Referat af møde i Klima- og Planudvalget

Den 02.05.2019 kl. 16:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erling Larsen, (A)
Ken Kristensen, (V)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Lene Møller Nielsen, (A)

68.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


69.   2. Økonomiske redegørelse 2019 for Klima- og Planudvalget


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget godkender 2. økonomiske redegørelse 2019, idet det konstateres, at budgettet overholdes på nuværende tidspunkt.
Baggrund og vurdering
På Klima- og Planudvalgets område forventes budgettet overholdt.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


70.   Forslag til Lokalplan 1054 for område til blandet bolig- og erhvervsformål på Bækgårdsvej, Borup


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. forslag til Lokalplan 1054 sendes i offentlig høring i fire uger fra starten af juni,
 2. forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017 sendes i offentlig høring i samme periode.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede den 16. august 2018 at igangsætte lokalplanlægningen for et forsamlingshus på Bækgårdsvej 14 i Borup. Sagen har haft stor bevågenhed i lokalområdet. Der var været mange klager over støj og indsamlet underskrifter både for og imod forsamlingshuset, og tidligere afgørelse om dispensation fra gældende lokalplan blev påklaget af naboer. For at imødekomme de mange klagere over støjen stilles der krav om, at der maksimalt tillades 15 arrangementer pr. år med sluttidspunkt efter kl. 22 i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §42.

Forslag til Lokalplan 1054 giver således mulighed for serviceerhverv, såsom liberale erhverv, administration, undervisning og lignende samt offentlige formål i form af et forsamlingshus. Desuden giver lokalplanen mulighed for boliger i form af åben-lav-bebyggelse (villa og dobbelthuse) på ejendommen.

Lokalplanen fastlægger en bebyggelsesprocent på max. 30 og bygningshøjder på op til 8,5 m i maks. 1½ etage.

Til trods for at lokalplanområdet ligger indenfor det udpegede område med et særligt kulturmiljø, findes der ingen bevaringsværdier indenfor lokalplanområdet. Lokalplanen stiller krav om, at der ved ombygning, tilbygning, nybygning m.v. tages hensyn til den omgivende bebyggelse. Således skal f.eks. ny bebyggelse tilpasses den eksisterende med hensyn til bygningsdimensionering, materialer og byggeskik i øvrigt.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, hvorfor der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017, der udlægger området til bolig- og erhvervsformål.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering. Begrundelsen er, at planen efter Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
På trods af sagens bevågenhed i lokalområdet er lokalplanen ikke kompliceret, og derfor foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen, at lokalplanforslaget sendes i fire ugers offentlig høring, hvor der afholdes borgermøde.
Beslutning

Anbefales.

Borgermødet afholdes tirsdag den 18. juni 2019 kl. 19.00.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


71.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1048 - Køge Nord Stationsområde


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at lokalplan 1048 - Køge Nord Stationsområde - etape 1 vedtages endeligt med ændringer som beskrevet i høringsnotat (se bilag 1) samt redaktionelle ændringer.
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 18 december 2018 at sende forslag til lokalplan 1048 i offentlig høring i perioden 20. december 2018 - 15. februar 2019. Lokalplanen muliggør opførelse af 52.000 m2 ny stationsnær erhvervsbebyggelse i enheder på ca. 10-20.000 m2 med mulighed for at indpasse boliger. Lokalplanen giver mulighed for en bred vifte af anvendelsesmuligheder som supplement til kontorerhvervet, samt mulighed for regionale funktioner i form af konferencefaciliteter, hotel og lignende.

Der er indkommet 7 høringssvar i høringsperioden. Tre af indsigelserne omhandler støjforholdende i boligområderne øst for Køge Bugt Motorvejen med en bekymring for den potentielle refleksion af støj fra den nye bebyggelse. Derudover har DSB gjort indsigelse imod, at lokalplanen ophæver en del af lokalplan 1066 for parkeringsanlægget ved Køge Nord Station uden redegørelse for, hvor de resterende 250 parkeringspladser kan etableres. Der er udarbejdet et høringsnotat (se bilag 1), i hvilket der kort redegøres for høringssvarene samt Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.

