Referat af møde i Kultur- og Idrætsrådet

Den 12.11.2020 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Anders Jensen,
Anette Kaae-Bødker,
Bodil Sø,
Dorthe Mølvig,
Finn Stuhr,
Henning Lübcke,
Henry Rossle,
Jytte Dahl,
Kirsten Larsen, (C)
Monika Eriksen,
Morten Lund,
Osama Aref Mohamad, (A)
Ove Nordhild Olsen,
Palle Johansen,
Per Nielsen,
Poul Henning Vive,
Poul-Erik Jensen,
Thomas Jensen,


25.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Henry Rossle ()
Jytte Dahl ()
Osama Aref Mohamad (A)
Ove Nordhild Olsen ()
Palle Johansen ()

Til toppen


26.   Evaluering af Kultur- og Idrætsrådet


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at rådet tager orientering om evalueringsdesignet til efterretning samt supplerer designet, hvis det ønskes.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsrådet repræsenterer kommunens mangfoldige foreningsliv og er foreningernes talerør. Her er en mulighed for at drøfte fælles temaer, ideer og problemer, som er relevante for alle foreninger. Her er muligheder for netværksdannelse, sparring og erfaringsudveksling og en mulighed for sammen at dagsordensætte vigtige emner.

Kultur- og Idrætsrådet har eksisteret i sin nuværende form i et par år. Det kan være et relevant tidspunkt at evaluere på de opsamlede erfaringer. Dette giver samtidig mulighed for at justere og målrette rådets ressourcer og indsats, så rådet hele tiden sigter mod at skabe mest mulig effekt og værdi for foreningslivet.

Dette er baggrunden for, at rådet den 20. august 2020 godkendte at gennemføre en undersøgelse, herunder overordnet tidsplan for denne. Endvidere besluttede rådet at evaluere sig selv som en særskilt del af evalueringen samt at blive orienteret om det undersøgelsesdesign, som benyttes som grundlag for evaluering.

Evalueringen gennemføres af analysefirmaet Peytz & Co. Peytz & Co anbefaler at gennemføre evalueringen i to faser, dels en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningerne (kvantitativ undersøgelse), dels en mere dybdegående undersøgelse gennem fire fokusgruppeinterviews (kvalitativ undersøgelse).

Spørgeskemaet skal afdække det brede kendskab til rådet blandt kommunens foreninger og oplevelsen af samarbejdet med rådet. Fokusgruppeinterviewene skal give en dybere indsigt i foreningernes behov, der kan bruges til fremadrettet udvikling af rådets arbejde. Programmet for og indholdet af fokusgruppeinterviewene vil i høj grad afhænge af resultatet af spørgeskemaundersøgelsen. Kultur- og Idrætsrådets egen-evaluering gennemføres som et af de fire fokusgruppeinterviews.

Oplæg til spørgeskema samt proces for hele forløbet vil blive gennemgået på mødet.

Der er afsat 15 min. til punktet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
 Taget til efterretning med følgende kommentarer:
 • De supplerende bemærkninger til evalueringsdesignet tages med i den videre proces.

 • KIR repræsentanterne sender korrektioner vedr. mailadresser til evaluering, frist 18. november

Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Henry Rossle ()
Jytte Dahl ()
Osama Aref Mohamad (A)
Ove Nordhild Olsen ()
Palle Johansen ()

Til toppen


27.   Fællesmøde mellem Kultur- og Idræsudvalget og Kultur- og Idrætsrådet


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at emner til fællesmøde mellem Kultur - og Idrætsrådet og Kultur- og Idrætsudvalget mandag den 7. december 2020 drøftes.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget og Kultur-og Idrætsrådet holder fællesmøde mandag den 7. december 2020, kl. 17.15-18.00.

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af ændringerne i "Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune" (vedhæftet) den 23. oktober 2018 blev der indført ét årligt fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Kultur- og Idrætsrådet. Formålet med det årligt fællesmøde er en styrkelse af dialogen.

Kultur- og Idrætsrådets arbejde er beskrevet i "Kultur- og Idrætsrådets opgaver, sammensætning etc." (vedhæftet).

Der er afsat 45 min. til punktet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Drøftet.

Til dagsordenspunktet er vedhæftet et bilag vedrørende en ældre sag, som der bedes set bort fra (Kultur- og Idrætsrådets opgaver, sammensætning etc.). 

