Referat af møde i Klima- og Planudvalget

Den 06.02.2020 kl. 16:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Erling Larsen, (A)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Torben Haack, (F)


16.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


17.   Forslag til Køge Kommunes Regn- og spildevandsplan 2020-2025


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Klima- og Planudvalget drøfter det fremlagte forslag til spildevandsplan herunder træffer beslutning om den fremtidige praksis for så vidt angår regnvandskloakering af nye udstykninger.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med KLAR Forsyning udarbejdet vedhæftede forslag til ny spildevandsplan for Køge Kommune – Køge Kommunes Regn- og spildevandsplan 2020-2025.

KLAR Forsyning er inviteret til at deltage i mødet kl. 16.30.

Regn- og spildevandsplanens indhold er dels styret af Statens vandområdeplaner og dels byudviklingen i Køge Kommune.

Som led i processen er der afholdt flere møder mellem forvaltningen og KLAR Forsyning, hvor særligt udfordringerne med påtænkte separatkloakeringer i Ølby Lyng-området har været på dagsordenen sammen med regnvandskloakeringer i forbindelse med nye udstykninger. Det er den økonomiske situation, der ifølge forsyningen gør det uholdbart, hvis forsyningen skal levere investeringstunge regnvandsløsninger til nye parcelhusudstykninger.

Den massive byudvikling i Køge Kommune og en fortsat udbygning af regnvandssystemet med separatkloakering, har de senere år udfordret Køge Afløb´s investeringsniveau. Den store udfordring består bl.a. i, at forsyningen ikke kan hæve deres takster på grund af Statens udgiftsloft for regulering af forsyningsselskaber. De udgifter, der er til etablering af nye kloakker, står ikke mål med de midler, man får ind ved opkrævning af tilslutningsbidrag og takster.

Derfor er der i det nuværende udkast til spildevandsplan fastlagt en ny måde for håndtering af regn- og spildevand i Køge Kommune, hvor der lægges op til private spildevandslav i stedet for offentlig forsyning på regnvandsområdet. Løsningen har imidlertid en række indbyggede svagheder, fx ved at der opstår en forskelsbehandling på tværs af kommunen for så vidt angår gamle og nye udstykninger. Desuden kan der forventes problemer på længere sigt de steder, hvor det er private, der skal forestå driften af disse anlæg. Blandt andet derfor har forvaltningen på møder med forsyningen efterspurgt løsninger, hvor det fortsat er forsyningen, der forestår denne opgave, med mindre der i lokalplanlægning og byggemodning er indarbejdet lokal afledning af regnvand på overfladen.

Erhvervsområder er modsat parcelhusudstykninger kendetegnet ved, at indtægter og udgifter i forbindelse med erhvervsbyggemodninger næsten stemmer overens, hvilket således ikke udfordrer Køge Afløb A/S økonomisk på samme måde.

Med hensyn til separatkloarkeringen af Ølby Lyng har forvaltningen overfor forsyningen givet udtryk for, at en opgivelse eller lang udsættelse af separeringen af Ølby Lyng ikke er acceptabel. Køge Afløb A/S har indarbejdet dette projekt igen fra 2023 og omtrent 5 år frem.

Yderligere planlagte tiltag

Af andre planlagte tiltag er der som led i statens vandområdeplanlægning udpeget 33 ejendomme i et opland til Slimminge Å, ved Gørslev og Slimminge, hvor der skal ske en indsats i forhold til spildevandsrensning fra enkelt ejendomme i det åbne land. Ejendommene ligger spredt, og det vil være dyrt, hvis forsyningen skal kloakere dem. Der er derfor lagt op til, at disse ejendomme skal etablere egne lokale renseløsninger. Når spildevandsplanen er vedtaget, vil de modtage et påbud om forbedret spildevandsrensning fra forvaltningen.

Der er planlagt kloakering af nogle få ejendomme i det åbne land. Det drejer sig bl.a. om 3 ejendomme på Ejbyvej, som kloakeres for at sikre Ejby Vandværks vandforsyningsboring.

KLAR Forsyning planlægger at nedlægge Slimminge Renseanlæg og lægge en ny trykledning til Køge Egnens Renseanlæg (KER), og i den forbindelse kan der tilbydes spildevandskloakering af de enkelte ejendomme, som den nye ledning passerer.

Endelig er der et tiltag om, at forvaltningen sammen med forsyningen gerne vil foretage en kortlægning af alle kendte og ukendte overløb i kloaksystemet for at indsamle viden om problemets omfang med udledning af fortyndet spildevand ved kraftig regn.

Økonomi
Regn- og spildevandsplanen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Drøftet.
Bilag

Til toppen


18.   Etablering af politisk følgegruppe til KLAR Forsyning


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at der udpeges et antal medlemmer til følgegruppen.

Økonomiudvalget har på sit møde den 21. januar 2020 udpeget Marie Stærke (A), Flemming Christensen (C) og Ken Kristensen (V) som Økonomiudvalgets repræsentanter i gruppen.

Baggrund og vurdering

KLAR Forsyning består foruden det fællesejede serviceselskab af de fire forsyningskoncerners selskaber, herunder Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S, som hver især ejes af de respektive ejerkommuner gennem deres respektive holdingselskaber (koncerndiagram vedlagt). KLAR Forsyning varetager således nogle for Køge Kommune og kommunens borgere vigtige samfundsmæssige opgaver.

Til bestyrelsen for KLAR Forsynings enhedsbestyrelse er udpeget Niels Rolskov (Ø) og Lene Møller Nielsen (A). Niels Rolskov er i denne valgperiode formand for bestyrelsen.