Forvaltningen har i forbindelse med offentlighedsfasen foretaget supplerende analyser på følgende områder:

 1. Udlæg af parkeringspladser til fremtidig udvidelse af parker og rejs-anlægget,
 2. Detaljeret hydraulisk analyse,
 3. Undersøgelse af støjreducerende tiltag for de eksisterende boligområder øst for motorvejen,
 4. Visualiseringer af projektet set fra Solrød Kommune. 

Der har i høringsperioden været en dialog med Solrød Kommune vedrørende visualiseringer set fra Solrød Kommune. På baggrund af de supplerende visualiseringer vurderer Solrød Kommune, at udbygningen af lokalplan 1048 ikke vil have væsentlig indflydelse på udsigten mod Køge Kommune.

I henhold til Miljøvurderingsloven ( LBK nr. 1225 af 25/10/2018) § 13, stk. 2, er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse af, hvordan miljøhensyn er integreret i lokalplanen, samt hvordan de indkomne indsigelser og udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen til lokalplanforslaget og miljørapporten, er taget i betragtning i den endelige lokalplan (se bilag 3). Den sammenfattende redegørelse beskriver og belyser følgende:

 • Miljøhensyn indarbejdet i lokalplanen,
 • Udtalelser i høringsfasen,
 • Alternativer,
 • Overvågning.
Økonomi
Planen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Der afholdes borgermøde tirsdag den 21. maj 2019 kl. 19-21 om støj. Mødet annonceres på Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


72.   Laugshusgade 1 - nedlæggelse af bolig


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at forvaltningen meddeler tilladelse til at nedlægge bolig på 1. sal for sammenlægning med funktioner i stueetagen.
Baggrund og vurdering

Køge Kirke har ved menighedsrådsformand ansøgt om tilladelse til nedlæggelse af mindre bolig på 70 m², da de har behov for lokalerne til administration samt undervisning af minikonfirmander.

I henhold til Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene § 46, kan der ikke uden kommunalbestyrelsens samtykke nedlægges boliger helt eller delvis. Dette gælder, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, ved hel eller delvis sammenlægning af 2 eller flere boliger eller ved, at boligen helt eller delvis tages i brug til andet end beboelse.

Økonomi

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


73.   Rønnevej 25 - nedlæggelse af bolig


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at forvaltningen meddeler tilladelse til at nedlægge 1 bolig efter brand i et enfamiliehus.
Baggrund og vurdering

Boligselskabet Sjælland ønsker at nedrive ejendommen efter bygningsbrand, der har gjort bygning ubeboelig. Boligen søges nedlagt, da boligselskabet ikke ønsker at opføre almene boliger på grunden, men i stedet sætte ejendommen til salg, med henblik på salg til en privat investor til opførelse af helårsbeboelse.

I henhold til Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene § 46, kan der ikke uden kommunalbestyrelsens samtykke nedlægges boliger helt eller delvis. Dette gælder, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, ved hel eller delvis sammenlægning af 2 eller flere boliger eller ved, at boligen helt eller delvis tages i brug til andet end beboelse.

Økonomi
Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt.

Nedrivning og oprydning bør foregå snarest muligt (14 dage).

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


74.   Projektforslag vedrørende varmeforsyning fra CP Kelco A/S - afslutning


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, tager til efterretning, at erhvervsområdet Hjørnegårdsvej ikke længere er en del af projektforslaget, og at det oprindelige projektforslag dermed udgår og erstattes af et revideret projektforslag. at udvalget
Baggrund og vurdering

Køge Kommune og Solrød Kommune har begge haft "Projektforslag for varmeforsyning af Hjørnegårdsvej, Naurbjerg, Kirke Skensved og Havdrup med overskudsvarme fra virksomheden CPKelco A/S," dateret 10. april 2018, sendt i høring.

I Køge Kommune blev projektforslaget principgodkendt af Klima- og Planudvalget i møde den 7. juni 2018 og herefter sendt i lovpligtig høring med høringsfrist til 27. juli 2018.

Inden endelig vedtagelse i de to kommuner stoppede Solrød Kommune imidlertid myndighedsbehandlingen, fordi kommunen vurderede, at en række væsentlige ændringer gjorde, at projektforslaget skulle skrives om, inden en ny kommunal godkendelse kunne gennemføres. En af de væsentlige ændringer var, at erhvervsområdet Hjørnegårdsvej i Køge Kommune ikke længere var med som forsyningsområde i projektet. Da der derved ikke længere var potentielle varmeforsyningskunder i Køge Kommune, udgik Køge Kommune som parallel myndighedsbehandler.

