Grundvandsråd

Der er nedsat et grundvandsråd i Køge Kommune efter § 12 i Vandforsyningsloven. Grundvandsrådets opgave er, at rådgive kommunen i forbindelse med kommunens arbejde med grundvandsbeskyttelse samt i forbindelse med kommunens udarbejdelse og revision af indsatsplaner.

Medlemmer

Niels Rolskov, formand (Ø)
Jan Jensen, Køge Vandråd og Danske Vandværker
Søren Rasmussen, Skovbo Vandsamarbejde
Stine Bisgaard/Henrik Nielsen, HOFOR
Rie Refslund, KLAR forsyning (Køge Vand)
Hans Henning Andersen, Landboforeningen Vkst
Charlotte Breinholt, Dansk Industri
Richard Sonnichsen, Danmarks Naturfredningsforening
Wisti Wistisen, Dansk Brøndejerforening
Søren Boas, Dansk Skovforening
Nanette Christiansen, Region Sjælland


Beskrivelse af rådet

Der er nedsat et grundvandsråd i Køge Kommune efter § 12 i Vandforsyningsloven. Grundvandsrådets opgave er, at rådgive kommunen i forbindelse med kommunens arbejde med grundvandsbeskyttelse samt i forbindelse med kommunens udarbejdelse og revision af indsatsplaner.


I Danmark skal drikkevandforsyningen som udgangspunkt baseres på uforurenet grundvand. Dette betyder, at grundvandet skal beskyttes mod forurening og udnyttes på en bæredygtig måde. I Køge Kommune har grundvandsressourcen en stor samfundsmæssig interesse samtidig med at den forsyner borgerne i Køge Kommune med rent drikkevand.

Det overordnede princip for grundvandsbeskyttelsen i Køge Kommune er derfor forebyggelse og indsats ved kilden frem for rensning og fortynding.

Det overordnede princip for grundvandsbeskyttelsen udmøntes i en række delprincipper:

  • Der udpeges boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring indvindingsboringer for at sikre en tilstrækkelig    beskyttelse af boringerne
  • Særligt sårbare grundvandsdannende områder udpeges og beskyttes gennem indsatsplaner
  • Alle ubenyttede boringer og brønde indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) lokaliseres og sløjfes
  • Grundvandsbeskyttelse baseres så vidt muligt på individuelle aftaler med lodsejere, vandværker og andre interessenter baseret på frivillighed

 

Grundvandsrådet afholder 3-4 møder årligt.

Se mere:

Rådets kommissorium kan ses her


Sager som rådet kan behandle

Grundvandsrådets medlemmer skal varetage deres organisationers interesser og dermed hjælpe kommunen med at få alle interesser hørt i kommunens arbejde med grundvandsbeskyttelse.
Grundvandsrådet skal bistå kommunen ved udarbejdelsen og realiseringen af indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse i henhold til vandforsyningslovens § 13. 


Hvordan rejser man en sag i rådet?

Grundvandsrådet behandler ikke sager, men diskuterer relevante emner indenfor grundvandsbeskyttelse og arbejdet omkring indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.


Kontakt Grundvandsrådets sekretariat

Teknik- og Miljøforvaltningen
grundvand@koege.dk
Tlf. 56 67 24 19


Opdateret af Køge Kommune 07.10.21