Referat af møde i Kultur- og Idrætsrådet

Den 26.08.2021 kl. 17:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Bodil Sø,
Finn Stuhr,
Henry Rossle,
Jytte Dahl,
Kirsten Larsen, (C)
Palle Johansen,
Per Nielsen,
Poul Henning Vive,
Poul-Erik Jensen,

Afbud:

Anders Jensen, ()
Anette Kaae-Bødker, ()
Dorthe Mølvig, ()
Henning Lübcke, ()
Michael Hansen, ()
Monika Eriksen, ()
Osama Aref Mohamad, (A)
Ove Nordhild Olsen, ()
Thomas Jensen, ()

11.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Dorthe Mølvig ()
Henning Lübcke ()
Michael Hansen ()
Monika Eriksen ()
Osama Aref Mohamad (A)
Ove Nordhild Olsen ()
Thomas Jensen ()

Til toppen


12.   Høring af forslag til budget 2022-2025


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at rådet

 1. tager orienteringen om forslag til Budget 2022-2025 til efterretning
 2. drøfter budgetforslaget
 3. beslutter at udarbejde et høringssvar til Budget 2022-2025
 4. udarbejder og godkender et eventuelt høringssvar
Baggrund og vurdering

Forslaget til Budget 2022-2025 er offentliggjort på Køge Kommunes hjemmeside den 19. august 2021 og er i offentlig høring frem til den 12. september 2021.

Økonomichef Henrik Nielsen deltager under dette dagsordenspunkt og orienterer om budgetforslaget.

Processen for budget 2022-2025 er følgende:

 • Den 19. august offentliggøres budgetforslaget, og sendes i høring i perioden 19. august - 12. september.
 • August/september afholdes møder med interessenter
 • Den 7. september førstebehandles budgetforslaget i Byrådet
 • Den 12. september deadline for offentlig høring
 • I dagene efter den 12. september offentliggøres høringssvar på koege.dk og sendes til byrådspolitikerne
 • Den 5. oktober andenbehandles budgettet i Byrådet.

I henhold til § 6 i Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune er Kultur- og Idrætsrådet høringsorgan til Kultur- og Idrætsudvalget i forbindelse med nyt budget.

I forlængelse af Økonomichef Henrik Nielsens gennemgang af det offentliggjorte budgetforslag, drøfter Kultur- og Idrætsrådet budgetforslaget og beslutter, om rådet ønsker at give høringssvar. Et eventuelt høringssvar udarbejdes og godkendes på mødet.     

Forslag til budget 2022-2025 kan findes www.koege.dk under 'Om kommunen' - 'Budget og Regnskab' fra d. 19. august.

Rådets medlemmer bedes inden mødet orientere sig i budgettet og overveje indhold til høringssvar.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning. Der gøres opmærksom på, at høringsfristen løber frem til den 8. september 2021, kl. 23.39, og ikke som angivet i sagsfremstillingen.

Ad 2: Drøftet. link til IFK-planen rundsendes.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Kultur- og Idrætsrådet ønsker i sit høringssvar at pointere, at en rammebesparelse på kultur, fritid og idrætsområdet vil være en uhensigtsmæssig prioritering. Kultur, fritid og idræt har stor betydning for fastholdelse af borgere og for at tiltrække nye borgere til Køge Kommune, - og er vigtig for borgernes sociale, fysisk og mentale trivsel. Der gøres i øvrigt opmærksom på, at kultur, fritid og idræt har været særligt trængt efter en periode med corona.
Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Dorthe Mølvig ()
Henning Lübcke ()
Michael Hansen ()
Monika Eriksen ()
Osama Aref Mohamad (A)
Ove Nordhild Olsen ()
Thomas Jensen ()

Til toppen


13.   Bevæg dig for livet - visionskommuneaftale


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at orientering om Bevæg dig for livet - visionskommuneprojektet tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune er frem til 2025 Bevæg dig for livet visionskommune. 

 ”Bevæg dig for livet” er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie. Og som visionskommune vil Køge Kommune arbejde målrettet for at løfte visionen om, at 10 % flere af kommunens borgere motiveres og inspireres til bevægelse – både på egen hånd og i forening. Dette sker i tæt parløb med de to idrætsorganisationer DIF og DGI. Glæden ved at dyrke idræt og bevægelse skal ud til endnu flere, så sundheden og trivslen højnes. Det kan være med til at øge livskvaliteten og skabe et stærkt fundament for et langt og aktivt liv for endnu flere borgere i kommunen. Visionsaftalen er vedhæftet. 

