Referat af møde i Klima- og Planudvalget

Den 05.04.2018 kl. 16:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erling Larsen, (A)
Ken Kristensen, (V)
Marie Møller, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Torben Haack, (F)


75.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt, idet sag nr. 83 udsat til næste møde.

Til toppen


76.   Orientering om arbejdet i Argo


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering
Medlem af bestyrelsen i Argo, Erik Swiatek (A), vil orientere Klima- og Planudvalget om arbejdet i Argo.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


77.   Fjernelse af brændbart fra genbrugspladserne


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at orientering om tiltag til fjernelse af "brændbart" fra genbrugspladserne tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Det blev på bestyrelsesmøde i Argo i maj 2017 besluttet, at der iværksættes en plan for fjernelse af de ting fra de nuværende containere til stort og småt brændbart, som enten kan genbruges, genanvendes eller skal deponeres eller til specialbehandling (farligt affald).

For at opnå dette, vil man sende et kraftigt signal ved at omdøbe det resterende affald, som er tilbage og faktisk skal forbrændes, til noget andet end "brændbart". Der vil således blive etableret to nye fraktioner: ”Polstrede Møbler” og ”Uegnet til Genanvendelse”. Samtidig vil der blive gjort en ekstra vejledningsindsats fra genbrugspladspersonalets side, ligesom der vil blive informeret både før og efter iværksættelse af tiltag til formindskelse af de mængder, der går til forbrænding fra genbrugspladserne.

Argo starter i samarbejde med Lejre Kommune allerede i april måned på Torkilstrup genbrugsplads med at fjerne fraktionerne stort og småt brændbart, og efter en periode med erfaringsindsamling forventes stort og småt brændbart nedlagt på de øvrige pladser i Kalundborg, Køge, Roskilde og Stevns. Planen er, at dette skal ske i juni måned. Der er i skrivende stund ikke fastlagt en dato i juni måned.

Baggrunden for at iværksætte disse tiltag på genbrugspladserne er, at kommunerne, i overensstemmelse med den nationale ressourceplan ”Danmark uden affald”, skal arbejde for i 2022 at nå 50% genanvendelse på udvalgte dele af husholdningsaffaldet. Argo, som driver genbrugspladser på vegne af Stevns, Køge, Roskilde, Lejre og Kalundborg Kommuner, arbejder derfor aktivt for at understøtte kommunerne i denne målsætning.

Argo er i øvrigt det første affaldsselskab i Danmark, som helt nedlægger fraktionerne stort og småt brændbart på de genbrugspladser, som Argo driver for kommunerne.

Initiativerne forventes at flytte ca. 60 kg affald pr. husstand - fra "brændbart" til hovedsageligt de genanvendelige fraktioner på genbrugspladserne - og bidrage med ca. 5 %-point af de 50%, som kommunerne skal nå i 2022.

Baggrund og tiltag er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 1.

Bemærk: Køge Kommunes repræsentant i Argos bestyrelse inviteres til at overvære behandlingen af nærværende sag i udvalget.

Økonomi
Tiltagene til minimering af hvor meget affald fra genbrugspladserne, som går til forbrænding i fremtiden, forventes at være udgiftsneutrale, og de forventes således ikke at medføre stigning i betaling til Argo for drift af genbrugspladserne.
Kommunikation
Ud over de fælles kommunikationstiltag, som Argo iværksætter, vil Teknik- og Miljøforvaltningen supplere med info via bl.a. kommunens facebook-side, hjemmeside og eventuelt også pressemeddelelse.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


78.   Temadrøftelse: Grøn Omstilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at det nuværende og kommende arbejde med Grøn Omstilling i kommunen drøftes.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøudvalget nedsatte i 2016 en arbejdsgruppe, der skulle finde en ny model for Køge Kommunes arbejde med grøn omstilling. Økonomiudvalget godkendte på møde den 16. maj 2017, under pkt. 175, modellen. Forud herfor var gennemført en omfattende evaluering af Det Grønne Hus - se vedlagte bilag.

Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt til formålet. Arbejdet bliver organiseret med inddragelse af lokale interessenter i form af fx virksomheder og foreninger og foregår både på rådhuset og i Det Grønne Hus.

Klima- og Planudvalget har udpeget 4 medlemmer til arbejdsgruppen.

På mødet vil der være en gennemgang og drøftelse af det nuværende og kommende arbejde med Grøn Omstilling, med særlig fokus på bæredygtig byudvikling og implementering af indsatserne i den strategiske energiplan.

Kommunens Grønne Ambassadør Jacob Skjødt Nielsen deltager i mødet.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
Drøftet.
Bilag

Til toppen


79.   Servicemål for byggesager


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 indgik KL og regeringen en aftale om, at erhvervsrettet sagsbehandling skulle nedsættes. Der er derfor i december 2015 indgået en aftale om servicemål med konkrete mål for sagsbehandlingstider.

Der er nu udkommet en rapport "Evaluering af servicemålsaftalen" af januar 2018 udarbejdet af Rambøll for KL, Miljøstyrelsen og Bygge- og Boligstyrelsen.

Opgørelsen er baseret på logning i ansøgningsløsningen "Byg og miljø". Hermed en kort resume over status for Køge Kommune.

For miljøgodkendelser og godkendelse af husdyrbrug overholdes servicemålene. Der er i perioden et lille antal sager inden for områderne.

For byggesager generelt svarer sagsbehandlingstiden til gennemsnittet og vores nabokommuner.

