Referat af møde i Kultur- og Idrætsrådet

Den 23.08.2018 kl. 17:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Birgit Nielsen,
Henning Lübcke,
Ina Winther Groth,
Kirsten Larsen, (C)
Osama Aref Mohamad, (A)
Ove Nordhild Olsen,
Palle Johansen,
Poul Henning Vive,
Tine Scheye Koop,

Afbud:

Anette Kaae-Bødker, ()

20.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Palle Johansen ()

Til toppen


21.   Fremtidige rammer og opgaver for Kultur- og Idrætsrådet


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsrådet indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget godkender, at

  1. Kultur- og Idrætsrådets sammensætning ændres til 14 repræsentanter og to tilforordnede
  2. mødefrekvensen for Kultur- og Idrætsrådet ændres til fire årlige, ordinære møder
  3. der afholdes ét årligt fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Kultur- og Idrætsrådet.
Baggrund og vurdering

På baggrund af Kultur- og Idrætsrådets fortsatte drøftelse af mål og rammer for Kultur- og Idrætsrådets arbejde på møde den 20. juni 2018 er der udarbejdet oplæg til fremtidige rammer og opgaver for Kultur- og Idrætsrådet.

Oplægget fokuserer på at sikre rammerne for en tættere dialog med det brede foreningsliv til den ene side og med Kultur- og Idrætsudvalget til den anden side. Herunder foreslås en udvidelse af Kultur- og Idrætsrådet for at sikre en bredere repræsentation og hermed en bredere kontaktflade til foreningslivet.

En række tiltag foreslås med henblik på at styrke synligheden overfor og kontakten til foreningslivet, bl.a. en styrket kommunikation fra Kultur- og Idrætsrådet sammen med en tydeliggørelse af foreningernes mulighed for selv at tage kontakt til Kultur- og Idrætsrådet.

Med henblik på at styrke dialogen med Kultur- og Idrætsudvalget foreslås det, at der bl.a. planlægges et årligt fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Kultur- og Idrætsrådet.

For at sikre en bredere repræsentation og hermed en bredere kontaktflade til foreningslivet foreslås det at udvide Kultur- og Idrætsrådet med

  • To yderligere pladser til idrætsområdet, da det i forhold til antallet af foreninger vurderes at være underrepræsenteret
  • Én yderligere plads til hhv. fritidsforeningerne og øvrige foreninger
  • To tilforordnede fra hhv. hallerne og kulturinstitutionerne.

Funktionen af de tilforordnede vil være dels at sikre et professionelt og uafhængigt perspektiv, at sikre koblingen til facilitetsområdet samt at understøtte samarbejdet mellem foreningerne og institutionerne.

Ovenstående ville give et ’kultur- og idrætsråd’ på samlet 16 medlemmer.

Endelig foreslås en mødefrekvens med fire årlige, ordinære møder – med fortsat mulighed for yderligere to årlige, ekstraordinære møder.

De foreslåede ændringer forudsætter en revision af Køge Kommunes folkeoplysningspolitik, som skal godkendes af Køge Byråd.

En godkendelse i Byrådet kan finde sted på Byrådets møde den 25. september 2018, således at et 'suppleringsvalg' til Kultur- og Idrætsrådet kan finde sted på dialogmøde den 30. oktober 2018, og Kultur- og Idrætsrådet samtidig kan afholde hhv. forberedende og opfølgende møde for efterårets dialogmøde og foreningsundersøgelsen i hhv. oktober og november/december 2018.

Et fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsrådet vurderes muligt og relevant i forbindelse med budgetprocessen 2019, forventeligt primo september 2019.

Økonomi
Ændringerne i rammer og opgaver for Kultur- og Idrætsrådet vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1. Godkendt. Kultur- og Idrætsrådet ønsker, at de to tilforordnede udpeges med én fra de selvejende haller og én fra de kommunale kulturinstitutioner.

Ad 2. Godkendt

Ad 3. Godkendt

Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Palle Johansen ()
Bilag

Til toppen


22.   Efterårets dialogmøde 2018


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsrådet tager orienteringen om efterårets dialogmøde til efterretning.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsrådet orienteredes på møde den 20. juni 2018 om, at dialogmøde om Budget 2019-2022 planlagdes til at finde sted ultimo august med henblik på, at høringssvar kunne afgives inden høringsperiodens udløb den 6. september 2018.

I orienteringen indgik i øvrigt, at efterårets sædvanlige dialogmøde planlagdes til at finde sted i oktober, og mødet er efterfølgende fastsat til tirsdag den 30. oktober 2018, kl. 19-21.30. Kultur- og Idrætsudvalget har på møde den 13. august 2018 desuden besluttet - i forlængelse af Kultur- og Idrætsrådets indstilling - at temaet for dialogmødet skal være resultaterne af foreningsundersøgelsen Hvordan bliver det lettere at være forening i Køge Kommune.

