Referat af møde i Kultur- og Idrætsrådet

Den 24.10.2018 kl. 17:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Anette Kaae-Bødker,
Birgit Nielsen,
Henning Lübcke,
Kirsten Larsen, (C)
Ove Nordhild Olsen,
Poul Henning Vive,

Afbud:

Ina Winther Groth, ()
Osama Aref Mohamad, (A)
Palle Johansen, ()
Tine Scheye Koop, ()

28.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ina Winther Groth ()
Osama Aref Mohamad (A)
Palle Johansen ()
Tine Scheye Koop ()

Til toppen


29.   Ændring af Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsrådet tager orienteringen om ændring af Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune til efterretning.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsrådet besluttede på møde den 23. august 2018 at anbefale over for Kultur- og Idrætsudvalget, at der sker en række ændringer i Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune § 6, hvori rammerne for Kultur- og Idrætsrådets arbejde beskrives.

Kultur- og Idrætsudvalget behandlede sagen på møde den 1. oktober 2018 og besluttede herunder at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at ændringerne vedr. en mødefrekvens på fire årlige, ordinære møder samt ét årligt fælles møde med Kultur- og Idrætsudvalget godkendes.

Med hensyn til Kultur- og Idrætsrådets sammensætning valgte Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale, at der vælges yderligere ét medlem fra de kulturelle foreninger og ét fra idrætsforeningerne. Hermed vil Kultur- og Idrætsrådet bestå at samlet 16 medlemmer og to tilforordnede efter følgende fordeling:

 • to medlemmer fra Kultur- og Idrætsudvalget
 • et medlem fra Handicaprådet
 • et medlem fra Integrationsrådet
 • et medlem fra det folkeoplysende voksenuddannelseområde/aftenskolen
 • to medlemmer fra kulturområdet
 • to medlemmer fra fritidsforeningerne
 • to medlemmer fra øvrige foreninger
 • fem medlemmer fra idrætsforeningerne
 • en tilforordnet fra de kommunale kulturinstitutioner
 • en tilforordnet fra de selvejende idrætshaller.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 9. oktober 2018 at følge Kultur- og Idrætsudvalgets anbefaling, mens Byrådets endelige behandling forventes at ske på møde den 23. oktober 2018.

Byrådets beslutning vil foreligge på Kultur- og Idrætsrådets møde. Under forudsætning af Byrådets godkendelse vil ny folkeoplysningspolitik se ud som i sagens bilag.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ina Winther Groth ()
Osama Aref Mohamad (A)
Palle Johansen ()
Tine Scheye Koop ()
Bilag

Til toppen


30.   Supplerende valg til Kultur- og Idrætsrådet


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsrådet tager orienteringen om supplerende valg til Kultur- og Idrætsrådet til efterretning.
Baggrund og vurdering

Under forudsætning af Byrådets godkendelse af ændringer i Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune på møde den 23. oktober 2018 planlægges supplerende valg til at finde sted på Kultur- og Idrætsudvalgets dialogmøde den 30. oktober 2018.

På mødet skal vælges

 • tre repræsentanter og tre suppleanter fra idrætsområdet
 • en repræsentant og en suppleant fra kulturområdet
 • en repræsentant og en suppleant fra Fritidsområdet
 • en repræsentant og en suppleant fra 'øvrige foreninger'.

Det supplerende valg til Kultur- og Idrætsrådet vil blive annonceret i forlængelse af Byrådets beslutning, og det vil være muligt at meddele sit kandidatur til forvaltningen forud for mødet, eller man kan stille op ved fremmøde på dialogmødet.

Der udestår herefter udpegelsen af to tilforordnede, én fra de selvejende idrætshaller og én fra de kommunale kulturinstitutioner. Den tilforordnede fra de selvejende idrætshaller udpeges af hallernes bestyrelser, mens den tilforordnede fra de kommunale kulturinstitutioner udpeges af kultur- og idrætschefen.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ina Winther Groth ()
Osama Aref Mohamad (A)
Palle Johansen ()
Tine Scheye Koop ()

Til toppen


31.   Program for dialogmøde den 30. oktober 2018


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsrådet tager orienteringen om program for dialogmøde den 30. oktober 2018 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsrådet orienteredes på møde den 20. juni 2018 om, at efterårets dialogmøde planlagdes til at finde sted i oktober, og mødet er efterfølgende fastsat til tirsdag den 30. oktober 2018, kl. 19-21.30. Kultur- og Idrætsudvalget har på møde den 13. august 2018 desuden besluttet - efter Kultur- og Idrætsrådets indstilling - at temaet for dialogmødet skal være resultaterne af foreningsundersøgelsen Hvordan bliver det lettere at være forening i Køge Kommune.