Med Politik for Aktivt Ejerskab har Byrådet fastlagt, at kommunen via sit ejerskab ønsker at sætte tydelig retning for de kommunale selskabers værdiskabelse og overordnede strategiske retning. Samtidig forudsætter et aktivt ejerskab og en god ledelse af selskaberne et positivt og konstruktivt samarbejde mellem ejerne og selskaberne. Det samme gør sig gældende for Køge Holding og underliggende selskaber, herunder KLAR Forsyning.

Af selskabets ejerstrategi fremgår ligeledes, at "ejerne og selskaberne er gensidigt forpligtet til løbende at informere hinanden om forhold, der må antages at have interesse for en anden part. Ligeledes påhviler det ejerne og selskaberne at sikre indbyrdes koordinering af aktiviteter, hvor der eksisterer interesser på tværs."

Med henblik på at styrke ejerrollen, dialogen og samarbejdet mellem selskab og ejer yderligere, foreslår forvaltningen i samarbejde med ledelsen i KLAR Forsyning derfor, at der etableres en følgegruppe til KLAR Forsyning med henblik på at drøfte Køgerelevante og -relaterede ejerspørgsmål for så vidt angår Køge Kommunes selskaber i forsyningskoncernen. Disse omfatter:

 • Køge Holding A/S
 • KLAR Forsyning A/S
 • Køge Afløb A/S
 • Køge Vand A/S
 • Køge Varme A/S
 • Køge Vind A/S
 • Køge Forsyningsinvest ApS.

Gruppen vil således ikke skulle tage stilling til egentlige myndighedsspørgsmål og -afgørelser, eller tekniske spørgsmål generelt.

Som eksempel på centrale emner, som kan blive relevante for følgegruppen at drøfte i de kommende år, kan derimod nævnes:

 • Vandselskabernes investeringsniveau overfor kommunale udviklingsplaner,
 • Strukturplan for renseanlæg på tværs af ejerkommuner,
 • Øget samarbejde og konsolidering i koncernen,
 • Mulig investering i havvindmølleprojekt, herunder evt. partnerskab med nabokommuner og borgere.

Bemærk, at eftersom KLAR Forsyning er et aktieselskab, har Køge Kommune ikke instruktionsbeføjelser overfor de af Køge Kommune udpegede bestyrelsesmedlemmer, ligesom bestyrelsesmedlemmerne først og fremmest har ansvar for at iagttage selskabets interesser.

Ligeledes bemærkes, at følgegruppen ikke har instruktionsbeføjelser over forvaltningen. Det er således som udgangspunkt forvaltningen eller udvalg, der indstiller relevante sager til behandling i Økonomiudvalget som ejerudvalg. 

Forvaltningen foreslår, at følgegruppen bestå af følgende medlemmer:

Fra Køge Kommune

 • Kommunens to udpegede bestyrelsesmedlemmer,
 • Et antal medlemmer af Økonomiudvalget,
 • Et antal medlemmer af Klima- og Planudvalget.

Fra KLAR Forsyning

 • Formand for bestyrelsen,
 • Næstformand for bestyrelsen,
 • Direktør Line Hollesen,
 • Teknisk Direktør, Jesper Koziara.

Følgegruppen forventes at mødes en gang halvårligt eller efter behov og vil blive sekretariatsbetjent af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Thomas Kampmann (C) og Torben Haack (F) udpeges.
Bilag

Til toppen


19.   Takster for 2020 - Køge Afløb A/S


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at taksterne for 2020 vedrørende spildevand i Køge Afløb A/S godkendes.
Baggrund og vurdering

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S skal hvert år træffe beslutning om takster og bidrag for spildevandsforsyningen (Køge Afløb A/S).

Fra 2017 blev vandselskaberne i Danmark omfattet af en ny økonomisk regulering (indtægtsrammeregulering). Det betyder, at takster og bidrag skal ligge indenfor den indtægtsramme, der er fastsat af Forsyningssekretariatet i medfør af Vandsektorloven § 6. Indtægtsrammen udgør en beløbsmæssig grænse for selskabets samlede indtægter (hvor meget selskabet må opkræve hos kunderne) og er opgjort på baggrund af selskabets samlede drifts-, investerings- og finansielle omkostninger. Indtægtsrammen pålægges årlige effektiviseringskrav. 

Den nye regulering gør det i højere grad end tidligere hensigtsmæssigt for selskaberne at ligge meget tæt på deres indtægtsrammer, da opkrævningsretten tabes, såfremt den ikke udnyttes i reguleringsperioden. Opkrævningsretten bør derfor udnyttes fuldt ud for at nedbringe nuværende gæld eller minimere eventuel fremtidig lånoptagelse.

Efter indstilling fra selskabets bestyrelse har generalforsamlingen i Køge Afløb A/S godkendt takstblad og budget for 2020, herunder at taksten for det vandafledningsbidrag fastholdes på 41,40 kr./m3 ekskl. moms. Dette sker på baggrund af udmeldte indtægtsrammer samt drifts- og anlægsbudgetterne for 2019, jf. vedlagte takstblad. 

Takstgodkendelsen på spildevandsforsyningsområdet er uddelegeret til Klima- og Planudvalget. Som udgangspunkt skal udvalget således én gang årligt godkende vand- og spildevandsselskabernes takster og bidrag. Udvalgets rolle i den forbindelse er alene at legalitetsgodkende eller afvise de fastsatte takster under hensyntagen til selskabets indtægtsramme. 

Det anbefales, at taksterne for Køge Afløb A/S godkendes. 

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


20.   Takster for 2020 - Køge Vand A/S


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at taksterne for 2020 vedrørende drikkevand i Køge Vand A/S tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Bestyrelsen i Køge Vand A/S skal hvert år træffe beslutning om takster og bidrag for drikkevandsforsyningen (Køge Vand A/S).

