Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Miljø

Her finder du afgørelser omkring miljø.

Miljøgodkendelser - virksomheder og landbrug

 • Dispensation fra forskriftens miljøkrav for støj og arbejdstider til opstart kl. 06 ved etablering af busforbindelse med Ølsemagle og STC. Køge Kommune meddeler hermed dispensation fra forskriftens krav til støj og arbejdstider til at starte hverdage, man - fredage kl. 06 med følgende aktiviteter:
  Afvanding, vejopbygning, asfaltudlæg, skilteopsætning, vejstriber, brolægning og oprydning. Til arbejdet vil der blive anvendt gravemaskine, dumper, gummiged, asfaltudlægger og lastbiler. Nabobeboelser indenfor varslingszonen, 200 meter fra tilkørslen til arbejdsområdet skal orienteres min. 1 uge i forvejen. Hent hele dispensationen her
 • Dispensation fra forskriftens krav til støj og arbejdstider til følgende aktivitet:

  Partiel udskiftning af asfaltbelægning. Til arbejdet vil der blive anvendt asfaltfræser, Feje-sugebil, Traktor, Asfaltudlægger, Tromle og Plade-vibrator. Arbejdet kan udføres i weekenden, uge 20: Lørdag og søndag den 16. og 17. maj 2020 kl. 10.00 – 18.00. Nabobeboelser indenfor varslingszonen skal orienteres min. 1 uge i forvejen.
  Hent dispensationen her

 • Dispensation fra forskriftens krav til arbejdstider ved fjernelse af byggepladshegn op til 3 nætter i uge 13
  Køge Kommune meddeler hermed dispensation fra forskriftens krav til støj og arbejdstider til følgende aktivitet:
  Nedtagning af byggepladshegn og reetablering af grøften. Til arbejdet vil der blive anvendt lille gravemaskine og lille dumper. Alt andet arbejde er med håndkraft. Arbejdet kan udføres under den meddelte sporspærring: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 23.00 – 6.30. Nabobeboelser indenfor varslingszonen skal orienteres min. 1 uge i forvejen. Dispensationen omhandler alene aktiviteter, der er direkte relateret til nedtagning af byggepladshegnet.

 • Oplag af beton-, asfalt- og jernbaneskærver på Junckersvej 2, 4600 Køge
  Køge Kommune har udarbejdet en miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til NCCs oplag af beton-, asfalt- og jernbaneskærver på Junckersvej 2, 4600 Køge
  Klik her for at downloade miljøgodkendelsen og tilslutningstilladelsen.
  Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra dateringen af den sidste annonceringsdato, senest den 2. april 2020. 
  Du klager via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som du finder via https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
  Klagevejledning samt regler om gebyr for klagebehandling ligger som bilag til i godkendelsen og kan i øvrigt ses på Nævnenes Hus’s hjemmeside: www.naevneneshus.dk.

 • Køge Kommune har udarbejdet et udkast til en revideret Forskrift om olieprodukter og kemikalier. Der er tale om en revision af den gældende Forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier (2011). 
  Forskriften omhandler både krav til håndtering og opbevaring af olieprodukter og kemikalier, samt indretning og drift på påfyldningspladser, hvor der ikke sker detailsalg.
  Den reviderede forskrift er den 6. juni 2019 godkendt af Klima- og Planudvalget, med henblik på at blive sendt i offentlig høring.
  I teksten henvises der til forskellige illustrationer. Disse tilføjes hurtigst muligt. 
  Høring
  Inden Køge Kommune endeligt vedtager en ny Forskrift om olieprodukter og kemikalier, sendes udkastet i 4 ugers offentlig høring, med henblik på at indhente lokale virksomheders og foreningers bemærkninger eller oplysninger, der skal tages i betragtning. 
  Eventuelle bemærkninger og oplysninger skal være Køge Kommune i hænde senest den 28.marts 2020.
  Klik her for at læse høringsbrevet
  Klik her for at læse et Udkast 

 • Køge Kommune har afgjort, at Junckers Industrier A/S, Værftsvej 4, 4600 Køge i forbindelse med nedlæggelsen af kammertørringsanlægget kan etablere nye afdunstning og tørrekamre, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse hertil.
  Klage skal være modtaget senest den 13. marts 2020.
  Her kan du hente sagens dokumenter:
  Afgørelse
  Afdunstningskamre
  Tørrekamre