I rapporten fremgår det, at Køge Kommune i en af ansøgningsgrupperne ikke overholder servicemålene for byggesager i kategorien ”industri og lagerbygninger”, og over 75% af sagerne er ikke afgjort inden for 50 dage.

Teknik- og Miljøforvaltningen har behandlet 5 sager i 1. halvår af 2017, der er ansøgt efter kategorien ”industri og lagerbygninger”. Ingen af disse sager blev afgjort inden for 50 dage.

For 4 af de 5 sager, der ikke overholder servicemålene, er årsagen delvist, at ansøger har indsendt et mangelfuldt projekt og delvist ikke er opdateret korrekt fra vores side. Den sidste sag indeholder en væsentlig dispensation fra en lokalplan, der ofte ikke vil kunne nås indenfor servicemålene.

En af indsatsområderne i 2018 for forvaltningen er overholdelse af egne og KL's servicemål.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


80.   Forslag til lokalplan 1078 for boliger i Lellinge samt kommuneplantillæg 29


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at 

 1. forslag til lokalplan 1078 for boliger i Lellinge samt forslag til tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 vedtages og sendes i offentlig høring i 4 uger
 2. der afholdes borgermøde den 7. maj 2018 kl. 19.00 i gymnastiksalen på den tidligere Lellinge Skole.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune har solgt to ejendomme i Lellinge til en projektudvikler, som ønsker at opføre tæt-lav boliger. Ejendommene har tidligere huset henholdsvis Lellinge Skole og Lellinge SFO. Projektudvikler har udarbejdet skitseprojekt for ejendommene i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen, og forvaltningen har efterfølgende haft møde med Lellinge Beboerforening om dette. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af skitseprojektet og giver mulighed for opførelse af op til 40 tæt-lav boliger.

Opførelse af tæt-lav boliger på ejendommene er i strid med gældende lokalplanlægning og kommuneplan, som udlægger ejendommene til henholdsvis skole/uddannelsesinstitution og åben-lav boligbebyggelse. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 i forbindelse med lokalplan 1078.

Lokalplanområdet omfatter ejendommene Overdrevsvejen 2, som tidligere husede Lellinge Skole, Byledet 16, som tidligere husede Lellinge SFO samt naboejendommen Byledet 12. Ejendommen Overdrevsvejen 2 udgør ca. 6.500 m². Ejendommene Byledet 12 og 16 udgør tilsammen 4.500 m².

Ejendommen Overdrevsvejen 2 ligger ud mod Ringstedvej og udgør en del af Lellinges afgrænsning mod nord. Øst og syd for ejendommen ligger parcelhuse. Vest for ejendommen ligger erhverv. Ejendommene Byledet 12 og 16 ligger i den gamle Lellinge Landsby, hvor Byledet er hovedgade. Øst og vest for ejendommene ligger parcel- og villahuse. Mod syd grænser ejendommene op til Lellinge Stadion.

Den nedlagte Lellinge Skole og SFO planlægges nedrevet.

Lokalplanen sikrer:

 • At bebyggelserne udformes på en måde, som understøtter uformelle møder mellem beboerne samt naturlig overvågning. Der stilles krav om, at boliger orienteres mod interne stier og fastsættes en max. højde for hegn omkring forarealer ved indgange
 • At tage udformes som symmetriske sadeltage. På den måde sikres det, at den ny bebyggelse er tilpasset Lellinges arkitektur
 • At bebyggelse langs Ringstedvej placeres, så den fungerer som støjskærm for den bagvedliggende bebyggelse, samt at de primære opholdsarealer for bebyggelsen udgøres af støjsikrede haver
 • Bevaring af to eksisterende markante og sunde træer, som er indpasset i skitseprojektet.

Miljøvurdering:
Der er foretaget en screening af påvirkning af miljøet som følge af lokalplan 1078 og kommuneplantillæg 29. På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne kke forudsætter en miljøvurdering, da de ikke indeholder ændringer, som antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad. 1: Anbefales.

Ad. 2: Godkendt.

Bilag

Til toppen


81.   Landzonetilladelse til Stubberupgård


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at

 1. Køge Kommune overfor  Københavns Kommune bekræfter, at der kan gives mulighed for at opføre moderniserede botilbud på ejendommen
 2. løsningsforslag 2 sendes i naboorientering
 3. udvalget bemyndiger forvaltningen til at meddele landzonetilladelse, hvis ikke der indkommer væsentlige indsigelser i orienteringsperioden. 
Baggrund og vurdering

Københavns Kommune har søgt landzonetilladelse til at renovere Stubberupgård, herunder modernisere og opføre nye boliger på ejendommen. Der er fremsendt to løsningsforslag.

Stubberupgård ligger på Stubberupvej 4 og er et botilbud for sindslidende borgere efter servicelovens § 108. Botilbuddet omfatter i dag 44 boliger, og efter moderniseringen vil antallet af boliger være uændret. Moderniseringen sigter særligt på at etablere tidssvarende boliger i ’Hovedbygningen’, ’Boligen’ og ’Annekset’ samt nybygning af boliger, sådan at boligerne får en størrelse og standard, der svarer overens til moderne, længerevarende botilbud. Endvidere moderniseres fællesarealer samt beskæftigelses- og servicearealer. Opførelse af de nye bygninger samler bostedets fællesfunktioner på en overskuelig og tilgængelig måde omkring den centrale gårdsplads og er med til at understøtte Stubberupgårds fokus på fællesskabet, tilgængelighed til aktiviteter, overskuelighed og tryghed.

