Referat af møde i Kultur- og Idrætsrådet

Den 10.12.2018 kl. 16:30 i Galleriet, Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Birgit Nielsen,
Henning Lübcke,
Henry Rossle,
Ina Winther Groth,
Jytte Dahl,
Kirsten Larsen, (C)
Monika Eriksen,
Morten Brønnicke,
Morten Lund,
Osama Aref Mohamad, (A)
Ove Nordhild Olsen,
Palle Johansen,
Poul Henning Vive,
Tine Scheye Koop,

Afbud:

Anette Kaae-Bødker, ()
Finn Stuhr, ()
Miechael Stian Hansen, ()
Poul-Erik Jensen, ()

36.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Finn Stuhr ()
Miechael Stian Hansen ()
Poul-Erik Jensen ()

Til toppen


37.   Præsentation af nye medlemmer i Kultur- og Idrætsrådet


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at præsentationen af nye medlemmer i Kultur- og Idrætsrådet tages til efterretning. 
Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte på mødet den 23. oktober 2018 revideret Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune, som bl.a. betyder, at Kultur- og Idrætsrådet udvides fra seks til tolv foreningsrepræsentanter.

Herudover udpeges to tilforordnede fra hhv. de selvejende idrætshaller og de kommunale kulturinstitutioner.

Der er således ved Kultur- og Idrætsudvalgets dialogmøde den 30. oktober 2018 gennemført supplerende valg til Kultur- og Idrætsrådet.

For idrætsforeningerne valgtes

 • Morten Brønnicke, Køge Svømmeklub (repræsentant, tidl. suppleant, hvorfor der vælges én yderligere suppleant)
 • Poul-Erik Jensen, Gørslev IF (repræsentant)
 • Monika Eriksen, Skensved IF (repræsentant)
 • Henrik Hermansen, Lellinge IF (suppleant)
 • Steen Knudsen, Herfølge Fodbold (suppleant)
 • Jan B. Larsen, Ejby IF (suppleant)
 • Lonni Klausen, Bjæverskov IF (suppleant)

For de kulturelle foreninger valgtes

 • Henry Rossle, Kulturforeningen i Skovbo (repræsentant)
 • Mogens Gammel Pedersen, Kulturelt Samvirke (suppleant)

For fritidsforeningerne valgtes

 • Finn Stuhr, Køge Skak Klub (repræsentant)
 • Dorthe Mølvig, KFUM Borup (suppleant)

For 'øvrige foreninger' valgtes

 • Miechael Stian Hansen, Røde Kors Køge (repræsentant)
 • Paul Wilson, Køge Skoleorkesters Støtteforening (suppleant)

Det supplerende valg til Kultur- og Idrætsrådet godkendtes på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 3. december 2018.

Endelig er der udpeget en tilforordnet fra henholdsvis de selvejende idrætshaller og de kommunale kulturinstitutioner:

 • Morten Lund, Skovbohallerne
 • Jytte Dahl, KøgeBibliotekerne

Der afholdes nyt valg af foreningsrepræsentanter til Kultur- og Idrætsrådet ultimo 2019.

Der er afsat 30 min. til punktet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Til efterretning. Liste over alle Kultur- og Idrætsrådets repræsentanter og suppleanter tilknyttes referatet.

Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Finn Stuhr ()
Miechael Stian Hansen ()
Poul-Erik Jensen ()

Til toppen


38.   Orientering om Budget 2019-2022


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at orienteringen om Budget 2019-2022 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog på møde den 9. oktober 2018 Budget 2019-2022. Det vedtagne budget indebærer en besparelse på kultur- og idrætsområdet på 1,15 mio. kr i 2019, mens det overlades Kultur- og Idrætsudvalget at udmønte en besparelse på godt 2,1 mio. kr. i årene 2020-2022.

Forvaltningen orienterer på mødet om de vedtagne besparelser og og den fortsatte proces.

Der er afsat 10. min. til punktet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Finn Stuhr ()
Miechael Stian Hansen ()
Poul-Erik Jensen ()

Til toppen


39.   Opsamling på dialogmøde den 30. oktober 2018


Indstilling
Kultur- og Økonomforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at opsamling på foreningernes input på dialogmødet drøftes.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalgets dialogmøde den 30. oktober 2018 havde bl.a. til formål at få drøftet og uddybet de gennemgående temaer i foreningernes besvarelser af foreningsundersøgelsen Hvordan bliver det lettere at være forening i Køge Kommune.

De gennemgående temaer, som var udledt af besvarelserne af spørgsmålet om, hvad der udfordrer foreningerne ved at være forening i Køge Kommune, var:

 • Faciliteter
 • Administration
 • Økonomi
 • Samarbejde med skoler og øvrig forvaltning
 • Frivillige/tid
 • Medlemmer.

Temaet 'faciliteter' var dog ikke genstand for drøftelse på dialogmødet, men der var mulighed for, at foreningerne kunne aflevere deres betragtninger skriftligt. Formålet hermed var at rette fokus mod de områder, hvor det er muligt på den korte bane at imødekomme foreningernes udfordringer.

Da en række foreninger i undersøgelsen havde påpeget udfordringer, som relaterer sig til lokalebooking, tilskud, børneattester etc., indledtes dialogmødet med en 'selvhjælps-café', hvor forvaltningen stod til rådighed for at instruere interesserede foreninger i, hvordan man lettest håndterer de administrative udfordringer.

