Spørgsmål til Byrådet

Du kan stille spørgsmål til Byrådet

I tilknytning til de ordinære byrådsmøder er der indført spørgetid, hvor kommunens borgere kan få svar på skriftlige eller mundtlige spørgsmål, der vedrører kommunens forhold og har generel interesse for kommunens borgere.

Regler for spørgsmålene

Der kan dog ikke under spørgetiden stilles eller besvares spørgsmål, som vedrører en konkret sag, der er optaget på dagsordenen til det aktuelle byrådsmøde.

Spørgsmål må ikke handle om personer, forhold af personlig art eller virksomheder forretningsforhold. Spørgsmålene skal i øvrigt formuleres i overensstemmelse med almindeligt gældende regler for ro og orden. Man må derfor ikke komme med udtalelser, der kan virke anstødelige, injurierende eller ærekrænkende.

Spørgsmål kan rettes til det samlede Byråd. Der kan derimod ikke stilles spørgsmål til enkeltmedlemmer eller til byrådets partigrupper.

Skriftlige spørgsmål

Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse og sendes til Køge Byråd, Borgmesterkontoret, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge eller til e-mailadressen

Spørgsmålene besvares på førstkommende byrådsmøde, hvis de er modtaget senest 14 dage forud for dette.

Det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådssalen når spørgsmålet besvares.

Skriftlige spørgsmål besvares ved begyndelsen af byrådsmødet.

Mundtlige spørgsmål

Tilhørerne kan fra deres pladser i byrådssalen stille spørgsmål til Byrådet og så vidt muligt få dem besvaret med det samme. Hvis det ikke er muligt at besvare et spørgsmål øjeblikkeligt, vil spørgeren få et skriftligt svar - så vidt muligt inden 8 dage.

Af hensyn til referatet fra byrådsmødet skal spørgeren opgive navn og adresse - inden spørgsmålet stilles.

Der kan kun stilles spørgsmål ved begyndelse af et byrådsmøde - umiddelbart efter besvarelsen af skriftlige spørgsmål og inden påbegyndelsen af det egentlige byrådsmøde - det vil sige behandlingen af de sager, der er på dagsordenen til mødet.

Generelt

Borgmesteren kan eventuelt udskyde besvarelsen af såvel skriftlige som mundtlige spørgsmål til et efterfølgende møde. Borgmesteren kan ligeledes begrænse varigheden af et spørgsmål og kan beslutte, hvor lang tid af et byrådsmøde, der kan bruges til at besvare mundtlige spørgsmål.

Hvis Borgmesteren vurderer, at et spørgsmål ikke vedrører kommunale forhold eller i øvrigt er i strid med spørgetidens formål og reglerne for spørgetiden, kan borgmesteren fratage spørgeren ordet og gå videre til andre spørgere eller til behandling af punkterne på dagsordenen.

Spørgsmål besvares normalt af borgmesteren eller af den udvalgsformand, som har ansvaret for det pågældende sagsområde.

Opdateret af Stab for Byråd og Direktion 09.03.21