Grundlag for aftale

Som en del af arbejdet med udarbejdelsen af visionsaftalen, er Køge Kommunes kommunale indsatser og projekter, der er med til at fremme den fysiske aktivitet blandt borgerne, kortlagt.

Derudover er der gennemført en undersøgelse i november/december 2020, med det formål at undersøge idrætsvanerne blandt 18-75-årige i Køge Kommune. Undersøgelsen er gennemført i en periode, hvor Covid-19 medførte restriktioner, der udfordrede muligheder for udfoldelse af både foreningsaktiviteter og selvorganiseret fysisk aktivitet. Undersøgelsens resultat, skal derfor betragtes med dette vilkår in mente, og resultaterne i undersøgelsen kan primært bruges til at beskrive, hvilken retning idrætsaktiviteten går i og til at sammenligne aktivitetsniveauet imellem og på tværs af forskellige befolkningsgrupper. Undersøgelsen er vedhæftet. 

D. 8. februar blev der gennemført et virtuelt stormøde og en workshop med foreninger og borgere, hvor deltagerne kunne komme med input og dele egne erfaringer med, hvordan der kan skabes mere bevægelse blandt kommunens borgere.

Formålet med workshoppen var dels at informere om projektet og dels at give borgere og foreningsliv mulighed for at komme med input og kvalificere udvælgelsen af aftalens målgrupper og indsatsområder.

Målgrupper og tværgående rammevilkår

Ovenstående grundlag har synliggjort en række potentialer for målgrupper og tværgående rammevilkår, som indgår i visionsaftalen.  

Målgrupperne, der skal arbejdes med i visionsaftalen, er: børn, unge, inaktive voksne, inaktive seniorer samt psykisk sårbare og borgere med funktionsnedsættelser.

Udover målgrupper skal der arbejdes med tværgående rammevilkår, som er midler og vilkår, der har indflydelse i forhold til at opnå en stigning i målgruppernes fysiske aktivitetsniveau og foreningsdeltagelse. De fem tværgående rammevilkår, der arbejdes med i aftaleperioden er: Fællesskab er en fælles sag, kommunikation, brobygning, rum og rammer samt kommunale institutioner.

Fremtidige proces for udarbejdelse af handleplan

Visionsaftalen udmøntes gennem årlige handleplaner. Handleplanerne er et dynamisk værktøj, der løbende opdateres gennem aftaleperioden, således at handleplanen afspejler de muligheder, som viser sig at være tilstede både kommunalt, i foreningslivet og blandt borgerne.  

Input til første handleplan er indsamlet løbende. Blandt andet i forbindelse med

 • udarbejdelse af kortlægningen af kommunens nuværende bevægelsesindsatser i alle forvaltninger
 • workshop med borgere og foreningsliv i februar 2021
 • workshop med administrative medarbejdere den 11. august 2021
 • inspirationsaften og workshop med foreningsliv og borgere den 9. september 2021

Den 9. september 2021 præsenteres aftalegrundlaget og efterfølgende arbejder deltagerne i grupper med:

 •  input til indsatser der kan få Køge Kommunes borgere til at bevæge sig mere
 •  input til hvad der motiverer
 •  input til barrierer der er for at bevæge sig mere

På inspirationsaftenen og workshoppen inviteres deltagerne til at deltage i arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne etableres fremover med deltagelse fra både foreningsliv, civilsamfund og kommunal administration og grupperne mødes løbende og i det omfang, det giver mening.

Programmet for aftenen den 9. september byder blandt andet på inspiration om:

 • Kommunikation, læring og nudging fra Henrik Dresbøll, adfærdsdesigner
 • De gode historier fra lokale foreninger
 • Status for Bevæg dig for Livet ved Køge Kommune, DIF og DGI 
 • Mulighed for blive ambassadør for ”Bevæg dig for Livet”-visionen 
 • Små men effektfulde fif om digital markedsføring.

Invitation til arrangementet er udsendt i foreningsnyhederne og annonceres i dagspressen. 

Projektleder for Bevæg dig for livet Køge Kommune, Lina Johansen, deltager under punktet.
Økonomi
Visionskommuneprojektet afholdes inden for eksisterende ressourcer og midler i de respektive udvalg. Sammen med DIF og DGI er der mulighed for flere steder at tiltrække fondsmidler, ligesom der hos DGI og DIF er kompetencer til rådighed til understøttelse af projekterne
Beslutning

Taget til efterretning. Invitation til inspirationsaften den 9. september 2021 findes på www.koege.dk/bevaeg.

Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Dorthe Mølvig ()
Henning Lübcke ()
Michael Hansen ()
Monika Eriksen ()
Osama Aref Mohamad (A)
Ove Nordhild Olsen ()
Thomas Jensen ()
Bilag

Til toppen


14.   Proces for revidering af folkeoplysningspolitik


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at rådet

 1. tager tidsplan for revidering af folkeoplysningspolitikken og orientering om valgmøde den 2. december til efterretning
 2. godkender møde i Kultur- og Idrætsrådet den 16. september.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget tog på mødet den 16. august 2021 initiativ til at ændre Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune § 6, hvori rammerne for Kultur- og Idrætsrådets sammensætning og arbejde beskrives.

Ændringen i folkeoplysningspolitikken gennemføres forud for valg til kommende til Kultur- og Idrætsråd. Valg til kommende Kultur- og Idrætsråd finder sted på et valgmøde torsdag den 2. december 2021. 

 Processen for ændring af folkeoplysningspolitikken er således: 

6. september: Kultur- og Idrætsudvalget drøfter oplæg til revideret folkeoplysningspolitik

16. september:  Møde i Kultur- og Idrætsrådet med høring af oplæg til revideret folkeoplysningspolitik

4. oktober: Kultur- og Idrætsudvalget godkender revideret folkeoplysningspolitik

12. oktober: Økonomiudvalget behandler revideret folkeoplysningspolitik

26. oktober: Køge Byråd godkender revideret folkeoplysningspolitik

2. december:  Valg til nyt Kultur- og Idrætsråd

Kultur- og Idrætsrådets møde den 14. oktober 2021 fastholdes. 

Økonomi
Intet at bemærke. 
Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Dorthe Mølvig ()
Henning Lübcke ()
Michael Hansen ()
Monika Eriksen ()
Osama Aref Mohamad (A)
Ove Nordhild Olsen ()
Thomas Jensen ()
Bilag

Til toppen


15.   Fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Kultur- og Idrætsrådet


Indstilling
Forvaltningen indstiller, at fællesmødet afholdes efter godkendelse af revideret folkeoplysningspolitik. 
Baggrund og vurdering

Ifølge "Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune" afholdes et fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Kultur- og Idrætsrådet hvert år. 

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at fællesmødet afholdes efter godkendelse af revideret "Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune", for at tage udgangspunkt i Kultur- og Idrætsrådets fremtidige roller og rammer.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Godkendt.
Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Dorthe Mølvig ()
Henning Lübcke ()
Michael Hansen ()
Monika Eriksen ()
Osama Aref Mohamad (A)
Ove Nordhild Olsen ()
Thomas Jensen ()
Bilag

Til toppen


16.   Status på Kultur- og Idrætsrådets temamøder


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at gennemførelse af temamøder i 2021 drøftes.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med Kultur- og Idrætsrådets møde den 12. november 2020 blev følgende temadrøftelser fremlagt i årshjulet:

 • Foreningshus samt lokaler og lokale booking
 • Hvordan bliver det attraktivt at bruge KIR?
 • Stærkere netværk mellem foreninger
 • Flere foreninger og deltagere til arrangementer som valg til KIR

De to første temadrøftelser blev udsat, da rådets møder i 1. halvår 2021 er afholdt virtuelt samtidig med, at planlagt studietur forud for drøftelse om foreningshus samt lokaler og lokale booking ikke er gennemført grundet restriktioner i forbindelse med covid-19.

Derudover har rådets beslutning om evaluering været omdrejningspunkt på møderne i 2021.

Forvaltningen foreslår derfor, at rådet drøfter, hvorvidt der skal gennemføres temadrøftelse på rådets sidste møde i 2021, og at en videre planlægning af temaemner drøftes af Kultur- og Idrætsrådet på første møde i 2022. 

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Dorthe Mølvig ()
Henning Lübcke ()
Michael Hansen ()
Monika Eriksen ()
Osama Aref Mohamad (A)
Ove Nordhild Olsen ()
Thomas Jensen ()

Til toppen


17.   Nyt fra formanden og næstformanden


Beslutning
Intet.
Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Dorthe Mølvig ()
Henning Lübcke ()
Michael Hansen ()
Monika Eriksen ()
Osama Aref Mohamad (A)
Ove Nordhild Olsen ()
Thomas Jensen ()

Til toppen


18.   Nyt fra forvaltningen


Beslutning
Intet.
Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Dorthe Mølvig ()
Henning Lübcke ()
Michael Hansen ()
Monika Eriksen ()
Osama Aref Mohamad (A)
Ove Nordhild Olsen ()
Thomas Jensen ()

Til toppen


19.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Dorthe Mølvig ()
Henning Lübcke ()
Michael Hansen ()
Monika Eriksen ()
Osama Aref Mohamad (A)
Ove Nordhild Olsen ()
Thomas Jensen ()

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 08.09.21