Hjørnegårdsvej blev i det oprindelige projektforslag vurderet til at have en del potentielle fjernvarmeforbrugere. Det har imidlertid vist sig ikke at holde stik, da langt de fleste potentielle kunder enten mangler vandbårne varmesystemer (opvarmes i stedet med gasfyret strålevarme og/eller gasfyret kaloriferer) eller opvarmes ved hjælp af procesvarme. Kundegrundlaget var således ikke til stede, og dermed var der ikke grundlag for fortsat at medtage Hjørnegårdsvej i projektforslaget. Solrød Kommune og projektets rådgiver blev desværre først opmærksom på problemet efter modtagelse af høringsssvar (se nedenfor).

Der indkom i alt 3 høringssvar til Køge Kommune, herunder et fra Mølbak, VVS & Gasteknik A/S, på vegne af de potentielle fjervarmeforbrugere på Hjørnegårdsvej. Alle høringssvar blev sendt videre til behandling hos Solrød Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke selv foretaget behandlingen af de indkomne høringssvar. Høringssvaret fra Mølbak, VVS & Gasteknik A/S, ligger til grund for, at Hjørnegårdsvej udgår af det oprindelige projektforslag.

Det anbefales, at Klima- og Planudvalget tager til efterretning, at det oprindelige projektforslag fra Solrød Kommune, som omhandlede forsyning af Hjørnegårdsvej, udgår.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


75.   Ansøgning om dispensation fra støjgrænser ved pæleramning


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, meddeler afslag på ansøgning om dispensation fra støjgrænserne ved pæleramning på byggefelt SH2-3. at udvalget
Baggrund og vurdering

Afslaget begrundes i, at COWI i teknisk notat af 28. maj 2018 vurderer, at støjgrænsen på 70 dB er opnåelige for fremtidige anlægsarbejder på Søndre Havn, og at det dermed er muligt for Køge Kommune at fastholde støjkravet overfor kommende bygherrer. Entreprenørerne har metodefrihed i valget af funderingsmetode, og hvordan de vil foretage støjreduktion til overholdelse af støjkravet.

CP test a/s har på vegne af HP Byg A/S og bygherre Calum A/S fremsendt ansøgning om dispensation fra forskriftens støjgrænser for stærkt støjende aktiviteter ved nedramning af pæle på byggefelt SH2-3.

Ansøgningen er bilagt en støjhandlingsplan, der beskriver støjudbredelsen samt hvilke tiltag, der kan gøres for at reducere støjbidraget for de boliger, der påvirkes med støj over grænseværdien.

Støjhandlingsplanen viser, at støjgrænsen overskrides med op til 10,4 dB(A)I uden støjreduktion.

Støjberegningerne i ansøgningen viser, at såfremt der benyttes en mobil støjskærm udført i stålplade eller træ med en højde på 10 meter og en bredde for 4 meter, vil entreprenøren kunne opnå en dæmpning af støjen med ca. 5 dB. Det er en forudsætning herfor, at støjskærmen placeres tæt op mod rammemaskinens hammer. De oplyser samtidig, at denne skærmtype tidligere har været anvendt i forbindelse med ramning af pæle andre steder end i Køge.

Trods anvendelse af mobil støjskærm vil pæleramningen alligevel give anledning til overskridelse af støjgrænsen med op til 5 dB ved facaden af 3 parcelhuse Strandpromenaden 12 - 14 og derudover lejlighederne i nr. 4 - 10.

