Referat af møde i Klima- og Planudvalget

Den 04.02.2021 kl. 16:00 i Virtuelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erling Larsen, (A)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Torben Haack, (F)


19.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


20.   Tema: Valg af fremtidig affaldsløsning forud for ansøgning om fritagelse for implementeringsfristen den 1. juli 2021


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at:

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder videre med en fremtidig type af indsamlingsløsning for "de 10 affaldsfraktioner" fra énfamilieboliger, som kan bestå af en 2-delt beholder til mad- og restaffald, en 4-delt beholder til plast, fødevarekartoner, metal og glas og en beholder med ét rum til papir og pap, samt indsamling af tekstiler i plastsæk og indsamling af farligt affald i miljøboks ved hver husstand. Forvaltningen vil ud fra denne type af løsning udforme en ansøgning om dispensation fra implementeringsfristen den 1. juli 2021.

Baggrund og vurdering

Folketingets aftale "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" blev indgået 16. juni 2020 og omfatter bl.a. en række tiltag til øget sortering og genanvendelse af affald fra husstande. I planen er aftalt, at kommunerne skal igangsætte nye affaldsordninger, så det bliver muligt at leve op til kravene i aftalen allerede (senest) pr. 1. juli 2021.

I løbet af december blev aftalen så udmøntet i konkret lovgivning, som forpligter kommunerne til at igangsætte indsamlingsordninger i overensstemmelse med aftalen, det vil sige pr. 1. juli 2021.

Der er i §28 i den reviderede affaldsbekendtgørelse indsat mulighed for at søge om dispensation fra implementeringsfristen. Ansøgning skal ske inden 1. marts 2021. Miljøstyrelsen har i vejledende udtalelse af 24. november 2020 (bilag 1) uddybet lidt omkring i, hvilke situationer kommunerne kan forvente, at der er en chance for at opnå dispensation fra implementeringsfristen - og i hvilke der ikke vil kunne forventes at blive givet udsættelse. Det er Miljøstyrelsen, som beslutter, hvor lang fristforlængelse, der vil kunne blive tale om i hvert enkelt tilfælde, og der vil maksimalt blive givet forlængelse til den 31. december 2022.

Nærværende dagsordenspunkt fokuserer på valg af fremtidige beholderløsninger for énfamilieboligerne. Begrundelsen for at fokusere på disse er dels, at der ved énfamilieboliger er et bredere udvalg af potentielle løsninger med hensyn til sammensætning af beholdere i forhold til type og størrelser samt valg af blandinger af affaldsfraktioner. 

I bilag 2 er gennemgået en række potentielle beholderløsninger med de fordele, ulemper og barrierer, der er forbundet med hver af disse. Løsningerne er inddelt i "typer", således at løsninger inden for hver type har nogle fælles træk med hensyn til krav til anskaffelse af flere køretøjer og/eller flere beholdere, hvilket igen giver forskellige tidshorisonter for mulig implementering af løsningerne.

Forvaltningens anbefaling af fremtidig type løsning for énfamilieboliger 

Ud fra de fordele og ulemper, som er listet i bilag 2, vil forvaltningen anbefale den type af løsning, som består af en ændret brug af de nuværende 4-delte beholdere, således at der indsamles en blanding af fraktionerne plast, metal og fødevarekartoner (eller plast og fødevarekartoner) i begge de 2 store rum i beholderen, og der indsamles glas i begge de 2 små rum (eller som hidtil glas og metal i disse rum - eller evt. tekstiler og glas) og at indsamling af papir og pap sker i en særskilt étrumsbeholder.

Denne løsning har bl.a. den store fordel, at den ikke forventes at give behov for en forøgelse af tømmefrekvensen på de 4-delte beholdere, hvilket vil bidrage til at holde tømmeomkostningerne nede i forhold til mange af de øvrige potentielle løsninger. Derudover vil der også være en god udnyttelse af det samlede volumen i især de 2 store rum i beholderen og dermed også i bilerne.

I vedlagte bilag 3 er redegjort for nogle vigtige juridiske forhold omkring valg og implementering af fremtidige beholderløsninger.

