Referat af møde i Kultur- og Idrætsrådet

Den 05.03.2020 kl. 17:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Anette Kaae-Bødker,
Bodil Sø,
Dorthe Mølvig,
Henning Lübcke,
Henry Rossle,
Jytte Dahl,
Kirsten Larsen, (C)
Monika Eriksen,
Osama Aref Mohamad, (A)
Ove Nordhild Olsen,
Palle Johansen,
Per Nielsen,
Poul Henning Vive,
Poul-Erik Jensen,
Thomas Jensen,

Afbud:

Anders Jensen, ()
Finn Stuhr, ()
Morten Lund, ()

1.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anders Jensen ()
Finn Stuhr ()
Morten Lund ()

Til toppen


2.   Valg af formand


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsrådet vælger en formand.
Baggrund og vurdering

I henhold til Forretningsorden for Kultur- og Idrætsrådet konstituerer rådet sig med valg af formand hvert andet år som følge af nyvalg af foreningsrepræsentanter og/eller afholdelsen af kommunalvalg og deraf følgende konstituering af nyt byråd.

Forretningsorden for Kultur- og Idrætsrådet er vedhæftet som bilag under dagsordenspunkt 5, Mål og rammer for Kultur- og Idrætsrådets arbejde.

Jf. § 1 i Forretningsorden for Kultur- og Idrætsrådet ledes valget af formand af forvaltningen. Alle rådets medlemmer kan lade sig vælge som formand, og valget sker ved almindeligt flertal.

Kirsten Larsen, udpeget af Kultur- og Idrætsudvalget, har meddelt forvaltningen sit kandidatur til formandsposten. Evt. øvrige kandidater har mulighed for at stille op på mødet.

Efter valg af formand leder formanden mødet under de efterfølgende punkter.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Som formand for Kultur- og Idrætsrådet blev valgt Kirsten Larsen (C).
Fraværende
Anders Jensen ()
Finn Stuhr ()
Morten Lund ()

Til toppen


3.   Valg af næstformand


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsrådet vælger en næstformand.
Baggrund og vurdering

I henhold til Forretningsorden for Kultur- og Idrætsrådet konstituerer rådet sig med valg af formand hvert andet år som følge af nyvalg af foreningsrepræsentanter og/eller afholdelsen af kommunalvalg og deraf følgende konstituering af nyt byråd.

I forlængelse af Kultur- og Idrætsrådets valg af formand, leder formanden valget af næstformand. Alle rådets medlemmer kan lade sig vælge som næstformand, og valget sker ved almindeligt flertal.

Poul Henning Vive, valgt af idrætsforeningerne, har meddelt forvaltningen sit kandidatur til næstformandsposten. Evt. øvrige kandidater har mulighed for at stille op på mødet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Som næstformand for Kultur- og Idrætsrådet blev valgt Poul Henning Vive.

Fraværende
Anders Jensen ()
Finn Stuhr ()
Morten Lund ()

Til toppen


4.   Repræsentant til bestyrelse i Køge Ungdomsskole/Tapperiet


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsrådet over for Kultur- og Idrætsudvalget foreslår en repræsentant og en suppleant fra foreningslivet til bestyrelsen for Køge Ungdomsskole/Tapperiet
Baggrund og vurdering

I henhold til § 3, stk. 2 i Vedtægt for styrelsen af Køge Kommunes ungdomsskolevirksomhed (vedhæftet som bilag) vælger Kultur- og Idrætsudvalget en repræsentant fra foreningslivet samt dennes stedfortræder til bestyrelsen for Køge Ungdomsskole/Tapperiet efter forslag fra Kultur- og Idrætsrådet.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at Kultur- og Idrætsrådet foreslår hhv. en repræsentant og en suppleant fra foreningslivet til Køge Ungdomsskoles bestyrelse med henblik på Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse på møde den 30. marts 2020.

Repræsentanten og suppleanten vælges for den to-årige periode 2020-21. Der skal påregnes ca. seks årlige møder i bestyrelsen for Køge Ungdomsskole/Tapperiet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Kultur- og Idrætsrådet indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget godkender Poul Erik Jensen som repræsentant og Dorthe Mølvig som suppleant i bestyrelsen af Køge Ungdomsskole/Tapperiet.
Fraværende
Anders Jensen ()
Finn Stuhr ()
Morten Lund ()
Bilag

Til toppen


5.   Mål og rammer for Kultur- og Idrætsrådets arbejde


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsrådet

 1. tager orienteringen om Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune til efterretning,
 2. drøfter, tager tilpasning til efterretning og godkender Forretningsorden for Kultur- og Idrætsrådet
 3. drøfter mål og rammer for arbejdet i perioden 2020-21.
Baggrund og vurdering

Ad 1)

Køge Byråd vedtog på møde den 24. oktober 2018 Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune, hvis formål er at understøtte borgernes interesser inden for kultur- idræts- og fritidslivet, så der bliver tale om fleksible, kvalitative og engagerende tilbud, som styrker foreningslivet og tiltrækker en bred kreds af borgere.

