Referat af møde i Klima- og Planudvalget

Den 09.01.2020 kl. 13:00 i Tapperiet, Sdr. Badevej 1, 4600 Køge


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erling Larsen, (A)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Torben Haack, (F)


1.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Sag 3 udgår.

Torben Haack (F) deltog ikke under punkterne 12-15.

Mette Jorsø (V) deltog ikke under punkterne 12-15.


Til toppen


2.   Ikke støjende arbejde på byggepladsen efter kl. 18


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Klima- og Planudvalget beslutter, at der fremover stilles følgende krav til byggepladser, der ønsker at arbejde med ikke-støjende aktiviteter udenfor forskriftens tidsrammer:

 1. Udendørs arbejde med motordrevne maskiner/kraner og lignende på byggepladsen udenfor forskriftens rammer for arbejdstider, jf. § 4 skal aftales konkret med forvaltningen hver gang. Forvaltningen afgør om en given aktivitet er støjende eller ej,
 2. Bygherre skal opsætte støjmåler og bekoste støjmålinger i hele den periode, hvor der arbejdes udenfor forskriftens arbejdstidskrav. Hvert målested skal godkendes af forvaltningen, Støjmålingerne skal suppleres med lydfiler, så det bliver muligt at adskille trafikstøj og andet fra byggepladsstøjen,
 3. Bygherre skal fremsende støjrapporter til forvaltningen, der viser støjen midlet over referencetidsrummet. Hyppigheden for afrapporteringen aftales konkret med forvaltningen,
 4. Der må ikke tilkøres materiale/materiel til byggepladsen udenfor forskriftens arbejdstidskrav,
 5. Der skal være en repræsentant for byggeledelsen til stede i hele arbejdsperioden,
 6. Bygherre skal orientere naboerne mindst 1 uge i forvejen i en radius af 100 meter fra byggepladsen, om hvilke aktiviteter der arbejdes med på byggepladsen udenfor arbejdstidskravet. Den konkrete periode for arbejdet skal fremgå af orienteringen, og der skal være kontaktoplysninger til den repræsentant for byggeledelsen, der er tilstede på pladsen, mens arbejdet pågår.

Overtrædelse af vilkårene kan medføre forbud mod aktiviteten samme dag, som overtrædelsen konstateres, medmindre forholdet kan afhjælpes straks.

Baggrund og vurdering

Ifølge Køge Kommunes forskrift for udførelse af nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter er der i § 4 fastsat krav til arbejdstider for støjende og stærkt støjende arbejder.

Der må imidlertid godt arbejdes med ikke-støjende aktiviteter udenfor de anførte tidskrav.

HP Byg, byggefelt SH2-3, har spurgt Teknik- og Miljøforvaltningen, om de kan udføre 2 typer ikke-støjende aktiviteter i tidsrummet kl. 18 – 20. Behovet for aftenarbejde begrænser sig til 2 - 3 gange pr. uge. HP Byg ønsker at anvende deres el-drevne tårnkran til at indhejse dækplader og trapper til byggeriet samt anvende en el-drevet fugemaskine til fugning af elementerne. Der vil ikke blive foretaget skæring eller boring i betonelementer, da den slags arbejde kun sker i det tilladte tidsrum kl. 08 – 16.

Anvendelse af tårnkran er nævnt i forskriften, som en aktivitet, der kan give anledning til støjgener. Dette er begrundet i, at de afledte aktiviteter ofte er støjende (f.eks. hvis der skal skæres eller bores i betonelementerne efterfølgende). Selve tårnkranen giver ikke anledning til støjgener udenfor byggepladsen. Dette er bekræftet ved ETK-vagtens tilsyn på flere af byggepladserne, også HP bygs plads 

Fugemaskinen anvendes på de elementer, der er monteret i løbet af dagen. Forvaltningen har foretaget en støjmåling, mens fugemaskinen var i drift. Målingen viste, at fugemaskinen bidrager med ca. 38,4 dB i byggepladsens skel - dog kun hvis den anvendes konstant (60 minutter pr. time) – hvilket er urealistisk højt, da den reelt kun anvendes en del af tiden. Det er forvaltningens vurdering fra tilsyn, at der ikke er hørbar forskel i lydbidraget fra tårnkranen og fugemaskinen.

