Dagsorden til møde i Kultur- og Idrætsrådet

Den 03.09.2020 kl. 17:00 i


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Anders Jensen,
Anette Kaae-Bødker,
Bodil Sø,
Dorthe Mølvig,
Finn Stuhr,
Henning Lübcke,
Henry Rossle,
Jytte Dahl,
Kirsten Larsen, (C)
Monika Eriksen,
Morten Lund,
Osama Aref Mohamad, (A)
Ove Nordhild Olsen,
Palle Johansen,
Per Nielsen,
Poul Henning Vive,
Poul-Erik Jensen,
Thomas Jensen,


.   Godkendelse af dagsorden


Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Monika Eriksen ()
Morten Lund ()
Osama Aref Mohamad (A)
Palle Johansen ()

Til toppen


.   Nyt fra formanden og næstformanden


Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Monika Eriksen ()
Morten Lund ()
Osama Aref Mohamad (A)
Palle Johansen ()

Til toppen


.   Nyt fra forvaltningen


Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Monika Eriksen ()
Morten Lund ()
Osama Aref Mohamad (A)
Palle Johansen ()

Til toppen


.   Covid-19 – fast drøftelse af status


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at rådet drøfter, hvilke konsekvenser Covid-19 har på kultur- og idrætsrådets område/foreninger/aftenskoler.

Baggrund og vurdering

Kultur- og idrætsområdet har været og er stadig til en vis grad påvirket af nedlukning som følge af Covid-19, og på baggrund heraf er der igangsat en række initiativer.

På rådets møde den 20. august 2020 blev det besluttet at indføre et fast punkt på dagsordenen med drøftelse af konsekvenser ved nedlukning af kultur- og idrætsområdet som følge af Covid-19.

Punktet medtages så længe nedlukningen er aktuel.

På mødet diskuteres og drøftes konsekvenserne i grupper.

Økonomi
Intet at bemærke.
Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Monika Eriksen ()
Morten Lund ()
Osama Aref Mohamad (A)
Palle Johansen ()

Til toppen


.   Høring om budget 2021-2024


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at rådet

  1. tager orienteringen om forslag til Budget 2021-2024 til efterretning
  2. drøfter budgetforslaget
  3. beslutter at udarbejde et høringssvar til Budget 2021-2024
  4. udarbejder og godkender et eventuelt høringssvar
Baggrund og vurdering

Forslaget til Budget 2021-2024 er offentliggjort på Køge Kommunes hjemmeside den 20. august 2020 og er i offentlig høring frem til den 13. september 2020.

Direktør for Kultur- og Økonomiforvaltningen Lene Østergaard Lunde deltager under dette dagsordenspunkt og orienterer om budgetforslaget.

Processen for budget 2021-2024 er følgende:

  • Den 20. august offentliggøres budgetforslaget, og sendes i høring i perioden 20. august - 13. september.
  • August/september afholdes møder med interessenter
  • Den 1. september førstebehandles budgetforslaget i Byrådet
  • Den 13. september deadline for offentlig høring
  • Den 15. september offentliggøres høringssvar på koege.dk og sendes til byrådspolitikerne
  • Den 6. oktober andenbehandles budgettet i Byrådet.

I henhold til § 6 i Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune er Kultur- og Idrætsrådet høringsorgan til Kultur- og Idrætsudvalget i forbindelse med nyt budget.

I forlængelse af Direktør for Kultur- og Økonomiforvaltningen Lene Østergaard Lundes gennemgang af det offentliggjorte budgetforslag, drøfter Kultur- og Idrætsrådet budgetforslaget og beslutter, om rådet ønsker at give høringssvar. Et eventuelt høringssvar udarbejdes og godkendes på mødet.     

Forslag til budget 2021-2024 kan findes www.koege.dk under 'Om kommunen' - 'Budget og Regnskab' fra d. 20. august.

Rådets medlemmer bedes inden mødet orientere sig i budgettet og overveje indhold til høringssvar.

Økonomi
Intet at bemærke.
Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Monika Eriksen ()
Morten Lund ()
Osama Aref Mohamad (A)
Palle Johansen ()

Til toppen


.   Valg af repræsentanter til studietur til Roskilde


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsrådet vælger to deltagere til Frivilligrådets studietur den 11. november 2020.
Baggrund og vurdering

Frivilligrådet har fremsendt en invitation til deltagelse på en studietur til Roskilde den 11. november 2020 med det formål at se på foreningshuse.

Kultur- og Idrætsrådet har mulighed for at tilmelde to deltagere på turen.

Programmet for turen er følgende:

Kl. 14: Afgang fra Køge

Kl. 15: Oplæg og rundvisning i Byens Hus, www.byenshusroskilde.dk

Kl. 16: Oplæg og rundvisning i Frivilligcenteret, www.frivilligcenter-roskilde.dk

Kl. 17: Oplæg og rundvisning på INSP, www.insp.dk

Kl. 18:15: Middag

Kl. 19: Hjemtur til Køge

Detaljer om program fremlægges mundtligt på mødet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Monika Eriksen ()
Morten Lund ()
Osama Aref Mohamad (A)
Palle Johansen ()

Til toppen


.   Eventuelt


Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Monika Eriksen ()
Morten Lund ()
Osama Aref Mohamad (A)
Palle Johansen ()

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 22.03.21