Fra 2017 blev vandselskaberne i Danmark omfattet af en ny økonomisk regulering (indtægtsrammeregulering). Det betyder, at takster og bidrag skal ligge indenfor den indtægtsramme, der er fastsat af Forsyningssekretariatet i medfør af Vandsektorloven § 6. Indtægtsrammen udgør en beløbsmæssig grænse for selskabets samlede indtægter (hvor meget selskabet må opkræve hos kunderne) og er opgjort på baggrund af selskabets samlede drifts-, investerings- og finansielle omkostninger. Indtægtsrammen pålægges årlige effektiviseringskrav.

Den nye regulering gør det i højere grad end tidligere hensigtsmæssigt for selskaberne at ligge meget tæt på deres indtægtsrammer, da opkrævningsretten tabes, såfremt den ikke udnyttes i reguleringsperioden. Opkrævningsretten bør derfor udnyttes fuldt ud for at nedbringe nuværende gæld eller minimere eventuel fremtidig lånoptagelse.

Efter indstilling fra selskabets bestyrelse har generalforsamlingen i Køge Vand A/S godkendt takstblad og budget for 2020, herunder at drikkevandstaksten fastholdes på 9,15 kr. pr. kubikmeter ekskl. moms og statsafgift. Dette sker på baggrund af udmeldte indtægtsrammer samt drifts- og anlægsbudgetterne for 2020, jf. vedlagte takstblad.

Takstgodkendelsen på vandforsyningsområdet er uddelegeret til Teknik- og Miljøforvaltningen, hvorfor sagen alene forelægges Klima- og Planudvalget til orientering. Forvaltningens rolle i den forbindelse er alene at legalitetsgodkende eller afvise de fastsatte takster under hensyntagen til selskabets indtægtsramme.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


21.   Forslag til Lokalplan 1067 for boliger på Rådhusstræde


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til Lokalplan 1067 sendes i offentlig høring i otte uger fra slutningen af februar.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede den 3. maj 2018 at igangsætte lokalplanlægningen for den nordlige del af Rådhusstræde. På den baggrund har Køge Kyst i tæt samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet forslag til Lokalplan 1067.

Lokalplanforslaget bygger på realiseringen af intentionerne i "Udviklingsplan for Køge Kyst" med tilhørende kvalitetsprogram og fastsætter rammerne for etablering af den nordligste del af Rådhusstræde. Forslag til Lokalplan 1067 har således til formål at muliggøre en afrunding af stationsområdets bebyggelser og gadeforløb mod nord. Der gives mulighed for etablering af en samlet etageboligbebyggelse samt i mindre omfang kontor- og serviceerhverv. Der må maksimalt etableres et samlet etageareal på 3.500 m2.

Lokalplanforslaget udlægger sammenhængende byggefelter, hvor bebyggelsen skal placeres. Bebyggelsen udformes som tre længebygninger forbundet med to forskudte mellembygninger mod Ivar Huitfeldtsvej. Mellem længebygningerne indrettes åbne gårdrum mod Rådhusstræde, som foreslås lukket for gennemkørende trafik.

Lokalplanforslaget stiller krav om, at skalaen i bebyggelsen tilpasses det omkringliggende. De to sydligste længer må opføres i maks. tre etager med udnyttet tagetage og den nordlige længe må opføres i maks. to etager. Bebyggelsen trapper således ned fra P-huset syd for lokalplanområdet til byhusene nord for lokalplanområdet, hvilket medfører, at byggeriet harmonerer med den omkringliggende bebyggelse.

Lokalplanforslaget har fokus på at sikre aktivitet og liv ved facaderne både mod Ivar Huitfeldtsvej i form af opgange i facaden og mod Rådhusstræde i form af forhaver og terrasser, som danner private zoner med mulighed for ophold.

Parkering håndteres internt i bebyggelsen og i P-huset umiddelbart syd for lokalplanområdet. Ligeledes håndteres cykelparkering og renovation internt i bebyggelsen.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen er det vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, da de væsentligste miljøgener er vurderet i forbindelse med tidligere miljørapporter for lokalplanområdet.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at forslag til Lokalplan 1067 sendes i otte ugers offentlig høring i marts og april 2020. Der foreslås, at der afholdes borgermøde den 5. marts 2020 kl. 19-20.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


22.   Udvidelse af butiksareal i butikscenter ved Gl. Lyngvej


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at

 1. der meddeles dispensation til udvidelse af byggeriet på betingelse af, at affaldsløsningen indarbejdes i bygningsmassen eller afskærmes i overensstemmelse med gældende lokalplan, og
 2. der meddeles afslag på at reducere de udlagte plantebælter yderligere.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en ansøgning fra Ejerforeningen Køge Butikscenter om udvidelse af butiksarealet på Gl. Lyngvej 19-23.

Klima- og Planudvalget behandlede ansøgningen indledningsvist ved mødet den 8. oktober 2019.

Udvalget tilkendegav at være til sinds at dispensere fra lokalplanens bygningsregulerende bestemmelser til det ønskede, når den lovpligtige naboorientering har været afholdt. Baggrunden for dispensationen ville være de overordnede muligheder i Kommuneplan 2017.

Naboerne er derefter hørt i perioden fra 15. - 30. oktober 2019, hvor forvaltningen modtog svar fra alle naboer Lyngvej 5-17, som efterspurgte nærmere detaljer, fx hvor store de af bygherre ønskede affaldscontainere ville blive, og hvor disse skulle placeres.