Følgende emner er foreslået til fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget den 7. december 2020:

 • Forventningsafstemning. Kultur- og Idrætsrådets formål og Kultur- og idrætsrådets forventning til rådet. (Fremføres af Poul Henning Vive)
 • Kulturpolitik/kulturstrategi. I hvilken retning skal vi? (Fremføres af Poul Henning Vive)
 • Lokaler, herunder EG on og udviklingspotentialer. (Fremføres af Bodil Sø)
 • Rådets valgperiode. Måske mulighed for 4 årig valgperiode forskudt af byrådsperioden. (Fremføres af Poul Henning Vive)
 • Synlighed – hvordan? (Fremføres af Bodil Sø) 
Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Henry Rossle ()
Jytte Dahl ()
Osama Aref Mohamad (A)
Ove Nordhild Olsen ()
Palle Johansen ()
Bilag

Til toppen


28.   Covid 19 - fast drøftelse af status


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at rådet drøfter, hvilke konsekvenser Covid-19 har på kultur- og idrætsrådets område/foreninger/aftenskoler.
Baggrund og vurdering

Kultur- og idrætsområdet har været og er stadig til en vis grad påvirket af nedlukning som følge af Covid-19, og på baggrund heraf er der igangsat en række initiativer.

På rådets møde den 20. august 2020 blev det besluttet at indføre et fast punkt på dagsordenen med drøftelse af konsekvenser ved nedlukning af kultur- og idrætsområdet som følge af Covid-19.

Punktet medtages så længe nedlukningen er aktuel.

På mødet diskuteres og drøftes konsekvenserne i grupper.

Der er afsat 25 min. til punktet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Henry Rossle ()
Jytte Dahl ()
Osama Aref Mohamad (A)
Ove Nordhild Olsen ()
Palle Johansen ()

Til toppen


29.   Nyt fra formanden og næstformanden


Beslutning
Formanden orienterede om Kultur- og Idrætsudvalgets behandling af sag om tilskud til foreninger som følge af Covid-19.
Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Henry Rossle ()
Jytte Dahl ()
Osama Aref Mohamad (A)
Ove Nordhild Olsen ()
Palle Johansen ()

Til toppen


30.   Nyt fra forvaltningen


Beslutning
Forvaltningen orienterede om de nyeste restriktioner og tiltag som følge af Covid-19. 
Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Henry Rossle ()
Jytte Dahl ()
Osama Aref Mohamad (A)
Ove Nordhild Olsen ()
Palle Johansen ()

Til toppen


31.   Kultur- og Idrætsrådets årshjul 2021


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at rådet tager årshjul for 2021 til efterretning.
Baggrund og vurdering
Kultur- og Idrætsrådet (KIR) godkendte den 5. marts 2020 en række temaer for drøftelser på kommende møder.

I forlængelse heraf foreslår forvaltningen nedenstående datoer samt foreløbige punkter til rådets fire ordinære møder i 2021.

Den 18. februar, kl. 17.00-19.00

 • Evaluering af KIR
 • Temadrøftelse: Foreningshus samt lokaler og lokalebooking

Den 20. maj, kl. 17.00-19.00

 • Opfølgning på evaluering af KIR
 • Temadrøftelse: Hvordan bliver det attraktivt at bruge KIR?

Den 26. august, kl. 17.00-19.00

 • Høring af forslag til budget 2021-2024
 • Forberedelse af fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget
 • Temadrøftelse: Stærkere netværk mellem foreninger

Den 14. oktober, kl. 17.00-19.00    

 • Valg til Kultur- og Idrætsrådet 2022-2024.
 • Temadrøftelse: Flere foreninger og deltagere til arrangementer som valg til KIR

Fællesmødet med Kultur- og Idrætsudvalget foreslås afholdt i forbindelse med Kultur- og Idrætsudvalgets ordinære møde den 6. september 2021.

Nyt valg af foreningsrepræsentanter til Kultur- og Idrætsrådet forventes at finde sted i november 2021. Endelig dato følger.

