Vandrådet for vandoplandet til Køge Bugt

I forbindelse med udarbejdelsen af anden generation vandplaner er der åbnet mulighed for at der i hvert enkelt hovedvandopland kan oprettes et vandråd, hvis der er et ønske om det.

Vandrådet skal inddrages i kommunens udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammet for supplerende vandløbsforanstaltninger.

Medlemmer

Lotte Kjær, Formand (Solrød Kommune)
Bæredygtig Landbrug
Danske Vandløb
Landbrug og Fødevarer
Dansk Skovforening
Vandløbslaug for Roskilde Kommune
Landboforeningen Gefion
Danmarks Naturfredningsforening
Køges Sportsfiskerforening
Småbådsforeningen
Greve Sportsfiskerforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet
Dansk Kano og Kajak Forbund
Danmarks Sportsfiskerforbund
DANVA
Landøkonomisk Selskab
Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager
Fair Spildevand


Beskrivelse af rådet

Med aftalen om Fødevare- og landbrugspakken, indgået mellem den daværende regering (Venstre), Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative i december 2015, blev regeringen og aftaleparterne enige om, at
kommunernes og vandrådenes viden igen skal bringes i spil. Denne gang skal det ske i forbindelse med
kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.


Sager som rådet kan behandle

1. Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområderne lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat.

2. Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.


Kontakt

Henriette Gerlach, Niras, varetager sekretærfunktionen for sekretariatet.
Mail: hge@niras


Opdateret af Køge Kommune 30.09.21