De væsentligste praktiske forhold, som der også skal tages højde for, i sær i forhold til tidsplanen, er beskrevet i bilag 4. I bilag 5 er givet et bud på en samlet tidsplan for implementering af de lovpligtige indsamlingsordninger pr. henholdsvis 1. juli 2021 og 1. januar 2022.

På mødet vil repræsentanter fra Teknik- og Miljøforvaltningen orientere og stå til rådighed for spørgsmål under nærværende punkt.

Økonomi

Det har ikke været muligt, på den korte tid som har været til rådighed til arbejdet, at nå at gennemføre egentlige økonomiberegninger på de forskellige løsninger.

Det skal dog bemærkes, at den ene af de to væsentligste parametre i forhold til påvirkning af økonomien er tømmefrekvensen på beholderne, hvorfor det klart anbefales at vælge at købe større (og i nogle tilfælde flere) beholdere, frem for at øge tømmefrekvensen. Den anden parameter, som betyder rigtig meget for økonomien i ordningen, er behandlingspriserne / afsætningspriserne på de indsamlede fraktioner. Disse priser har Teknik- og Miljøforvaltningen - og ARGO - meget lidt indflydelse på, idet de fastlægges i udbud - og naturligvis hænger sammen med priserne på verdensmarkedet.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


21.   Forslag til lokalplan 1061 - Herfølge Kohave, boligområde


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til lokalplan 1061 sendes til offentlig høring i 8 uger.

Baggrund og vurdering

Lokalplan 1061 skal muliggøre en bebyggelse bestående af åben-lav og tæt-lav bebyggelse i landskabelige omgivelser. Samtidig planlægges der for tilhørende vej, passende parkeringsforhold samt friarealer, der forholder sig til den eksisterende topografi og de vandlidende arealer, der findes på lokalplanområdet og i omgivelserne. I friarealerne planlægges der for klimavenlige løsninger med naturlig biodiversitet.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser om byggematerialer, veje/stier samt bestemmelser om udformning og beplantning af friarealerne og håndtering af overfladevand.
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

Området består af tidligere landbrugsmarker, som har ligget brak i nogle år, omgivet af dyrkede marker i et blødt kulturlandskab med øer af samlet vegetation og store og små fugtige lavninger. Kommende friarealer skal tage udgangspunkt i landskabets eksisterende topografi og det samme gælder for udarbejdelsen af regnvandsophobninger og bassiner indenfor området. Lokalplanen har et særligt fokus på naturbaserede klimaløsninger i forbindelse med håndtering af overfladevand.  Efterfølgende vurderer Miljøafdelingen, om der er basis for, at der følges op med tælling og studier af den forhåbentlig forbedrede biodiversitet og vandkvalitet i området.

Lokalplanområdet ligger ca. 1 km fra den centrale del af Herfølge omkring Billesborgvej. Området ligger som den sydligste bebyggelse i det østlige Herfølge og udgør ca. 8 ha ejet af Køge Kommune.

Mod vest løber Tessebøllevej, som er den overordnende vej til lokalplanområdet. Lokalplanområdet 1061 skal dele adgangsvejen "Svanelunden"  fra Tessebøllevej til lokalplanområdet med boligområdet nord for lokalplanområdet.

I den forbindelse skal  "Svanelunden" forlænges mod øst for at skabe vejadgang for den østligste boligvej. Samtidig skal "Svanelunden" udvides i bredden mod syd med etablering af fortov, rabat og vandrender for at kunne betjene den øgede trafik på vejen.

Lokalplanområdet er på gamle kort over området betegnet som "Herfølge Kohave", hvilket skal give inspiration til området og de fremtidige vejnavne i lokalplanområdet.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 40 åben/lav boliger med en bebyggelsesprocent på 30 og max højde på 8,5 meter og max 80 tæt/lav boliger med en bebyggelsesprocent på 40, max 2 etager og max højde på 8,5 meter. Alle boliger i lokalplanområdet skal opføres med saddeltag uden valm eller med "flade" tage/ensidig taghældning. Boligerne skal fortrinsvis opføres i naturmaterialer som tegl og træ, som patinerer smukt og har lang holdbarhed.