Løsning 1 omfatter en nedrivning af kampestensladen og opførelse af en ny bygning med 16 nye boliger og et fællesrum på ladens sokkelaftryk samt opførelse af garagebygning med fællesrum i tilknytning til hovedhuset. Dette er København Kommunes foretrukne løsning.

Løsning 2 omfatter bevarelse af kampestensladen og nyopførelse af 2 boligfløje. Èn i umiddelbar tilknytning til hovedhuset og én i tilknytning til det eksisterende maskinhus.

Både løsningsforslag 1 og 2 søger således at forstærke den oprindelige anlægskarakter gennem en delvis retablering af tidligere nedrevne bygningslænger. Således styrkes Stubberupgård som det sammenhængende og markante gårdanlæg, det tidligere har været.

Nybyggeriet søger en samlet helhed med det eksisterende gårdanlæg gennem at tage Stubberupgårds historiske konstruktioner og stedstypiske anvendelse af materialer i brug.

Kommuneplan 2013

I Kommuneplan 2013 er området Stubberupgård udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø, jf. Roskilde Amts registrant over kulturmiljøer fra 2003, som indgår som en del af kommuneplanen.

Stubberupgård er beskrevet som særligt bevaringsværdigt kulturmiljøer: "Stubberupgårds bygninger og statshusmandskolonien med bygninger og jorder udgør en helhed, der er prioriteret som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø. Stubberupgårds bygninger og statshusmandskolonien Stubberuphuse er generelt velbevaret men er primært udpeget, fordi området giver et meget fortællende billede af "det sociale landskab" og det århundrede gamle samspil mellem herregård og landsby." 

Kulturmiljøet Stubberupgård er sårbart overfor: "Nedrivning eller manglende vedligeholdelse af bygninger samt til- og ombygninger, der ikke i stil og materialevalg harmonerer med lokal byggeskik,- byggeri og anlæg udenfor den nuværende bebyggelsesstruktur". 

Forvaltningens vurdering

Stubberupgård fremstår som et karakterfuldt og særligt bygningsanlæg i udkanten af Køge Kommune. Udnyttelsen af gårdanlægget til bosted sikrer mod bygningernes forfald, og kulturmiljøet understøttes fortsat. Gårdanlægget har gennem årene gennemgået flere nedrivninger og opbygninger af forskellige avls-og ladebygninger uden at svække oplevelsen af det særlige miljø. Anlægget fremstår stadig samlet og stramt i sin opbygning omkring hovedhuset.

Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering er, at bostedet Stubberupgård er et markant og tydeligt gårdanlæg med store bygningsvolumner, hvor der fortsat kan tilbygges og forandres med omtanke uden at ødelægge helheden.

Ad. løsning 1: Den store kampestenslade er af en særlig bygningsmæssig karakter, der hører med til noget af det ældste på gården, og det er derfor tvivlsomt, om anlægget fremover vil fremstå originalt, hvis laden nedrives og kun strukturen fastholdes i en ny og tidsvarende udgave med boliger. Bygningsmæssigt er laden ikke egnet til ombygning til boliger. Garagebygningen, der ønskes opført tæt ved hovedhuset, vil styrke anlæggets afgrænsning og definere gårdrummet. 

Ad. løsning 2: Opførelse af nye boligenheder i sokkelaftryk fra tidligere bygninger nær hovedhuset og det eksisterende maskinhus vurderes til at styrke anlæggets karakter, og det vil definere gårdrummene og fællesarealer, som kan anvendes til opholdsrum og fællesskab. Samtidig fastholdes kampestensladen med dens karakteristiske arkitektur og giver fortsat identitet til anlægget.

På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at løsning 2 sendes i naboorientering med henblik på at meddele landzonetilladelse.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Forvaltningen bedes undersøge, hvordan den bevaringsværdige lade kan sikres fremover.

Bilag

Til toppen


82.   Udstykninger i landzonen - forår 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget beslutter, hvilke ansøgninger der skal sendes i naboorientering med henblik på politisk stillingtagen den 7. juni 2018.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. marts 2017 fem principper for, hvordan landdistriktspolitikkens målsætninger om flere boliger i landsbyerne kan konkretiseres i en praksis for Teknik- og Miljøforvaltningens arbejde med kommune- og lokalplanlægningen samt med behandling af landzonesager.

Et af disse principper handler om to årlige behandlinger i Klima- og Planudvalget af konkrete ansøgninger om 1-3 grunde i landsbyer eller landdistrikter.

Med denne sag indledes tredje ansøgningsrunde. Udvalget orienteres om fem nye ansøgninger, inden de eventuelt sendes i naboorientering i løbet af april og med en forventet konkret behandling på Klima- og Planudvalgets møde den 7. juni 2018. Hvis der er ansøgninger, som udvalget ikke ønsker at fremme, vil forvaltningen meddele afslag.

De fem ansøgninger rummer samlet set mindst 7 nye boliger i landzone. I vedhæftede notat ses kortbilag samt de grundlæggende problemstillinger i stikord.

Generelt gælder det, at nye udstykninger og nye boliger kræver landzonetilladelse. Ifølge Planloven skal nye boliger primært opføres i byzone, men der kan dog meddeles tilladelse til udstykninger og nye boliger som huludfyldninger eller afrunding af de landsbyer, der er afgrænset i kommuneplanen. Lige uden for landsbyafgrænsninger bør nye boliger kun tillades gennem kommune- og lokalplanlægning.