Baggrundsniveauet i området er dokumenteret fra tidligere målinger, som viste, at det ligger omkring 50 dB(A) i aftenperioden. Baggrundsstøjen kommer bl.a. fra bytrafik i området og hav+vind fra stranden.

Forvaltningen vurderer på baggrund af tilsyn og den udførte støjmåling, at der ikke er miljømæssigt grundlag for at fastholde et krav om, at de nævnte aktiviteter ikke kan udføres 2 timer i aftenperioden.  Samtidig er det enkelt at dokumentere, at støjkravet på 40 dB(A) overholdes - og det er bygherre, der skal bekoste målingerne. 

HP Byg oplyser, at de vil opsætte støjmåler i byggepladsens skel, der kan dokumentere, at der ikke udføres støjende arbejde efter kl. 18.

Der er behov for, at der foretages forudgående naboorientering, selvom der ikke er tale om støjende aktiviteter. Forvaltningens og ETK-vagtens erfaringer viser, at aktiviteter der foretages udendørs efter kl. 18, har stor bevågenhed hos naboerne i området - også når det handler om ikke-støjende aktiviteter. 

Økonomi
Sagen har ikke økonomisk betydning for Køge Kommune. Bygherre skal bekoste støjmålingerne.
Kommunikation

Naboer indenfor 100 meter fra byggefeltet skal orienteres skriftligt af bygherre 1 uge inden opstart.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Tilladelserne gælder maksimalt for perioden mellem kl. 18 - 20.

Der skal sikres, at lys på byggepladsen afskærmes. Udvalget orienteres om tilladelser.

Kommunens controllere bedes føre tilsyn regelmæssigt med reglernes overholdelse og altid i forbindelse med de første dage. 


Til toppen


3.   1. Økonomiske budgetredegørelse for 2020 - Klima- og Planudvalget


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget drøfter 1. Økonomiske redegørelse 2020, herunder

 1. tager 1. Økonomiske redegørelse 2020 til efterretning,

 2. indstiller til Klima- og Planudvalget, at der gennemføres en udgiftsneutral omplacering på -58.482 kr. fra Klima- og Planudvalget til Økonomiudvalget–TMF for 2020 og ud i årerne,

 3. indstiller til Klima- og Planudvalget, at besparelsen på befordringsgodtgørelse -2.028 kr., overføres fra Klima- og Planudvalget til Økonomiudvalget for 2020 og ud i årerne.

Baggrund og vurdering

På Klima- og Planudvalgets område forventes det skattefinansieret budget overholdt.

På det gebyrfinansieret område skal 2. del af de nye affaldsordninger for flerfamiliehuse indfases fra maj 2020. Det vil indebære investeringer i nye beholdere og andet materiel, som vil afspejle sig i de nye gebyrer. På grund af de faldende verdensmarkedspriser på alle genanvendelige fraktioner forventes det, at der vil være behov for at regulere gebyrerne for området i 2021. Området er gebyrfinansieret og skal i princippet hvile i sig selv over en årrække.

Der er to budgetneutrale omplaceringer på Klima- og Planudvalgets område:

 1. Lov- og cirkulæreprogrammet, lov om kystbeskyttelse, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter på -58.482 kr. som omplaceres fra Klima- og Planudvalget til Økonomiudvalget-TMF,
 2. Omplaceringen vedrører fordeling af udgifter til befordringsgodtgørelse. Klima- og Planudvalgets  andel af besparelsen for kørsel/befordringsgodtgørelse udgør -2.028 kr., som overføres fra Klima- og Planudvalget til Økonomiudvalget fra 2020 og ud i årerne.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Udgået.
Bilag

Til toppen


4.   Konsulentforbrug


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager orientering om konsulentudgifter og fokusområder til efterretning.

