Referat af møde i Kultur- og Idrætsrådet

Den 23.05.2019 kl. 16:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Anette Kaae-Bødker,
Henning Lübcke,
Henry Rossle,
Jytte Dahl,
Kirsten Larsen, (C)
Miechael Stian Hansen,
Monika Eriksen,
Morten Brønnicke,
Morten Lund,
Ove Nordhild Olsen,
Palle Johansen,
Poul Henning Vive,
Poul-Erik Jensen,
Tine Scheye Koop,

Afbud:

Birgit Nielsen, ()
Finn Stuhr, ()
Ina Winther Groth, ()
Osama Aref Mohamad, (A)

9.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Birgit Nielsen ()
Finn Stuhr ()
Henning Lübcke ()
Ina Winther Groth ()
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen


10.   Høring af forslag til udmøntning af budgetanalyser 2020-2023


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at rådet drøfter og udarbejder høringsvar til udmøntning af budgetanalyser 2020-2023.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 3. december 2018, at der igangsattes 9 analyser med henblik på at finde besparelser på 2,157 mio. kr. i 2020, 2,126 mio. kr. i 2021 og 2,102 mio. kr. i 2022 og årene fremover.

Analyserne er følgende:

 1. Køge Svømmeland - analyse af forskellige tilbud og særarrangementer samt øgede indtægter ved billetsalg via internettet
 2. Samarbejdsaftale med de selvejende haller
 3. Analyse af KøgeBibliotekernes nettodriftsbudget og hvilke ydelser efterspørges
 4. Effektvurdering af klubområdet
 5. Effektvurdering af fritidspas
 6. Effektvurdering af seniorpas
 7. Analyse af fælles administration af de kommunale kulturinstitutioner
 8. Analyse med henblik på tydeliggørelse af de kommunale institutioners kerneopgave
 9. Analyse af muligheden for øgede indtægter via kommerciel udlejning af lokaler

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på møde den 6. maj 2019 at sende analyserne 1, 3, 4, 7, 8 og 9 til høring i Kultur- og Idrætsrådet. Disse analyser er vedhæftede og er fremsendt til Kultur- og Idrætsrådet den 8. maj 2019.

Analyse nr. 2 Samarbejdsaftale med hallerne er udsat. Øvrige budgetanalyser kan findes på www.koege.dk

Kultur- og Idrætsudvalget forventes at tage stilling til analyseresultaterne på mødet den 3. juni 2019, hvorefter beslutningerne implementeres i 2. halvår 2019.

Der er en forventning om, at rådets deltagere har orienteret sig om de tilsendte analysers indhold inden mødet.

Der er afsat 50 min. til punktet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Drøftet. Høringssvar er udarbejdet og fremsendes til Kultur- og Idrætsudvalget.
Fraværende
Birgit Nielsen ()
Finn Stuhr ()
Henning Lübcke ()
Ina Winther Groth ()
Osama Aref Mohamad (A)
Bilag

Til toppen


11.   Dialog med og inddragelse af det brede foreningsliv i Køge Kommune


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at rådet drøfter dialogen med og inddragelsen af det brede foreningsliv i Køge Kommune.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsrådet besluttede på møde den 21. februar 2019 at genoptage drøftelsen af dialogen med og inddragelsen af det brede foreningsliv i Køge Kommune på mødet den 23. maj.

Rådet besluttede på møde den 10. december at sætte dialog og inddragelse af det brede foreningsliv i kommunen på dagsordenen med det formål at få en drøftelse af, hvordan de enkelte foreningsrepræsentanter kan sikre en god kontakt til baglandet i bred forstand, dvs. til foreningerne inden for de enkelte kategorier 'kultur', 'idræt', 'fritid' og 'øvrige foreninger'.