Friarealer er bundet sammen af stibånd gennem området med mulighed for at fortsætte ud i kommunens øvrige stisystemer i overensstemmelse med intentionerne i Herfølge Bydelsplan 2016. Friarealerne er fælles for alle boligerne i området og er offentlige tilgængelige. På sigt vil friarealerne mod nord-øst opleves som sammenhængende med den skovrejsning, der planlægges for længere mod nord-øst.

Miljøvurdering:
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering. Begrundelsen er, at planen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Økonomi
Sagen har ingen direkte betydning for Køge kommunes økonomi.
Kommunikation
Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at lokalplanen sendes i offentlig høring i otte uger. Der afholdes borgermøde den 24. marts 2021 kl. 19-20. Mødet forventes afholdt digitalt og annonceres på Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Sagen sendes tilbage i forvaltningen med henblik på et revideret planforslag, der tager udgangspunkt i en ligelig fordeling af antallet af henholdsvis tæt-lav boliger og åben-lav boliger.
Bilag

Til toppen


22.   Forslag til Lokalplan 1097 for boliger på Skovvang og Degnegyden i Ejby


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til Lokalplan 1097 sendes i offentlig høring i fire uger.

Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede den 4. juni 2020 at igangsætte lokalplanlægningen for boliger på Skovvang og Degnegyden i Ejby. Lokalplanområdets afgrænsning er udvidet til også at omfatte de tre eksisterende boliger på Degnegyden efter ønske fra ejerne.

Lokalplanen opdeler området i to delområder. Delområde 1 rummer de tre eksisterende boliger på Degnegyden og fastholdes til åben-lav boligbebyggelse. Delområde 2 rummer den ejendom, hvor der tidligere har ligget Ejby Lilleskole og SFO. Dette delområde udlægges til tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanen fastlægger bygningshøjder på op til 8,5 meter i maks. 1½ etage og en bebyggelsesprocent på max. 30. Vejadgang skal ske fra de eksisterende vejadgange fra Skovvang og Degnegyden.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at bebyggelsen skal opføres i blank eller pudset mur, og at tage skal udformes som symmetriske sadeltage uden tagudhæng. På den måde sikrer lokalplanen, at den nye bebyggelse er tilpasset den eksisterende arkitektur på Degnegyden. Det er lokalplanens hensigt, at området får et ensartet udtryk, hvorfor der i lokalplanen er bestemmelser om facade- og tagmaterialer.

Fælles friarealer til leg og ophold kan anlægges lavere end det omkringliggende terræn og kan på den måde benyttes ved voldsom nedbør, ligesom der anlægges regnvandsbassin, som kan etableres som græsareal og opholdsareal, og anvendes til forsinkelse af regnvand, når det er nødvendigt.

Lokalplanens bestemmelser om grønne forarealer samt opdeling mellem parkeringsarealer med beplantede felter sikrer en øget lokal nedsivning inden for lokalplanområdet.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen er det vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, da de væsentligste miljøgener er vurderet i forbindelse med tidligere miljørapporter for lokalplanområdet.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en offentlig høring på 4 uger er passende i forhold til planlovens § 24. I forbindelse med høringen foreslås borgermøde afholdt den 15. marts 2021.
Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Bilag

Til toppen


23.   Endelig vedtagelse af lokalplan 1095 - Daginstitution og idræt ved Ravnsborg + tillæg nr. 10 til kommuneplan 2017


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

 1. Kultur- og Idrætsudvalg og Børneudvalg, at Lokalplan 1095 - Daginstitution og Idræt ved Ravnsborg og kommuneplantillæg nr. 10 drøftes med de redaktionelle ændringer samt ændringer, som beskrevet i høringsnotatet (se bilag 1).
 2. Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at Lokalplan 1095 - Daginstitution og Idræt ved Ravnsborg og kommuneplantillæg nr. 10 vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt ændringer, som beskrevet i høringsnotatet (se bilag 1).

