Referat af møde i Kultur- og Idrætsrådet

Den 14.10.2021 kl. 17:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Bodil Sø,
Jytte Dahl,
Kirsten Larsen, (C)
Per Nielsen,
Poul Henning Vive,
Poul-Erik Jensen,
Thomas Jensen,

Afbud:

Anders Jensen, ()
Anette Kaae-Bødker, ()
Dorthe Mølvig, ()
Finn Stuhr, ()
Henning Lübcke, ()
Henry Rossle, ()
Michael Hansen, ()
Monika Eriksen, ()
Osama Aref Mohamad, (A)
Ove Nordhild Olsen, ()
Palle Johansen, ()

25.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Dorthe Mølvig ()
Finn Stuhr ()
Henning Lübcke ()
Henry Rossle ()
Michael Hansen ()
Monika Eriksen ()
Osama Aref Mohamad (A)
Ove Nordhild Olsen ()
Palle Johansen ()

Til toppen


26.   Status på folkeoplysningspolitik 2021


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at rådet tager status om revideret folkeoplysningspolitik til efterretning. 

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget behandlede på udvalgets møde den 4. oktober 2021 revideret folkeoplysningspolitik for Køge Kommune.

På mødet giver forvaltningen status på indkomne høringssvar og videre proces for folkeoplysningspolitikken.

Økonomi
Intet at bemærke. 
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Dorthe Mølvig ()
Finn Stuhr ()
Henning Lübcke ()
Henry Rossle ()
Michael Hansen ()
Monika Eriksen ()
Osama Aref Mohamad (A)
Ove Nordhild Olsen ()
Palle Johansen ()

Til toppen


27.   Valg til Kultur- og Idrætsrådet


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsrådet, at rådet

  1. tager orientering om valg til Kultur- og Idrætsråd den 2. december 2021 til efterretning
  2. kommer med forslag til foreningsoplæg i forbindelse med valgmødet.
Baggrund og vurdering

I henhold til "Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune" skal der afholdes valg til Kultur- og Idrætsrådet inden udgangen af 2021.

Valget afholdes den 2. december 2021 i kantinen, Køge Rådhus. Tidspunkt følger senere.

Følgende er på valg

  • 1 repræsentant for kulturområdet
  • 1 repræsentant for den folkeoplysende voksenuddannelse
  • 1 repræsentant for fritidsområdet
  • 1 repræsentant for idrætsområdet

Herudover vælges én suppleant for hver foreningsrepræsentant i rådet.

Foreningsrepræsentanter i rådet vælges for en 4-årig periode, der følger valgperioden.

Valget foregår på valgmødet ved personligt fremmøde.

Byrådet udpeger én repræsentant og suppleant fra Kultur- og Idrætsudvalget. Udpegningen sker på Byrådets konstituerende møde.

Hvem kan opstille

Alle er valgbare, såfremt de foreslås af en folkeoplysende forening, som er stemmeberettiget. En kandidat kan lade sig opstille uden fremmøde, men der skal i så fald foreligge dokumentation for, at vedkomne ønsker at stille op.

Stemmeberettigede

Stemmeberettigede er alle folkeoplysende foreninger i Køge Kommune, som har mulighed for at modtage støtte i form af tilskud eller gratis kommunale lokaler inden for kultur, folkeoplysende voksenuddannelse, fritid og idræt.

Alle stemmeberettigede foreninger i Køge Kommune har uanset størrelse hver to stemmer, og skal derfor, hvis man ønsker at afgive sin stemme, være repræsenteret af to medlemmer af foreningen. Der stilles ikke krav om, at de sidder i bestyrelsen for den pågældende forening.

Valgproceduren

Valget kan foregå via dialog, håndsoprækning eller anonym (skriftlig) stemmeafgivning i gruppen. Valgmetoden vælges på valgmødet.

Procedure for valg til Kultur- og Idrætsrådet er vedhæftet. (Brugerinddragelse af den folkeoplysende virksomhed i Køge Kommune)

De valgte repræsentanter og suppleanter skal efter valget godkendes i Kultur- og Idrætsudvalget, hvorefter Kultur- og Idrætsrådet kan afholde sit konstituerende møde primo 2022.

