Spildevandsplan i høring

Her finder du afgørelser vedrørende spildevandsplaner og tillæg.

Spildevandsplan

Tillæg til spildevandsplan

  • Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2012-2016. Campus Køge.
    Godkendelsen er sket med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 32. Godkendelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt.

  • Tillæg til spildevandsplan for Køge Nord – det nye bolig- og erhvervsområde som bygges omkring Køge Nord station – 8 ugers høringsfrist.
    Dette tillæg til spildevandsplan tager afsæt i visionerne for bolig- og erhvervsområdet, som byudvikles i forbindelse med, at Køge Kommune får en station på den nye København - Ringsted bane. Tillægget lægger rammerne for det, Klimatilpasningsplan 2014 beskriver som, at der skal ske en klimatilpasset planlægning af det nye byområde, så det er forberedt på håndtering af ekstremregn. Samtidig skal mulighederne for lokal nedsivning af regnvand undersøges. Vandhåndtering skal dermed tænkes ind fra start i byudviklingsprojektet. Masterplan for Køge Nord fastlægger visionen for området, herunder den underliggende grønne og blå identitet med hele områdets regnvandshåndtering, som er tænkt ind i landskabsbearbejdningen. Derfor fastlægger spildevandsplanen krav om decentral håndtering af regnvand, herunder LAR (lokal regnvandshåndtering), forsinkelse og befæstelsesgrad. Regnvand skal, hvor det er muligt, indgå rekreativt i byens rum og styrke de rekreative og naturmæssige værdier. Dette betyder, at der er udvidede krav i forhold til, hvad der tidligere er set i Køge Kommune, til den forsinkelse af regnvand borgerne skal udføre på egen matrikel. Overfladevandet skal afleveres terrænnært i stedet for i en dyb brønd, for at KLAR Forsyning har mulighed for at gøre regnvandshåndteringen synlig på overfladen. KLAR Forsyning får restriktive krav om rensning af overfladevandet, fordi det afleveres til Natura 2000-området bag Ølsemagle Revle. Denne rensning formulerer spildevandsplanen, så vidt muligt skal foregå som rekreative elementer langs vejene, eller som regnvandssøer og våde enge indpasset i ådalen til Skensved Å. Da der ikke må foregå nedsivning af tagvand i stations- og boligområdet vest for motorvejen (fordi der er sårbare grundvandsressourcer under), er det en særlig udfordring.

    Da der ikke må foregå nedsivning af tagvand i stations- og boligområdet vest for motorvejen (fordi der er sårbare grundvandsressourcer under), er det en særlig udfordring. Der kan indsendes høringssvar indtil fredag den 10. maj 2017 til .


Opdateret af Køge Kommune 29.09.20