Baggrund og vurdering

I den offentlige sektor er der en stigende tendens til, at opgaver bliver løst af konsulenter i forskellige sammenhænge. Dette er ikke nødvendigvis et problem, men det kræver, at der er 100 procent transparens i brug af konsulenter. Køge Kommune har derfor valgt at fremlægge en ny og meget omfattende oversigt, der viser kommunens brug af konsulenter samt hvilke styringsmæssige værdier, der gør sig gældende i vores brug af konsulenter.

Køge Kommune har i en årrække haft fokus på niveauet for anvendelse af eksterne konsulenter i den kommunale opgaveløsning med henblik på at sikre, at de kommunale velfærdsydelser løses i den rette kombination af pris og kvalitet. Anvendelse af konsulenter sker således efter en nøje vurdering. Dog er der en kontinuerlig overvejelse af, om anvendelsen af eksterne konsulenter sker efter hensigten, og om den økonomiske optimering af aftalerne er optimal for kommunen.

På baggrund heraf har Direktionen valgt at gå to veje:

 1. Udarbejde en helt ny og meget omfattende oversigt, der viser kommunes forbrug af konsulenter i forskellige kategorier,
 2. Fastlægge 5 fokusområder for anvendelse af eksterne konsulenter, der har til formål at sikre en offentlig myndigheds, som Køge Kommunes, dokumentation af, at der hele tiden arbejdes med at sikre den optimale udnyttelse af konsulenters arbejde.

Økonomiudvalget har drøftet sagen i december 2019 og besluttet, at fagudvalgene fremover 1 gang årligt tilsendes opgørelser af konsulentforbrug på eget område.

1. Oversigter og kategorier
Første halvdel af denne sag giver et nyt overblik over anvendelse af eksterne konsulenter på Klima- og Planudvalgets område samt hvilke konsulentfirmaer, der er brugt. Af vedlagte bilag fremgår det samlede eksterne konsulentforbrug samt en opgørelse over udvalgets eksterne konsulentforbrug.

Konsulentforbruget er i opgørelserne defineret som ekstern opgaveløsning inden for kategorierne:

 • IT,
 • Rekruttering, intern uddannelse og HR,
 • Økonomi og effektivisering,
 • Organisationsanalyser,
 • Medie og journalist,
 • Tolk og mentor,
 • Byggeri- og anlægsrådgivning.

Hver enkelt konsulentopgave, med en økonomisk værdi på min. 25.000 kr., er i udvalgsoversigterne kategoriseret inden for en af ovenstående 7 kategorier. Det fremgår ligeledes af oversigterne, om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentydelser (hvor anden ekstern myndighed eller lignende har besluttet, hvem der skal løse opgaven).

Det skal understreges, at advokatudgifter ikke er medtaget i opgørelsen, da bistand med retssager mv. ikke vurderes som konsulentforbrug, men administrationen har også på dette felt et samlet overblik over forbrug.

2. De 5 fokusområder
Anden halvdel af sagen handler om Direktionens ledelsesmæssige fokus på at sikre den bedste
optimering af brugen af konsulenter på driften. Direktionen har fastlagt følgende 5 fokusområder:

 1. Sikre Transparens ved brug af konsulenter. Det er vigtigt, at der er så meget åbenhed som
  muligt om, hvor meget og hvilke konsulenter kommunen bruger. Herunder at Direktionen
  også har det fulde overblik over forbruget, så der løbende kan foretages de rette
  ledelsesmæssige vurderinger af, om arbejdet med konsulenter sker på en tilfredsstillende
  måde,
 2. Sikre gode priser ved brug af konsulenter. Ledelsen skal løbende vurdere, om afregningen
  af konsulenter er tilfredsstillende, eller det er muligt at optimere kontrakter, så kommunen
  kan få bedre konsulentpriser ved f.eks. at udlægge større konkurrence mv.
 3. Vurdere mulighed for om rådgiveransvar kan skærpes. Mange konsulenter rådgiver om mange ting for kommuner og øvrige offentlige myndigheder. Dog viser det sig, at deres rådgivning indimellem er mangelfuld. I disse situationer skal det løbende vurderes, om kommunen kontraktuelt kan skærpe eksterne konsulenters ansvar. Dette fokusområde kan ikke alene løftes af Køge Kommune, men det skal undersøges, hvad kommunen selv kan gøre for at skærpe rådgiveransvaret, 
 4. Sikre at udvælgelse af konsulenter altid sker sagligt. Det er vigtigt, at ledelsen i kommunen
  sikrer, at valg af konsulenter altid sker efter faglig og optimal udvælgelse,
 5. Vurdere løbende om opgaver løses bedst af konsulenter eller internt. Direktionen skal med
  den nye oversigt over forbrug af konsulenter løbende vurdere, om opgaven bedst og billigst
  løses ved brug af eksterne konsulenter eller ved intern opgaveløsning. Altså om det i højere
  grad kan betale sig at insource opgaverne, frem for at de løses af eksterne konsulenter.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at Klima- og Planudvalget tager opgørelsen over konsulentforbruget til efterretning.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


5.   Revision af affaldsregulativer


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at

 1. revideret regulativ for erhvervsaffald sendes i offentlig høring,
 2. revideret regulativ for husholdningsaffald sendes i offentlig høring.
Baggrund og vurdering

Regulativ for erhvervsaffald

Behovet for at revidere regulativ for erhvervsaffald (gengivet i bilag 1, med foreslåede ændringer med rød skrift) skyldes primært, at der skal etableres kommunale indsamlingsordninger for genanvendelige materialer fra alle kommunale institutioner og øvrige kommunale virksomheder. Baggrunden for at det skal tilstræbes at implementere nye indsamlingsordninger for kommunale institutioner og virksomheder allerede pr. 1. maj 2020 er, at der således kan opnås en stordriftsfordel / synergieffekt, idet implementering sker samtidig med udrulning af nye ordninger til flerfamilieboliger.

Der vil således også være tale om de samme typer af beholdere og containere, som ved husstandene og de samme tømmefrekvenser for materiellet.

Herudover er der i bilag 1 i regulativet tilføjet en definition på "kommunale virksomheder og institutioner".

Regulativ for husholdningsaffald

Behovet for at revidere regulativ for husholdningsaffald (gengivet i bilag 2, med foreslåede ændringer med rød skrift) skyldes primært Klima- og Planudvalgets beslutning om at indføre indsamling af plast- og metalemballager i klare sække via storskraldsordningen (§22).

Herudover er der foretaget en teknisk tilretning og præcisering i bilag 2 til regulativet - præcisering af hvordan reglen om afstand fra standplads (tilbagekørsel eller ej af beholdere efter tømning) skal forstås ved koteletgrunde og lignende (punkt 1.5 i bilag 2 til regulativet).

Høring og endelig vedtagelse af regulativerne

Når Klima- og Planudvalget har godkendt indstillingen, skal regulativet efter affaldsbekendtgørelsen i offentlig høring i mindst fire uger. Det foreslås, at høringsperioden kommer til at strække sig fra 10. januar 2020 - 7. februar 2020. Efter høringen forventes regulativforslagene forelagt til endelig godkendelse i Klima- og Planudvalget på udvalgets møde den 5. marts 2020 og herefter til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomi

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med revision af regulativet.

Ændring af indsamlingsordningerne vil dog betyde øgede omkostninger til indsamling, indkøb af beholdere og behandling af affaldet, hvorfor der må forventes højere affaldsgebyrer for de husstande og kommunale institutioner og virksomheder, som er omfattet.