Foreningsoplæg

I forbindelse med valgmødet forventes det at afholde et foreningsoplæg.

Rådet har mulighed for på mødet at komme med forslag til en mulig oplægsholder.

Økonomi
Intet at bemærke. 
Beslutning

1. Taget til efterretning.

2. Rådet foreslår oplæg om fremtidens frivillige.  

Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Dorthe Mølvig ()
Finn Stuhr ()
Henning Lübcke ()
Henry Rossle ()
Michael Hansen ()
Monika Eriksen ()
Osama Aref Mohamad (A)
Ove Nordhild Olsen ()
Palle Johansen ()
Bilag

Til toppen


28.   Opfølgning på budget 2022-2025


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at rådet tager orienteringen om  budgeterklæring for Køge Kommunes budget 2022-2025 til efterretning.

Baggrund og vurdering

Byrådet 2. behandlede og godkendte på byrådets møde den 5. oktober budget 2022-2025.

Forvaltningen orienterer på mødet om den godkendte budgeterklæring for Køge Kommunes budget 2022-2025. 

Budgeterklæring 2022-2025 er vedhæftet som bilag. 

Økonomi
Intet at bemærke. 
Beslutning

Taget til efterretning.

PP fra fremlæggelse er vedhæftet. 

Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Dorthe Mølvig ()
Finn Stuhr ()
Henning Lübcke ()
Henry Rossle ()
Michael Hansen ()
Monika Eriksen ()
Osama Aref Mohamad (A)
Ove Nordhild Olsen ()
Palle Johansen ()
Bilag

Til toppen


29.   Nyt fra formanden og næstformanden


Beslutning

Formanden takkede rådets medlemmers for indsatsen.

Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Dorthe Mølvig ()
Finn Stuhr ()
Henning Lübcke ()
Henry Rossle ()
Michael Hansen ()
Monika Eriksen ()
Osama Aref Mohamad (A)
Ove Nordhild Olsen ()
Palle Johansen ()

Til toppen


30.   Opsamling på foreningserfaringer med Covid-19


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at rådet drøfter hvilke foreningsinitiativer og -aktiviteter gennemført under nedlukning som følge af Covid-19, der kan være interessante at videreføre. 
Baggrund og vurdering

Kultur- og idrætsområdet har i en periode været lukket ned som følge af Covid-19. Under nedlukningen har nogle foreninger igangsat og gennemført en række nye og anderledes initiativer og aktiviteter.

På mødet drøfter rådet, hvorvidt der på foreningsområdet er gennemført initiativer og gjort erfaringer under nedlukningen, som er interessante at videreføre eller dele viden om. 

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Foreningerne oplever, at det stadig er udfordrende at få folk tilbage til aktiviteter og arrangementer.

Flere foreninger har lavet online undervisning, så medlemmerne har kunnet deltage hjemmefra. Så snart den fysiske mulighed for at mødes var til stede, faldt medlemmerne fra den online undervisning, selvom den stadig blev udbudt. 
Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Dorthe Mølvig ()
Finn Stuhr ()
Henning Lübcke ()
Henry Rossle ()
Michael Hansen ()
Monika Eriksen ()
Osama Aref Mohamad (A)
Ove Nordhild Olsen ()
Palle Johansen ()

Til toppen


31.   Nyt fra forvaltningen


Beslutning
Intet.
Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Dorthe Mølvig ()
Finn Stuhr ()
Henning Lübcke ()
Henry Rossle ()
Michael Hansen ()
Monika Eriksen ()
Osama Aref Mohamad (A)
Ove Nordhild Olsen ()
Palle Johansen ()

Til toppen


32.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Anders Jensen ()
Anette Kaae-Bødker ()
Dorthe Mølvig ()
Finn Stuhr ()
Henning Lübcke ()
Henry Rossle ()
Michael Hansen ()
Monika Eriksen ()
Osama Aref Mohamad (A)
Ove Nordhild Olsen ()
Palle Johansen ()

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 28.10.21