I den sammenhæng har der blandt andet været efterspurgt lister med kontaktoplysninger på formændene i de enkelte foreninger, men på grund af persondataforordningen har forvaltningen ikke mulighed for at indsamle og distribuere den type af oplysninger. I stedet skal henvises til EG On, hvor foreningerne selv deler deres oplysninger: https://koege.kultur.egon.dk/Public/Associations

Det anbefales således, at Kultur- og Idrætsrådet drøfter relevante individuelle og/eller fælles tiltag med henblik på at sikre dialogen med og inddragelsen af det brede foreningsliv i Kultur- og Idrætsrådets arbejde.

Der er afsat 15 minutter til punktet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Drøftet. 
Fraværende
Birgit Nielsen ()
Finn Stuhr ()
Henning Lübcke ()
Ina Winther Groth ()
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen


12.   Foreningernes muligheder for at finde hjælp uden for kommunen


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at relevante tiltag til, hvordan foreningerne kan finde hjælp udenfor Køge Kommune, drøftes.
Baggrund og vurdering

Rådet besluttede på møde den 10. december at sætte foreningernes muligheder for at finde hjælp udenfor kommunen på dagsordenen med det formål at drøfte, hvordan de enkelte foreninger kan finde inspiration og værktøjer til for eksempel fundraising og projektansøgninger hos organisationer og fonde.

Det anbefales, at rådet drøfter muligheden for at punktet inkluderes på først kommende dialogmøde, og at rådet på mødet den 23. maj drøfter forslag til punktets indhold.

Der er afsat 10 minutter til punktet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Drøftet. Kultur- og Idrætsrådet indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at foreningernes muligheder for at finde hjælp uden for kommunen inkluderes på det førstkommende dialogmøde.
Fraværende
Birgit Nielsen ()
Finn Stuhr ()
Henning Lübcke ()
Ina Winther Groth ()
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen


13.   Opfølgning på 'Hvordan bliver det lettere at være forening i Køge Kommune'


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at relevante tiltag til, hvordan det bliver lettere at være forening i Køge Kommune, drøftes.
Baggrund og vurdering

På Kultur- og Idrætsrådets møde den 21. februar 2019 besluttede rådet at genoptage drøftelsen af punktet Hvordan bliver det lettere at være forening i Køge Kommune på mødet den 23. maj 2019.

På mødet den 10. december 2018 drøftede Kultur- og Idrætsrådet opsamlingen på efterårets dialogmøde, hvor temaet havde været resultaterne af foreningsundersøgelsen Hvordan bliver det lettere at være forening i Køge Kommune.

Herunder var der især fokus på kurser og uddannelse, og hvordan foreningerne herigennem kan blive bedre til rekruttering og fastholdelse af frivillige, til fundraising og markedsføring, foreningsledelse og -udvikling etc.

Dertil var der fokus på de administrative udfordringer, og hvordan foreningerne gennem forskellige instruktions- og vejledningstiltag kan klædes bedre på til arbejdet med tilskudsansøgning, lokalebooking m.m.

I forlængelse heraf havde forvaltningen til rådets møde den 21. februar udarbejdet en liste over mulige kurser, som kan tilbydes i samarbejde med de landsdækkende organisationer. Forvaltningen har arbejdet videre med de kurser, som Kultur- og Idrætsrådet den 21. februar prioriterede.

På mødet gives en kort gennemgang af status på prioriterede kurser og indsatser.

Foreningsudviklingskurser, fx

 • Organisering af opgaver – få mere tid til det sjove - ikke valgt
 • Team – udnyt kompetencer og ressourcer - forslag til kursus fremlægges på mødet
 • Fællesskab og samarbejde – samspil med foreningens øvrige frivillige - ikke valgt
 • Frivillige – skab en attraktiv forening for frivillige - forslag til kursus fremlægges på mødet
 • Kommunikation/skab synlighed - forslag til kursus fremlægges på mødet
 • Ledelse og udvikling – opgrader foreningen - ikke valgt
 • Lederakademi - ikke valgt

