Huslejenævn

Huslejenævnet for Køge Kommune afgør tvister mellem udlejere og lejere i private udlejningsejendomme, der ligger i Køge Kommune. Nævnet yder ikke rådgivning om lejeforhold

Huslejenævnet består af en formand og to medlemmer. Formanden skal være jurist og er udnævnt af direktøren for Statsforvaltningen Sjælland. De to medlemmer skal kende til huslejeforhold, og de udpeges af Byrådet efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og lejerforeninger i kommunen.

I husordenssager suppleres Huslejenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den pågældende har ikke stemmeret.

Formand:
Arne Tornvig Christensen

Medlemmer: 
Michael Petersen (Indstillet af Køge Grundejerforening)
Jakob Lindberg (Indstillet af Køge Lejerforening)

Kontakt til Huslejenævnets sekretariat:

Jura

Tlf.: 51 15 72 44

Hvilke sager kan Huslejenævnet behandle ?

Huslejenævnet kan kun behandle sager om:

 • Huslejens størrelse
 • Forhåndsgodkendelse af leje inden lejeaftale er indgået, jfr. lejelovens §59 a, stk. 4
 • Lejeforhøjelser
 • Depositum
 • Forudbetalt leje
 • Udlejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse
 • Lejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse
 • Tilbagebetaling af depositum i forbindelse med fraflytning
 • Forbedringsarbejder
 • Lejers betaling for varme, vand og antennebidrag
 • Varme-, vand- og antenneregnskaber
 • Regnskaber for konti til indvendig og udvendig vedligeholdelse
 • Husordenssager

Alle typer af tvister, som Huslejenævnet kan afgøre, er nævnt i lejelovens § 106.

Hvilke sager kan Huslejenævnet ikke behandle?

Huslejenævnet kan ikke behandle sager om rene erhvervslejemål. Disse sager skal behandles af domstolene som 1. instans. Nævnet kan heller ikke behandle sager om lejeforhold i almene boliger og i statsstøttede kollegier.

Disse sager hører under :

Beboerklagenævnet for Køge og Stevns Kommuner 
Torvet 1 
4600 Køge
Tlf.: 20 29 38 51

mail:

I følgende situationer, hvor der ofte opstår uenighed mellem udlejere og lejere, kan nævnet ikke træffe afgørelse. Det drejer sig om:

 • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede
 • Spørgsmål om udlejerens ret til adgang til det lejede

I sager som disse er det alene domstolene, der kan træffe afgørelser.

Hvordan rejser man en sag i Huslejenævnet ?

Huslejenævnet er både for lejere og udlejere

Mange borgere har den opfattelse, at Huslejenævnet er et organ, der skal rådgive og vejlede lejere, så de kan føre sag mod deres udlejere. Men det er en fejlagtig opfattelse. Huslejenævnet er ikke et rådgivningsorgan og yder heller ikke vejledning bortset fra, at Huslejenævnets sekretariat kan vejlede om, hvordan man konkret rejser en sag.

Huslejenævnet optræder således ikke på den ene parts side, men har en funktion, som kan sammenlignes med domstolenes måde at fungere på.

Både udlejere og lejere kan indbringe sager for Huslejenævnet. De skal indbringes skriftligt og indeholde en præcisering af det, man ønsker at få behandlet. Til sagen skal vedlægges den fornødne dokumentation. Generelt vil det som minimum være en kopi af lejekontrakten. Er lejekontrakten underskrevet af flere, skal samtlige underskrivere også underskrive klagen. Sagen skal sendes til

Huslejenævnet for Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge 

Tlf.: 51 15 72 44

Når både sag og betaling er modtaget, sørger nævnets sekretariat for at få sagen oplyst og forelagt for Huslejenævnet.

Hvor meget koster det?

Fra 1. januar 2021 koster det 315 kr. at få en sag behandlet. Det er den, der indbringer sagen, der skal betale beløbet. Det gælder også sager, hvor lejerne har gjort indsigelse fx mod en lejeforhøjelse, og som udlejer derfor er forpligtet til at indbringe for Huslejenævnet.