I det efterfølgende fremsendte materiale, indgik en yderligere udvidelse af det nye byggeri, så der nu ønskes en udvidelse på 616 m2, mod oprindeligt 550 m2. Materialet indeholdt desuden beskrivelse af, hvordan fem affaldscontainere kunne placeres i det beplantningsbælte, som i dag er udlagt mod boligerne ved Gl. Lyngvej.

Efter den supplerende høring af naboerne i perioden 10. december 2019 - 13. januar 2020, modtog forvaltningen igen en samlet indsigelse fra samtlige naboer, som ligger omkranset af butikscenteret.

Naboerne gør indsigelse mod, at det i forvejen reducerede beplantningsbælte reduceres yderligere, og at der forudsættes containere placeret i beplantningsbæltet. Naboerne gør desuden opmærksom på, at oplevede gener i form af affald, der flyver rundt, støj og lysforurening, vil påvirke endnu mere efter udvidelse af byggeriet, da bygningerne vil flytte tættere på boligerne.

Bygherre er blevet forelagt disse bemærkninger men har ikke ønsket af ændre projektet og søger fortsat på baggrund af det senest fremsendte projekt.

Beskrivelse af projektet

Det samlede butiksareal er i dag ca. 7.000 m², samlet i en vinkelformet bygning, som rummer seks store udvalgsvarebutikker.

Ejerforeningen Køge Butikscenter ønsker tilladelse til at opføre 616 m² tilbygninger langs bygningens øst- og nordside for at dække for udendørs oplag, så området kan få en bedre fremtoning. Der søges primært om dispensation fra kravet om maksimal bebyggelsesgrad (byggeriets aftryk på jorden) med henvisning til, at den maksimale bebyggelsesprocent (det samlede etageareal) ikke er overskredet.

Der søges om opstilling af fem containere afgrænset af 1,8 meter høj afskærmning og placeret i det i lokalplanen udlagte plantebælte. Plantebæltet ønskes samtidig reduceret til syv meter, dog seks meter mod syd, og således at dette fem steder yderligere reduceres ned til henholdsvis 3,5 meter og 2,5 meter.

Plangrundlag

Ejendommen er omfattet af lokalplan 2-10 fra 1983, som udlægger området til pladskrævende varegrupper, håndværk, mindre industri og engroshandel. Butikkerne i området hører dog til i kategorien "store udvalgsvarebutikker, der ikke er plads til i bymidten". Sådanne butikker skal efter planloven i dag placeres i såkaldte "aflastningsområder", som kan udlægges i Statens planlægning for Hovedstadsområdet og efterfølgende indarbejdes i kommuneplanen.

Lokalplanen fastsætter ikke bruttoetageareal for den enkelte butik eller for området som helhed, som i dag er påkrævet efter planloven. Bebyggelsens omfang reguleres af bestemmelser for bebyggelsesgrad, bebyggelsesprocent og rumfang. Lokalplanen fastsætter desuden, at butikkernes udendørs oplag skal indhegnes.

Lokalplanen udlægger et 10 meter bredt beplantningsbælte mellem butikscenteret og boligerne, som er naboer til butikscentret. Denne bredde er ved dispensation givet den 21. februar 2013 reduceret til syv meter.

Køge Butikscenter er omfattet af kommuneplanramme 2E05, som udlægger området til Erhvervsområde i form af kontor- og serviceerhverv, større udvalgsvarer, der ikke er plads til i bymidten samt service- og kontorerhverv, grossist- og lagervirksomhed og mindre publikumsorienterede fremstillingsvirksomheder.

Bebyggelsesprocenten fastsættes til 50 og højden til 12,5 meter.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der kan meddeles dispensation til udvidelse af byggeriet, som ønsket, og dermed en forøgelse af det bebyggede areal op til ca. 43%. Det samlede byggeri vil derefter fortsat holde sig under den mulige bebyggelsesprocent på 50. Forvaltningen anbefaler i den forbindelse, at affaldet håndteres indenfor den ønskede bygningsudvidelse eller afskærmes i overensstemmelse med gældende lokalplan.

Forvaltningen vurderer, at der ikke bør dispenseres til yderligere reduktion af beplantningsbæltet, da den afskærmende funktion op mod boligerne dermed forringes.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Udsat.
Bilag

Til toppen


23.   Ansøgning om dispensation til kolonihavehus i "Den Permanente"


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at

 1. der stilles krav om fysisk lovliggørelse af bebyggelsen på Hybenstien 27 i henhold til lokalplanen, eller
 2. der meddeles lovliggørende dispensation fra lokalplanens bestemmelser om facadehøjde og maksimal husstørrelse på vilkår om, at byggeriet skal indrettes på en måde, så der ikke kan indrettes beboelse på 1. sal - bortset fra lovlige hemse, og at der etableres skillevæg mellem hovedhus og udhus.
Baggrund og vurdering

Lejer af Hybenstien 27 i haveforeningen "Den Permanente" i Køge har opført et kolonihavehus, der har en højere facadehøjde, og som er større, end hvad lokalplanen giver mulighed for.

Efter en lang dialog mellem lejer, Teknik- og Miljøforvaltningen og kolonihavens bestyrelse har lejer igennem sin advokat Claus V. Seidelin-Prip søgt om tilladelse/dispensation til lovliggørelse af etableret kolonihavehus jf. Lokalplan 1047.

Regulering af foreningen

Kolonihaveforeningen "Den Permanente" er reguleret gennem Lokalplan 1047, der efter aftale med kommunen håndhæves af foreningens bestyrelse.

Lokalplanens § 6.1 regulerer bebyggelsesprocent og husstørrelse: "Bebyggelsesprocenten på havelodderne i delområderne A, B, C og D må ikke overstige 15%, evt. overdækning og skure er indeholdt i de 15%. Heraf må kolonihavehuset max. udgøre 45m²."

