Øvrige planer og strategier

Her finder du aktuelle høringer og afgørelser omkring risikostyringsplaner mv.

 • Risikostyringsplan for kystzonen i forhold til stormflod 2022-2027
  Byrådet har den 28.september 2021 vedtaget Risikostyringsplan for kystzonen i forhold til stormflod 2022-2027. 
  Afgørelsen kan påklages til og med den 3. november 2021. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

 • Miljøtilsynsplan 2021-2024
  Køge Kommune har udarbejdet en ny miljøtilsynsplan for kommunen, der gælder de næste 4 år, dvs. fra 2021-2024. Miljøtilsynsplanen har været i offentlig høring i 4 uger, til og med den 6. april. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger fra offentligheden. Miljøtilsynsplanen vedtages uden ændringer. 

 • Forslag til Risikostyringsplan for kystzonen i forholdt 2022-2027
  Klima og Planudvalget i Køge Kommune har den 14. januar 2021 godkendt ”Forslag til Risikostyringsplan for kystzonen i forhold til stormflod, anden planperiode 2022-2027” til offentliggørelse. Forslaget er i høring i periode 18. januar til 18. juli 2021.

  Køge Kommune skal som de øvrige kommuner i Køge Bugt inden 22. oktober 2021 have vedtaget en revideret risikostyringsplan for stormflod gældende i 2. planperiode 2022 til 2027. 

  Formålet med EU’s oversvømmelsesdirektiv og udarbejdelsen af risikostyringsplaner er at mindske de negative konsekvenser af oversvømmelser ved at fastlægge retningslinjer for vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen. Risikostyringsplanen fastsætter mål og indeholder forslag til handlinger og tiltag til styring af risikoen for oversvømmelser i Køge Kommune, så mulige negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet reduceres, hvis en stormflod fra Køge Bugt skulle ramme.

  Høringssvar skal sendes til eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Miljø, Torvet 1, 4600 Køge. I overskriften bedes ordet ”risikostyringsplan” indgå.

 • Høring af forslag til konkret udpegede sten- og jorddiger
  Offentlig høring af forslag til konkret udpegning af beskyttede sten- og jorddiger til og med den 1. juli 2021. Forslaget kan ses på kommunes hjemmeside via dette opslag, og bemærkninger kan indsendes til natur@koege.dk eller som alm. brev til Naturteamet, TMF, Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge. Brevpost skal også være modtaget på rådhuset senest ved høringsfristens udløb. På baggrund af de indkomne høringssvar vil den endelige udpegning af digerne ligeledes blive offentliggjort her, når den er vedtaget.   

 • Projektforslag vedr. varmeforsyning af den nordøstlige del af Lille Skensved er i høring
  Høring vedrørende projektforslag for varmeforsyning af Hjørnegårdsvej, Naurbjerg, Kirke Skensved og Havdrup med overskudsvarme fra virksomheden CP Kelco A/S. 

  Køge Kommune og Solrød Kommune har modtaget ansøgning fra Solrød Fjernvarme om at godkende et varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheden CP Kelco i Lille Skensved til fjernvarme.

 • Planstrategi 2016 er vedtaget
  Dermed er der skabt grundlag for arbejdet med at udarbejde Kommuneplan 2017, som skal sætte rammerne for kommunens udvikling de næste 12 år.

  I forbindelse med vedtagelsen af Planstrategi 2016 har byrådet besluttet at indarbejde retningslinjer for digital infrastruktur i den kommende kommuneplanlægning.

 • Planstrategi 2016 er vedtaget
  Dermed er der skabt grundlag for arbejdet med at udarbejde Kommuneplan 2017, som skal sætte rammerne for kommunens udvikling de næste 12 år.

  I forbindelse med vedtagelsen af Planstrategi 2016 har byrådet besluttet at indarbejde retningslinjer for digital infrastruktur i den kommende kommuneplanlægning.

Opdateret af Køge Kommune 05.10.21