HP Byg A/S oplyser i ansøgningen, at de har vurderet følgende alternative funderingstyper:

 • Perma fortrængningspæle - det vil ikke være muligt at komme ned i den nødvendige spidskote, da de øvre sandlag ikke vil kunne fortrænges. Metoden er derfor ifølge ansøger ikke et alternativ i det ansøgte projekt. COWI er uenig heri og vurderer, at metoden er anvendelig på Søndre Havn, jf. teknisk notat af 28. maj 2018.
 • Vibrationskomprimering - Det vil ikke være muligt at bruge denne metode, der er er dybereliggende blødbundsaflejringer, der ikke kan opgraderes via dybdekomprimering. COWI er enig heri, jf. teknisk notat af 28. maj 2018
 • Skruepæle - Det vil ikke være muligt at anvende skruepæle til de dybder, der er nødvendigt, da metoden kun er egnet til lette konstruktioner. COWI er uenig heri og vurderer, at metoden er anvendelig på Søndre Havn, jf. teknisk notat af 28. maj 2018.
 • Minipæle kan ikke udføres til disse dybder, da de vil gå fast i de øvre sandlag, så de er ikke egnet til de aktuelle laster og dybder. COWI er uenig heri og vurderer, at metoden er anvendelig på Søndre Havn, jf. teknisk notat af 28. maj 2018. COWI tilføjer dog, at metoden kræver mange flere pæle.
 • Borede fundamenter / Perma-pæle. Ved denne løsning vil bærevnen pr. boret pæl være ca. 50 % af en jernbetonpæls bærevne og vil medføre det dobbelte antal pæle mm. Byggetiden vil ca. forlænges op til 4 – 5 mdr., og et økonomisk overslag,  udover den forlængede byggetid, vil være ca. 8 – 10 mio. kr. Yderligere vurderes der, at støjniveauet vil ca. være det samme. COWI er uenig heri og vurderer, at metoden er anvendelig på Søndre Havn, jf. teknisk notat af 28. maj 2018.
 • Vedr. direkte fundering på kraftig betonbund, kan dette ikke udføres grundet risikoen for differenssætninger. COWI har ikke vurderet denne metode. Det er imidlertid en løsning, som bygherre på SH3-3 har anvendt i stedet for pælefundering.

HP Byg A/S forventer, at arbejdet kan udføres fra primo juni, og varigheden vil være ca. 4- 5 uger.

I god tid inden opstart af arbejderne, vil HP Byg A/S indkalde til beboermøde på pladsen, hvor der vil blive orienteret om arbejdet, og eventuelle spørgsmål vil kunne besvares.

Inden arbejdet opstartes opsætter bygherre støj- og vibrationsmålere til kontinuerlig monitering under arbejdets udførelse.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Inden endelig stillingtagen afholdes møde med COWI, GEO, bygherren og udvalget.

Mødet afholdes den 7. maj 2019 kl. 9.00.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


76.   Tilsynsberetning Miljøområdet 2018


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager orienteringen om indberetningen af kommunens tilsynsindsats på miljøområdet for 2018 til efterretning.

Baggrund og vurdering

Kommunerne skal hvert år senest 1. april udarbejde en indberetning om miljøarbejdet for det sidste år, hvoraf det fremgår, hvorvidt kommunen overholder de fastsatte tilsynsfrekvenser på miljøområdet (minimumskrav for tilsynsfrekvens). Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen.

Tilsynsberetningen er offentliggjort på kommunens hjemmeside i lighed med de foregående år. Endvidere er tilsynsindberetningen offentliggjort på DMA-portalen (www.dma.mst.dk). Formålet med tilsynsberetningen er, at Miljøstyrelsen kan kontrollere, om kommunerne overholder de frekvenskrav, Miljøstyrelsen og KL har aftalt, der stilles til tilsynene med landbrug og virksomheder.

Teknik- og Miljøforvaltningen har bl.a. brugt eksterne konsulenter til tilsyn og godkendelser i 2018 som tidligere år. Det har været påkrævet, da forvaltningen tillige har brugt mange ressourcer på at føre tilsyn og udføre myndighedsbehandling med de mange større bygge- og anlægsprojekter, der foregår i Køge Kommune lige nu. Disse aktiviteter kan der ikke opkræves brugerbetaling for, da det ikke er almindelige gebyrpligtige virksomheder i Køge Kommune. Minimumskravene er fastsat i tilsynsbekendtgørelsen og fordeler sig som følger:

 • Miljøgodkendte virksomheder inkl. landbrug: Min. 40 % besøgte virksomheder pr. år,
 • Andre mindre virksomheder og landbrug: Min. 25 % besøgte virksomheder og landbrug pr. år.

