Referat (Tillægsdagsorden) af møde i Klima- og Planudvalget

Den 06.02.2020 kl. 16:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Erling Larsen, (A)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Torben Haack, (F)


33.   1. Økonomiske budgetredegørelse for 2020 - Klima- og Planudvalget


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget drøfter 1. Økonomiske redegørelse 2020, herunder

  1. tager 1. Økonomiske redegørelse 2020 til efterretning,

  2. indstiller til Klima- og Planudvalget, at der gennemføres en udgiftsneutral omplacering på -58.482 kr. fra Klima- og Planudvalget til Økonomiudvalget–TMF for 2020 og ud i årerne,

  3. indstiller til Klima- og Planudvalget, at besparelsen på befordringsgodtgørelse -2.028 kr., overføres fra Klima- og Planudvalget til Økonomiudvalget for 2020 og ud i årerne.

Baggrund og vurdering

På Klima- og Planudvalgets område forventes det skattefinansieret budget overholdt.

På det gebyrfinansieret område skal 2. del af de nye affaldsordninger for flerfamiliehuse indfases fra maj 2020. Det vil indebære investeringer i nye beholdere og andet materiel, som vil afspejle sig i de nye gebyrer. På grund af de faldende verdensmarkedspriser på alle genanvendelige fraktioner forventes det, at der vil være behov for at regulere gebyrerne for området i 2021. Området er gebyrfinansieret og skal i princippet hvile i sig selv over en årrække.

Der er to budgetneutrale omplaceringer på Klima- og Planudvalgets område:

  1. Lov- og cirkulæreprogrammet, lov om kystbeskyttelse, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter på -58.482 kr. som omplaceres fra Klima- og Planudvalget til Økonomiudvalget-TMF,
  2. Omplaceringen vedrører fordeling af udgifter til befordringsgodtgørelse. Klima- og Planudvalgets  andel af besparelsen for kørsel/befordringsgodtgørelse udgør -2.028 kr., som overføres fra Klima- og Planudvalget til Økonomiudvalget fra 2020 og ud i årerne.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 29.07.20