 • VEKS I/S, Køge Kraftvarmeværk: Indledning af revurdering af miljøgodkendelse 
  VEKS, Køge Kraftvarmeværk, Værftsvej 2, 4600 Køge skal have revurderet sin miljøgodkendelse.
  Henvendelse på baggrund af denne annonce skal være modtaget senest den 1. marts 2020.
  Læs mere her

 • Forlængelse af NCCs tidsbegrænsede miljøgodkendelse
  oplag og neddeling af beton og asfalt, Pacific Kaj 2,
  4600 Køge
  Hent godkendelsen her

 • Miljøgodkendelse af nyt Bitumenanlæg
  Køge Kommune har givet Nordisk Oliehåndtering miljøgodkendelse til et nyt Bitumenanlæg på Køge Havn.
  Virksomheden skal oplagre og sælge bitumen fra et nyt tanklager på Indian Kaj 2.
  Miljøgodkendelsen er givet efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven, og kan påklages indtil 30. oktober 2019.
  Klik her for at læse miljøgodkendelsen

 • Køge Kommune har meddelt miljøgodkendelse til svineproduktionen på Svenstrup Gods, Borupvej 94, 4140 Borup, med de stillede vilkår. Det er Køge Kommunes vurdering, at miljøgodkendelse af den ansøgte husdyrproduktion ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Hele miljøgodkendelsen kan ses her

 • Tillæg Nr. 6. til Miljøgodkendelse af den 12. august 2012, for Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge herunder tilslutningstilladelse til overfladevand.
  Hvis du ønsker at klage over disse afgørelser, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger, dvs. senest den torsdag d. 27. september 2018. Du klager digitalt via den nye Klageportal, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

 • Miljøgodkendelse af jordrensningsanlæg Jordrens Køge ApS, Junckersvej 10, 4600 Køge, tillæg 3.
  Køge Kommune har udarbejdet et tillæg til miljøgodkendelse af jordrensningsanlæg Jordrens Køge ApS på Junckersvej 10, 4600 Køge. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra sidste annonceringsdato, dvs. senest den 26. oktober 2018. Der henvises til klagevejledningen i tillægget til miljøgodkendelsen. 

Spildevand

 • Højelsevej, 4623 Li Skensved - Udledningstilladelse for regnvand, samt tilslutningstilladelse for sanitært spildevand fra byggemodning
  Køge Kommune meddeler udledningstilladelse til at udlede regnvand fra overfladearealer til Snogebækken. Samtidig meddeles tilslutningstilladelse sanitært spildevand til offentlig kloak.
  Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra dateringen af afgørelsen, dvs. senest mandag d. 5. august 2020.

 • Lyngvej 21, 4600 Køge - Tilslutningstilladelse for regnvand og sanitært spildevand til offentlig kloak
  Køge Kommune meddeler tilslutningstilladelse for regnvand og sanitært spildevand til nyt Campus, Zealand Sjællands Erhvervsakademi (EASJ). 
  Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra dateringen af afgørelsen, dvs. senest mandag d. 5. august 2020.

 • Tilladelse til udledning af regnvand samt tilslutning af sanitært spildevand fra vestlig udstykning i Ølsemagle
  Hent tilladelsen her
  Der er 4 ugers klagefrist indtil d. 19. maj 2020

 • Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til Geminor Dk ApS oplag af træaffald, Nordhavnsvej 24, 4600 Køge
  Hente godkendelserne her : Tillslutningstilladelse og miljøgodkendelse

 • Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til Røggaskondensering
  Køge Kommune har givet VEKS Køge Kraftvarmeværk Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til at etablere røggaskondensering på Blok 8 på Køge Kraftvarmeværk.
  Røggaskondenseringen vil effektivisere udnyttelsen af brændslet, så Køge Kraftvarmeværk kan producere 10-18MW mere, uden brug af mere brændsel.
  Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse er givet efter § 33 og § 28 i Miljøbeskyttelsesloven, og kan påklages indtil 30. oktober 2019.
  Klik her for at læse miljøgodkendelsen og spildevandstilladelsen.