 

 

Kultur- og Idrætsudvalget 01-02-2021

Ad. 1: Drøftet

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog på mødet den 27. oktober 2020 pkt. 192 at sende forslag til lokalplan 1095 - Daginstitution og Idræt ved Ravnsborg i offentlig høring. Der er indkommet syv høringssvar i høringsperioden og to høringssvar efter høringsfristen.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en daginstitution, gymnastikhal og en tumlesal, som tilbygning til eksisterende springgymnastikhal ved Ravnsborg. Lokalplanen giver også mulighed for en mindre udvidelse af Ravnsborghallen mod nord.

Høringssvarene indeholder bl.a. indsigelse mod stiudlæg mellem det eksisterende gymnastikcenter og den kommende gymnastikhal (hal 2). Gymnastikforeningen gør indsigelse mod stiudlægget på grund af foreningens behov for passage som rent område, og GF Obovejkvarteret gør indsigelse på grund af stiudlæggets videre forbindelse til Obovejkvarteret og bekymring i forhold til, at forældre til børn i daginstitutionen vil parkere i Obovejkvarteret.

Da lokalplanen har et østligt stiudlæg langs jernbanen fra boligområdet mod syd og ind i lokalplanområdet samt mulighed for adgang langs Ravnsborghallens vestlige facade, har Teknik- og Miljøforvaltningen efterkommet indsigelserne og fjernet det omtalte stiudlæg fra lokalplanens kortbilag 2 (se bilag 2).

Høringssvarene indeholder desuden bl.a.:

 • Alternativt forslag til placering af daginstitutionen
 • Spørgsmål til byggeriets nærmere placering indenfor lokalplanens byggefelt
 • Spørgsmål og ønsker i forhold til lokalplanens udlæg til parkering
 • Udtryk for bekymring for anvendelse og forlængelse af sydlig adgangsvej og parkeringsplads
 • Udtryk for bekymring for børns færdsel til og fra lokalplanområdet - trafiksikkerhed
 • Ønske om krav til opsætning af støjskærm som erstatning for fjernelse af jordvold
 • Ønske om etablering af yderligere padelbaner.

Der er udarbejdet et høringsnotat, hvori der redegøres for alle høringssvarene, samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.

Forvaltningen arbejder fortsat med et skitseforslag for daginstitutionen, hal 2 og tumlesal i et samarbejde med Køge Bugt Gymnastikforening. På baggrund af projektbearbejdningen justeres lokalplanens bestemmelser vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden (se bilag 1). Facader skal fremstå i materiale og nuance, der forholder sig til facaderne på de eksisterende byggerier.

Forvaltningen har vurderet, at de nævnte ændringer er af underordnet betydning og derfor ikke kræver en fornyet høring.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da byggeriet af daginstitution, hal og tumlesal ikke er en direkte del af vedtagelse af lokalplanen.
Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Bilag

Til toppen


24.   Nye boliger langs Østervang i Gørslev


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at der ikke indledes en lokalplanlægning for udvidelse af Gørslev.

Baggrund og vurdering

Landsbyforeningen Gørslev og Omegn ønsker at udbygge Gørslev mod øst med 5-6 boliger langs nordsiden af Østervang. Ønsket er fremsat sammen med ejer af matr.nr. 12e Gørslev, der er en ejendom på 7.600 m².

De henviser til Kommuneplan 2017, hvor der i afsnittet om landsbyer står, at ”såfremt der kommer henvendelser fra fx et landsbylaug eller en anden fælles repræsentation for landsbyen om ønske til ændring af landsbyafgrænsningen, vil Byrådet vurdere sagen med henblik på eventuel ændring af kommuneplanens landsbyafgrænsning, så vidt det er i overensstemmelse med Fingerplanens bestemmelser, samt efterfølgende udarbejde lokalplan for den aktuelle landsby.”

