Referat af møde i Kultur- og Idrætsrådet

Den 28.03.2022 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Bodil Sø,
Dorthe Mølvig,
Ernst Lykke Nielsen,
Mette Jorsø, (B)


1.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


2.   Valg af formand


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til, at Kultur- og Idrætsrådet vælger en formand.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsrådet konstituerer sig hvert fjerde år, henholdsvis efter Byrådets konstituerende møde og efter nyvalg af foreningsrepræsentanter. På det konstituerende møde vælger Kultur- og Idrætsrådet sin formand og næstformand ved almindeligt flertal, jf. forretningsordenen for Kultur- og Idrætsrådet. 

Formanden og næstformanden vælges blandt Kultur- og Idrætsrådets foreningsrepræsentanter, jf. forretningsorden for Kultur- og Idrætsrådet. 

Valg af formand ledes af forvaltningen.

Alle foreningsrepræsentanter har mulighed for at stille op på mødet.

Forretningsorden for Kultur- og Idrætsrådet er vedhæftet som bilag til dagsordenens pkt. 4.

Økonomi
Valget har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Et enigt Kultur- og Idrætsråd godkender Ernst Lykke Nielsen som formand. 

Til toppen


3.   Valg af næstformand


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til, at Kultur- og Idrætsrådet vælger en næstformand.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsrådet konstituerer sig hvert fjerde år, henholdsvis efter Byrådets konstituerende møde og efter nyvalg af foreningsrepræsentanter.

På det konstituerende møde vælger Kultur- og Idrætsrådet sin formand og næstformand ved almindeligt flertal, jf. forretningsordenen for Kultur- og Idrætsrådet. 

Formanden og næstformanden vælges blandt Kultur- og Idrætsrådets foreningsrepræsentanter, jf. forretningsorden for Kultur- og Idrætsrådet. 

Valg af næstformand ledes af formanden.

Alle foreningsrepræsentanter har mulighed for at stille op på mødet.

Forretningsorden for Kultur- og Idrætsrådet er vedhæftet som bilag til dagsordenens pkt. 4.

Økonomi
Valget har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Et enigt Kultur- og Idrætsråd godkender Dorte Mølvig som næstformand.


Til toppen


4.   Forretningsorden for Kultur- og Idrætsrådet


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til, at Kultur- og Idrætsrådet godkender forretningsorden for perioden 2022-2025.
Baggrund og vurdering

Forretningsordenen for Kultur- og Idrætsrådet er i overensstemmelse med de af Byrådet besluttede rammer for rådets arbejde, og virker til at regulere konstituering, antal møder, indkaldelsen af møder, frister for udsendelse af dagsordenens indhold, afbud, muligheden for elektroniske møder etc.

Forvaltningen har i dette forslag lagt sig tæt op ad forretningsordenen for fagudvalgene i Køge Kommune.

I henhold til Forretningsorden for Kultur- og Idrætsrådet kan forretningsordenen revideres og ændres på det konstituerende møde hvert fjerde år efter indstilling fra forvaltningen.

Forvaltningen giver på mødet en kort introduktion til forretningsordenen, som er vedhæftet som bilag.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


5.   Rammer for Kultur- og Idrætsrådets arbejde


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til, at Kultur- og Idrætsrådet tager orienteringen om Folkeoplysningspolitik til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd vedtog på mødet den 26. oktober 2021 en Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune, hvis formål er at understøtte borgernes interesser inden for kultur- idræts- og fritidslivet, så der bliver tale om fleksible, kvalitative og engagerende tilbud, som styrker foreningslivet og tiltrækker en bred kreds af borgere.

Formålet har dertil været, at folkeoplysningspolitikken giver retningslinjer for det frivillige arbejde i de folkeoplysende idrætsforeninger, aftenskoler, kulturelle foreninger, fritidsforeninger og selvorganiserede grupper, hvis medlemmer af børn, voksne og ældre medvirker til et sundt fysisk og mentalt liv, udvider vores horisonter og fostrer demokratisk dialog og fællesskaber på tværs af generationer og livssituationer.

Kultur- og Idrætsrådets formål og kompetencer er reguleret af bilaget brugerinddragelse af den folkeoplysende virksomhed i Køge Kommune til afsnit 6 i Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune.

Af bilaget fremgår det, at Kultur- og Idrætsrådet er høringsorgan til Kultur- og Idrætsudvalget inden for folkeoplysningspolitikken, budget og tilskudsregler.

Forvaltningen giver på mødet en kort introduktion til folkeoplysningspolitik med bilag.

Forvaltningen gør opmærksom på, at Folkeoplysningspolitikkens målsætning ønskes opdateret, så den tilpasses øvrige strategier og planer på Kultur- og Idrætsudvalgets område, herunder også visionsaftalen for Bevæg Dig For Livet. Ny sag med revideret folkeoplysningspolitik forventes udarbejdet primo 2023.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


6.   Godkendelse af møderække


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til, at Kultur- og Idrætsrådet godkender forslag til næste møde.
Baggrund og vurdering

I henhold til bilaget brugerinddragelse af den folkeoplysende virksomhed i Køge Kommune til afsnit 6 i den af Byrådet vedtagne Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune på mødet den 26. oktober 2021, afholder Kultur- og Idrætsrådet 'to årlige møder, hvoraf det ene afholdes i august og omhandler det kommende budget'. Bilaget er vedhæftet dagsordenens pkt. 5.

Det foreslås således, at det andet årlige, ordinære møde i Kultur- og Idrætsrådet afholdes den 31. august 2022.

Hertil kan der ved behov afholdes op til 2 ekstraordinære møder.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


7.   Repræsentant til bestyrelsen i Køge Ungdomsskole/Tapperiet


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til, at Kultur- og Idrætsrådet over for Kultur- og Idrætsudvalget foreslår en repræsentant og en suppleant fra foreningslivet til bestyrelsen for Køge Ungdomsskole/Tapperiet.
Baggrund og vurdering

I henhold til § 3, stk. 2 i Vedtægt for styrelsen af Køge Kommunes ungdomsskolevirksomhed, vælger Kultur- og Idrætsudvalget en repræsentant fra foreningslivet samt dennes stedfortræder til bestyrelsen for Køge Ungdomsskole/Tapperiet efter forslag fra Kultur- og Idrætsrådet.

På den baggrund indstiller forvaltningen til, at Kultur- og Idrætsrådet foreslår henholdsvis en repræsentant og en suppleant fra foreningslivet til Køge Ungdomsskoles bestyrelse med henblik på Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse på mødet den 7. marts 2022.
Repræsentanten og suppleanten vælges for perioden 2022-2025. Der skal påregnes ca. seks årlige møder i bestyrelsen for Køge Ungdomsskole/Tapperiet.

Da ungdomsskolen både med Skate, Gule Hal og med fælles holdaktiviteter arrangeret i samarbejde med kommunens idrætsforeninger, vil engagere sig i arbejdet med Bevæg Dig For Livet, anbefaler forvaltningen, at Kultur- og Idrætsrådet udpeger en foreningsrepræsentant og suppleant med engagement og netværk på idrætsområdet, samt erfaring med den unge målgruppe.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Kultur- og Idrætsrådet indstiller følgende til bestyrelsen for Ungdomsskolen:

  • Ernst Lykke Nielsen
  • Suppleant Dorte Mølvig.


Bilag

Til toppen


8.   Nyt fra formanden og næstformanden


Beslutning
Intet.

Til toppen


9.   Nyt fra forvaltningen


Beslutning

Ansættelse af foreningskonsulent pr. 1. maj 2022.


Til toppen


10.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 29.03.22