Referat af møde i Kultur- og Idrætsrådet

Den 20.06.2018 kl. 17:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Birgit Nielsen,
Henning Lübcke,
Ina Winther Groth,
Kirsten Larsen, (C)
Osama Aref Mohamad, (A)
Ove Nordhild Olsen,
Palle Johansen,
Poul Henning Vive,
Tine Scheye Koop,

Afbud:

Anette Kaae-Bødker, ()

13.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Palle Johansen ()

Til toppen


14.   Høring af nye retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lokaler og anlæg


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsrådet afgiver høringssvar over for Kultur- og Idrætsudvalget vedr. forslag til nye retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lokaler og anlæg.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på møde den 4. juni 2018 at sende forslag til nye retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lokaler og anlæg i høring i Kultur- og Idrætsrådet.

Kultur- og Økonomiforvaltningen har udarbejdet forslag til nye retningslinjer for den folkeoplysende virksomhed samt forslag til nye retningslinjer for lokaludlån, som inkorporerer ændringer i Folkeoplysningsloven, præciserer gældende praksis og udvider kredsen af foreninger, der kan låne kommunale lokaler via Kultur- og Idrætsafdelingen.

Ad 1) Nye retningslinjer - lovændringer, tiltag og præciseringer

Folketinget har vedtaget ændringer af Folkeoplysningsloven, som bl.a. skal hindre, at foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder kan modtage offentlig støtte. Lovændringerne har givet anledning til, at Kultur- og Idrætsafdelingen har foretaget en generel gennemskrivning af Køge Kommunes eksisterende retningslinjer på området.

Lovændringerne er inkorporeret i vedhæftede: Forslag til retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lån og leje af lokaler. Lovændringerne er følgende:

a) Folkeoplysningsloven § 4a 
Lovtekst: "Foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder kan ikke ydes tilskud eller anvises lokaler efter denne lov."

b) Folkeoplysningsloven § 29: 
I denne paragraf er tilføjet, at foreningernes regnskaber skal offentliggøres. 

c) Folkeoplysningsloven § 33 stk. 5: 
Kommunens tilsynspligt præciseres ift. foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler. Tilskud kan kræves tilbagebetalt og foreninger kan fratages anviste lokaler, hvis de ikke overholder loven.

d) Folkeoplysningsloven § 35a: 
Kommunen skal offentliggøre en fortegnelse over foreninger, der får tilskud eller benytter lokaler efter Folkeoplysningslovens retningslinjer. Det skal desuden oplyses, hvis foreninger får afslag på tilskud og lokaler.

e) Folkeoplysningsloven § 44a: 
Her fremgår det, at foreninger, der får tilskud under anden lovgivning og lokaler tildelt efter anden lovgivning, er underlagt samme krav som folkeoplysende foreninger, om, at formål og adfærd ikke må underminere demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, og at kommunen skal føre tilsyn med dette.

Forvaltningen foretager følgende tiltag ift. ovennævnte lovændringer:

 • Ad b og d: Oplysningerne offentliggøres på www.koege.dk.
 • Ad a, c og e: Udover hidtidig stikprøvekontrol af foreningernes regnskaber samt tilsyn med brug af lokaler vil forvaltningen fremover indhente et antal aktivitetsplaner/program og årsberetninger med henblik på vurdering af, om aktiviteterne følger retningslinjerne, herunder en vurdering af, hvorvidt adfærden underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Lovændringerne og tiltag i den forbindelse er markeret med gråt i de reviderede retningslinjer lige som de er uddybet i vedhæftede Notat om lovændringer og tiltag i forbindelse med ny folkeoplysningslov.

Udover ovennævnte ændringer har forvaltningen foretaget en række præciseringer. Disse er markeret med blåt i de reviderede retningslinjer.

Ad 2) Udvidelse af kredsen af foreninger, som kan låne lokaler

Forvaltningen har som del af retningslinjerne udarbejdet forslag til, hvordan foreningernes ønsker om lån af kommunens lokaler i videst muligt omfang kan tilgodeses inden for Kommunalfuldmagtens rammer.