 • Tilladelse til udledning af regnvand og tilslutning af sanitært spildevand fra Møllebankerne, etape 2, 4140 Borup
  Hent tilladelsen

 • Tilslutningstilladelse til afledning af overfladevand fra nyt Bitumenanlæg
  Køge Kommune har givet Nordisk Oliehåndtering tilslutningstilladelse til at aflede overfladevand fra et nyt Bitumenanlæg på Køge Havn.
  Virksomheden skal oplagre og sælge bitumen fra et nyt tanklager på Indian Kaj 2.
  Tilslutningstilladelse er givet efter § 28 i Miljøbeskyttelsesloven, og kan påklages indtil 30. oktober 2019.
  Klik her for at læse tilslutningstilladelsen

 • Tilslutnings- og udledningstilladelse Søndre Badevej 2 SH 1-3
  Køge Kommune har truffet afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3 og Spildevandsbekendtgørelsens §13, stk. 1 om, hvordan sanitært spildevand og regnvand skal håndteres fra byggeriet SH1-3, Søndre Badevej 2 i Køge. Regnvandet fra ejendommen skal håndteres med afstrømning på de befæstede arealer og afledning samt rensning i fælles private LAR-anlæg i form af wadi med udledning til nedsivning på strandengen. Afgørelsen forholder sig til den forøgede spildevandsbelastning fra det udbyggede areal og giver tilladelse til at tilslutte spildevandet til den offentlige kloak.
  Tilladelse kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven kapitel 11 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i 4 uger og indtil d. 17. oktober 2019. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

 • Tilladelse til tilslutning af regn- og spildevand for Køge Idrætspark

  Køge Kommune har truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3 om hvordan at regnvand skal håndteres i det lokalplanlagte område med indbygning af forsinkelsesbassin under p-pladsen, afstrømning på befæstede arealer og rensning i LAR anlæg. Ligeledes forholder afgørelsen sig til den forøgede spildevandsbelastning fra det udbyggede areal og giver tilladelse til at tilslutte vandet til den offentlige kloak.

  Tilladelse kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven kapitel 11 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i 4 uger og indtil den 26. august 2019. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Jord

 • Der er ingen afgørelser under dette punkt i øjeblikket.

Jordvarme

  Grundvand og drikkevand

  • Afgørelsen

   Køge Kommune har den 18. august 2020 givet en ny 30 årig tilladelse til vandindvinding til Tureby-Alkestrup Vandværk. Tilladelsen finder du her  Afgørelsen kan påklages af alle, der har en individuel interesse i sagen. Klagefristen er 4 uger fra dags dato. Dermed er fristen frem til den 17. september 2020. Klagevejledning findes i tilladelsen

  • Boretilladelse til en overvågningsboring På Kimmerslev kildeplads og en overvågningsboring på Slimminge kildeplads. Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevare­klagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, og eventuelt andre organisationer og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage over afgørelserne skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. Klagevejledning fremgår af tilladelsen. Hent hele tilladelsen for Kimmerslev og Hent hele tilladelsen for Slimminge

  • Forlængelse af tilladelse til midlertidig bortledning og reinfiltration af oppumpet grundvand for etape B1 og B2 på Universitetshospitalet Køge
   Afgørelsen kan påklages af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Fristen for indsendelse af klage er den 15. juni 2020. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.


  • Tillæg nr. 9 til vandforsyningsplan 2010-2021 
   Køge Kommune har vedtaget tillæg nr. 9 til Vandforsyningsplan 2010-2021. 
   Du kan finde tillæg nr 9 her 
   Tillægget omhandler sammenlægning af Slimminge Vandværk og Borup Vandværk. Slimminge vandværk og Borup Vandværk har indgået aftale om, at andelshaverne i Slimminge Vandværk optages som medlemmer i Borup Vandværk pr. 01.01.2020.
   Tillægget beskriver hvorledes Slimminge Vandværk vil fortsætte med at levere drikkevand til Slimminge Vandværks forbrugere, indtil Borup får etableret et nyt vandværk (årstal uvist) eller hvis vandkvaliteten fra Slimminge Vandværk ikke kan leve op til drikkevandskriterierne. I nævnte tilfælde vil vandindvindingen på Slimminge vandværk lukkes ned og så vil drikkevandet pumpes fra Borup Vandværk til Slimminge vandværks rent vands tank og derfra sendes ud til forbrugerne som vanligt. 
   Tillægget har været i offentlig høring fra d. 16. januar 2020 til den 13. februar 2020. Efter høringsperioden har Byrådet godkendt tillægget d. 28. april 2020.


  • Vandindvindingstilladelse til Ejby Vandværk

   Køge Kommune har den 5. marts 2020 givet en ny 30 årig tilladelse til vandindvinding til Højstrupgård Vandværk under Ejby Vandværk. 
   Afgørelsen kan påklages af alle, der har en individuel interesse i sagen. 
   Klagefristen er 4 uger fra dags dato dvs. fra den 10. marts 2020.
   Klagevejledning fremgår af tilladelsen.