I den sammenhæng søges tilrettelagt en proces for Kultur- og Idrætsrådet, hvor rådet dels får mulighed for at drøfte undersøgelsens resultater inden dialogmødet, dels får mulighed for at drøfte tilbagemeldingerne fra dialogmødet på et møde i løbet af november-december 2018. Kultur- og Idrætsrådets drøftelser kan være anledning til, at Kultur- og Idrætsrådet til Kultur- og Idrætsudvalget videregiver anbefalinger til tiltag, som kan gøre det lettere at være forening i Køge Kommune.

Processen er afhængig af, at Byrådet på møde den 25. september 2018 kan godkende indstillingerne til ændring af Kultur- og Idrætsrådets mødefrekvens, sammensætning etc.

Byrådets godkendelse vil desuden indebære, at der kan afholdes 'suppleringsvalg' til Kultur- og Idrætsrådet på det kommende dialogmøde. Følges Kultur- og Idrætsrådets indstilling, skal der vælges yderligere to repræsentanter for idrætsforeningerne og yderligere én repræsentant fra fritidsforeningerne. De foreslåede to tilforordnede fra hhv. hallerne og kulturinstitutionerne udpeges af forvaltningen.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Palle Johansen ()

Til toppen


23.   Høring af Budget 2019-2022


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsrådet afgiver høringssvar vedr. Budget 2019-2022.
Baggrund og vurdering

Forslaget til Budget 2019-2022 blev offentliggjort på Køge Kommunes hjemmeside den 17. august 2018 og er i offentlig høring frem til den 6. september 2018.

I henhold til § 6 i Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune er Kultur- og Idrætsrådet høringsorgan til Kultur- og Idrætsudvalget i forbindelse med nyt budget.

Det offentliggjorte budgetforslag til Budget 2019-2022 gennemgås på mødet med henblik på, at Kultur- og idrætsrådet afgiver høringssvar. Der samles i øvrigt kort op på Kultur- og Idrætsudvalgets budget-dialogmøde den 22. august 2018.

Budgetforslaget er sendt direkte til Handicaprådet, Ældrerådet og Integrationsrådet.

Det samlede budgetforslag kan findes på www.koege.dk under 'Om kommunen' - 'Budget og Regnskab' - 'Offentliggørelse af forslag til budget for 2019-22'.

Den 22. august 2018 afholder Kultur- og Idrætsudvalget dialogmøde med foreningerne om Budget 2019-2022.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Drøftet. Kultur- og Idrætsrådet besluttede, at Kultur- og Idrætsrådets ikke-politiske medlemmer fortsætter drøftelsen af muligheden for indsendelse af fælles høringssvar.

Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Palle Johansen ()
Bilag

Til toppen


24.   Repræsentant til bestyrelsen i Køge Ungdomsskole/Tapperiet


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsrådet over for Kultur- og Idrætsudvalget foreslår en repræsentant og en suppleant fra foreningslivet til bestyrelsen for Køge Ungdomsskole/Tapperiet.
Baggrund og vurdering

I henhold til § 3, stk. 2 i Vedtægt for styrelsen af Køge Kommunes ungdomsskolevirksomhed vælger Kultur- og Idrætsudvalget en repræsentant fra foreningslivet samt dennes stedfortræder til bestyrelsen for Køge Ungdomsskole/Tapperiet efter forslag fra Kultur- og Idrætsrådet.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at Kultur- og Idrætsrådet foreslår hhv. en repræsentant og en suppleant fra foreningslivet til Køge Ungdomsskoles bestyrelse med henblik på Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse på møde den 7. maj 2018.

Repræsentanten og suppleanten vælges for den to-årige periode 2018-19. Der skal påregnes ca. seks årlige møder i bestyrelsen for Køge Ungdomsskole/Tapperiet.

Sagen er udskudt fra Kultur- og Idrætsrådets møde den 20. juni 2018 med henblik på, at rådets foreningsrepræsentanter undersøger i deres bagland, om der er interesserede kandidater.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Kultur- og Idrætsrådet indstiller foreningsrepræsentant Mette Isen til Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse.

Indstillingen af suppleant afventer.

Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Palle Johansen ()

Til toppen


25.   Nyt fra formanden og næstformanden


Beslutning
Intet.
Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Palle Johansen ()

Til toppen


26.   Nyt fra forvaltningen


Beslutning
Intet.
Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Palle Johansen ()

Til toppen


27.   Eventuelt


Beslutning

Ros til forvaltningen for fremlæggelse af forslag til Budget 2019-2022.

Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Palle Johansen ()

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 11.09.19