Ønsket har været fremsat flere gange i forbindelse med revision af kommuneplanen, men er blevet afvist ved Byrådets endelige behandling af både KP 2009, 2013 og 2017 - primært med henvisning til Fingerplanen samt de begrænsede muligheder for ændringer ved endelig vedtagelse. I Kommuneplan 2017 er der henvist til, at der findes flere muligheder for at opføre nye boliger i Gørslev. Det gælder både de 5-6 boliger på sportspladsen ved den tidligere Gørslev Skole, tre tomme grunde på Giesegårdsvej samt muligheden for udstykninger eller boliger i landbrugslænger i landsbyen. Forløbet omkring kommuneplanen er beskrevet i vedhæftede notat, der også indgik ved byrådets vedtagelse af KP2017.

Landsbyforeningen foreslår, at der ikke skal opføres 5-6 boliger på sportspladsen, men at det gamle ønske om udbygning mod øst i stedet fremmes.

Landsbyforeningen mener, at sportspladsen er et af byens stærke fælles aktiver, der bl.a. bruges af den succesfulde, men pladsmæssigt hårdt trængte lokale idrætsforening, GIF. Desuden bruges sportspladsen af såvel Ellebækskolen, den lokale børneinstitution samt mange af beboerne i Gørslev-Slimminge-Vollerslev-området. Landsbyforeningen mener derfor, at det på afgørende vis vil forringe områdets nuværende og fremtidige udfoldelsesmuligheder, såfremt sportspladsen udstykkes til boliger, ligesom det vil gøre området mindre attraktivt for potentielle tilflyttere.

Teknik- og Miljøforvaltningen og landsbyforeningen har holdt møde om sagen, og det er aftalt, at den behandles i Klima- og Planudvalget, og dermed ikke endnu engang indgår i kommuneplanprocessen. På den måde kan der tages konkret stilling til ønsket om at udbygge Gørslev.

Kultur- og Idrætsafdelingen bekræfter, at sportspladsen har stor værdi for idrætsforeningen og landsbyen i øvrigt. Særligt som konsekvens af GIF's aktuelle, sportslige succes. Derfor bør der ikke opføres boliger på sportspladsen.

Ifølge Fingerplanens bestemmelser for det øvrige hovedstadsområde må der kun ske byudvikling af lokal karakter i form af afrunding af en byzonelandsby. Ved afrunding forstås overordnet en afrunding af byen set i forhold til dens udstrækning og det omgivende landskab. Afrunding indebærer, at der sigtes mod en naturlig byafgrænsning, og at byvæksten er beskeden i forhold til den eksisterende bebyggelse og ta­ger hensyn til landskabet. Samtidig skal der ved evt. udbygning redegøres for behov og restrummelighed.

Det er fortsat forvaltningens vurdering, at der ud over sportspladsen findes flere muligheder for at bygge nye boliger i Gørslev. Hertil kommer, at den ønskede udbygning mod øst vil påvirke kulturmiljøet og landskabet. Der er tale om en forholdsvis stor udbygning af landsbyen ud i landskabet, og selvom både Gørslev og Østervang ligger i byzone, er der efter forvaltningens vurdering ikke tale om en afrunding af byen.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Køge Kommunes økonomi.
Beslutning
Udvalget besluttede, at der skal indledes en lokalplanlægning for boliger langs Østervang - Gørslev.
Bilag

Til toppen


25.   Høringsforslag med konkret udpegede sten- og jorddiger


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at høringsforslaget godkendes til efterfølgende offentlig høring.
Baggrund og vurdering

Den 7. juni 2018 vedtog Klima- og Planudvalget at støtte, at der blev foretaget en konkret udpegning af alle kommunens beskyttede sten- og jorddiger. Den konkrete udpegning er foretaget af det statsanerkendte Museum Sydøstdanmark. Udpegningen har været forelagt Naturrådet i Køge den 19. november 2019.

De udpegede digestrækninger er nu blevet konkret vurderet på baggrund af digernes kulturhistoriske betydning. Hidtil har de kun været vejledende og mangelfuldt udpeget på baggrund af kortdata.

Ved eventuel ansøgning om nødvendige digegennembrud bliver sagsbehandling nu hurtigere og bedre, da digets bevaringsstatus med den konkrete udpegning allerede er blevet afklaret.

Sten- og jorddiger har fra 1992 været beskyttet mod nedlæggelse, gennembrud og lignende ændringer med Museumslovens § 29a.

