Referat af møde i Kultur- og Idrætsrådet

Den 16.09.2021 kl. 18:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Anders Jensen,
Anette Kaae-Bødker,
Bodil Sø,
Dorthe Mølvig,
Finn Stuhr,
Henning Lübcke,
Henry Rossle,
Jytte Dahl,
Kirsten Larsen, (C)
Michael Hansen,
Monika Eriksen,
Osama Aref Mohamad, (A)
Ove Nordhild Olsen,
Palle Johansen,
Per Nielsen,
Poul Henning Vive,
Poul-Erik Jensen,
Thomas Jensen,


20.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Tine Koop deltog på mødet som suppleant for Bodil Sø (folkeoplysende voksenuddannelse)

Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Bodil Sø ()
Jytte Dahl ()
Palle Johansen ()
Poul-Erik Jensen ()

Til toppen


21.   Nyt fra formanden og næstformanden


Beslutning
Intet.
Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Bodil Sø ()
Jytte Dahl ()
Palle Johansen ()
Poul-Erik Jensen ()

Til toppen


22.   Nyt fra forvaltningen


Beslutning
Intet.
Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Bodil Sø ()
Jytte Dahl ()
Palle Johansen ()
Poul-Erik Jensen ()

Til toppen


23.   Høring af forslag til revideret folkeoplysningspolitik 2021


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at rådet

 1. tager orienteringen om forslag til revidering af folkeoplysningspolitikkens afsnit 6 om Kultur- og Idrætsrådets fremtidige sammensætning og formål, jf. folkeoplysningslovens § 35, stk. 2 til efterretning
 2. drøfter forslaget 
 3. beslutter at udarbejde et høringssvar til forslaget
 4. udarbejder og godkender et eventuelt høringssvar
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 6. september 2021 at sende forslag til revidering af folkeoplysningspolitikken i forhold til dialog med og brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed, jf. Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2 i høring.

Revideringen omhandler folkeoplysningspolitikkens afsnit 6: Brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed.   

Forslag til revideret folkeoplysningspolitik er i høring i perioden 7. - 27. september 2021.

Høringen offentliggøres via koege.dk, i dagspressen og i foreningsnyt.

Kultur- og Idrætsudvalgets ønske er en brugerinddragelse på det folkeoplysende område, "der i højere grad tilgodeser en bredere dialogbaseret tilgang på området, hvor udvalget i højere grad kommer i direkte dialog med foreninger og øvrige interessenter. Af hensyn til det samlede ressourceforbrug for alle involverede ønskes aktiviteterne og medlemsskaren i Kultur- og Idrætsrådet neddroslet ligesom valgperioden tilpasses til Byrådets valgperiode på 4 år". (protokolleret på udvalgets møde den 16. august 2021).

Udvalget ønsker at sammensætningen af § 35, stk. 2 udvalget (Kultur- og Idrætsrådet) ændres på nuværende tidspunkt for at kunne gennemføre valg til nyt Kultur- og Idrætsråd, inden nyt byråd konstitueres. 

Forvaltningen har i afsnit 6 i vedlagte folkeoplysningspolitik indsat forslag til brugerinddragelse jævnfør Kultur- og Idrætsudvalgets drøftelse den 16. august 2021.

Brugerinddragelsen er uddybet i vedhæftede bilag til folkeoplysningspolitikken - Brugerinddragelse af den folkeoplysende virksomhed i Køge Kommune.

Kultur- og Idrætsrådets sammensætning ændres fra 16 medlemmer og to tilforordnede til fem medlemmer bestående af fire repræsentanter fra folkeoplysende foreninger og et medlem fra Kultur- og Idrætsudvalget:

 • Et medlem fra kulturområdet
 • Et medlem fra det folkeoplysende voksenuddannelsesområde
 • Et medlem fra fritidsområdet
 • Et medlem fra idrætsområdet
 • Et medlem fra Kultur- og Idrætsudvalget

Alle repræsentanter vælges for den 4-årige byrådsperiode.

Procedure for valg af foreningsrepræsentanterne er ligeledes beskrevet i vedhæftede notat om brugerinddragelsen. 

Udover brugerinddragelse gennem Kultur- og Idrætsrådet afholder Kultur- og Idrætsudvalget to årlige dialogmøder for kommunens foreninger og selvorganiserede grupper og borgere. 

Da retningslinjerne for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, de folkeoplysende foreninger og udviklingspuljen er en del af folkeoplysningspolitikken, er de ligeledes vedhæftet. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget ændringer i disse i forhold til de tidligere vedtagne retningslinjer, men retningslinjerne er under revidering, jf. bl.a. handleplan for lokaleudlån på foreningsområdet. 

Forvaltningen gør opmærksom på, at Folkeoplysningspolitikkens målsætning ønskes opdateret, så den tilpasses øvrige strategier og handleplaner på Kultur- og Idrætsområdet. Herunder også vision og handleplan i forbindelse med Bevæg dig for livet visionskommuneprojektet. Opdateringen afventer nyt Kultur- og Idrætsudvalg. Ny sag med revideret Folkeoplysningspolitik forventes forelagt udvalget i 2022.

Processen for ændring af folkeoplysningspolitikken samt valg til nyt Kultur- og Idrætsråd er således:

7.-27. september Høringsperiode for forslag til revideret folkeoplysningspolitik
16. september Møde i Kultur- og Idrætsrådet med høring af forslag til revideret
folkeoplysningspolitik
4. oktober Kultur- og Idrætsudvalget behandler revideret folkeoplysningspolitik, herunder brugerinddragelsen jf. folkeoplysningsloven § 35, stk. 2
12. oktober Økonomiudvalget behandler revideret folkeoplysningspolitik, herunder brugerinddragelsen jf. folkeoplysningsloven § 35, stk. 2
26. oktober Køge Byråd godkender revideret folkeoplysningspolitik, herunder brugerinddragelsen jf. folkeoplysningsloven § 35, stk. 2
2. december Valg til nyt Kultur- og Idrætsråd

Folkeoplysningspolitikken for Køge Kommune har virkning fra 1. januar 2022.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Drøftet. Det bemærkes at dialogmøderne, som en del af brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed jf. folkeoplysningspolitikken, vil være åbne for alle foreninger og borgere i Køge Kommune.

Oversigt over foreninger registreret i Kultur og Idræt, Køge Kommune, er vedhæftet.

Foreninger, der ikke er registreret som folkeoplysende forening, og som har et ønske om at blive det, opfordres til at gå i dialog med forvaltningen.

Ad 3. Godkendt. 

Ad 4. Høringsvar udarbejdet på mødet: 

Kultur- og Idrætsrådet bakker generelt op om den reviderede folkeoplysningspolitik i forhold til rådets formål og sammensætning.  

Rådet har følgende bemærkninger:

 • Området "øvrige foreninger" bør repræsenteres i Kultur- og Idrætsrådet.
 • Der ønskes 4 årlige møder i rådet i stedet for 2.
 • Der bakkes op om 2 dialogmøder, men der skal gøres en indsats for opnå en stor deltagelse/fremmøde ved dialogmøderne.

Høringssvaret er godkendt på mødet.


Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Bodil Sø ()
Jytte Dahl ()
Palle Johansen ()
Poul-Erik Jensen ()
Bilag

Til toppen


24.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Bodil Sø ()
Jytte Dahl ()
Palle Johansen ()
Poul-Erik Jensen ()
Bilag

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 23.09.21