Der er afsat 5 min. til punktet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Henry Rossle ()
Jytte Dahl ()
Osama Aref Mohamad (A)
Ove Nordhild Olsen ()
Palle Johansen ()

Til toppen


32.   Bevæg dig for livet visionskommune


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at orientering om Bevæg dig for livet - visionskommuneprojektet tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget har den 25. maj 2020 godkendt, at forvaltningen igangsatte forhandlinger med DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) om, at Køge Kommune bliver Bevæg dig for livet visionskommune.

En visionskommune er en kommune, der arbejder på at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive. Projektet strækker sig over 5 år, og det indebærer en fælles indsats både mellem kommunale forvaltninger og mellem kommune og foreningsliv med betydelig støtte fra DGI/DIF og mulighed for samarbejde med andre visionskommuner.

I 2015 godkendte Byrådet Køge Kommunes idrætsstrategi 2015-2025, som bygger på vision 25-50-75. Visionens overordnede mål er, at i år 2025 er mindst 50 procent af borgerne med i en idrætsforening, og mindst 75 procent er idrætsaktive. Visionen har været retningssættende for en række af Kultur- og Idrætsudvalgets tiltag. Tiltag som har medvirket til at skabe en øget livsglæde, mere sundhed og styrkede fællesskaber hos kommunens borgere.

Bevæg dig for livet - visionskommuneprojektet viderefører den vision, som idrætsstrategi 2015-2025 bygger på.

Hvad kan visionskommuneprojektet
I mange af kommunens eksisterende planer, strategier og tiltag er bevægelse og fysisk sundhed indarbejdet, fx i forbindelse med styrkelse af motorik hos småbørn, indlæringsevne hos skolebørn, øget livsglæde og livsduelighed hos ledige, sårbare og syge, og for at lette inklusion til fællesskab og det lokale samfund.

Visionskommuneprojektet vil koble sig på og berige eksisterende tiltag, ligesom der vil igangsættes nye tiltag både internt kommunalt og i samarbejde med foreningslivet.

Idrættens foreninger har udover at tilbyde bevægelse ydermere en social dimension, som består af en evne til at forene mennesker med forskellig baggrund i forpligtende fællesskaber og skabe social sammenhængskraft. Der kan derfor høstes både kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster ved at højne borgernes fysiske aktivitetsniveau og ved at øge foreningsdeltagelsen.

Foreningslivet spiller en vigtig og central rolle i Bevæg dig for livet visionskommuneprojektet og vil blive inddraget i relevante grupper.

Videre proces
Processen frem mod godkendelse af aftalegrundlaget for Bevæg dig for livet - visionskommuneaftalen er:

 • Ultimo 2020: En administrativ kortlægning af kommunens eksisterende bevægelsesindsatser og potentialer, som danner grundlaget for visionskommune-aftalens indsatsområder. I denne del afholdes digital workshop med foreningslivet, med mulighed for kvalificering af indsatsområder og input til handleplan.
 • 1. januar 2021 ansættelse af Bevæg dig for livet - projektleder.
 • Primo 2021: Kultur- og Idrætsudvalget indstiller aftalegrundlaget til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Der er afsat 10 min. til punktet.

Økonomi
Visionskommuneprojektet afholdes inden for eksisterende ressourcer og midler i de respektive udvalg. Sammen med DIF og DGI er der mulighed for flere steder at tiltrække fondsmidler, ligesom der hos DGI og DIF er kompetencer til rådighed til understøttelse af projekterne
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Henry Rossle ()
Jytte Dahl ()
Osama Aref Mohamad (A)
Ove Nordhild Olsen ()
Palle Johansen ()

Til toppen


33.   Orientering om budget 2021-2024


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at orienteringen om Budget 2021-2024 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 6. oktober 2020 Budget 2021-2024.

Vedhæftet er et notat, der beskriver de områder ved budgetforliget, som har betydning for Kultur- og Idrætsudvalgets område. Beskrivelsen er opdelt på drift og anlæg.

Forvaltningen orienterer på mødet om konsekvenserne af det vedtagne budget.

Der er afsat 10. min. til punktet

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Henry Rossle ()
Jytte Dahl ()
Osama Aref Mohamad (A)
Ove Nordhild Olsen ()
Palle Johansen ()
Bilag

Til toppen


34.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Henry Rossle ()
Jytte Dahl ()
Osama Aref Mohamad (A)
Ove Nordhild Olsen ()
Palle Johansen ()

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 12.11.21