Facadehøjden er reguleret af lokalplanens § 6.3: "Husenes facadehøjde må ikke overstige en større højde ende 2,9 meter målt fra terræn til det punkt, hvor ydervæg og tagflade mødes, og bygningens højde til tagrygningen må ikke være over 4,5 meter."

Lejer har fået godkendt sine byggetegninger af bestyrelsen i ”Den Permanente” den 3. marts 2018 for plantegningerne og 21. august 2018 for tagkonstruktionen.

Forvaltningen er efterfølgende blevet opmærksom på forholdet og har kunnet konstatere, at det, bestyrelsen har givet tilladelse til, ikke er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

I sagsforløbet er det også kommet frem, at der måske har udviklet sig en praksis, hvor hus og udestuer mv. overskrider, hvad der har været intentionen med lokalplanen. Derfor er der udarbejdet et notat med ”definition på de bebyggelsesregulerende bestemmelser” som en præcisering af de bestemmelser, som ikke er overholdt på nr. 27, og som derfor skal lovliggøres. Dokumentet er sendt til alle kolonihaveforeningerne i kommunen.

I notatet har forvaltningen vedrørende § 6.1 skrevet: "Kolonihavehus forstås normalt som den bygning, der benyttes til ophold, det vil sige inkl. udestue. Ved en lovliggørelse skal der derfor i denne sag etableres en væg imellem kolonihavehuset og udestue således, at udestuen ændres til et udhus uden "boligophold" - for at den tilladte størrelse på 45 m² på kolonihavehuset kan overholdes."

Vedrørende § 6.3 står der i notatet: "Ved en evt. dispensation fra facadehøjden skal der redegøres for, hvordan det undgås, at 1. salen på kolonihavehuset kan udnyttes til beboelse."

Nabohøring

Sagen har været sendt i nabohøring i 14 dage til berørte naboer, der bebor adresserne Hybenstien 25, 29, 30, yderligere 18 medunderskrivere af indsigelse fra nr. 25, "Den Permanente" samt ansøger. Alle modtagne svar er kritiske overfor byggeriet. Se vedlagte høringsnotat.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at byggeriet har en størrelse og et udseende, der afviger fra det gennemsnitlige kolonihavehus i området. Når både facadehøjde og husets størrelse overskrider lokalplanens bestemmelser samtidig, er resultatet et hus, der fremstår stort og dominerende, og det ville sandsynligvis ikke blive godkendt, hvis der var søgt om dispensation inden byggestart.

Det kan ikke afvises, at lejer har været i god tro, idet hun har fået godkendt tegninger af bestyrelsen. Der er således mulighed for, at der dispenseres i forhold til de tegninger, som bestyrelsen har godkendt, og samtidig påpege lokalplanens bestemmelser overfor bestyrelsen. Derved kan det sikres, at der ikke opstår lignende sager fremover.

Uanset om der meddeles dispensation eller ej, er det sandsynligt, at kommunens afgørelse vil blive påklaget til Planklagenævnet.

Såfremt der gives afslag på dispensationen, har ansøger desuden mulighed for at anlægge civilt søgsmål mod  haveforeningen for at have godkendt tegningerne på forkert grundlag og kræve erstatning for byggeriet frem til den meddelte standsningsmeddelelse.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge kommune.
Beslutning

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Ikke godkendt.

Bilag

Til toppen


24.   Køge Eventyrland, Ejbyvej 20


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at

 1. der meddeles afslag på det ansøgte projekt, 
 2. udvalget drøfter, hvorvidt der skal arbejdes videre med landzonetilladelse til et mindre projekt.
Baggrund og vurdering

Ejeren af Ejbyvej 20 er i gang med at etablere Køge Eventyrland på adressen. Projektet omfatter ombygning af ca. 900 m² tidligere landbrugsbygninger til ankomst, toiletter, legeland og cafeteria samt en udendørs legepark på 2 ha med bl.a. minigolf, megalabyrint, sansehave, junglesti og flere mindre aktiviteter. Hertil kommer en p-plads til 80 biler.

Ejeren er af den opfattelse, at han umiddelbart har en ret til at etablere projektet, jf. planlovens § 37. Ejer har dog efter vejledning fra Teknik- og Miljøforvaltningen søgt om tilladelse i december 2019 til den udendørs legepark. Det indendørs projekt er fortsat kun forsøgt anmeldt efter planlovens § 37. Fælles for begge dele af projektet er, at de kun er overfladisk beskrevet i ansøgningsmaterialet.

Både den ændrede anvendelse af bygningerne samt ændret anvendelse og diverse anlæg udendørs kræver landzonetilladelse. Dermed skal projektet vurderes i forhold til bl.a. landskab, miljø, landbrug, trafik og planhensyn. Projektets størrelse betyder desuden, at forvaltningen vurderer, at det i den ansøgte form kræver lokalplan. Se mere om lovgrundlaget i vedhæftede notat.

Ejer søgte i starten af 2017 om at få udlagt ejendommen på 11 ha til et eventyrland. En første etape skulle være på ca. 3 ha. Forvaltningen vurderede dengang, at projektet forudsatte både kommune- og lokalplanlægning. Byrådet besluttede i forbindelse med Kommuneplan 2017, at der ikke skulle udlægges et rammeområde til formålet, og derfor kunne der ikke indledes en lokalplanproces. De primære årsager til Byrådets beslutning var hensyn til landskab, landbrug og trafik.

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med ejer, og har bl.a. oplyst at projektet kræver lokalplan – eller landzonetilladelse, hvis der er tale om et mindre projekt. Forvaltningen har foreslået, at ejer kunne søge om landzonetilladelse til et mindre projekt med udgangspunkt i ejendommens bygninger og have – det vil sige et samlet areal på ca. 1 ha.