Lodsejere, for hvem der er ændringer i høringsforslaget, får et brev med henvisning til en høringsportal på kommunens hjemmeside og vejledning om mulighed for at indgive høringssvar.

Efter høring vil svarene bliver indarbejdet i den endelige udpegning og ligeledes offentliggjort på kommunens hjemmeside. Klagemulighed over dette forslag vil fremgå af opslaget.

Oversigt

Tidligere, vejledende registrering i alt   391 km 
  -heraf foreslås bevaret 354 km
  -heraf foreslås slettet  27 km
 Nye strækninger foreslås beskyttet  44 km
 Beskyttede diger i alt ifølge forslag 398 km

Økonomi

Fordeling af budget:

 • Det bevilgede tilskud fra Kulturministeriet er 162.350 kr. under forudsætning af, at forslaget sendes i offentlig høring senest 1. marts 2021.
 • Forvaltningens bidrag efter tilskud fra Kulturministeriet forventes at være 62.650 kr. plus forvaltningens samlede administration efter offentliggørelse.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


26.   Regn- og spildevandsplan for Køge Kommune 2021-2026 - endelig vedtagelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at Regn- og Spildevandsplan 2021 – 2026 godkendes, og at indsigere svares i overensstemmelse med forvaltningens bemærkninger i hvidbogen.
Baggrund og vurdering

Genoptagelse af punkt 128 fra Klima- og Planudvalgets møde den 18. august 2020 om godkendelse af forslag til Regn og spildevandsplan 2021 – 2026 til høring.

Der er samlet indkommet elleve kommentarer til høringen. Som det ses af den vedhæftede hvidbog, har kommentarerne ikke givet anledning til at ændre planen nævneværdigt. Efter godkendelse vil Teknik- og Miljøforvaltningen fremsende Køge Kommunes bemærkninger til de borgere, der har afgivet bemærkninger.

Ved nytårsskiftet er der kommet en række nye krav fra Miljøministeriet om, at spildevandsplaner skal indeholde servicekrav for regnvandshåndtering. Disse krav vil blive indarbejdet i spildevandsplanen i kommende tillæg og revisioner. Kravene indebærer, at spildevandsplanen skal indeholde yderligere oplysninger om serviceniveauer for håndtering af tag- og overfladevand og kommunalbestyrelsens beslutninger herom.

Forvaltningens vurdering

Overordnet set vurderes Regn- og spildevandsplan 2021-2026 at resultere i en forbedring af vandmiljøet i Køge Kommune. Forvaltningens miljøfokus vurderes at skulle være på de områder, der forurener mest.

Økonomi
Regn- og Spildevandsplanen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Der indledes en dialog med KLAR og beboerne i Østervang.

Bilag

Til toppen


27.   Køge Dige - status


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget og Klima- og Planudvalget, at orienteringen tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Den 20. marts 2018 besluttede Køge Byråd at fremme kystbeskyttelsesprojektet efter kapitel 2a i Kystbeskyttelsesloven, samt principper for udformning, bidragsfordeling, økonomi og oprettelse af digelaug. Efterfølgende blev det besluttet, at der skulle gennemføres en miljøkonsekvensvurdering for projektet, og i den forbindelse blev der afholdt borgermøde i september 2018.

I efteråret 2019 præsenterede Teknik- og Miljøforvaltningen forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljøkonsekvensvurdering, som efter en justering i den sydlige del af projektet, blev sendt i høring i januar 2020, og der blev afholdt borgermøde i februar 2020.  Forvaltningen modtog høringssvar fra 19 forskellige borgere, myndigheder, virksomheder og organisationer, herunder også fra Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen, som forvaltningen efterfølgende har været i dialog med om, hvad der skal til for at de trækker indsigelserne tilbage. Forvaltningen arbejder nu på at præcisere miljøkonsekvensvurderingen efter styrelsernes anvisninger. 

Teknik- og Ejendomsudvalget traf i marts 2020 beslutning om rådgiverudbud for detailprojektering af Køge Dige, og der er efterfølgende indgået kontrakt med NIRAS. Detailprojekteringen pågår i øjeblikket.