Ifølge planlovens praksis kan der gives tilladelse til huludfyldning, hvis der er tale om enkelte huludfyldninger "indenfor samlede bebyggelser med landsbypræg". Der kan gives tilladelse til huludfyldning, "hvis bebyggelsen ikke bryder afgrænsningen mod det åbne land, og såfremt der i øvrigt ikke findes flere lignende byggemuligheder, som i givet fald ville have krav på en tilladelse ud fra lighedshensyn".

De fem ansøgninger:

 • Søllerupvej 28 - udstykning af en grund på ca. 2.050 m² til opførelse af helårsbeboelse i 1½ plan
 • Søllerupvej1 12A - opdeling i to grunde på henholdsvis 3.495 m² og 1.515 m² med mulighed for opførelse af ny bolig
 • Søllerupvej 12b - udstykning af 3 grunde på hver ca. 1.000 m² til opførelse af helårsbeboelser
 • Gartnervej 41 - udstykning af 2 grunde på henholdsvis ca. 2.200 og 8.000 m² til opførelse af helårsbeboelser
 • Harekærsvej 8 - udstykning af en eller flere grunde til opførelse af helårsbeboelser.

Ingen af de ansøgte udstykninger kan anbefales af forvaltningen, da de falder uden for planlovens gældende praksis. Ansøgere på Søllerupvej 12A og 28 har dog muligvis forventning om en tilladelse på grund af de tilladelser, der er meddelt til Søllerupvej 15 og 20. Hér var matriklerne dog allerede udstykket for mange år siden, hvorfor lighedsprincippet næppe kan påberåbes.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ansøgningen vedr. Gartnervej 41 udsættes, indtil der er taget stilling til hele gartnerområdets fremtid.

Et flertal i udvalget Niels Rolskov (Ø), Marie Møller (A), Erling Larsen (A), Torben Haack (F) og Thomas Kampmann (C) besluttede ikke at sende de øvrige ansøgninger i nabohøring.

Mette Jorsø (V) og Ken Kristensen (V) stemte imod, da man ønskede, at alle sagerne sendes i naboorientering.

 

Bilag

Til toppen


83.   Administrationsgrundlag for sager vedrørende heste i landzone


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at administrationsgrundlag for behandling af landzonesager vedrørende byggeri til hestehold godkendes.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen modtager et stigende antal forespørgsler og ansøgninger om landzonetilladelser til byggeri og anlæg til hestebrug, herunder etablering af ridehaller. Dette udfordrer de hensyn, der skal varetages i det åbne land, da en ridehal er stor og kan have en dominerende påvirkning på landskabet.

Kommunen har ingen fast praksis for, hvornår der meddeles tilladelse eller afslag, og ansøgninger har været vurderet fra sag til sag. Med planlovsændringen i 2017 er formålet (planlovens § 1) ændret, og der er gennemført en række generelle lempelser af landzonereglerne for at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Planlovens landzonebestemmelser giver mulighed for, at de enkelte kommuner fastsætter nærmere bestemmelser for byggeri og anlæg i det åbne land. Derfor er der udarbejdet et forslag til Køge Kommunes administrationsgrundlag for ansøgninger om byggeri og anlæg til hestebrug (se bilag).

Formålet med administrationsgrundlaget er at fortælle, hvad Køge Kommune lægger vægt på, når der træffes afgørelser i landzonesager vedrørende hestehold. Desuden er det formålet at sikre en ensartet landzonesagsbehandling i hele kommunen.

Ud over forslaget til praksis er der vedhæftet et bilag med en række aktuelle ansøgninger. Forvaltningen har med baggrund i praksispapiret foreslået mulige afgørelser på disse sager. Eksemplerne er medtaget for at give et billede på konsekvenserne af administrationsgrundlagets retningslinjer. Forvaltningen vil afgøre disse sager i henhold til den praksis, udvalget vedtager.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Udsat.
Bilag

Til toppen


84.   Opdatering af paraplyplan for Søndre Havn


Indstilling

Genfremsættelse af sag efter behandling i udvalgets arbejdsgruppe den 15. marts 2018.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at Paraplyplan for Søndre Havn 2018 godkendes.

Klima- og Planudvalget 01-03-2018
Forslaget drøftes nærmere i en arbejdsgruppe bestående af Niels Rolskov (Ø), Torben Haack (F), Thomas Kampmann (C) og Ken Kristensen (V).

Arbejdsgruppen holdt møde den 15. marts 2018. Drøftelsen i arbejdsgruppen har medført ændringer af paraplyplanen, særligt i forhold til bygherrers og entreprenørs undersøgelser og forberedelser forud for arbejdernes igangsættelse, og særligt i forhold til byggefelt SH2-3.

Baggrund og vurdering

Baggrund for opdateret paraplyplan for Søndre Havn

Som et nyt tiltag vedtog Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget den 21. marts 2017 "Paraplyplan for Søndre Havn". Det blev endvidere besluttet, at planen skal opdateres årligt.

Opdatering af paraplyplanen er gennemført i samarbejde med Køge Kyst, og version 2 fremlæges hermed til godkendelse.

Kommende byggearbejder i Søndre Havn

I det kommende år forventes det, at byggearbejder opstartes på yderligere 4-6 byggefelter, mens et byggeri færdiggøres og forventes ibrugtaget sommer 2018.

Paraplyplanens funktion

Paraplyplanens funktion er at fungere som grundlag for Køge Kommunes byggetilladelser, eventuelle dispensationer fra forskriften for bygge- og anlægsaktiviteter og tilladelser i relation til grundvandshåndtering i forbindelse med byggerier. Formålet er desuden at fungere som dialog- og styringsværktøj for byggerierne ved at klargøre regler og praksis for regulering af støj-, vibrationer- og grundvandshåndtering for bygherrer og entreprenører under hensyntagen til de omkringboende.