Kommunikation

Når udvalget har godkendt forslag til erhvervsaffaldsregulativ, vil borgere og virksomheder i Køge Kommune have mulighed for at kommentere og komme med forslag i høringsperioden, jf. ovenfor. Teknik- og Miljøforvaltningen foretager en opsamling på de indkomne kommentarer og forelægger forslag til regulativ til endelig godkendelse efter høringsperioden.

Alle kommunale affaldsregulativer skal offentliggøres via den statslige regulativdatabase, NSTAR.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


6.   Sammenlægning af Slimminge Vandværk og Borup Vandværk


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget vedtager udkastet til tillæg nr. 9 til Vandforsyningsplanen. Tillægget omhandler sammenlægning af Slimminge Vandværk og Borup Vandværk. 
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen er blevet orienteret om en sammenlægning mellem Slimminge Vandværk og Borup Vandværk pr. 1. januar 2020.

En sammenlægning af to vandværker medfører et tillæg til kommunens vandforsyningsplan. Udkastet til tillæg til vandforsyningsplanen skal efter vedtagelse i Klima- og Planudvalget sendes i 4 ugers høring. Derefter lægges det reviderede udkast til godkendelse i Klima- og Planudvalget. Sammenlægning af vandværker kræver ikke en tilladelse fra forvaltningen efter vandforsyningsloven, men forvaltningen skal sikre sig forskellige forhold er overholdt. 

Udkastet til tillægget til vandforsyningsplanen er vedlagt som bilag. Udkast til tillægget omfatter informationer om baggrund for sammenlægningen og en vurdering af, om Borup Vandværk har den nødvendige kapacitet til at forsyne Slimminge Vandværk. Ligeledes fremgår det af udkastet til tillægget, at forsyningsgrænsen ophæves mellem Slimming Vandværk og Borup Vandværk.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Udkast til tillægget sendes i 4 ugers høring.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


7.   Status om aktiviteter i de fælleskommunale selskaber 2. halvår 2019


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg og Økonomiudvalg, at

 1. vedlagte status på aktiviteter i de fælleskommunale selskaber på det tekniske område for 2. halvår 2019 tages til efterretning
 2. vedlagte Bestyrelseshåndbog godkendes.
Baggrund og vurdering

Status for 2. halvår 2019

Med udgangspunkt i Politik for Aktivt Ejerskab - selskaber på teknik- og miljøområdet - udarbejder Teknik- og Miljøforvaltningen en halvårlig statusrapport om aktiviteter i de fælleskommunale selskaber på det tekniske område.

Politik for Aktivt Ejerskab har til formål at styrke kommunens rolle som selskabsejer og aktive ejerrolle og dermed varetagelsen af Køge Kommunes ejerinteresser. Statusrapporten giver en kortfattet status til de relevante fagudvalg og Økonomiudvalget vedrørende de væsentligste ejerrelaterede aktiviteter på selskabsniveau for så vidt angår følgende selskaber (fordelt på de respektive ejerudvalg):

Økonomiudvalget:

 • KLAR Forsyning
 • Østsjællands Beredskab

Klima- og Planudvalget:

 • VEKS
 • ARGO
 • HMN
 • SEAS NVE

Teknik- og Ejendomsudvalget:

 • Movia

Vedlagt findes status for 2. halvår 2019. Idet der intet nyt er at berette om Movia, forelægges rapporten ikke i Teknik- og Ejendomsudvalget.

Bestyrelseshåndbog - Køge Kommune

I forlængelse af Politik for Aktivt Ejerskab har forvaltningen udarbejdet en bestyrelseshåndbog, der henvender sig til såvel Køge Kommune som selskabsejer, til bestyrelsesmedlemmer som til forvaltningen og skal afspejle de forventninger, Byrådet har til bestyrelsesmedlemmernes virke. 