Foreninger og andre, der er godkendt hertil, kan gratis låne lokaler via Kultur- og Idrætsafdelingen. Afdelingen råder over et antal lokaler og haller på skolerne, der kan lånes i eftermiddags- og aftentimerne på hverdage og i dag- og aftentimerne i weekender. Skolerne har som udgangspunkt lukket i ferier og på helligdage, og der kan derfor normalt ikke lånes lokaler i disse tidsrum.

Kultur- og Idrætsafdelingen råder også over lokaler i Køge Spejderhus, Boholtehallen, Borup Kulturhus og foredragssalen i Ølby mv. og  kan desuden anvise lokaler på Køge Gymnasium. Derudover kan der lånes lokaler på Teaterbygningen samt medborgerhuse i Ejby og Bjæverskov ved henvendelse til disse steder.

Et af hovedprincipperne, for at foreninger kan låne kommunale lokaler i henhold til Kommunalfuldmagten, er, at foreningerne er demokratisk opbygget og åbne for alle, som tilslutter sig deres formål. I de reviderede retningslinjer fastholdes dette princip, men andre hidtidige krav opblødes.

Hidtil har det været et krav for foreninger, der blev godkendt i henhold til kommunalfuldmagten, at deres aktiviteter skulle have folkeoplysende karakter, for at de kunne låne kommunale lokaler. Forvaltningen foreslår i de reviderede retningslinjer, at der ikke længere stilles krav om at aktiviteten skal være af folkeoplysende karakter, men at der er en aktivitet at være fælles om, og som er til gavn for almenvellet. Dette kan fx være tilfældet ift. landsbyforeninger, borgerforeninger og støtteforeninger til kommunens selvejende institutioner. 

Forvaltningen foreslår desuden, at foreninger, som er demokratisk opbygget og hjemmehørende i Køge Kommune men ikke åbne for alle, kan låne lokaler til den demokratiske handling generalforsamling samt til enkeltarrangementer, som er åbne for alle og til gavn for almenvellet. Dette vil bl.a. gælde grundejerforeninger, andelsboligforeninger samt landsbyforeninger og borgerforeninger, der ikke er åbne for alle. Den nye gruppe af lånere er markeret med lilla i retningslinjerne og fremgår i oversigten nedenfor som gruppe 11.

Den prioriterede liste af foreninger mv. der kan låne lokaler er som følger:

 1. Kommunale institutioner - til kerneopgaver
 2. Frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskoler
 3. Distriktsforeninger for kommunens foreninger
 4. Andre foreninger, som bl.a. er demokratisk opbygget og åbne for alle og har et almennyttigt formål
 5. Selvorganiserede grupper kan låne lokaler, hvis gruppen er åben for alle, har aktiviteter, der foregår i Køge Kommune og understøtter almenvellet, samt den ansvarlige for gruppen bor i kommunen.
 6. Sociale foreninger for seniorer godkendt efter Servicelovens §79
 7. Aktører, der har modtaget tilskud efter Servicelovens §18
 8. Foreninger/grupper i Køge Kommune med begrænset adgang - hvis de ud fra saglige kriterier ikke er åbne for alle, men har et formål eller en aktivitet, der understøtter almenvellet.
 9. Kommunale aktører, forvaltninger, selvejende institutioner kan låne til enkeltbegivenheder, som ikke hører til kerneopgaven
 10. Enkeltpersoner i Køge Kommune kan låne til enkeltbegivenheder, hvis det er et arrangement som understøtter almenvellet
 11. Foreninger, der er organiseret med vedtægter, er demokratisk opbygget og hjemmehørende i Køge Kommune men ikke åbne for alle kan låne til generalforsamlinger samt enkeltbegivenheder, der er åbne for alle og til gavn for almenvellet, hvis der er ledige lokaler.