Kultur- og Idrætsrådets drøftelse af gruppernes input fra dialogmødet kan være anledning til, at Kultur- og Idrætsrådet til Kultur- og Idrætsudvalget videregiver anbefalinger til tiltag, som kan gøre det lettere at være forening i Køge Kommune.

Der er afsat 45 min. til punktet.

Økonomi
Nye tiltag vil skulle finansieres inden for Kultur- og Idrætsudvalgets eksisterende økonomiske rammer.
Beslutning

Drøftet. Punktet genoptages på Kultur- og Idrætsrådets kommende møde.

Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Finn Stuhr ()
Miechael Stian Hansen ()
Poul-Erik Jensen ()

Til toppen


40.   Kultur- og Idrætsrådets årshjul 2019


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at rådets årshjul for 2019 drøftes.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsrådet vedtog på møde den 24. oktober 2018 rådets mødeplan for 2019. I forlængelse heraf er der udarbejdet årshjul over rådets arbejde.

De fire ordinære møders indhold foreslås disponeret således:

21. februar, kl. 16.30-18.30

 • Videre drøftelse af indstilling til Kultur- og Idrætsudvalget vedr. Hvordan bliver det lettere at være forening i Køge Kommune
 • Drøftelse af dialog med og inddragelse af det brede foreningsliv i Køge Kommune
 • Høring af Kultur- og Idrætsudvalgets forslag til udmøntning af resterende besparelser for budget 2019-2022
 • Temaer til Kultur- og Idrætsudvalgets 1. dialogmøde 2019

23. maj, kl. 16.30-18.30

 • Opfølgning på sag vedr. Hvordan bliver det lettere at være forening i Køge Kommune
 • Foreningernes muligheder for at finde hjælp uden for kommunen
 • Kategorisering af foreningerne; er det muligt at definere klare kategorier for 'kultur', 'idræt', 'fritid' og 'øvrige foreninger'

22. august, kl. 16.30-18.30

 • Høring af forslag til budget 2020-2023
 • Opfølgning på sag vedr. Hvordan bliver det lettere at være forening i Køge Kommune

24. oktober, kl. 16.30-18.30    

 • Evaluering af indsatsen Hvordan bliver det lettere at være forening i Køge Kommune
 • Evaluering af Kultur- og Idrætsrådets periode 2018-2019
 • Temaer til Kultur- og Idrætsudvalgets 2. dialogmøde 2019
 • Valg til Kultur- og Idrætsrådet 2020-2021.

Fællesmødet med Kultur- og Idrætsudvalget foreslås afholdt i forbindelse med Kultur- og Idrætsudvalgets ordinære møde den 2. september 2019.

Nyt valg af foreningsrepræsentanter til Kultur- og Idrætsrådet forventes at finde sted den 21. november 2019.

Det anbefales således, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter mødernes indhold og herunder foreslår øvrige relevante punkter til mødernes dagsorden.

Der er afsat 20 min. til punktet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Punkt vedr. kategorisering af foreningerne rykkes til februar-mødet, mens evt. høring af forslag til udmøntning af besparelser i budget 2020-2022 rykkes til maj-mødet.

Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Finn Stuhr ()
Miechael Stian Hansen ()
Poul-Erik Jensen ()

Til toppen


41.   Tilpasset forretningsorden for Kultur- og Idrætsrådet


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at tilpasningen af Forretningsorden for Kultur- og Idrætsrådet i Køge Kommune tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Den gældende Forretningsorden for Kultur- og Idrætsrådet i Køge Kommune blev vedtaget på rådets konstituerende møde den 9. februar 2017.

I forlængelse af Byrådets godkendelse af ændring af Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune på møde den 23. oktober 2018 er Kultur- og Idrætsrådet blevet udvidet med seks nye foreningsrepræsentanter samt to tilforordnede fra de selvejende idrætshaller og de kommunale kulturinstitutioner.

I forlængelse heraf er der foretaget en 'teknisk' tilpasning af Forretningsorden for Kultur- og Idrætsrådet i Køge Kommune, således at forretningsordenen refererer korrekt til folkeoplysningspolitikken, særligt i forhold til rådets sammensætning og mødefrekvens.

Egentlige ændringer i forretningsordenen for Kultur- og Idrætsrådet kan ske på rådets konstituerende møde hvert andet år efter indstilling fra forvaltningen, jf. forretningsordenens § 6.

Der er afsat 5 min. til punktet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Finn Stuhr ()
Miechael Stian Hansen ()
Poul-Erik Jensen ()

Til toppen


42.   Nyt fra formanden og næstformanden


Beslutning

Formanden udtrykte sit håb for det kommende års arbejde i Kultur- og Idrætsrådet.

Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Finn Stuhr ()
Miechael Stian Hansen ()
Poul-Erik Jensen ()

Til toppen


43.   Nyt fra forvaltningen


Beslutning
Intet.
Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Finn Stuhr ()
Miechael Stian Hansen ()
Poul-Erik Jensen ()

Til toppen


44.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Finn Stuhr ()
Miechael Stian Hansen ()
Poul-Erik Jensen ()

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 18.03.20