Myndighedsmæssigt reguleres byggeaktiviteterne særligt via Byggeloven og Miljøbeskyttelsesloven (herunder Køge Kommunes lokale forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter).

Ved vedtagelsen af paraplyplanen den 21. marts 2017 blev det med tilføjelsen, at der ikke må være samtidige ramnings- og spunsingsarbejder indenfor byggefelterne på Søndre Havn. Det har siden vist sig at være umuligt at håndhæve med de lovkomplekser, som regulerer byggerierne.

Paraplyplanen fastlægger ikke i sig selv grænseværdier for byggerierne, men udstikker retningslinjer, som følges op ved specifik vurdering af de konkrete ansøgninger for de enkelte byggefelter. For så vidt angår vibrationer, ligger det udenfor kommunens kompetence at fastlægge specifikke grænseværdier for de enkelte byggefelter, og det påhviler altid bygherre/entreprenør at sikre, at der ikke sker skade på naboejendomme, og hvis det alligevel sker, så er det bygherres ansvar.

Effekt af paraplyplan

Som en konsekvens af paraplyplanen udarbejder hver enkelt bygherre/entreprenør en specifik handleplan for håndtering af støj, vibrationer og grundvand for hvert enkelt byggefelt, herunder måleprogram for de tre emner.

Måleresultater offentliggøres løbende på www.bygkoege.dk, når Teknik- og Miljøforvaltningen får dem.

Erfaringen med den første version af paraplyplanen er, at det overordnet set har fungeret hensigtsmæssigt at have paraplyplanen som støtteplan for entreprenørerne på de kommende byggefelter, som via paraplyplanen er guidet igennem de væsentlige forvaltningsmæssige forhold. Alle de kommende byggefelter har således præsenteret handleplaner for støj- og vibrationer i overensstemmelse med paraplyplanen, og forvaltningen har modtaget ansøgninger om håndtering af grundvand fra byggefelterne. Ansøgningerne vurderes at komme forvaltningen i hænde i bedre tid og have en bedre kvalitet end tidligere.

Opdateringer i paraplyplanen

Den nye version af paraplyplanen har gennemgået en gennemskrivning for at øge tilgængeligheden af planen for dem, der skal udmønte planen. Derudover er der sket justeringer af detaljeringsniveauet, hvormed forvaltningen kan styre byggerierne i henhold til den gældende lovgivning, herunder særligt i forhold til rækkevidden af byggelovens §12.

Der er ikke ændret på ansvarsfordelingen imellem bygherrer/entreprenører og forvaltningen, og det er således stadig bygherre og entreprenørs ansvar, at aktiviteterne tilrettelægges i henhold til gældende lovgivning.

Økonomi
Der er ingen omkostninger forbundet med udarbejdelse og implementering af paraplyplanen bortset fra medgået tid i Teknik- og Miljøforvaltningen.
Beslutning

Paraplyplanen blev godkendt.

Den tidligere nedsatte politiske arbejdsgruppe inddrages med rådgivning i forbindelse med kommende dispensationer.

Bilag

Til toppen


85.   Revision af reglerne for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter


Indstilling

Genfremsættelse af sag efter behandling i udvalgets arbejdsgruppe den 15. marts 2018:

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at

 1. vedlagte revision af Forskriften for nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune vedtages
 2. krav og anbefalinger til bygningsskadelige vibrationer samt overvågning af grundvandssænkningernes udbredelse udenfor byggefelterne samles i et særskilt administrationsgrundlag (se bilag)
 3. der udarbejdes en folder til borgerne, der omhandler miljøforhold (støj, støv og vibrationer) samt byggelovens § 12 ved nedrivnings-, bygge- og anlægsarbejder.

 
Klima- og Planudvalget 01-03-2018
Forslaget drøftes nærmere i en arbejdsgruppe bestående af Niels Rolskov (Ø), Torben Haack (F), Thomas Kampmann (C) og Ken Kristensen (V).

Forskriften blev gennemgået af Klima- og Planudvalgets nedsatte arbejdsgruppe den 15. marts 2018, hvor der blev tilføjet krav om redegørelse for til- og fravalg af arbejdsmetoder under § 3, stk. 4. Derudover blev der indskrevet en præcisering af, at der skal foretages kontinuerlige målinger af støjbidraget ved byggerier der omhandler stærkt støjende aktiviteter, hvor der samtidig gives dispensation fra støjgrænserne, § 8, stk. 1.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået de høringssvar, der er indkommet i høringsperioden. I det omfang det er muligt, har forvaltningen indarbejdet forslag fra høringssvarerne i den reviderede udgave af forskriften. Derudover har forvaltningen medtaget de anbefalinger, som fremgår af Miljø- og Fødevareministeriets nye vejledning på området (december 2017), samt de erfaringer forvaltningen har høstet ved brugen af forskriften siden den seneste revision i 2015. Endelig har forvaltningen også, i relevant omfang, indarbejdet ændringer svarende til dem Københavns Kommune har indført i deres forskrift i 2017.

Køge Kommune har de senere år haft bygge- og anlægsaktiviteter i tilsvarende niveau som København med byudviklingsprojekterne (Køge Kyst), udvidelse af motorvejen, København-Ringsted banen, vedligeholdelse af S-banen, udvidelse af Universitetssygehuset, Campus Køge, Køge Nord Station og Transportcenteret STC for blot at nævne nogle. Omfanget af anlægsarbejderne fortsætter i årene fremad og dermed også kravene til håndtering af miljøsagerne.