Det ansøgte projekt har fortsat en karakter og en størrelse, så det kræver lokalplan. Dermed forudsætter det også en ramme for lokalplanlægning, der vil kunne udlægges i et tillæg til kommuneplanen, hvis Byrådet ønsker at prioritere et legeland højere end øvrige planinteresser i det åbne land.

Når forvaltningen har foreslået et mindre projekt i bygningerne og den nuværende haveafgrænsning er det ud fra en vurdering af, det kun i begrænset omfang vil påvirke de hensyn, forvaltningen skal varetage i det åbne land. Risikoen ved at tillade et mindre projekt kan dog være legelandets potentielle succes, og dermed et senere behov for udvidelse.

Et mindre projekt på ca. 1 ha vil påvirke de samme interesser i kommuneplanen, men i mindre omfang, og særligt hvis det kan gennemføres uden lokalplan. I forhold til de to husdyrproduktioner, der er godkendt i området, vurderer forvaltningen, at en lokalplanlagt legepark vil have væsentlige konsekvenser for den fremtidige drift. Det skyldes særlige afstandskrav fra stalde til lokalplanlagte anvendelser, bl.a. rekreative formål. 

Selv ved et mindre projekt kan trafikken også være en væsentlig problemstilling. Ejendommen ligger langt fra en station og betjenes kun af busrute 246. I ansøgningen er der regnet med 30.000 årlige gæster, der må formodes primært at ankomme i bil.

Der vil skulle arbejdes med adgangsforholdene til ejendommen, da den nuværende grusvej ligger i et T-kryds på Ejbyvej. Adgangsvejen kan evt. flyttes længere mod syd. P-pladsen er ansøgt placeret i transportkorridoren, men her er det muligt for kommunen at give landzonetilladelse til ændret anvendelse, der ikke medfører permanent byggeri.

Hvis udvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med et mindre projekt, vil forvaltningen bede ejer om at udarbejde et ansøgningsmateriale, der kan sendes i naboorientering og efterfølgende blive behandlet i udvalget.

Hvis udvalget beslutter, at der ikke kan etableres et eventyrland på ejendommen – og hvis ejer fortsætter etableringen, skal der udstedes et påbud om fysisk lovliggørelse.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge kommune.
Beslutning

Ad. 1: Der meddeles afslag på den fremsendte ansøgning.

Ad. 2: Udvalget konstaterede, at ansøger ikke har ansøgt om et mindre omfattende projekt, og der arbejdes derfor ikke videre hermed.

Bilag

Til toppen


25.   Dispensation fra lokalplan 1078, Lellinge


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager dispensationen til orientering.
Baggrund og vurdering

På den ejendom, der tidligere har huset Lellinge Skole, er der i lokalplan 1078 givet mulighed for opførelse af boliger som tæt-lav bebyggelse. Der er i lokalplanen taget hensyn til den eksisterende nabobebyggelse ved at fastsætte en bygningshøjde på 4,5 meter, bl.a. for at sikre, at bygninger mod naboskel højest kunne opføres i en etage.

Ejere af Overdrevsvejen 6 har den 10 januar 2020 gjort Teknik- og Miljøforvaltningen opmærksom på, at der på tegninger i salgsmaterialet for boligerne er vist bygningshøjder, der ikke overholder lokalplanen. Da ansøgningsmaterialet ikke tydeligt viste, hvor stor en del af gavltrekanterne, der overskrider lokalplankravet, har forvaltningen derfor bedt bygherre om en redegørelse for byggeriet. Bygherre har fremsendt tegningsmateriale, der viser en overskridelse på 40 cm., så en bygningshøjden på 4,9 meter godkendes. Ansøger har efterfølgende oplyst, at overskridelsen sandsynligvis ikke bliver mere end 20 cm.

Rækkehusene overholder de almindelige byggeretsbestemmelser, men ikke lokalplanens bestemmelser om bygningshøjde. For rækkehuse med en normal bygningsbredde og rumhøjde samt teglstenstag med lavest mulig hældning på 20º, vil det ikke være muligt at overholde bygningshøjden i lokalplanen. Til orientering tillader byggeretsbestemmelser for ejendomme uden lokalplan, 2 etager og maksimal højde på 8,5 meter.

Bygningen vurderes derfor opført så lav som muligt under hensyn til materialevalg, tekniske bestemmelser i bygningsreglementet og øvrige bestemmelser i lokalplanen.

Ejere af Overdrevsvejen 4 har som svar på naboorientering i forbindelse med  dispensationsansøgningen sendt et brev, der redegør for deres synspunkt i forhold til processen om byggeriet og lokalplanen.

Teknik- og Miljøforvaltningen agter at meddele dispensation til overskridelse af bygningshøjden på op til 40 cm. Baggrunden for at anbefale dispensation er, at taghældningen på 20º er den lavest mulige for teglstenstage samt en tvungen placering af stuegulv. Højden på bygninger i boliglokalplaner tillades normalt op til mellem 6 og 8,5 meter. Overskridelsen på 20-40 centimeter er i denne sammenhæng af mindre betydning. 

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune
Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Forvaltningen beklager den opståede fejl og tager et møde med naboerne.

Bilag

Til toppen


26.   Servicemål for byggesager


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

I 2015 indgik KL og regeringen en aftale om konkrete servicemål for sagsbehandlingstiden for byggesager.

Servicemålene betyder, at der højest må gå 40 - 60 dage fra indsendelse af fyldestgørende ansøgning, til der er meddelt en afgørelse. Antal dage afhænger af sagstypen, kortest for enfamiliehuse og småbygninger og længst for erhvervs- og etageejendomme. Servicemålene dækker ikke alle byggesager, eksempelvis er lovliggørelsessager, og sager, der kræver landzonetilladelse, fritaget. I vedlagte bilag er vist en månedsvis opgørelse for afsluttede byggesager.