Kurser i foreningsadministration, fx

 • Kassererkursus - forslag til kursus fremlægges på mødet
 • Kurser i Conventus og Klubmodul - forslag til kursus fremlægges på mødet
 • Søg fonde - forslag til kursus fremlægges på mødet
 • GDPR og regler for arbejde med børn - ikke valgt
 • Hjemmeside - ikke valgt

Spotkurser, fx

 • Førstehjælp og livredning - forslag til kursus fremlægges på mødet
 • Konflikthåndtering - ikke valgt
 • Hjælpetrænerkursus - ikke valgt
 • Fokus på trivsel og mental sundhed - ikke valgt
 • Bring legen tilbage til træningen - ikke valgt
 • Eventmanager - ikke valgt

Inden for instruktions- og vejledningstiltag kan der være tale om:

 • Visuelle guides hvor det beskrives step by step, hvordan foreningerne registrerer sig, booker lokaler eller andet - trin for trin guides om booking er lagt på www.koege.dk.
 • Grafiske guides med samme formål og til formidling, hvor foreninger har deres daglige gang, fx i idrætshallerne - følger
 • Selvhjælpscafeer, hvor foreninger kan komme ind og få hjælp face to face - afholdt 2 selvhjælpscafeer torsdage i februar. 4 foreninger mødte op.
 • Direkte kontakt til foreningerne, så de bliver tilmeldt foreningsnyheder og derved altid kan holde sig opdateret og let kontaktes - der er ringet til ca 120 foreninger med opfordring til at tilmelde sig foreningsnyhederne.
 • Informationsplakater til ophæng i kommunale og selvejende haller - følger

De prioritering af indsatser er vejledende for forvaltningens videre arbejde med at gøre det lettere at være forening i Køge Kommune.

Det indgår i øvrigt i Kultur- og Idrætsrådets årshjul for 2019, at indsatsen Hvordan bliver det lettere at være forening i Køge Kommune evalueres på rådets møde den 24. oktober 2019.

Der er afsat 20 minutter til punktet.

Økonomi
Nye tiltag skal finansieres inden for Kultur- og Idrætsudvalgets eksisterende økonomiske rammer.
Beslutning
Drøftet. Rådet opfordres til at kommentere på indsatser senest den 30. maj. Forvaltningen arbejder videre med de prioriterede indsatser frem mod næste møde i Kultur- og Idrætsrådet.
Fraværende
Birgit Nielsen ()
Finn Stuhr ()
Henning Lübcke ()
Ina Winther Groth ()
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen


14.   Nyt fra formanden og næstformanden


Beslutning
Rådet opfordres til at komme med input til dagsorden senest 14 dage før mødet.

Suppleanter anmodes om at møde op eller melde afbud ved indkaldelse.

Fraværende
Birgit Nielsen ()
Finn Stuhr ()
Henning Lübcke ()
Ina Winther Groth ()
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen


15.   Nyt fra forvaltningen


Beslutning
Michael Lund orienterede om organisationsændring i forvaltningen. Kultur- og Idrætsafdelingen indgår fremadrettet som et team i Stabs- og Kulturafdelingen med Michael Lund som Stabs- og Kulturchef. 
Fraværende
Birgit Nielsen ()
Finn Stuhr ()
Henning Lübcke ()
Ina Winther Groth ()
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen


16.   Eventuelt


Beslutning

Opfordring fra Henry Rossle om at tilskud udbetales hurtigere efter aflevering af regnskab.

Miechael Stian præsenterede en ide om en Mangfoldighedscafe. Der afholdes indledende workshop på Køge Bibliotek mandag d. 17. juni kl. 16.30-17.45.

Peter Christensen stoppede som Kultur- og Idrætschef pr. 15. maj. Kultur- og Idrætsrådet takkede Peter Christensen for sin indsats.

 

Fraværende
Birgit Nielsen ()
Finn Stuhr ()
Henning Lübcke ()
Ina Winther Groth ()
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 18.03.20