB-vægtet vibrationsniveau som muligt. Oplysningerne skulle ledsages af konsekvensberegninger af merpris og tid for de enkelte metoder.

Da de indkomne redegørelser var meget enslydende og alle pegede på, at alternative funderingsmetoder ville blive væsentligt fordyrende for projekterne, valgte arbejdsgruppen at bestille en uvildig vurdering udført af COWI. 

Da COWI havde udarbejdet den første version af vurderingen afholdt arbejdsgruppen og forvaltningen et afklarende møde med COWI. På dette møde oplyste COWI, at deres klare vurdering er, at:

 • Den traditionelle funderingsløsning med rammede, præfabrikerede jernbetonpæle som udgangspunkt er den billigste metode
 • Bygherrernes økonomiske konsekvensberegninger er i overkanten af den reelle merpris
 • Der findes alternative funderingsmetoder, som både teknisk og økonomisk kan anvendes i stedet for  traditionel pæleramning - hvor det ikke vil være væsentligt fordyrende for projekterne, hvis metodevalget tænkes ind tidligt i projekteringsfasen.

Arbejdsgruppen bad herefter COWI om at supplere deres tekniske notat med en præcisering af deres anbefalinger til fremtidige miljøkrav til støjniveauet fra pælefunderinger. Det fremgår af deres anbefalinger i det endelige notat, at:

 • Entreprenøren fortsat bør have metodefrihed, men at Køge Kommune kan fastholde kravet om 70 dB,(A) uden at det bør give anledning til væsentlige meromkostninger for bygherrerne.
 • Alle funderingsmetoder kræver store maskiner, som ofte giver anledning til overskridelse af grænseværdien. Det vil derfor fortsat være nødvendigt med supplerende krav om yderligere støjreduktion i form af støjkappe på rammehammeren, anvendelse af støjdæmpende hammer og lokale støjskærme ved boliger.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


123.   Vandindvindingstilladelse til Bjæverskov Vandværk


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at vandindvindingstilladelsen til Bjæverskov Vandværk godkendes.
Baggrund og vurdering

Bjæverskov Vandværk producerer drikkevand til området omkring Bjæverskov og indgår dermed i den samlede vandforsyning af Køge Kommune.

Bjæverskov Vandværk havde en tilladelse til oppumpning af 225.000 m3 grundvand årligt. Vandværket ønsker at forny denne tilladelse og fortsat kunne indvinde op til 225.000 m3 grundvand årligt.

Teknik- og Miljøforvaltningen har behandlet ansøgningen og vurderet de geologiske forhold og vandkemien for området omkring vandindvindingen. Der er lavet modelberegninger for vandindvindingspåvirkning af den våde natur i området, og der er foretaget VVM-screening af vandindvindingen. Forvaltningen vurderer, at Bjæverskov Vandværk er meget veldrevet, og at vandværket og de tilhørende boringer fremtræder velholdte.

På baggrund af ansøgningen og forvaltningens vurderinger er der udarbejdet en tilladelse med vilkår, der sikrer den fremtidige drikkevandsforsyning i området. Tilladelsen har været til udtalelse hos vandværket. Tilladelsen inkl. bilag er vedlagt.

Med vedlagte vandindvindingstilladelse vurderer forvaltningen, at vandindvindingen til Bjæverskov Vandværk forsat kan indgå i en bæredygtig vandindvinding i området.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Godkendes vandindvindingstilladelsen, fremsendes den til vandværket samt de øvrige interessenter, som fremgår af tilladelsen. Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


124.   Kommunikationsplan - udrulning af ny affaldsordning til énfamilieboliger


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at orientering om samlet, overordnet kommunikationsplan i forbindelse med udrulning af ny affaldsordninger for énfamilieboliger tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøudvalget blev i forbindelse med behandling af punkt 52 på møde den 2. marts 2017 lovet, at Teknik- og Miljøforvaltningen ville forelægge samlet kommunikationsplan for udrulning af de ny affaldsordninger. 

Udvalget har tidligere tilkendegivet, at man prioriterer det højt, at kommunen gør en seriøs indsats for at kommunikere effektivt og målrettet til borgerne omkring udrulningen af de ny indsamlingsordninger. Derfor er der truffet aftale med kommunikationsbureauet "Katzenmark" om udarbejdelse af designkoncept, samlet plan - samt de konkrete kommunikationsmaterialer m.v. Drejebog for udrulningen til énfamilieboliger er vedlagt som bilag 1 og overordnet tidsplan (omfattende perioden fra eftersommeren 2018 til efterår 2020) som bilag 2.

Der vil tilsvarende forud for udrulning af ny ordninger for flerfamilieboliger og øvrige boliger, som har fælles opsamlingsløsning for affald, pr. 1. maj 2020, blive udarbejdet en plan for kommunikation til disse borgere.