De udpegede bestyrelsesmedlemmer skal ikke kun understøtte et aktivt ejerskab og udøve aktiv deltagelse, og herigennem være tydelig om kommunens interesser. De skal i lige så høj grad medvirke til at fremme selskabernes værdiskabelse og virke og arbejde for at varetage Køge Kommunes interesser, der afspejles i vores øvrige politikker og planer.

Bestyrelseshåndbogen skal dermed sikre fælles fodslag i kommunen om, hvordan Politik for Aktivt Ejerskab bliver ført ud i livet og dermed sikre, at de af Byrådet udpegede bestyrelsesmedlemmer og forvaltningen er klædt så godt på som muligt til at varetage det aktive arbejde i selskaberne. Håndbogen kan ligeledes bruges som opslagsværk.

Selvom håndbogen primært henvender sig til selskaber på teknik- og miljøområdet, vil principperne ligeledes kunne anvendes på alle øvrige områder, hvor Køge Kommune udpeger repræsentanter til fx et selskab, forening, fond eller selvejende institution.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


8.   Ønsker til ny energipolitik


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager vedlagte notat om ønsker til ny energipolitik til efterretning.
Baggrund og vurdering

Byrådet i Køge Kommune har i 2016 vedtaget en ambitiøs strategisk energiplan, der blandt andet bygger på en kraftig udbygning af grøn fjernvarme, herunder baseret på overskudsvarme fra lokal industri og køling på hospitalet.

Køge Kommune og VEKS har derudover sammen med 32 andre kommuner i hovedstadsområdet, Region Hovedstaden og en række forsyningsselskaber deltaget i projektet ”Energi på tværs”, som i en fælles strategisk energiplan optegner en fælles vision om en fossilfri energisektor i 2035 samt en fossilfri transportsektor i 2050.

Den nuværende regulering giver dog visse udfordringer i forhold til at nå Køge Kommunes ambitiøse mål om fjernvarmeudbygning og dermed visionen om en fossilfri energisektor. Dels står den nuværende afgiftsstruktur i vejen i forhold til at understøtte konvertering fra naturgas til fjernvarme, og dels er det p.t. ikke rentabelt at udnytte yderligere overskudsvarme fra lokale virksomheder mv. i fjernvarmesystemet.

Som led i aftalen om en ny klimaplan skal der i 2020 udarbejdes en klimahandlingsplan, som bl.a. skal indeholde konkrete tiltag for væsentlige sektorer som landbrug, transport, energi, byggeri og industri.

Vedlagte notat beskriver tanker og ideer, der kan fungere som indspil til de kommende forhandlinger om en national klimahandlingsplan, der kan bidrage til at sikre sammenhæng mellem rammevilkår og mål for en fossilfri energisektor i 2035 samt transportsektor i 2050. Notatet er inspireret af input fra VEKS.

Notatet kan således bl.a. danne baggrund for videre drøftelser med partiernes repræsentanter på Christiansborg om en kommende klima- og energipolitik.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Udsat.
Bilag

Til toppen


9.   Orientering fra formanden


Indstilling
 • Anvendelse af ejendom på Gl. Lyngvej,
 • Deltagelse i dialoggruppe med Køge Handel.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


10.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Anvendelse af Krogen 15B, Bjæverskov,
 • Støjforhold omkring Junckers,
 • Sagsbehandling vedr. ønske om etablering af "Eventyrland" på Ejbyvej. Udvalgsformanden fremsender brev til ansøgeren.
Beslutning
 • Varsel om påbud vedr. butik på Tigervej.

Til toppen


11.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


12.   Forslag til anvendelse af ejendom (Lukket punkt)


Fraværende
Mette Jorsø (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


13.   Forlængelse af rammeaftale (Lukket punkt)


Fraværende
Mette Jorsø (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


14.   Prioritering af lokalplaner - januar 2020 (Lukket punkt)


Fraværende
Mette Jorsø (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


15.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Mette Jorsø (V)
Torben Haack (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 10.01.20