Minimumskravet for antal miljøtilsyn i 2018 er samlet set overholdt for tilsyn med gruppen af landbrug og virksomheder med en tilsynsfrekvens på 33 %, mens det er pænt overholdt for de miljøgodkendte virksomheder og landbrug med en tilsynsfrekvens på 51 %. Det betyder, at Miljøafdelingen i 2018 har foretaget 219 tilsyn på virksomheder og  landbrug.

Derudover har Miljøafdelingen foretaget ca. 150 tilsyn på byggepladser (heri er ikke medregnet tilsynene udført af tilsynsførende fra Anlægsafdelingen). Tilsyn med byggepladser kan ikke gebyropkræves, og derfor indgår de ikke i tilsynsfrekvenskravet.

At forvaltningen overholder tilsynsfrekvensen så godt for de miljøgodkendte virksomheder samt de andre mindre virksomheder skyldes, at forvaltningen har mange opfølgende tilsyn på igangværende sager for virksomheder, der enten udvider/ændres eller har en anden miljøproblematik, der nødvendiggør et ekstra tilsyn. Derudover har der været en del klagesager på eksisterende virksomheder (især støv og støj).

Der er desuden krav om 2 årlige tilsynskampagner. Den ene af sidste års tilsynskampagner havde fokus på kontrol med tilslutningstilladelser for processpildevand på udvalgte virksomheder. Tilsynskampagnen havde her til formål at kontrollere om en række virksomheder overholder vilkårene i deres spildevandstilladelser, og om tilladelserne er tidssvarende.

Den anden tilsynskampagne er udført på landbrugsområdet. Den omhandler udarbejdelse af guide til miljøforhold på hesteejendomme i samarbejde med andre kommuner i Region Sjælland. Kampagnen er en informationskampagne om miljøforhold på hesteejendomme. 

Siden 2016 har indberetningen af tilsyn være anderledes. Det skyldes, at Miljøstyrelsen åbnede en ny statslig digital portal, DMA-portalen. De sidste 3 år er en række tilsyns- og godkendelsesoplysninger om virksomheder og landbrug løbende blevet indberettet til Miljøstyrelsen og offentliggjort på DMA i stedet for den tidligere manuelle indberetning via den årlige tilsynsberetning. DMA-portalen er tilgængelig for alle. Formålet med den offentlige portal er, at borgere såvel som virksomheder og myndigheder kan finde oplysninger om tilsyn på konkrete virksomheder og landbrug, offentliggørelse af tilsynsrapporter, håndhævelser mv.

DMA-portalen giver således et landsdækkende overblik over kommunernes og Miljøstyrelsens tilsyn, håndhævelser og godkendelsesarbejde på virksomheder og landbrug. Enhver kan dermed følge sagsudviklingen på en bestemt virksomhed i en bestemt kommune. Virksomhedernes stamdata skal registreres i DMA og opdateres løbende. Som noget nyt skal forvaltningen tillige offentliggøre nye miljøgodkendelser på portalen.

Da Miljøstyrelsen løbende kan søge oplysninger om det kommunale tilsynsarbejde på portalen, betyder det, at den årlige tilsynsindberetning har ændret form fra en "låst" papirudgave til en digital, dynamisk udgave.

Økonomi
Teknik- og Miljøforvaltningen har opkrævet 397.000 kr. på brugerbetaling for tilsyns- og godkendelsesområdet for 2018 på virksomheds- og landbrugsområdet. Det er lidt mindre end 2017. Der er ikke foretaget færre miljøtilsyn i 2018 end året før, da minimumtilsynsfrekvenserne ligger næsten på det samme i 2017 som 2018. Årsagen til det mindre fald i beløbet vurderes at skyldes, at andelen af ikke-gebyrpligtige sagsbehandlinger er steget tilsvarende.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


77.   Orientering fra formanden


Indstilling
 • Afholdt møde med Gl. Kjøgegård,
 • Om foroffentlighedsmødet vedr. STC 3, del 2.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


78.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
 • Orientering om støjvilkår til byggeri på Å-grunden,
 • Orientering om deltagelse i Realdania-projekt om klima og C40-topmødet,
 • Orientering om igangsættelsen af den nye affaldsordning,
 • Forvaltningen indsender ny ansøgning om postnummerændring i Bjæverskov.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


79.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


80.   Orientering om budgetanalyser for 2020-23 (Lukket punkt)


Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


81.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 03.05.19