Væsentligste ændringer i den reviderede forskrift er:

 • Grænseværdien for de komfortrelaterede vibrationer (gener) udtages af forskriften
 • Bilag 1 om byggelovens § 12 samt grundvandshåndtering flyttes fra forskriften over i selvstændigt administrationsgrundlag.

Eksempler på ændringer som følge af ministeriets nye vejledning, de indkomne høringssvar og arbejdsgruppemødet:

 • Det præciseres i forskriften, at kommunen kan stille supplerende krav til arbejdets udførelse eller nedlægge forbud til imødegåelse af støj-, støv- og vibrationsgener selvom vilkår i forskriften eller dispensation er opfyldt
 • Der åbnes op for muligheden for at dispensere fra krav til støj og arbejdstider ved de byggepladser, der er lokaliseret så langt fra nærmeste forureningsfølsomme område/bygning, at der ikke er risiko for miljøgener (f.eks. visse steder i STC)
 • Det er konkretiseret, hvornår en aktivitet vil blive betragtet som midlertidig og dermed omfattet af forskriftens bestemmelser
 • Nabovarslingszonen kan tilpasses arbejdsstrækningen, hvis støjkilden kun kortvarigt befinder sig udfor hver enkelt bolig/forureningsfølsomme bygning, f.eks. ved "rullende" asfaltarbejder. 

  Vibrationsgener er typisk knyttet til de stærkt støjende aktiviteter - såsom nedbringning af spuns og funderingspæle. Klager og gener håndteres derfor i sammenhæng med reguleringen af de stærkt støjende aktiviteter. Stærkt støjende og vibrationsgivende aktiviteter kan være uundgåelige for at gennemføre et byggeprojekt. Samtidig er det væsentligt at påpege, at det ikke er praktisk muligt at måle vibrationsgener fra byggepladser ved tilsyn på samme måde, som støjbidraget kan måles.

  Grænseværdier for vibrationsgener (ikke vibrationsskader) er primært relevant i forbindelse med stationære virksomheder samt trafikerede færdselsveje og er ikke hensigtsmæssige i en forskrift for midlertidige bygge- anlægsaktiviteter. På den baggrund foreslås grænseværdien fjernet.
            
  Det er forvaltningens erfaring - ligesom det også fremgår af ministeriets vejledning - at kravet til udførselstidspunkter og rettidig nabovarsel/information er meget vigtigt i forhold til at imødegå gener. Jo mere naboerne kender til projektet, jo højere er accepten og genetærskelen.

  Forvaltningen kan dispensere fra forskriftens krav, såfremt forudsætningerne i § 10 er opfyldt. Det kan f.eks. være, når ansøgningen omhandler stærkt støjende bygge- og anlægsaktiviteter, hvor der efter en afvejning af proportionalitetsprincippet - hverken teknisk eller økonomisk set - er relevante alternative arbejdsmetoder, eller hvis der er sikkerheds- og/eller trafikafviklingsmæssige forhold at tage hensyn til. Det bør også være muligt at dispensere fra reglerne, såfremt et byggeri er lokaliseret så langt fra boliger og andet støjfølsom anvendelse, at der ikke er risiko for gener. I forbindelse med dispensationer fra forskriften er kravet til orienteringen af naboerne skærpet.  

  Bilaget med administrationsgrundlaget for byggetekniske krav og grundvandshåndtering omhandler forhold til minimering af risikoen for skader på bygninger og andet udenfor de aktuelle byggefelter. Administrationsgrundlaget fortæller samtidig, hvad Køge Kommune lægger vægt på, når der træffes afgørelser og ydes vejledning i byggesager. Administrationsgrundlaget sikrer desuden en ensartet sagsbehandling af byggesagerne.

  Økonomi

  Sagen har ikke økonomisk konsekvens for Køge Kommune, da forskriften alene regulerer miljøgener/ulemper og ikke skader.

  Det er til enhver tid den ansvarlige for byggeriet (bygherren), der har ansvaret for, at bygge- og anlægsaktiviteten ikke frembringer uhensigtsmæssigheder, herunder skader på omkringliggende ejendomme, uanset om alle regler og krav er opfyldt.

  Kommunikation
  Den reviderede forskrift skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.
  Beslutning

  Godkendt.

  § 9, stk. 2 suppleres med en bestemmelse om, at der i større dispensationssager gives en frist på 14 dage.

  Bilag

  Til toppen


  86.   Betalingsvedtægt for Køge Afløb A/S 2018 - legalitetsgodkendelse


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at Betalingsvedtægt for Køge Afløb A/S 2018 godkendes.
  Baggrund og vurdering

  Bestyrelsen i KLAR Forsyning har godkendt vedlagte Betalingsvedtægt for Køge Afløb A/S.

  Med den nye betalingsvedtægt bliver vedtægten opdateret med hensyn til navnet på forsyningen, der står nu overordnet KLAR Forsyning i stedet for Energiforsyningen.

  Vedtægterne i de fire ejerkommuner bliver mere standardiserede, så borgerne og de erhvervsdrivende i de fire kommuner bliver behandlet så ens som muligt.