Listen er uddybet i vedhæftede forslag til retningslinjer s. 33-34.

Folkeoplysende foreninger og foreninger godkendt til kommunal lokalelån fra andre kommuner skal leje lokaler.

Der lejes ikke lokaler ud til kommercielle og private formål.

Økonomi
De nye retningslinjer vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser for området.
Beslutning

Kultur- og Idrætsrådet bemærker til de nye retningslinjer, at der fortsat bør være fokus på, at det skal være lettere at være forening i Køge Kommune.

Retningslinjerne tilrettes med diverse præciseringer.

Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Palle Johansen ()
Bilag

Til toppen


15.   Mål og rammer for Kultur- og Idrætsrådets arbejde


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsrådet drøfter mål og rammer for rådets arbejde.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsrådet drøftede indledningsvist mål og rammer for rådets arbejde i perioden 2018-19 på det konstituerende møde den 26. april 2018. Herunder blev det besluttet dels at fortsætte drøftelsen på et ekstraordinært møde, dels at

Forvaltningen laver en struktureret opsamling på debatten og de forskellige muligheder og ideer til organisering af rådets fremtidige arbejde, som udsendes til Kultur- og Idrætsrådet som oplæg til et kommende møde.

I forlængelse heraf har forvaltningen udarbejdet et oplæg (bilag), som ser på forskellige løsninger inden for temaerne:

 1. Kommunikation og dialog
 2. Administrativ support
 3. Opgaver og kompetencer
 4. Sammensætning og repræsentation

Det skal for en ordens skyld bemærkes, at hovedparten af de skitserede ændringer i Kultur- og Idrætsrådets opgaver, organisering etc. forudsætter en revision af Køge Kommunes folkeoplysningspolitik, som skal godkendes af Køge Byråd.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Drøftet. Forvaltningen udarbejder nyt oplæg til Kultur- og Idrætsrådets opgaver, organisering etc. til næste møde.

Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Palle Johansen ()
Bilag

Til toppen


16.   Dialogmøde om budget 2019-2022


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsrådet tager orienteringen om dialogmøde om budget 2019-2022 til efterretning.
Baggrund og vurdering

I henhold til Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune foreslår Kultur- og Idrætsrådet temaer til Kultur- og Idrætsudvalgets to årlige dialogmøder.

Seneste dialogmøde fandt imidlertid sted den 28. maj, og da der skal afholdes dialogmøde om budget 2019-2022 inden budget-høringsfristens udløb den 6. september 2018, vurderer forvaltningen, at det er nødvendigt at lægge et kort dialogmøde ind allerede ultimo august.

Under punktet orienteres om tid og sted for budget-dialogmødet, hvor foreningerne vil blive introduceret til processen, de foreliggende budgetforslag samt mulighederne for selv at fremsætte anlægsønsker.

Efterårets sædvanlige dialogmøde planlægges i stedet til at finde sted i oktober 2018, hvor det er besluttet bl.a. at præsentere og drøfte resultaterne af foreningsundersøgelsen Hvordan bliver det lettere at være forening i Køge Kommune.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Palle Johansen ()

Til toppen


17.   Nyt fra formanden og næstformanden


Beslutning
Intet.
Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Palle Johansen ()

Til toppen


18.   Nyt fra forvaltningen


Beslutning
Intet.
Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Palle Johansen ()

Til toppen


19.   Eventuelt


Beslutning

I henhold til Køge Ungdomsskoles vedtægter skal Kultur- og Idrætsrådet over for Kultur- og Idrætsudvalget foreslå en repræsentant fra foreningslivet til Køge Ungdomsskoles bestyrelse. Da ingen foreningsrepræsentant i Kultur- og Idrætsrådet meldte sig til posten, undersøger foreningsrepræsentanterne i deres bagland, om nogen har lyst til at indgå i Køge Ungdomsskoles bestyrelse. Sagen genoptages på næste møde i Kultur- og Idrætsrådet den 23. august 2018.

Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Palle Johansen ()

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 25.06.18