  • Boretilladelse til en overvågningsboring ved Harekær Mose/Golfklub Harekær
   Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevare¬klagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, og eventuelt andre organisationer og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
   Klage over afgørelserne skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

   Høring af forslag til tillæg nr. 9 til vandforsyningsplan 2010-2021 

  • Køge Kommune sender forslag til tillæg nr. 9 til Vandforsyningsplan 2010-2021 i 4 ugers offentlig høring. 
   Du kan finde forslag til tillæg 9 til Vandforsyningsplan 2010-2020 her 
   Tillægget omhandler sammenlægning af Slimminge Vandværk og Borup Vandværk. Slimminge vandværk og Borup Vandværk har indgået aftale om, at andelshaverne i Slimminge Vandværk optages som medlemmer i Borup Vandværk pr. 01.01.2020.
   Forslag til tillægget beskriver hvorledes Slimminge Vandværk vil fortsætte med at levere drikkevand til Slimminge Vandværks forbrugere, indtil Borup får etableret et nyt vandværk (årstal uvist) eller hvis vandkvaliteten fra Slimminge Vandværk ikke kan leve op til drikkevandskriterierne. I nævnte tilfælde vil vandindvindingen på Slimminge vandværk lukkes ned og så vil drikkevandet pumpes fra Borup Vandværk til Slimminge vandværks rent vands tank og derfra sendes ud til forbrugerne som vanligt. 
   Tillægget er i offentlig høring til den 13. februar 2020. Du kan sende dit høringssvar til  grundvand@koege.dk eller sende det med post til Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge. Att.: Miljøafdelingen.

  • Vandindvindingstilladelse til Ejby Vandværk

   Køge Kommune har den 5. december 2019 givet en ny 30 årig tilladelse til vandindvinding til Ejby Vandværk.
   Afgørelsen kan påklages af alle, der har en individuel interesse i sagen.
   Klagefristen er 4 uger fra dags dato dvs. fra den 11. december 2019.
   Klagevejledning fremgår af tilladelsen.


  • Midlertidig tilladelse til reinfiltration ved Engkanten, Søndre Havn i Køge 
   I forbindelse med etablering af L-elementer ved Engkanten, meddeler Køge Kommune hermed midlertidig tilladelse til reinfiltration af oppumpet grundvand.
   Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevare¬klagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, og eventuelt andre organisationer og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
   Klage over afgørelserne skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

  • Tilladelse til midlertidig tilsætning af kobber til efterfiltrene på Regnemark Vandværk, under indkøringen af vandbehandlingen efter udskiftning af dele af filtermassen. 
   Tilladelsen gælder et år fra offentliggørelsen. Afgørelsen kan påklages af alle der har en individuel interesse i sagen. Der er 4 ugers frist for indsendelse af klage. Klagevejledning fremgår af tilladelserne.


  • Midlertidig tilladelse til reinfiltration af oppumpet grundvand samt grundvandssænkning ved byggefelt SH2-3, Søndre Havn i Køge. Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevare¬klagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, og eventuelt andre organisationer og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
   Klage over afgørelserne skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

  • Fornyet vandindvindingstilladelser til 7 af HOFORs kildepladser i Køge Kommune
   Køge Kommune har fornyet tilladelserne til vandindvinding på 7 af HOFORs kildepladser for en periode på 30 år. 
   Tilladelserne er givet med en individuel indvindingsmængde per kildeplads, med en samlet indvindingsmængde for alle 7 kildepladser på 7.800.000 m³/år.
   Tilladelserne til de 7 kildepladser kan findes her:
   Almsgård kildeplads
   Kimmerslev kildeplads
   Nr Dalby kildeplads
   Ravneshave kildeplads
   Slimminge kildeplads
   Spanager kildeplads
   Svenstrup kildeplads
   Afgørelsen kan påklages af alle, der har en individuel interesse i sagen. Der er 4 ugers frist for indsendelse af klage. Klagevejledning fremgår af tilladelserne.