I forlængelse heraf er der udarbejdet dels et program for dialogmødet, dels en opsamling på foreningsundersøgelsen, som kan danne grundlag for en drøftelse med foreningerne på dialogmødet. Drøftelsen på dialogmødet er tilrettelagt med henblik på, at foreningerne både kan uddybe de væsentligste punkter i undersøgelsen og samtidig komme med konkrete forslag til, hvordan de påpegede udfordringer for foreningerne bedst imødegås.

Den generelle opsamling på de godt 30 besvarelser af foreningsundersøgelsen (ikke alle besvarelser er fuldført) samler besvarelserne i nogle temaer med henblik på at give et billede af, hvor foreningerne oplever de største udfordringer.

De fælles temaer, som er udledt af besvarelserne af spørgsmål nr. 20, hvor foreningerne bedes om at prioritere rækkefølgen af det, der udfordrer dem ved at være forening i Køge Kommune, vil danne grundlag for drøftelserne på dialogmødet. Temaerne er:

 • Faciliteter
 • Administration
 • Økonomi
 • Samarbejde med skoler og øvrig forvaltning
 • Frivillige/tid
 • Medlemmer.

Temaet 'faciliteter' vil dog ikke være genstand for drøftelse på dialogmødet, men der vil være mulighed for, at foreningerne kan aflevere deres betragtninger skriftligt, hvorefter materialet samles ind og videregives til Kultur- og Idrætsrådet. Formålet hermed er at rette fokus mod de områder, hvor det er muligt på den korte bane at imødekomme foreningernes udfordringer.

Sammen med foreningernes input i forhold til de øvrige temaer vil materialet blive præsenteret på Kultur- og Idrætsrådets førstkommende møde. Kultur- og Idrætsrådets drøftelser kan være anledning til, at Kultur- og Idrætsrådet til Kultur- og Idrætsudvalget videregiver anbefalinger til tiltag, som kan gøre det lettere at være forening i Køge Kommune.

Da en række foreninger i undersøgelsen har påpeget udfordringer, som relaterer sig til lokalebooking, tilskud, børneattester etc., indledes dialogmødet med en 'selvhjælps-café', hvor forvaltningen står til rådighed for at instruere interesserede foreninger i, hvordan man lettest håndterer de administrative udfordringer.

Endelig er der i programmet afsat tid til supplerende valg til Kultur- og Idrætsrådet under forudsætning af Byrådets godkendelse af forslag til ændringer i Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune på møde den 23. oktober 2018.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ina Winther Groth ()
Osama Aref Mohamad (A)
Palle Johansen ()
Tine Scheye Koop ()
Bilag

Til toppen


32.   Kultur- og Idrætsrådets mødeplan for 2019


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsrådet godkender mødeplan for 2019.
Baggrund og vurdering

Under forudsætning af Byrådets godkendelse af ændringer i Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune på møde den 23. oktober 2018 planlægges fire ordinære møder i Kultur- og Idrætsrådet i 2019. Dertil planlægges et fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget.

De fire ordinære møder foreslås placeret:

 • torsdag den 21. februar, kl. 16-18
 • torsdag den 23. maj, kl. 16-18
 • torsdag den 22. august, kl. 16-18
 • torsdag den 21. november, kl. 16-18.

Fællesmødet med Kultur- og Idrætsudvalget foreslås afholdt i forbindelse med Kultur- og Idrætsudvalgets ordinære møde den 2. september 2019.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Godkendt, idet valg til Kultur- og Idrætsrådet planlægges til at finde sted den 21. november 2019, mens Kultur- og Idrætsrådets 4. ordinære møde lægges den 24. oktober 2019. Kultur- og Idrætsrådets møder ligger kl. 16.30-18.30.

Fraværende
Ina Winther Groth ()
Osama Aref Mohamad (A)
Palle Johansen ()
Tine Scheye Koop ()

Til toppen


33.   Nyt fra formanden og næstformanden


Beslutning

Formanden opfordrer til, at Kultur- og Idrætsrådets medlemmer erstattes af deres suppleanter ved afbud.

Sag vedr. Kultur- og Idrætsrådets årshjul for 2019 sættes på dagsordenen på kommende møde den 10. december 2018, kl. 16.30-18.30. Medlemmerne opfordres til at byde ind med temaer.

Fraværende
Ina Winther Groth ()
Osama Aref Mohamad (A)
Palle Johansen ()
Tine Scheye Koop ()

Til toppen


34.   Nyt fra forvaltningen


Beslutning
Intet.
Fraværende
Ina Winther Groth ()
Osama Aref Mohamad (A)
Palle Johansen ()
Tine Scheye Koop ()

Til toppen


35.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Ina Winther Groth ()
Osama Aref Mohamad (A)
Palle Johansen ()
Tine Scheye Koop ()

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 11.09.19