Referat af møde i Kultur- og Idrætsrådet

Den 10.10.2019 kl. 18:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Anette Kaae-Bødker,
Birgit Nielsen,
Finn Stuhr,
Henning Lübcke,
Henry Rossle,
Jytte Dahl,
Kirsten Larsen, (C)
Miechael Stian Hansen,
Morten Brønnicke,
Ove Nordhild Olsen,
Palle Johansen,
Poul Henning Vive,
Poul-Erik Jensen,
Tine Scheye Koop,

Afbud:

Ina Winther Groth, ()
Monika Eriksen, ()
Morten Lund, ()
Osama Aref Mohamad, (A)

25.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt
Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Ina Winther Groth ()
Monika Eriksen ()
Morten Lund ()
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen


26.   Møde med Kultur- og Idrætsudvalget december 2019


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsrådet drøfter emner til fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsrådet og Kultur- og Idrætsudvalget den 2. december 2019. 

Baggrund og vurdering

I forbindelse med byrådets vedtagelse af ændringerne i "Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune" (vedhæftet) den 23. oktober 2018 blev der indført ét årligt fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Kultur- og Idrætsrådet. Formålet med det årligt fællesmøde er en styrkelse af dialogen. Det første årlige fællesmøde siden ændringen afholdes den 2. december 2019.

Kultur- og Idrætsrådets arbejde er beskrevet i "Kultur- og Idrætsrådets opgaver, sammensætning etc." (vedhæftet).

Økonomi
Ingen bemærkninger.
Beslutning

Drøftet.

Følgende emner er foreslået til fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget den 2. december 2019:

Forventningsafstemning omkring:

 • Kultur- og Idrætsrådets rolle og rådets samarbejde med Kultur- og Idrætsudvalget
 • Budget og økonomi på Kultur- og Idrætsområdet
 • Værdien af de folkeoplysende aktiviteter

 

Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Ina Winther Groth ()
Monika Eriksen ()
Morten Lund ()
Osama Aref Mohamad (A)
Bilag

Til toppen


27.   Valg til Kultur- og Idrætsrådet


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsrådet tager orientering om valg til Kultur- og Idrætsråd samt foreningsoplæg den 21. november 2019 til efterretning.
Baggrund og vurdering

I henhold til "Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune" skal der afholdes valg til Kultur- og Idrætsrådet inden udgangen af 2019.

Valget afholdes den 21. november 2019 kl. 19.00-21.00 i kantinen, Køge Rådhus.

Hvem er på valg

Repræsentanter fra kulturforeninger, folkeoplysende voksenuddannelse, fritidsområdet, øvrige foreninger og idrætsforeninger vælges for 2 år. Valget foregår på valgmødet ved personligt fremmøde.

Følgende er på valg:

 • 2 repræsentanter for kulturforeningerne
 • 1 repræsentant for den folkeoplysende voksenuddannelse
 • 2 repræsentanter for fritidsområdet
 • 2 repræsentanter for øvrige foreninger
 • 5 repræsentanter for idrætsforeningerne

Herudover udpeges/vælges 1 suppleant for hver repræsentant i rådet.

Øvrige repræsentanter i rådet er udpeget/valgt for en 4-årig periode, der følger valgperioden, og er således ikke på valg.

Følgende er ikke på valg:

 • 2 repræsentanter fra Kultur- og Idrætsudvalget    
 • 1 repræsentant for Handicaprådet
 • 1 repræsentant for Integrationsrådet 
 • 1 tilforordnet fra de selvejende haller
 • 1 tilforordnet fra de kommunale kulturinstitutioner

Hvem kan opstille

Alle er valgbare, såfremt de foreslås af en forening, som er stemmeberettiget. En kandidat kan lade sig opstille uden fremmøde, men der skal i så fald foreligge dokumentation for, at vedkomne ønsker at stille op.

Valgproceduren

Valget kan foregå via dialog, håndsoprækning eller anonym (skriftlig) stemmeafgivning i gruppen. Valgmetoden vælges på valgmødet.

Procedure for valg til Kultur- og Idrætsrådet er vedhæftet.

De valgte repræsentanter og suppleanter skal efter valget godkendes i Kultur- og Idrætsudvalget, hvorefter Kultur- og Idrætsrådet kan afholde sit konstituerende møde, forventeligt januar eller februar 2020.

Program for valgmødet den 21. november

Programmet for valgmødet er:

Kl 18.45 Indskrivning af kandidater som ønsker at opstille. Husk dokumentation fra forening. Husk dokumentation, fra kandidat, hvis kandidat ikke kan være tilstede på mødet.

kl. 19.00 Valg til Kultur- og Idrætsrådet

kl. 19.45 Oplæg om "Foreningernes mulighed for at hente hjælp udenfor kommunen fx inspiration og værktøjer til fundraising og projektansøgninger hos organisationer og fonde" v. ekstern oplægsholder

kl. 20.45 Opgørelse af valgresultat

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Taget til efterretning.