  • Boretilladelse til 7 stk. A-boringer på Køge Jorddepot, Køge
   Afgørelsen kan påklages af alle der har en individuel interesse i sagen. Fristen for indsendelse af klage er den 1. oktober 2019. Klagevejledning fremgår af tilladelsen

  • Tilladelse til midlertidig reinfiltration af oppumpet grundvand samt grundvandssænkning på byggefelt SH3-4, Søndre Havn i Køge. Afgørelsen kan påklages af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Fristen for indsendelse af klage er 4 uger fra dagsdato. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

  • Tilladelse til midlertidig bortledning og reinfiltration af oppumpet grundvand for etape B2 på Universitetshospitalet Køge.
   Afgørelsen kan påklages af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Fristen for indsendelse af klage er den 13. august 2019. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

  • Tilladelse til midlertidig bortledning og reinfiltration af oppumpet grundvand for etape B1 på Universitetshospitalet Køge
   Afgørelsen kan påklages af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Fristen for indsendelse af klage er den 2. juli 2019. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

  Vandløb

  • I forlængelse af, at Lidemark By er blevet separatkloakeret, får KLAR Forsyning have en tilladelse til at udlede renset og forsinket overfladevand fra et ombygget renseanlæg. Der er 4 ugers klagefrist til Miljø- og Fødevareklagenævnet for visse organisationer og for borgere med individuel, væsentlig interesse i sagen.

  • Godkendelse af krydsning af Vedskølle Å med spildevandsledning  
   En borger har fået tilladelse til at få lagt en spildevandsledning under Vedskølle Å, således at borgerens spildevand kan pumpes over i KLAR Forsynings ledning. Der er 4 ugers klagefrist til Miljø- og Fødevareklagenævnet for visse organisationer og for borgere med individuel, væsentlig interesse i sagen. 

  • Fremme af projekt med åbning af 45 meter af Ejby Møllebæk opstrøms Valore Mose.
   Projektet ønsker at åbne 45 meter af spidsen af Ejby Møllebæk.
   Læs projektbeskrivelsen.
   4 ugers høringsfrist til og med d. 5. august 2020.

  • Tilløb fra Ankerstræde åbning af 50 meter rør - fremme af projekt jf. Vandløbsloven.
   Projektet ønsker at åbne 50 meter af et tilløb til Holmebæk i Køge Kommune.
   Læs projektbeskrivelsen.
   4 ugers høringsfrist til og med d. 5. august 2020.

  • Tilløb til Borup Bæk nedlægges - godkendelse af regulering jf. Vandløbsloven.
   Nedlæggelse af vandløb for at lægge en sø på stedet.
   CP Kelco skal anlægge to erstatningssøer og ønsker derfor at nedlægge ca. 100 meter skovgrøft, der løber til Borup Bæk, for at lægge en af søerne ovenpå.
   Læs projektbeskrivelsen.
   4 ugers klagefrist til og med d. 5. august 2020.

  • Klima- og Planudvalget har godkendt nedklassificering af 34 km vandløb heraf 13 km som er rørlagt i Køge Kommune. Godkendelserne ændrer ikke på ejerskabet, da lodsejerne hele tiden har ejet strækningerne, Køge Kommune har haft påtaget sig grødeskæring og anden vedligeholdelse på vandløbene og tilsynet med de nedgravede rørlagte vandløb. Der er 4 ugers klagefrist for klageberettigede på afgørelserne.

   1.Bjørnholmløbet
   2.Bjæverskovvandløbet Stadion
   3.Turøgårdsløbet
   4.Tranemoseløbet
   5.Sølvbækken station
   6.Tangmosebæk Station
   7.Vemmedrupvandløbet
   8.Slimminge Å Stadion
   9.Holmebæk
   10.Aggerupvandløbet
   11.Kobæk
   12.Snogebæk
   13.Møllehøjbæk
   14.Holmeagervandløbet
   15.Snogebækken Station
   16.Ellebæk Nord Station
   17.Bøgedvandløbet
   18.Ejby Møllebæk Station
   19.Borup Bæk Station

   Hent Hvidbogen over høringsbidrag og teksten om vedligeholdelse af private vandløb i Køge Kommune

  • Nedlæggelse af vandløb for at lægge en sø på stedet – 4 ugers høring. CP Kelco skal anlægge 2 erstatningssøer og ønsker derfor at nedlægge ca. 100 meter skovgrøft, der løber til Borup Bæk, for at lægge en af søerne ovenpå. Hent hele høringen her