Gebyr ved forhåndsgodkendelse af leje i henhold til lejelovens § 59 a, stk. 4: 526 kr. 
Gebyr ved indbringelse af sager efter boligreguleringslovens § 5, stk. 3: 4.016 kr. 
Sagsbehandlingen begynder først, når beløbet er modtaget.

Såfremt lejer får fuldt medhold i huslejenævnet, skal udlejer betale 6.024 kr. til nævnet, jf. boligreguleringslovens § 39, stk. 2.
Huslejenævnet sender automatisk en opkrævning af gebyret til den, der indbringer sagen. 

Hvor lang tid tager det at få behandlet et sag ?

Der er meget stor forskel på, hvor lang tid der går, før man kan forvente en afgørelse i en sag, der er indbragt for Huslejenævnet. Det er bl.a. afhængig af hvilken type sag, det drejer sig om.

Det fremgår af § 42 i boligreguleringsloven, at Huslejenævnet skal træffe afgørelse senest 4 uger fra det tidspunkt, hvor Huslejenævnet har modtaget svar på dets høringsskrivelser til sagens parter og eventuelle andre offentlige myndigheder. Der kan dog undtagelsesvis være særlige forhold, som forlænger behandlingstiden.

Hvis Huslejenævnet ikke har truffet en afgørelse inden fristens udløb, kan klageren indbringe sagen for Boligretten uden at afvente Huslejenævnets afgørelse.

Hvor kan man få råd og vejledning om lejeforhold ?

Hvis man har brug for råd og vejledning, kan man, udover at gå til en advokat, bl.a. søge hjælp ved lejerforeninger, udlejerforeninger eller ved Retshjælpen.

Det må generelt forventes, at man skal melde sig ind i en forening, hvis man ønsker at få hjælp.

Retshjælp er gratis.

Normtal

I forbindelse med driftsbudgettet har Huslejenævnet vedtaget følgende normtal:

Administrationshonorar 2021:
3.125 kr. ekskl. moms pr. lejemål (inkl. udgift til revision).

Vicevært 2021:
3.125 kr. ekskl. moms pr. lejemål eller efter dokumentation (inkl. udgift til trappevask). 

Hvorvidt der skal tillægges moms afhænger af reglerne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Hvor kan man få mere at vide?

Har du spørgsmål til Huslejenævnet, er du velkommen til at kontakte nævnets sekretariat på tlf.: 51 15 72 44. 

Huslejenævnet for Køge Kommune
Rådhuset
Torvet 1
4600 Køge 

Tlf.: 51 15 72 44 

Beboerklagenævnets adresse (for almene boliger):
Beboerklagenævnet for Køge og Stevns Kommuner
Rådhuset
Torvet 1
Tlf.: 20 29 38 51

Adresser på organisationer, der varetager lejerinteresser

Landsdækkende:

Lejernes Landsorganisation 
Reventlowsgade 14
1651 København V.
Tlf. 33 86 09 10

Danmarks Lejerforening 
Sankt Peders Stræde 2, 1.,
4000 Roskilde
Tlf. 33 33 99 25

Lokale:

Køge Lejerforening
Nørre Boulevard 33, st.
4600 Køge
Tlf. 56 63 11 90
Åben mandag kl. 17.30 - 19.00
E-mail:

Retshjælp i Køge
Rådhuset
Torvet 1
Borgerbetjeningens indgang
4600 Køge
Åbent for personlig henvendelse
Torsdag 16.00-17.00

Adresser på organisationer, der varetager udlejerinteresser

Udlejere:

Ejendomsforeningen Danmark 
Nørrevoldgade 2
1358 København K
Tlf. 33 12 03 30

Administratorforeningen
Stormgade 16
1470 København K
Tlf. 33 13 51 00

Lokale:

Køge Grundejerforening
c/o advokat Steen Jørgensen
Søndre Allé 21 B
4600 Køge
Tlf. 56 65 26 16

Kontakt Stab for Byråd og Direktion
Opdateret af Køge Kommune 03.08.21