Der er ønske om, at rådets nuværende medlemmer meldes ud i forbindelse med invitationen. Herunder hvem der er på valg.

Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Ina Winther Groth ()
Monika Eriksen ()
Morten Lund ()
Osama Aref Mohamad (A)
Bilag

Til toppen


28.   Orientering om og høringssvar Budget 2020-2023


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at rådet

 1. tager orienteringen om forslag til Budget 2020-2023 til efterretning
 2. drøfter budgetforslaget
 3. beslutter at udarbejde et høringssvar til Budget 2020-2023
 4. udarbejder og godkender et eventuelt høringssvar
Baggrund og vurdering

Forslaget til Budget 2020-2023 offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside den 7. oktober 2019 og er i offentlig høring frem til den 20. oktober 2019.

Direktør for Kultur- og Økonomiforvaltningen Lene Østergaard Lunde deltager under dette dagsordenspunkt og orienterer om budgetforslaget.

Processen for budget 2020-2023 er følgende:

 • Den 7. oktober offentliggøres budgetforslaget, og sendes i høring i perioden 7. oktober – 20. oktober
 • Den 10. oktober orienteres råd og nævn
 • Den 11. oktober førstebehandles budgetforslaget i Byrådet
 • Den 21. oktober offentliggøres høringssvar på koege.dk og sendes til byrådspolitikerne
 • Den 31. oktober andenbehandles budgettet i Byrådet.

I henhold til § 6 i Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune er Kultur- og Idrætsrådet høringsorgan til Kultur- og Idrætsudvalget i forbindelse med nyt budget.

I forlængelse af Direktør for Kultur- og Økonomiforvaltningen Lene Østergaard Lundes gennemgang af det offentliggjorte budgetforslag, drøfter Kultur- og Idrætsrådet budgetforslaget og beslutter, om rådet ønsker at give høringssvar. Et eventuelt høringssvar udarbejdes og godkendes på mødet.     

Forslag til budget 2020-2023 kan findes www.koege.dk under 'Om kommunen' - 'Budget og Regnskab' fra d. 7. oktober. Forslaget fremsendes ligeledes til Kultur- og Idrætsudvalget i forbindelse med offentliggørelsen.

Rådets medlemmer bedes inden mødet orientere sig i budgettet og overveje indhold til høringssvar.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
 1. Taget til efterretning.
 2. Drøftet.
 3. Rådet besluttede, at næstformand Poul Henning Vive udarbejder forslag til høringssvar, som rundsendes til Kultur- og Idrætsrådet senest mandag den 14. oktober.
 4. Rådet besluttede, at kommentarer til forslaget sendes til næstformand Poul Henning Vive senest onsdag den 16. oktober.

Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Ina Winther Groth ()
Monika Eriksen ()
Morten Lund ()
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen


29.   Nyt fra formanden og næstformanden


Beslutning

Fremrykket som punkt efter 25. Godkendelse af dagsorden.

 • Præsentation af Anne-Kristine Mortensen, ny chefkonsulent i Kultur og Idræt, Stab- og Kulturafdelingen.
 • Fremadrettet afvikles medaljevinderarrangementet af de selvejende haller. Medaljevinderarrangement 2019 afvikles af Køgehallerne.
 • Dialogmøder afholdes fremadrettet som foreningsoplæg.
 • Kort orientering om status på Kyndelmisse.
Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Ina Winther Groth ()
Monika Eriksen ()
Morten Lund ()
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen


30.   Nyt fra forvaltningen


Beslutning

Forvaltningen orienterede om:

 • Mulighed for køb af administrativ hjælp: ”Køb Kontorhænder”.
 • Antal tilmeldte på foreningskurser.
 • Mulighed for at gøre Kultur- og Idrætsrådet mere synligt på www.koege.dk. Forvaltningen undersøger muligheder for at tilføje oplysninger lignende handicaprådets til Kultur- og Idrætsrådets side på www.koege.dk.
Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Ina Winther Groth ()
Monika Eriksen ()
Morten Lund ()
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen


31.   Eventuelt


Beslutning

Palle Johansen orienterede om mangfoldighedscafe på KøgeBibliotekerne.  

Morten Brønniche orienterede om erfaringsdag for idrætsråd hos DIF.

Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Ina Winther Groth ()
Monika Eriksen ()
Morten Lund ()
Osama Aref Mohamad (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 14.10.19