Formålet har dertil været, at folkeoplysningspolitikken giver retningslinjer for det frivillige arbejde i idrætsforeninger, aftenskoler, kulturelle foreninger og selvorganiserede grupper hvis medlemmer af børn, voksne og ældre medvirker til et sundt fysisk og mentalt liv, udvider vores horisonter og fostrer demokratisk dialog og fællesskaber på tværs af generationer og livssituationer.

Kultur- og Idrætsrådets kompetence, sammensætning, valgperiode etc. er reguleret af afsnit 6 i Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune, hvori det hedder, at Kultur- og Idrætsrådet er høringsorgan til Kultur- og Idrætsudvalget inden for folkeoplysningspolitikken, budget og tilskudsregler, og foreslår emner til to årlige dialogmøder for kommunens foreninger og selvorganiserede grupper.

Da to årlige dialogmøder, som følge af budgetbesparelser i 2018, ikke længere er aktuelle, forslår Kultur- og Idrætsrådet ikke emner til dialogmøder.

 Ad 2)

Forretningsorden for Kultur- og Idrætsrådet danner rammer for Kultur- og Idrætsrådets arbejde, og virker til at regulere konstituering, antal møder, indkaldelsen af møder, dagsorden etc.

I henhold til Forretningsorden for Kultur- og Idrætsrådet kan forretningsordenen revideres og ændres på de konstituerende møder hvert andet år efter indstilling fra forvaltningen, jf. forretningsordenens § 6.

Forvaltningen indstiller, at følgende ændres/indskrives i Forretningsorden for Kultur- og Idrætsrådet:

 • Under indledningen: Da to årlige dialogmøder, som følge af budgetbesparelser i 2018, ikke længere er aktuelle, forslår Kultur- og Idrætsrådet ikke emner til dialogmøder.
 • Under §3: Er et medlem forhindret i at deltage i et rådsmøde, meddeles dette til forvaltningen senest 4 hverdage før mødets afholdelse.

Forvaltningen giver på mødet en kort introduktion til hhv. folkeoplysningspolitik og forretningsorden.

Ad 3)

Kultur- og Idrætsrådet blev første gang etableret i 2017 og har således eksisteret i tre år. På den baggrund indstilles det, at Kultur- og Idrætsrådet drøfter samarbejdet og dialogen med Kultur- og Idrætsudvalget, herunder rådets funktion som talerør for og bindeled til Køge Kommunes foreningsliv.

Herunder kan det overvejes, hvordan Kultur- og Idrætsrådet kan gives en mere aktiv rolle, ligesom der kan ses på, hvordan dialogen og samarbejdet mellem Kultur- og Idrætsrådet og det brede foreningsliv kan udvikles, da man som medlem af Kultur- og Idrætsrådet repræsenterer alle foreninger indenfor den foreningstype, man er valgt under.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Drøftet og godkendt.

Ad 3: Drøftet. Rådet har et ønske om at følgende temaer drøftes på fremtidige møder i Kultur- og Idrætsrådet (KIR):

 • Lokaler og Lokalebooking
 • Synlighed af foreningslivets aktiviteter
 • Foreningshus
 • Stærkere netværk mellem foreninger
 • Flere foreninger og deltagere til arrangementer som valg til KIR
 • Hvordan bliver det attraktivt at bruge KIR?

Temaerne medtages i et årshjul, som fremlægges på Kultur- og Idrætsrådets møde i juni.

Fraværende
Anders Jensen ()
Finn Stuhr ()
Morten Lund ()
Bilag

Til toppen


6.   Godkendelse af møderække


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsrådet godkender forslag til møderække.
Baggrund og vurdering

I henhold til afsnit 6 i Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune vedtaget af Byrådet den 24. oktober 2018 afholder Kultur- og Idrætsrådet fire årlige møder, hvoraf det ene afholdes i september og omhandler kommende budget. Dertil afholdes ét årligt fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget. Kultur- og Idrætsrådet har desuden mulighed for at afholde to årlige ekstraordinære møder.

Det foreslås således, at ordinære møder i Kultur- og Idrætsrådet i 2020 afholdes torsdage henholdsvis den 11. juni, den 3. september og den 12. november.

Det foreslås, at rådet beslutter, hvorvidt rådet ønsker at fortsætte med at mødes 30 min. før mødets planlagte starttidspunkt.

Tidspunkt for fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget følger på et senere Kultur- og Idrætsrådsmøde.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Godkendt. Møde den 11. juni flyttes til den 18. juni på grund af Folkemødet på Bornholm.
Fraværende
Anders Jensen ()
Finn Stuhr ()
Morten Lund ()

Til toppen


7.   Nyt fra formanden og næstformanden


Beslutning
Intet at bemærke.
Fraværende
Anders Jensen ()
Finn Stuhr ()
Morten Lund ()

Til toppen


8.   Nyt fra forvaltningen


Beslutning
Forvaltningen orienterede om, at lokaleudlån gennemgår et serviceeftersyn i 2020.
Fraværende
Anders Jensen ()
Finn Stuhr ()
Morten Lund ()

Til toppen


9.   Eventuelt


Beslutning
Intet at bemærke.
Fraværende
Anders Jensen ()
Finn Stuhr ()
Morten Lund ()

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 18.03.20