Referat af møde i Kultur- og Idrætsrådet

Den 18.02.2021 kl. 17:00 i Virtuelt


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Anders Jensen,
Anette Kaae-Bødker,
Bodil Sø,
Dorthe Mølvig,
Finn Stuhr,
Henning Lübcke,
Henry Rossle,
Jytte Dahl,
Kirsten Larsen, (C)
Monika Eriksen,
Morten Lund,
Osama Aref Mohamad, (A)
Ove Nordhild Olsen,
Palle Johansen,
Per Nielsen,
Poul Henning Vive,
Poul-Erik Jensen,
Thomas Jensen,


1.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt
Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Finn Stuhr ()
Per Nielsen ()

Til toppen


2.   Nyt fra formanden og næstformanden


Beslutning

Intet
Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Finn Stuhr ()
Per Nielsen ()

Til toppen


3.   Nyt fra forvaltningen


Beslutning
Intet
Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Finn Stuhr ()
Per Nielsen ()

Til toppen


4.   Evaluering af Kultur- og Idrætsrådet


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at rådet tager orientering om evaluering af rådet til efterretning samt drøfter fremadrettede tiltag.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsrådet godkendte den 20. august 2020 at gennemføre en evaluering, som indeholder både en undersøgelse af kendskabet til rådet samt rådets egen-evaluering.

Evalueringen, der er gennemført af analysefirmaet Peytz & Co består af to faser. Dels en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningerne (kvantitativ undersøgelse) gennemført i november/december 2020 og dels af opfølgende individuelle dybdegående interviews (kvalitativ undersøgelse) med foreninger. Derudover er Kultur- og Idrætsrådets egen-evaluering gennemført som fokusgruppeinterviews med rådet (kvalitativ undersøgelse). Alle interviews er gennemført i januar/februar 2021.

Grundet Covid-19 restriktioner er alle interviews gennemført telefonisk eller virtuelt.

Formålet med spørgeskemaet har været at afdække det brede kendskab til rådet blandt kommunens foreninger og oplevelsen af samarbejdet med rådet. Formålet med efterfølgende fokusgruppeinterview med foreningerne har været at give en dybere indsigt i foreningernes behov, hvilket kan bruges til fremadrettet udvikling af rådets arbejde. Spørgeguiden til og indholdet af fokusgruppeinterviews med både foreninger og Kultur- og Idrætsrådet har taget udgangspunkt i resultatet af spørgeskemaundersøgelsen.

Resultaterne af evalueringen fremlægges af Peytz og Co på mødet. Sammendrag af evalueringen forventes at kunne fremsendes til rådet få dage før mødet.

Punktet genoptages på rådets møde i maj. Opsamlingen på drøftelsen i maj videresendes til Kultur- og Idrætsudvalget.

Der er afsat 45 min. til punktet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Orientering taget til efterretning. Rådet drøftede sagen. 

Drøftelsen genoptages på Kultur- og Idrætsrådets møde maj 2021, hvor Peytz & Co kommer med oplæg til handle-anbefalinger. Herefter fremlægges sagen for Kultur- og Idrætsudvalget juni 2021.

Kultur- og Idrætsrådets møde den 20 maj 2021 udvides til 3 timer, fra kl. 17 - 20.

 


Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Finn Stuhr ()
Per Nielsen ()
Bilag

Til toppen


5.   Opsamling på fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Kultur- og Idrætsrådet


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at rådet drøfter fællesmødet mellem Kultur - og Idrætsrådet og Kultur- og Idrætsudvalget den 7. december 2020.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af ændringerne i "Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune" den 23. oktober 2018 blev der indført ét årligt fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Kultur- og Idrætsrådet. Formålet med det årligt fællesmøde er en styrkelse af dialogen.

Kultur- og Idrætsudvalget mødtes mandag den 7. december 2020 med Kultur- og Idrætsrådet. Rådet drøfter på mødet fællesmødet.

Der er afsat 45 min. til punktet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Punktet blev drøftet.

  • Kultur- og Idrætsrådet følte sig ikke hørt af Kultur- og Idrætsudvalget. Det virker som om, at udvalget opfatter rådet som et pligt-udvalg.
  • Kultur- og Idrætsrådet mener, at der er behov for en tættere dialog mellem udvalget og rådet, så rådets potentialer kan udfoldes. 

 Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Finn Stuhr ()
Per Nielsen ()

Til toppen


6.   Covid-19 - fast drøftelse af status


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at rådet drøfter, hvilke konsekvenser Covid-19 har på kultur- og idrætsrådets område/foreninger/aftenskoler.
Baggrund og vurdering

Kultur- og idrætsområdet har været og er stadig til en vis grad påvirket af nedlukning som følge af Covid-19, og på baggrund heraf er der igangsat en række initiativer.

På rådets møde den 20. august 2020 blev det besluttet at indføre et fast punkt på dagsordenen med drøftelse af konsekvenser ved nedlukning af kultur- og idrætsområdet som følge af Covid-19.

Punktet medtages så længe nedlukningen er aktuel.

Der er afsat 10 min. til punktet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Finn Stuhr ()
Per Nielsen ()

Til toppen


7.   Eventuelt


Beslutning
Intet
Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Finn Stuhr ()
Per Nielsen ()

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 11.06.21