  • Køge Kommune indkalder forslag til repræsentanter for organisationerne, der ønsker at deltage i Vandråd for vandoplandet til Køge Bugt
   Kommuner og vandråd vil igen give bidrag til indsatsprogrammet for den fysiske vandløbsindsats, som skal gennemføres i vandområdeplanerne 2021-2027. Køge Kommune er udpeget til at huse sekretariatet for Vandrådet for vandoplandet til Køge Bugt.
   Derfor anmodes alle organisationer, der ønsker at bidrage med medlemmer til dette vandråd at henvende sig til Køge Kommune inden mandag den 2. december 2019 kl. 12:00. Man kan skrive til postkassen miljoe@koege.dk med sit forslag til repræsentant og suppleant og skrive Vandråd i emnefeltet.
   De foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan være repræsenteret, er; 
   - relevante landsækkende erhvervsorganisationer 
   - landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser 
   - lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand. 
   Lovens forarbejder nævner som eksempler på relevante erhvervsorganisationer Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Dansk Akvakultur, Danske Vandløb, Dansk Industri og DANVA. Som eksempler på landsdækkende grønne organisationer er nævnt Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Kano og Kajak Forbund og Friluftsrådet. Men også andre organisationer kan komme på tale. 
   De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer. 
   Hensigten med vandrådene er at styrke interessentinddragelsen og det lokale kendskab i vandområdeplanerne. 
   Vandrådene nedsættes igen for at komme med omkostningseffektive forslag til fysiske vandløbsindsatser i de vandløb, som vurderes i risiko for manglende målopfyldelse i 2027 på grund af dårlige fysiske forhold. 

  • Ejerne skal fremover selv vedligeholde 34 kilometer vandløb – 4 ugers høring.
   Køge Kommunes Klima- og Planudvalg ønsker at nedklassificere 34 km offentlige vandløb til private vandløb. At vandløbene i dag er offentlige har ikke noget med ejerskabet at gøre, og betyder kun, at kommunen har påtaget sig vedligeholdelsen af de pågældende vandløb. Beslutningen betyder, at lodsejerne selv har ansvaret for vedligeholdelsen fremover. Ejerskabet til vandløbene ændres ikke ved en nedklassificering. Køge Kommune vil stadig vedligeholde vandløb, hvor vandløbet har større afstrømningsmæssig betydning, eller hvor natur- og miljømæssige kvaliteter bedst beskyttes ved, at kommunen varetager såkaldt grødeskæring og oprensning af vandløbet.

  • Kommuner er klar til at indkalde medlemmer til Vandrådet i hovedoplandet 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord
   På baggrund af anmodning fra flere organisationer oprettes et vandråd for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord. 
   Vandrådet har til opgave at rådgive alle kommunalbestyrelserne i hovedvandoplandet ved udarbejdelse af forslag til supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 samt bidrag til den miljørapport, som ministeren skal udarbejde i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. 
   De 20 kommuner i hovedoplandet 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord er blevet enige om, at Egedal Kommune skal varetage sekretariatsbetjeningen af et kommende vandråd.
   Organisationer og foreninger kan nu indstille medlemmer og suppleanter til vandrådet for Hovedopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord via Egedal Kommunes hjemmeside eller på vandraad@egekom.dk 
   Hvem kan være medlem af vandrådet?
   Interesserede organisationer eller foreninger, som ønsker at være repræsenteret i rådet, kan indstille medlemmer til vandrådet jf. § 25 i lov om vandplanlægning. 
   Følgende organisationer og foreninger kan være medlem af vandrådet:
   • Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
   • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
   • Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.
   Ingen organisation eller forening kan være repræsenteret i vandrådet med mere end ét medlem.
   Fristen for at indstille medlemmer og suppleanter er torsdag den 21. november 2019.
   Der er der imod endnu ikke truffet beslutning om, hvilken kommune, der skal være sekretariatskommune i hovedoplandet 2.4 Køge Bugt. Det vil blive annonceret på denne hjemmeside, når sekretariatskommunen er udpeget.

  • Høring af regulering af 800 meter af Køge Å ved Regnemarkværket
   Køge Kommune ønsker at lovliggøre udlægning af grusmaterialer. Hent materialet her:
   1A Længdeprofil
   1B Tværprofil
   2 Regulativ for Køge Å
   Amtets restaureringprojekt  
   Der er 8 ugers høringsfrist

  • Tilladelse til udledning af overfladevand gennem Det grønne Bælte i Ølby Lyng til Snogebækken - 4 ugers klagefrist.
   Forklarende tekst: Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 28 giver Køge Kommune tilladelse til, at KLAR Forsyning udleder det rensede og forsinkede regnvand fra områder i Ølby Lyng til Snogebækken. Vandet forsinkes i et underjordisk rørbassin og renses i et LAR anlæg, Det grønne Bælte, beliggende i Ølby Lyng nord for Snogebækken. Det grønne Bælte anlægges, så det har rekreativ værdi.
   Klageberettigede kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen frem til 10. oktober 2019.