Som det fremgår af bilag 1, så omfatter kommunikationsplanen anvendelse af mange forskellige "kommunikationsplatforme" (breve via e-boks, Facebook, udstilling på genbrugspladser m.v., samt selvfølgelig husstandsomdelte foldere og klistermærker/piktogrammer m.v.). Kommunikationstiltagene strækker sig også over et længere tidsrum, idet de både omfatter en varslingsfase, en fase omfattende selve ibrugtagningen og en opfølgningsfase.

Plan/drejebog vil naturligvis løbende blive detaljeret og tilpasset efter det aktuelle behov.

Økonomi
Omkostninger til udarbejdelse af kommunikationsplan og -tiltag er indarbejdet i budget for affaldsområdet, som er gebyrfinansieret.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


125.   Ajourføring af beskyttede sten- og jorddiger


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at eventuel medfinansiering af gennemgang af beskyttede sten- og jorddiger indgår som en del af en samlet naturstrategi. 
Baggrund og vurdering

Kulturministeriet giver nu tilskud til kommuner, som er interesserede i en ajourføring med konkret udpegning af beskyttede sten- og jorddiger. En konkret udpegning vil blive en kvalitetssikring på baggrund af et statsanerkendt museums faglige vurdering af digernes kulturhistoriske, biologiske eller landskabelige betydning og ikke, som den nuværende generelle udpegning på baggrund af, om digerne figurerer på et bestemt kort eller ej.

De beskyttede diger er indtil videre blevet udpeget efter data indsamlet fra kort og bliver derefter vurderet i hvert enkelt tilfælde af ansøgning om digegennembrud. En konkret ajourføring vil derfor også betyde, at kommunens sagsbehandling bliver hurtigere, hvilket er en fordel for både forvaltning, lodsejer eller bygherre. Den konkrete ajourføring bliver en mere præcis kortlægning af beskyttede diger, og det forventes, at et mindre antal digestrækninger udgår af beskyttelsen.   

Sten- og jorddiger har fra 1992 været beskyttet mod nedlæggelse med Museumslovens § 29a.  Alle kommuner kan dog være nødt til at dispensere for denne beskyttelse. Det kan fx være til nødvendige digegennembrud for landbrugsmaskiners adgang til dyrkning af jordlodder, eller undtagelsesvist til nedlæggelse af hele strækninger af diger ved fx meget pladskrævende anlæg, hvis der ikke kan findes alternative placeringer.

En konkret udpegning kan gennemføres som en del af kommunens naturforvaltning i løbet af 2019. Udkastet bliver sendt ud i 8 ugers offentlig høring senest 1. marts 2021, såfremt der afsættes midler til opgaven.

Økonomi

Fordeling af budget:

 • Tilskuddet fra Kulturministeriet er på 162.350 kr. som er 50 % af det samlede budget
 • Køge kommune medfinansierer op til maksimalt 50% af det samlede budget, såfremt der afsættes midler til naturforvaltning i 2019
 • Det samlede budget for projektet er 324.700 kr.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


126.   Kommissorium for § 17,4-udvalg for udviklingen af Køge Marina


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget, Klima- og Planudvalget samt Teknik og Ejendomsudvalget drøfter høringssvar til Økonomiudvalget vedr. kommissorium for § 17,4-udvalg for udviklingen af Køge Marina.

Kultur- og Idrætsudvalget 04-06-2018
Drøftet. Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler, at kommissoriet godkendes.
Baggrund og vurdering

I det politiske grundlag for konstitueringsparterne i Køge Byråd indgik nedsættelsen af et § 17, stk. 4-udvalg med henblik på den videre udvikling af Køge Marina.

Økonomiudvalget drøftede på møde den 8. maj 2018 Kommissorium for Marinaudvalget - 2018-2019 og besluttede herunder at sende kommissoriet i høring i Kultur- og Idrætsudvalget, Klima- og Planudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget.

I kommissoriet foreslås det, at udvalget gives en forberedende og rådgivende funktion i forbindelse med, at fagudvalg og Byråd skal tage stilling til, hvordan den videre udvikling af Køge Marina sikres. Udvalget skal således medvirke til at kvalificere beslutningsgrundlaget.

Det nye udvalgs primære opgave bliver at udarbejde en faseopdelt realiseringsstrategi for den foreliggende udviklingsplan.