Projektorganisering

Forvaltningen justerede i foråret 2019 projektets organisering, så projektledelsen og bygherrerollen blev flyttet fra Miljøafdelingen til Teknik- og Ejendomsafdelingen, da der i følge lovgivningen skal være en funktionsadskillelse mellem bygherre og miljøvurderingsmyndighed. Teknik- og Ejendomsudvalget repræsenterer nu bygherren, og dette udvalg træffer beslutninger om projektets udformning, udarbejder ansøgning til projektet og træffer beslutning om udbud og anlæg af Køge Dige. Klima- og Planudvalget repræsenterer myndigheden, og indstiller til Byrådet om at sende projektet i høring, modtager høringssvar, beder om udtalelse fra andre myndigheder og indstiller om endelig godkendelse af projektet til Byrådet, inden projektet kan udføres.

Status - detailprojektering

Detailprojekteringen tager udgangspunkt i de principper for udformning, som blev godkendt af Byrådet i marts 2018, og i den ændrede udformning mod syd, som blev godkendt i forslaget til lokalplan i december 2019.

Forvaltningen arbejder på at etablere den bedst mulige kysttekniske løsning, som har en lang levetid, og som let kan udbygges, når der opstår et behov for det.

Et sammenhængende dige er den bedste løsning - både i forhold til beskyttelse, levetid, muligheder for fremtidig forhøjelse og økonomi. Forvaltningen arbejder for at begrænse anvendelsen af højvandsmure, så de kun etableres, hvor der er pladsmæssige udfordringer eller, hvor der er helt særlige hensyn til arealernes anvendelse, fx havnefunktioner. I områder med højvandsmure ser forvaltningen på, hvordan forvaltningen kan minimere antallet af åbninger med skots i murene til det absolut nødvendige. Forvaltningen vurderer, at en højvandsmur koster ca. 3 gange så meget som et dige pr. meter, og hertil kommer ekstra omkostninger for hver åbning i muren.

I forbindelse med detailprojekteringen har det været nødvendigt at foretage justeringer af det projekt, der er beskrevet i dispositionsforslaget, fx en afkortning af cykelstien mellem Nordstranden og Revlen. Status for detailprojekteringen og beskrivelse af projektjusteringerne er beskrevet i vedlagte bilag.

Status - bidragsfordeling

Byrådet besluttede i marts 2018, at der skulle arbejdes videre med en bidragsmodel, hvor der med afsæt i infrastrukturen blev udpeget en risikozone og en højrisikozone, og at bidraget skulle fastsættes med som en fast promille af den enkelte ejendoms ejendomsværdi. Forvaltningen arbejder på justering af den udmeldte model, hvor bidraget fortsat fastsættes ud fra ejendomsværdien. Mens udstrækningen af risikozonen og højrisikozonen ændres, så det er koterne for ejendommene, der afgør hvilken zone, den enkelte ejendom placeres i. Der sker også en justering i forhold til ejendomme, som opnår andre fordele af projektet.

Status – myndighedsbehandling

Lokalplan 1050, Køge Dige, tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 blev sendt i offentlig høring af byrådet fra 9. januar 2020 til 30. april 2020.  Erhvervsstyrelsen sendte den 30. april 2020 en indsigelse på vegne af Miljøstyrelsen med den begrundelse, at det ikke på nuværende tidspunkt kan udelukkes, at kommuneplantillægget strider mod beskyttelsesreglerne for Natura 2000-områder. Miljøstyrelsen har endvidere rejst en indsigelse, som påpeger, at styrelsen vurderer, at sagen ikke er fuldt belyst, for så vidt angår skaden på Natura 2000-området, og hvorledes der kompenseres herfor.

Forvaltningen har besluttet at sætte en ny rådgiver til at færdiggøre miljøkonsekvensrapporten. Det er nu den samme rådgiver, der detailprojekterer, som også skal færdiggøre miljøkonsekvensrapporten.