  • Tilladelse til udledning af overfladevand fra Køge Nord-STC III via kunstigt vådområde til Skensved Å - 4 ugers klagefrist
   I forbindelse med udvidelsen STC III i Køge Nord planlægges regnvandshåndteringen med nedsivning af tagvand og rensning af overfladevand i to kunstige vådområder langs Skensved Å indenfor åbeskyttelseslinjen.

  • Vandråd 2021-2027 – Landsdækkende- og lokale foreninger og relevante erhvervsorganisationer kan anmode om at der nedsættes Vandråd.
   Lov om vandplanlægning understreger værdien af den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027. Kommunerne skal således igen under eventuel inddragelse af lokale vandråd udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats.
   Efter udkast til bekendtgørelse om vandråd mv., der i øjeblikket er i høring, skal kommunerne nedsætte vandrådene. 
   Initiativet til at oprette vandråd skal dog komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem heraf. De foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan være repræsenteret, er; 
   - relevante landsækkende erhvervsorganisationer 
   - landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser 
   - lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.
   Lovens forarbejder nævner som eksempler på relevante erhvervsorganisationer Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Dansk Akvakultur, Danske Vandløb, Dansk Industri og DANVA. Som eksempler på landsdækkende grønne organisationer er nævnt Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Kano og Kajak Forbund og Friluftsrådet. Men også andre organisationer kan komme på tale. De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer. 
   På den baggrund opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til inden mandag den 4. november 2019, at anmode kommunalbestyrelsen i Køge Kommune om at oprette et vandråd. 
   Med udkastet til bekendtgørelse om vandråd skal kommunalbestyrelserne inden for de enkelte hovedvandoplande efter den udmeldte frist beslutte, at der skal oprettes et vandråd, hvis der er anmodet herom. Kommunerne aftaler desuden hvilken kommune, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet. 
   Første møde i Vandrådet vil efterfølgende blive annonceret på kommunens hjemmeside sammen med en tidsfrist for organisationernes og foreningernes indstilling af medlemmer til vandrådet. Den kommunalbestyrelse, der varetager sekretariatsbetjeningen af det enkelte vandråd, vil herefter i samråd med de øvrige kommunalbestyrelser indenfor hovedvandoplandet træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer der kan være medlem af vandrådet. 
   Anmodning om oprettelse af vandråd kan ske inden mandag den 4. november 2019 til miljoe@koege.dk og ordet Vandråd, skal indgå i overskriften. 
   Kommunerne vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådene i forbindelse med arbejdet om forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger.
   Ministeren forventer, at Vandrådenes arbejde er påbegyndt primo december 2019 med udsendelse af en ny vandrådspakke med rammer og vejledning, der ligeledes omfatter et IT-værktøj til at indberette forslag til indsatser for de konkrete vandområder. Arbejdet forventes afsluttet ved at kommunen indberetter forslagene til Miljø- og Fødevareministeriet senest d. 22. september 2020. 
   Køge Kommune er ikke informeret om, hvornår den nye Vandområdeplan 2021-2027, som Vandrådet skal arbejde med, bliver offentliggjort".

  • Tilladelse til udledning af overfladevand gennem Det grønne Strøg ved Køge Nord Station til Snogebækken - 4 ugers klagefrist
   Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 28 giver Køge Kommune tilladelse til, at KLAR Forsyning udleder det rensede og forsinkede regnvand fra området omkring Køge Nord Station til Snogebækken. Klageberettigede kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen frem til 12. september 2019

  • Tilladelse til gangbro over Skensved Å ved Den nye Bane - 4 ugers klagefrist
   I forbindelse med anlæg af Den nye bane København-Ringsted, er der behov for at Køge Kommune giver tilladelse til en gangbro over Skensved Å, således at der bliver adgang til Banedanmarks sporskifte på den modsatte bred.
   Godkendelsen: 2019-013631-1
   Ansøgning
   Kort

  • Udlægning af sten i Ellebæk Syd - Godkendelse jf. Vandløbsloven og dispensation jf. Naturbeskyttelsesloven - 4 ugers klageperiode.
   Der udlægges sten i Ellebæk Syd mellem Hastrupsøerne og Marksvinget for at yde skjul for fisk og ikke mindst ørredyngel. Der har før været udlagt sten, som af ukendte årsager er forsvundet.
   Tilladelse kan i henhold til Vandløbslovens kapitel 16 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i 4 uger og indtil den 11. april 2019. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.
   Bilag 1: Fremme af reguleringsprojekt 2018-024484-4, er vedhæftet.