Teknik- og Miljøforvaltningen har sidste år overholdt servicemålene i ca 69% af sagerne, hvilket er lidt bedre end landsgennemsnittet på 67% i den nyeste opgørelse fra 2018.

Køge Kommune er en kommune i udvikling. Det medfører en høj byggeaktivitet og stigende antal byggesager. Sagsaktiviteten har været støt stigende gennem flere år, både i antal og i kompleksitet. I 2018 behandlede forvaltningen 982 sager, og i 2019 var antallet 1226.

Den løbende ændring af byggeloven og bygningsreglementet har medført en øget efterspørgsel på forhåndsdialog og formøde, inden der indsendes en ansøgning, og der bruges nu væsentligt flere ressourcer på afslutning af sager og opfølgning på tilladelser. 

Den seneste ændring af bygningsreglementet pr 1. januar 2020, hvor forvaltningens bygningsmyndighed ikke længere må foretage teknisk sagsbehandling, har betydet en ændring af myndighedsopgaven. Der er derfor modtaget markant flere sager i december end sædvanligt. Forvaltningen vurderer derfor, at der i en periode vil være flere sager end normalt, der ikke overholder servicemålene.

Lederen af byggesagsområdet, Jacob Klinck, deltager under dette punkt.

Økonomi
Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


27.   Høringssvar på miljøkonsekvensrapport for grusgrav i Bjerrede


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at Region Sjælland bedes sørge for, at der sker en klar forbedring af vejforholdene Bjerredevej og Byvej til Slimmingevej.
Baggrund og vurdering

Region Sjælland har i december 2019 sendt en miljøkonsekvensrapport om ny grusgrav på Bjerredevej 22, 4682 Tureby, i Faxe Kommune i offentlig høring i otte uger. Høringsfristen er den 6. februar 2020.

Klima- og Planudvalget er blevet orienteret om sagen på mødet den 30. august 2019, og forvaltningens høringssvar i idéfasen i efteråret 2018.

Projektområdet ligger ca. en kilometer fra kommunegrænsen til Køge Kommune og ca. 1,6 kilometer vest for Algestrup.

Det er Nymølle Stenindustrier A/S, der har ansøgt om at indvinde 250.000 m3 sand, grus og sten. Der skal indvindes 1,2 mio. m3 over en periode på ca. fem år, og med efterbehandling vil der være aktivitet i ca. otte år.

Miljøkonsekvensrapporten viser, at råstofindvindingen vil medføre en øget trafik mellem graveområdet og Sydmotorvejen afkørsel 34, ad Slimmingevej, Byvej og Bjerredevej i Køge Kommune. Graveaktiviteten medfører en stigning i trafikken med lastbiler på op til 60 lastbilture pr. hverdag i hver retning. Trafikforøgelsen vil være særlig markant på Bjerredevej, hvor stigningen i lastbiltrafikken vil være på 285 %. Lastbiltrafikken vil således udgøre 12 % af trafikken mod 3,1 % i dag.

Miljørapporten vurderer, at Bjerredevej har en bredde på ca. 5,8 meter, og det vurderes, at to lastbiler lige akkurat kan passere hinanden og vil føre til nedsat hastighed og fremkommelighed. Forvaltningen vurderer, at vejbredden er smallere. I krydset Byvej/Bjerredevej kan to sættevognstog ikke passere hinanden og foretage svingbevægelse samtidig.

Derfor indstiller forvaltningen, at der bør stilles krav om, at de trafikale forhold på Bjerredevej forbedres, og at det sker under hensyn til de bløde trafikanter. Det kan for eksempel ske ved at udvide Bjerredevej, så der kan passere to lastbiler, og at den etableres som en to-minus-en vej i det omfang, oversigtsforholdene tillader det, og således at de bløde trafikanters sikkerhed samtidig varetages. Desuden bør oversigtsforholdene i krydset Bjerredevej/Byvej forbedres. Eventuelt kan det overvejes at etablere en rundkørsel ved Slimmingevej, som foreslået af naboer i området. Det er Nymølle Stenindustrier A/S, der vil skulle bekoste vejforbedringerne.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


28.   Dispensation fra forskriftens krav til støj og arbejdstid - Køge Sygehus


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at dispensationen gives på følgende vilkår:

 1. Støjgrænsen på 55 dB(A) indendørs på hospitalet skal overholdes.
 2. Støjgrænsen på 70 dB(A) udendørs ved omkringliggende boliger skal overholdes.
 3. Bygherre skal orientere offentligt via byggeriets/hospitalets hjemmeside om at arbejdstiden for pælearbejdet er udvidet til kl. 07 - 18.
 4. Overholdelse af vilkår 1 og 2 skal dokumenteres ved, at bygherre dagligt inden kl. 12 fremsender støjmåleresultater til forvaltningen. Måleresultaterne skal midles over 8 timer - og de skal suppleres med beregning, der viser/sandsynliggør støjniveauet indendørs i de nærmeste hospitalsstuer. Der skal være et målepunkt opsat ved nærmeste bolig i Lykkebækparken.
Baggrund og vurdering
COWI har på vegne af Region Sjælland ansøgt om dispensation fra forskriftens krav til støj og arbejdstider i forbindelse med udførelse af borede funderingspæle, hvor pæle bliver støbt i beton efter udførelse af hver boring. Denne metode er med hensyn til frembringelse af støj og vibrationer fordelagtig fremfor rammede pæle og lever samtidig op til de påkrævede tekniske specifikationer.

