Referat af møde i Kultur- og Idrætsrådet

Den 20.05.2021 kl. 17:00 i Musikcaféen på Teaterbygningen


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Anders Jensen,
Anette Kaae-Bødker,
Bodil Sø,
Dorthe Mølvig,
Finn Stuhr,
Henning Lübcke,
Henry Rossle,
Jytte Dahl,
Kirsten Larsen, (C)
Michael Hansen,
Monika Eriksen,
Osama Aref Mohamad, (A)
Ove Nordhild Olsen,
Palle Johansen,
Per Nielsen,
Poul Henning Vive,
Poul-Erik Jensen,
Thomas Jensen,


8.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Jan B. Larsen deltog på mødet som stedfortræder for Anders Jensen. 

Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Henry Rossle ()
Jytte Dahl ()
Michael Hansen ()
Palle Johansen ()
Poul Henning Vive ()
Thomas Jensen ()

Til toppen


9.   Evaluering af Kultur- og Idrætsrådet


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at rådet

  1. drøfter fremadrettede tiltag på baggrund af evaluering 
  2. godkender videre tidsplan. 
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsrådet godkendte den 20. august 2020 at gennemføre en evaluering, som indeholder både en undersøgelse af kendskabet til rådet samt rådets egen-evaluering.

Evalueringen, der er gennemført af analysefirmaet Peytz & Co består af to faser. Dels en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningerne (kvantitativ undersøgelse) gennemført i november/december 2020 og dels af opfølgende individuelle dybdegående interviews (kvalitativ undersøgelse) med foreninger. Derudover er Kultur- og Idrætsrådets egen-evaluering gennemført som fokusgruppeinterviews med rådet (kvalitativ undersøgelse). Alle interviews er gennemført i januar/februar 2021.

Grundet Covid-19 restriktioner er alle interviews gennemført telefonisk eller virtuelt.

Formålet med spørgeskemaet har været at afdække det brede kendskab til rådet blandt kommunens foreninger samt oplevelsen af samarbejdet med rådet. Formålet med efterfølgende fokusgruppeinterview med foreningerne har været at give en dybere indsigt i foreningernes behov, hvilket kan bruges til fremadrettet udvikling af rådets arbejde. Spørgeguiden til og indholdet af fokusgruppeinterviews med både foreninger og Kultur- og Idrætsrådet har taget udgangspunkt i resultatet af spørgeskemaundersøgelsen.

Evalueringens resultat

Evalueringen pegede overordnet især på følgende udfordringer for rådets arbejde:

  • Kendskabsgraden til KIR blandt foreningerne i Køge er lavt, og der hersker stor usikkerhed i forhold til rådets arbejde og formål.
  • Rådsmedlemmerne peger selv på en række forhold, der gør, at rådsarbejdet ikke fungerer optimalt, og at rådet derfor pt. ikke leverer den værdi, som potentielt er mulig.

Resultaterne af evalueringen blev fremlagt af Peytz og Co på mødet den 18. februar 2021. 

Sammendrag af evalueringen er vedhæftet som bilag.
 
Fremadrettede tiltag

Med afsæt i evalueringens resultater har Peytz & Co udviklet en række oplæg til diskussion, som rådet kan arbejde videre med. Oplæggene er præsenteret i anbefalingen under følgende temaer:

  • Rådets formål og rammer
  • Rådets organisering
  • Rådets valgprocedure

Anbefalingerne på baggrund af evaluering er vedhæftet som bilag, og fremlægges af Peytz og Co på mødet. 
 
Videre proces

Drøftelsen på mødet opsamles og videresendes til til Kultur- og Idrætsudvalget. Peytz og Co fremlægger evaluering og opsamling på rådets drøftelse på udvalgets møde den 16. august 2021.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Ad 1: Drøftet. Opsamling på drøftelse er vedhæftet.

Ad 2: Godkendt.

Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Henning Lübcke ()
Henry Rossle ()
Jytte Dahl ()
Michael Hansen ()
Palle Johansen ()
Poul Henning Vive ()
Thomas Jensen ()
Bilag

Til toppen


10.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Henning Lübcke ()
Henry Rossle ()
Jytte Dahl ()
Michael Hansen ()
Palle Johansen ()
Poul Henning Vive ()
Thomas Jensen ()

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 02.06.21