  • Godkendelse af åbning af rørlagte strækninger af Borup Bæk - 4 ugers klageperiode.
   Der åbnes to rørlagte strækninger af Borup Bæk. Det drejer sig om en ca. 100 meter strækning, som er beliggende opstrøms Stubberupvej ved mosen og en anden ca. 100 meter lang rørlagt strækning beliggende nedstrøms Stubberupvej. Desuden åbnes 200 meter tilløb til Borup Bæk umiddelbart nedstrøms Stubberupvej. Der nedlægges 50 m vandløb.
   Tilladelse kan i henhold til Vandløbslovens kapitel 16 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i 4 uger og indtil den 11. april 2019. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.
   Bilag 1: Fremme af reguleringsprojekt 2018-024437-1, er vedhæftet.

  • Udlægning af sten i Ellebæk Syd - projekt i 4 ugers høring.
   Køge Kommune ønsker at udlægge sten til erstatning af dem, der blev udlagt af Køge Sportsfiskerforening og Danmarks Naturfredningsforening i Køge i 2010. Afgørelsen er i 4 ugers høring til onsdag den 6. februar 2019. Indsigelser eller bemærkninger til projektet skal indsendes i høringsperioden til Køge Kommune, Natur & Miljø, Torvet 1, 4600 Køge eller sendes til anja.eberhardt@koege.dk.

  • Åbning af rørlagt tilløb til Snogebækken - 4 ugers klagefrist.
   I henhold til § 19 i BEK nr. 834 af 27/06/2016, om vandløbsregulering m.v. og § 17 i LBK nr. 127 af 26/01/2017, vandløbsloven, skal Miljøforvaltningen meddele tilladelse til åbning af ca. 200 meter vandløbsstrækning med udløb i Snogebækkens station 940. Ovenstående tilladelse kan i henhold til vandløbslovens kapitel 16 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger og indtil den 6. februar 2019. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.
   Bilag 1: Tilløb til Snogebækken ved STC - Fremme af reguleringsprojekt 2.

  • Åbning af rørlagte strækninger af Borup Bæk - projekt i 4 ugers høring.
   Ifølge Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og -restaurering mv. § 12, har vandløbsmyndigheden valgt at fremme projektet og det sendes derfor i 4 ugers høring til onsdag den 6. februar 2019. Indsigelser eller bemærkninger til projektet skal indsendes i høringsperioden til Køge Kommune, Natur & Miljø, Torvet 1, 4600 Køge eller sendes til anja.eberhardt@koege.dk.

  Natur

  • Reduktion af åbeskyttelseslinjen
   I medhør af naturbeskyttelseslovens § 69 stk. 1 har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 5-11 – Vedskølle.
   Se annonce med klagevejledning

  • Ophævelse af strandbeskyttelseslinjen
   Kystdirektoratet har truffet afgørelse om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen for Køge Marina og Tangmoseskoven (hele eller dele af matr.nr. 3d, 11tø, 11ua, 11ub, 11uc, 11ud, 11ue, 11uf, 11uh, 11uu, 11uv, 11uæ, 11uø, 11vi, 11vu, 11vx, 11xo, 11xp, 11xq, 11xr, 72 og 71, Køge Markjorder).
   Se annoncen 

  • Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen
   Køge Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1 til en tæt-lav boligbebyggelse på Vamdrupvej 1, matr. nr. 1h Gl. Køgegård Hgd., Køge Jorder. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af klageberettigede.
   Se annoncen med klagevejledning
   Klagefrist til og med d. 30. oktober 2019

  Miljø

  Øvrige afgørelser

  • Tilladelse efter Bekendtgørelse om bade- og bådebroer til etablering af badebro på Ølsemagle Revle
   Køge Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af badebro på Ølsemagle Revle ude for enden af Revlen 1 efter Bekendtgørelse om bade- og bådebroer § 2, stk 1. Tilladelsen kan påklages til Kystdirektoratet af enhver, som må antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagen. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Flere oplysninger om klagevejledning kan ses i selve afgørelsen.

  Kontakt Miljøafdelingen
  Opdateret af Miljøafdelingen 11.09.20