Arbejdet er allerede udført ved byggegrube B1 uden behov for dispensationer og uden klager fra naboer eller patienter/ansatte. Den kommende byggegrube B2 ligger endnu tættere op ad eksisterende hospitalsbygninger med sengestuer i to etager. Entreprenøren har opsat støjdæmpende hegn, som er ca. 2 meter højt, langs sengebygningerne ved B1 og B2 for at reducere støjeksponering af patienter og personale på hospitalet som følge af byggeaktiviteter. Hegnet er ikke gjort højere end de 2 meter fordi der er et ønske om ikke at blokere for patienternes dagslys og udsyn igennem vinduerne. Dermed er hospitalsstuerne på 1. etage i de omkringliggende bygninger ikke beskyttede af det støjdæmpende hegn i samme grad som stueetagen.

Med hensyn til til byggegrube B2 befinder de nærmeste naboer sig ca. 200 meter mod nordøst og ca. 300 meter mod øst. Derfor vurderes hospitalet selv at være den mest følsomme nabo, mens øvrige naboer ikke vurderes at være relevante ift. etablering af pæle ved byggegrube B2. Afstandsforholdene er også begrundelsen for, at Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at det vil være tilstrækkeligt at orientere om de udvidede arbejdstider via byggeriets hjemmeside. Støjniveauet ved de nærmeste boliger er beregnet til at blive et godt stykke under 60 dB(A) inklusive tillæg for impuls (grænseværdien er 70 dB(A)). Det er således alene hospitalets facade, der udsættes for støj over grænseværdien, hvilket forvaltningen vurderer, er af miljømæssig underordnet betydning, så længe den indendørs grænseværdi på 55 dB(A) overholdes på hospitalsstuerne/opholdsrummene.

Der forventes opstart af borede funderingspæle i byggegrube B2 i løbet af februar 2020. Der skal etableres i alt ca. 290 funderingspæle under bygning B2.

På grund af den korte afstand mellem byggegrube B2 og de eksisterende sengebygninger på hospitalet, forventes det udfordrende at overholde forskriftens støjgrænse på 70 dB udendørs/ved facaden på hospitalets egen grund ved etablering af funderingspæle uden at reducere arbejdstiden betydeligt (f.eks. til 4 timer om dagen). Dette selv når boremaskinen i løbet af samme arbejdsdag flyttes rundt indenfor byggegruben. En reduktion i arbejdstiden for denne aktivitet kan have store konsekvenser både tidsmæssigt og økonomisk for hospitalsbyggeriet.  

Det fremgår af ansøgningen, at bygherre vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt for den daglige drift af hospitalet, at denne aktivitet strækkes over en længere tidsperiode end højst nødvendigt, da det kan have en negativ påvirkning af personale og patienter på hospitalet.

COWI har beregnet, at arbejdet kan udføres på 48 dage fremfor 66 dage, hvis ansøgningen om udvidet arbejdstid og lempelse på 70 dB-kravet udendørs ved hospitalet imødekommes.

Økonomi
Sagen har ikke økonomisk konsekvens for Køge Kommune.
Kommunikation
Bygherre skal informere om de lempede miljøkrav via hospitalets/byggeriets hjemmeside.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


29.   Naturhandleplan med plan for naturforvaltning 2020


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at Naturhandleplan for 2020 godkendes.

Baggrund og vurdering

Den 19. juni 2018 var der workshop med interesseorganisationerne fra det gamle Agenda 21-udvalg om sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde en Naturstrategi 2018-2022. Ved mødet i Klima- og Planudvalget den 3. januar 2019 blev både denne Naturstrategi, samt Naturhandleplan 2019 med en plan for årets naturforvaltning i overensstemmelse med Naturstrategien, godkendt.

Samtidigt blev der oprettet et Naturråd, hvor benytterne (landbrug og skovbrug) og beskytterne (de grønne organisationer) mødes hvert forår og efterår for at evaluere og udveksle synspunkter og ønsker for årets og det kommende års naturforvaltning. Nærværende forslag til en handleplan for projekter og politikker i 2020 er primært skrevet på baggrund af Naturstrategien for 2018-2022, årets to møder i Naturrådet og forslag fra de grønne organisationer og Museum Sydøstdanmark efter opfordring til at indsende skriftlige forslag ved seneste møde i Naturrådet den 19.november 2019.

I 2019 blev der budgetteret og afsat 850.000 kr. til årets naturforvaltning. I år er budgettet i stedet formuleret som en bruttoliste med et større budget. Det er erfaringen med årets og tidligere års naturforvaltning, at naturprojekters forudsætninger løbende kan blive ændret. Nogle må opgives, andre kan både opstå og skal nå at aftales i løbet af samme budgetår, fx at finde et naturareal og etablere afgræsning for en ny dyreholder og vedkommendes dyr på arealet i løbet af et og samme år. 

Årets naturforvaltning for 2020 er for en stor dels vedkommende fortsættelse af projekter fra Naturstrategien og fra naturforvaltningen i 2019, fx bekæmpelse af kæmpebjørneklo, flere offentlige ture og den populære pulje for tilskud til nye paddevandhuller fra 2019. I år der flere planer for naturpleje med etablering af ny afgræsning på Natura 2000-området på Ølsemagle Revle, i den fredede Regnemarks Mose og på Køge Sønderstrand med de tidligere store bestande af kommunens ansvarsart Ringplettet Gøgeurt.

Økonomi
Naturhandleplanens budget for projekter i 2020 er på 1,3 mio. kr.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


30.   Orientering fra formanden


Indstilling
 • Møde afholdt med Boligministeren om støj og vibrationer.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


31.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Dialog med HP BYG om udbedring af skader.

 

Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


32.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 29.07.20