Som en del af realiseringsstrategien skal udvalget forholde sig til

 • etableringen af Køge Marina Hostel; placering, organisering, udarbejdelse af forretningsmodeller etc.
 • proces for afvikling af det eksisterende Danhostel Køge

 • den videre kvalificering af udviklingsplanens enkelte elementer i forlængelse af den tidligere udarbejdede "funktions- og facilitetsbeskrivelse"

 • revurdering af tidligere forslag til funktioner og faciliteter i udviklingsplanen

 • nye forslag og ideer til funktioner og faciliteter

 • anbefalinger om eventuelt jordsalg

 • indstilling til Klima- og Planudvalget om igangsættelse af arbejdet med ny lokalplan for Køge Marina.

Provenu fra salg af det nuværende vandrehjem skal indgå i etableringen af nyt vandrehjem på Køge Marina, jf. Aftale om budget 2016-19.

Udvalget skal endvidere over for Kultur- og Idrætsudvalget foreslå anvendelsen af de i 2018 afsatte 1 mio. kr. til konkrete initiativer.

Udvalget består af syv medlemmer herunder to medlemmer fra Økonomiudvalget, tre fra Kultur- og Idrætsudvalget, én fra Klima- og Planudvalget og én fra Teknik- og Ejendomsudvalget.

Det følger af lovgivningen, at 17,4-udvalg nedsættes af Byrådet og refererer til et politisk udvalg. Udvalget har dermed ikke selv nogen formel beslutningskompetence.

Udvalget sekretariatsbetjenes af Kultur- og Økonomiforvaltningen. Direktøren for Kultur- og Økonomiforvaltningen, kultur- og idrætschefen, planchefen samt havnemesteren for Køge Marina deltager i møderne.

Udvalgets funktionsperiode dækker 2018 og 2019, og udvalget nedlægges således med udgangen af 2019. Første møde i Marinaudvalget planlægges til at finde sted den 22. august 2018, mens der planlægges yderligere tre møder i Marinaudvalget i 2018.

Sagen ventes genoptaget til behandling i Økonomiudvalget den 19. juni 2018, hvorefter den fremsættes til endelig godkendelse af kommissorium samt udpegning af medlemmer og valg af formand på Byrådets møde den 26. juni 2018.    

Økonomi

Der er i budgettet for 2018 afsat 1 mio. kr. til den videre udvikling af Køge Marina. Endvidere skal et provenu fra salg af det nuværende vandrehjem indgå i etablering af nyt vandrehjem på Køge Marina, jf. Aftale om budget 2016-19.

Deltagelse i Marinaudvalget udløser ikke økonomisk vederlag.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


127.   Projektforslag vedrørende varmeforsyning fra CP Kelco A/S


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget

 1. godkender projektforslag fra Solrød Fjernvarme a.m.b.a. vedrørende varmeforsyning af ejendomme i nordøstlige del af Ll. Skensved, Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup med overskudsvarme fra CP Kelco A/S skal sendes i høring
 2. sender projektforslaget i høring i mindst 4 uger hos berørte grundejere og forsyningsselskaber.
Baggrund og vurdering

Solrød Fjernvarme a.m.b.a. har anmodet Solrød Kommune og Køge Kommune om godkendelse af et varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheden CP Kelco i Ll. Skensved til fjernvarmeforsyning af et mindre område i den nordøstlige del af Ll. Skensved i Køge Kommune samt af byerne Naurbjerg, Kirke Skensved og en del af Havdrup i Solrød Kommune.

Projektforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Solrød Fjernvarme, Solrød Kommune, CP Kelco og de lokale klimagenter i Solrød. Projektet skal godkendes i henhold til Varmeforsyningsloven og Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Projektforslaget

Projektet indebærer, at Solrød Fjernvarme etablerer et varmepumpeanlæg, der omdanner overskudsvarme fra CP Kelco til fjernvarme. Projektet vil udnytte anslået 3 % af den samlede overskudsvarmeproduktion hos CP Kelco. Til sammenligning udnytter VEKSs overskudsvarmeprojekt ca. 20 % af CP Kelcos overskudsvarme. 

Fjernvarmen sendes ud i et nyt ledningsnet, der føres gennem den nordøstlige del af Ll. Skensved og frem til byerne Naurbjerg, Kirke Skensved samt til den sydlige del af Havdrup by, hvor også varmecentralen Ørnesædet med dets varmeforbrugere tilsluttes. Desuden kobles det nye fjernvarmenet sammen med det eksisterende fjernvarmenet ved Havdrup Allé, hvor der i dag er anlagt en fjernvarmehovedledning ned til Havdrup Solvarmeanlæg.

Områderne, der med godkendelse af projektforslaget overgår til fjernvarme i den kommunale varmeplanlægning, omfatter:

 • Et mindre område i Ll. Skensved i Køge Kommune beliggende nord for Østergade, øst for jernbanen og vest for Naurbjergvej, området benævnes samlet Hjørnegårdsvej. Området overgår derved fra naturgas til fjernvarme
 • Landsbyerne Naurbjerg og Kirke Skensved, der hidtil har ligget uden for de kollektive varmeforsyningsområder, samt den sydlige del af Havdrup by i Solrød Kommune, der i dag er udlagt til naturgasområde. Fjernvarmesystemet forberedes til, at fjernvarmen kan udbygges yderligere i Havdrup i en senere fase.