  Med en ændring af Lov om Betalingsregler for Spildevandsanlæg er klageadgangen blevet ændret i forhold til tidligere. Som forbruger skal man kontakte Center for Klageløsning under Nævnenes Hus under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis man er uenig med forsyningens afgørelser efter betalingsvedtægten, dette forhold er også indarbejdet i den nye betalingsvedtægt for Køge Afløb A/S.

  I betalingsvedtægten bekræfter Køge Afløb A/S, at selskabet har forsyningspligt og skal fremføre stikledning til grundgrænse for ejendomme omfattet af spildevandsplanen:

  "I områder, der i henhold til spildevandsplanen er kloakeret under spildevandsforsyningsselskabet, er Køge Afløb A/S i henhold til miljøbeskyttelsesloven forpligtet til at fremføre stikledning til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et andet spildevandsanlæg (tidl. "privat spildevandsanlæg").

  Byrådet i Køge afgiver ikke sin ret, jævnfør Lov om Miljøbeskyttelse, til i spildevandsplanen for Køge Kommune at udpege kloakanlæg under Køge Afløb A/S, jf. Teknik- og Miljøudvalget (pkt. 242 fra 2013).

  Økonomi
  Betalingsvedtægt for Køge Afløb A/S har ikke økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
  Kommunikation
  Den nye betalingsvedtægt offentliggøres på KLAR Forsynings hjemmeside og på Køge Kommunes hjemmeside.
  Beslutning
  Godkendt.
  Bilag

  Til toppen


  87.   Oplæg til Naturstrategi i Køge Kommune


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at der tages stilling til forslaget om at udarbejde en naturstrategi.
  Baggrund og vurdering

  Mange kommuner har i de seneste år udviklet naturstrategier, som indeholder kommunens analyser, retningslinjer og prioriteringer som forberedelse til konkrete indsatser på naturområdet.

  En naturstrategi vil typisk forholde sig til en plan for naturområdet med beskrivelser og analyser inddelt efter følgende overordnede idékatalog af emner:

  Naturtyper og naturområder i kommunen
  Naturværdierne i kommunen, som fx kan være § 3-beskyttede naturtyper, der har behov for rydning, eller dyreholdere eller græsningslaug til at forhindre tilgroning. Emnet skal også indeholde beskrivelser af analyser og planer for større og vigtige naturområder, fx fredningen af Valore Mose, nye naturområder som fx Ejby Skov eller nedlagte råstofgrave. Der kan også peges på egnede steder til åbning af strækninger med rørlagte vandløb, genslyngninger, eller ændret vandløbsvedligeholdelse.    

  Biodiversitet i kommunen
  De karakteristiske og beskyttelseskrævende arter i kommunen. Det kan være alle artsgrupper, fugle, planter, fisk, insekter, svampe osv. Forekomst, status og plan for arterne. Data fra Grønt Danmarkskort kan inddrages. Afsnittet kan også indeholde forslag til programmer for bestemte, prioriterede arter, fx Ringplettet Gøgeurt, flere vandhuller for Springfrø eller forbedret spredning for mark-firben.  

  Befolkningens adgang og oplevelser i naturen
  Skiltning, vedligeholdelse af stier eller nye aftaler med lodsejere om stiforløb herunder trampestier og ridestier. Etablering og vedligeholdelse af publikumsfaciliteter som fx shelters, borde, bænke, fugletårne eller cykelstier. Områder til udvikling af undervisningspotentiale, fx bynære områder med kultur- og/eller naturhistorie.

  Kulturhistorie
  Formidling og bevarelse af fortidsminder, fx broer, gravhøje, stendysser og stendiger. Mange har udover historisk eller arkæologisk interesse også synergieffekter med landskabelige, rekreative og karakteristiske, biologiske værdier.

  Vigtigste områder i Køge kommune
  En kort liste over prioriterede områder ud fra en samlet vurdering af værdi og potentiale på hele naturområdet.

  Generelle værktøjer til forbedring af naturværdier
  Fremtidig planlægning kan inddrage fx biologisk hensigtsmæssig drift af grøftekanter, parker, tekniske anlæg og gravearbejder. Det kan fx være gradueret slåning af græs og grøftekanter, naturlig indvandring, egnede steder efter anlægsarbejder uden muld og udsåning af græsblandinger, nye faunapassager og spredningskorridorer i by, landskab og bynært landskab som åbne grøfter og levende hegn.  

  Kommunens seneste naturstrategi fra 2008 er vedlagt.

  Økonomi

  Der har siden 2016, som følge af et budgetforlig, været nedlagt et årsværk, samtidigt med at der ikke har været afsat projektmidler til naturforvaltning (op til 885.000 kr. pr. år) inkl. privat bjørneklobekæmpelse siden 2016. 

  Der er ikke afsat midler til udarbejdelsen af en naturstrategi eller efterfølgende realisering af den. En naturstrategi for kommunen forventes at kunne udarbejdes med bistand fra en konsulent for max. 250.000 kr. På baggrund af strategien vil der efterfølgende i forbindelse med budgetforhandlinger for 2019 kunne tages stilling til det videre forløb.

  En samlet redegørelse for Miljøafdelingens opgave er vedlagt som bilag.

  Beslutning
  Udsat.
  Bilag

  Til toppen


  88.   Bekæmpelse af kæmpebjørneklo på private arealer


  Indstilling

  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager stilling til forslaget om at genoptage bjørneklobekæmpelse.