Når der foreligger en tilfredsstillende miljøkonsekvensrapport, skal den i ny offentlig høring sammen med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Dette vil ske samtidig med, at myndigheden sender ansøgningen til kystbeskyttelse i høring. Miljøministeriets departement skal også høres, da der sandsynligvis skal gives en tilladelse til at fravige habitatdirektivets beskyttelsesbestemmelser.

Status – digelaug

Sammen med færdiggørelsen af digets projektering igangsættes arbejdet med oprettelse af et digelaug, som skal overtage driften af det færdige dige jf. Kystbeskyttelsesloven §7. I forbindelse med den offentlige høring af projektet forventer forvaltningen at nedsætte en følgegruppe blandt de bidragspligtige med henblik på at forberede etableringen af digelauget. Sammen med projektets endelige godkendelse udarbejdes vedtægter for digelauget. Kommunalbestyrelsen skal godkende vedtægterne, før digelauget kan træde sammen. 

Tidsplan

Forvaltningen forventer, at ansøgning om projekt og oplæg til bidragsfordeling ligger klar i løbet af foråret 2021, hvorefter materialet sendes til Teknik- og Ejedomsudvalget, som træffer beslutning om at indsende materialet til myndighedsbehandling. Herefter forventer forvaltningen, at Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet kan sende materialet i høring sommeren 2021. I forbindelse med høringen planlægges afholdt et borgermøde.

Efter endt høring fortsætter myndighedsbehandlingen, og forvaltningen forventer, at der kan træffes afgørelse om Køge Dige ultimo 2021. Herefter er der en klagefrist på 4 uger, og eventuelle klager, skal  behandles i klagenævnet (6 måneders sagsbehandlingstid).

Såfremt Klagenævnet ikke giver medhold til de indkomne klager, forventes det, at anlægsarbejdet med Køge Dige kan påbegyndes i sommeren 2022.

Økonomi

De samlede anlægsomkostninger for Køge Dige er anslået til ca. 100 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen til projektet udarbejdes et nyt anlægsoverslag på baggrund af detailprojektet. De årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter forventes at udgøre ca. 2 % af anlægssummen, ca. 2 mio. kr. pr. år.

I forbindelse med at Byrådet besluttede at fremme kystbeskyttelsesprojektet i marts 2018, besluttede Byrådet også, at kommunen, udover sit bidrag som ejer af fast ejendom, bidrager med 10 mio. kr. til projektet. Ca. 8 mio. kr. går til beskyttelse af infrastruktur, primært vejnettet, mens ca. 2 mio. kr. går til anlæg af cykelsti mellem marinaen og Revlen.

Der er i det vedtagne budget for 2021-2024 ikke afsat budget til kommunens andel af udgifterne vedrørende diget, herunder anlæg af cykelsti. Dette skal indgå de politiske forhandlinger imellem 1. og 2. behandlingen af budget 2022-2025.

Kommunikation

Teknik- og Miljøforvaltningen har løbende dialog med de ejere af fastejendom, som bliver berørt af anlægget på deres ejendom.

Alle relevante informationer om Køge Dige samles i takt med projektets fremdrift og gøres offentligt tilgængelige på projektets hjemmeside www.koege.dk/kystsikring.

Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


28.   Orientering fra formanden


Indstilling
 • Gl. Lellingegård
Beslutning
 • Samtale med Vallø Stift om mulighederne i forbindelse med Borgringen.

Til toppen


29.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Pjece om biodiversitet i haver,
 • Orienteringsbrev om støjvold i Køge Nord.
Beslutning
 • Ny pjece om biodiversitet
 • Støjvold i Køge Nord
 • Affaldsproblemer på Køge Sønderhavn med nedgravede affaldsbeholdere.

 


Til toppen


30.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


31.   Startredegørelse for lokalplan (Lukket punkt)Til toppen


32.   Helhedsplan og ny lokalplan for Karlemoseparken (Lukket punkt)Til toppen


33.   Orientering om kommuneplan og lokalplaner (Lukket punkt)Til toppen


34.   Køb af arealer (Lukket punkt)Til toppen


35.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


36.   Underskriftsblad KPU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 14.08.21