Projektets geografiske omfang er vist i vedlagte bilag 2.

Der er hjemmel i Varmeforsyningsloven til, at Solrød Fjernvarme kan fjernvarmeforsyne det nævnte område i Ll. Skensved i Køge Kommune, samt at Solrød Kommune kan stille lånegaranti til Solrød Fjernvarme for anlæg af det samlede godkendte varmeforsyningsprojekt.

Solrød Fjernvarme a.m.b.a har på forhånd forespurgt VEKS, der ikke havde bemærkninger til projektet.

Det samlede fjernvarmepotentiale er 177 varmekunder (inkl. Ørnesædet) med et samlet nettovarmebehov på 5.700 MWh om året. Fjernvarmeudbygningen og dermed kundetilslutningen antages gennemført over 3-4 år frem til år 2022.

Med projektforslaget anmodes Solrød Byråd og Køge Byråd om at pålægge fremtidig ny bebyggelse tilslutningspligt i projektforslagets forsyningsområder.  

Høring

Ifølge Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg skal kommunen sende Solrød Fjernvarme a.m.b.a's projektforslag i mindst 4 ugers høring hos berørte grundejere og forsyningsselskaber. Der planlægges afholdelse af en række borgermøder i høringsperioden. Efter høringsperioden og eventuelle tilrettelser forelægges projektforslaget for Byrådet til endelig godkendelse.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Beslutning

Godkendt.

Udvalget ser gerne, at der herudover arbejdes videre med muligheden for fjernvarmeforsyning til Ll. Skensved.

Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


128.   Delegationsplan 2018


Indstilling
Direktionen indstiller til Klima- og Planudvalget, at Delegationsplan 2018 for Klima- og Planudvalget godkendes.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte delegationsplaner for Økonomiudvalget samt alle stående udvalg den 25. september 2007.

Delegationsplanerne er oversigter over, hvorledes lovgivningens krav til Byrådets opgaveløsning i praksis kan udføres, det vil sige, om beslutningerne inden for de enkelte lovområder skal træffes af forvaltningen, fagudvalget, Økonomiudvalget eller Byrådet.

Delegationsplanerne er struktureret efter lovområder. Inden for de enkelte lovområder er der kun henvist til kapitler og paragraffer, hvis det er skønnet nødvendigt. Der er kun medtaget bekendtgørelser, hvis det giver bedst mening inden for det enkelte område.

Delegationsplanerne er blevet ændret som følge af den ændrede udvalgsstruktur, der blev besluttet på Byrådets konstituerende møde den 5. december 2017 samt på grund af ændringer i gældende lovgivning.

I forslaget til udvalgets nye delegationsplaner (bilag 1) er det markeret med BLÅT, hvor der er indsat nye bestemmelser, hvor der foretaget ændringer, samt hvilke forslag til beslutningskompetencer hertil forvaltningen anbefaler. Der er ikke udarbejdet oversigt over ophævede bestemmelser.

Kommunens Fælles principper for delegation fremgår af (bilag 2).

Såfremt der i udvalget fremsættes ønsker om ændringer, vil disse delegationsplaner forelægges Direktionen igen, inden udvalgets delegationsplaner fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig vedtagelse.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Delegationsplanerne offentliggøres på Intranettet og Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


129.   Orientering fra formanden


Indstilling
 • Opfølgning på borgermøde om lokalplan Tuen
 • Henvendelse fra "Kulturfuglen - sammen om Køge Nord"
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


130.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Afstemning om postnummerændringen i Køge Vest
 • Afslag på landzonetilladelse til restaurant på Ejbyvej
 • Møde afholdt med Frank Poulsen om zonen
 • Klage over støj fra diskotek på Toldbodvej
 • Problemer med renovatørfirma
 • Status for vanding af tørre veje og byggefelter på Sdr. Havn
  Notat af 7. juni 2018 udsendes med referat
Beslutning

Brev af 31. maj 2018 fra Frank Poulsen blev omdelt. Sagen genoptages på næste udvalgsmøde.

Der blev herudover orienteret om status for Vejdirektoratets undersøgelse af stevnstrafikken.

Fraværende
Mette Jorsø (V)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


131.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Mette Jorsø (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


132.   Lokalplan for boligområde - startredegørelse (Lukket punkt)


Fraværende
Mette Jorsø (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


133.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Mette Jorsø (V)
Torben Haack (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 08.06.18