  Baggrund og vurdering

  Køge kommune havde en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo fra 2014-2017. Det er nødvendigt at have vedtaget en indsatsplan, for at en kommune kan gøre bekæmpelse af kæmpebjørneklo lovpligtig ifølge Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

  I løbet af perioden med indsatsplaner er de væsentligste forekomster af kæmpebjørneklo kendt og blevet registreret. Det er typisk planter, der har spredt sig langs kommunens vandløb, fx Køge Å, Kimmerslev Møllebæk og Skensved Å, og har bredt sig langs brinker og op på udyrkede og fugtige arealer. Dette kan være et problem for den hjemmehørende vegetation i § 3-beskyttede moser fx i Valore Mose, op mod Jersie Mose og i Regnemark Mose, hvor fx den sjældne Løgurt eller orkidéen Tyndakset Gøgeurt vokser. Også langs motorveje, efter anlægsarbejder og på tomme industrigrunde kan der dukke forekomster op, der får lov at stå og blive store.

  Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at der i løbet af den aktive indsatsperiode 2010-2016 er igangsat bekæmpelse på langt de fleste private arealer. Bekæmpelsen er foregået med alle kendte metoder, tidlig rodstikning, sen skærmkapning, slåning af bestande, i mindre omfang sprøjtning, afdækning, og afgræsning med får og kreaturer. Der har været omfattende tilsyn og kommunikation fra forvaltningens side, og bekæmpelsen er indtil videre kommet i gang uden håndhævelser for manglende bekæmpelse.

  Med ændringen i bekendtgørelsen fra 2017 er det nu ikke længere muligt at pålægge bøder for manglende bekæmpelse. I stedet er der indført en bestemmelse i bekendtgørelsen om, at kommunerne kan foretage bekæmpelse for ejerens eller brugerens regning. Prisen for dette kan indtil videre ikke overstige 3,81 kr. pr. kvadratmeter pr. år.

  På trods af udbredt opbakning blandt kommunens lodsejere må det forventes, at selvhjælpshandlinger med bekæmpelse i samme vækstsæson i et mindre omfang er nødvendige for at få alle forekomster bekæmpet på omtrent samme tid. Efter to år med henstillinger om bekæmpelse til private lodsejere men uden egentlig indsatsplan, må en del genvækst også forventes, hvilket forstærker forventningerne til og behovet for en koordineret bekæmpelse med selvhjælpshandlinger i den næste indsatsplan. Det forventes at tage op til 8-12 års uafbrudt bekæmpelse, før planten er helt væk, men behovet for indsats falder markant efter de første par år.

  Opgaven foreslås placeret i ETK, da bekæmpelsen på private arealer nu kommer til delvis at udføres af kommunen selv, og da ETK nu har flere års erfaring med bekæmpelse fra vores egne arealer. 

  Vedlagte bilag er et bud på, hvad en styrket indsats mod kæmpebjørneklo vil indebære. 

  Økonomi

  Kommenteret budget er vedhæftet som bilag. Der er ikke længere afsat midler til opgaven, da den bortfaldt som del af budgetforliget i 2016.

  Opstart med udarbejdelse og formidling af ny indsatsplan:    40.000 kr.
     
   Årlig drift:  
   Tilskud til hegning og græsning af arealer med bjørneklo 40.000 kr.
   ETKs selvhjælpshandlinger på private arealer 60.000 kr.
   Tilsyn og administration af påbud 60.000 kr.
   Drift i alt pr. år

   160.000 kr.

   

  Beslutning
  Sagen videregives til Økonomiudvalget med henblik på evt. finansiering.
  Bilag

  Til toppen


  89.   Orientering fra formanden


  Indstilling
  • Møde afholdt med Gefion om landbrug og miljø
  • Møde afholdt med Køge Sportsfiskerklub
  Beslutning
  Taget til efterretning.

  Til toppen


  90.   Orientering fra forvaltningen


  Indstilling
  • Orientering om behandling af klager over støj- og lysgener fra p-hus
  • Orientering om tilladelse til udstykning af Billesborgvej 32 efter, at der er modtaget meddelelse om, at grundejer har indgået forlig med sælger
  • Orientering om Region Sjællands arbejde med sikring af forurening på Tujavej 11
  Beslutning
  • Det er nu muligt at fastlægge det endelige ikrafttrædelsestidspunkt for den nye affaldsordning efter at denne har været udbud. Det bliver den 2. maj 2019.

   ETK, som skal stå for indsamlingen af ”Madam Skrald” med en 4-kammer hybrid skraldebil forventer at have køretøjerne bygget inden den 1. marts og vil efter en indkøringsperiode være klar til indsamlingen 2. maj.

   RenoNorden, som skal stå for indsamling af madaffald og restaffald, indsætter sine nye hybridbiler allerede den 1. oktober 2018, men fortsætter med at indsamle dagrenovation i én fraktion, indtil det er muligt at starte på den samlede nye ordning 2. maj 2019.

   I forhold til kommunikation til borgerne er det vigtigt med en samlet løsning, hvor begge entreprenører er klar. Indførelse 2. maj passer desuden fint i forhold til udlevering af nye beholdere.

   Der er indgået en aftale med RenoNorden om overgangsperioden 1. oktober 2018 til 2.maj 2019, som ikke er mere omkostningstung end, hvis den nye ordning var fuldt implementeret pr. 1. oktober.

  Til toppen


  91.   Eventuelt


  Beslutning
  Intet.

  Til toppen


  92.   Anvendelse af ejendom (Lukket punkt)  Til toppen


  93.   Tilsidesættelse af miljøregler (Lukket punkt)  Til toppen


  94.   Eventuelt (Lukket punkt)  Til toppen

  Opdateret af Køge Kommune 06.04.18