Referat af møde i Kultur- og Idrætsrådet

Den 21.02.2019 kl. 16:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Finn Stuhr,
Henning Lübcke,
Henry Rossle,
Jytte Dahl,
Kirsten Larsen, (C)
Miechael Stian Hansen,
Morten Brønnicke,
Morten Lund,
Osama Aref Mohamad, (A)
Palle Johansen,
Poul-Erik Jensen,

Afbud:

Anette Kaae-Bødker, ()
Birgit Nielsen, ()
Ina Winther Groth, ()
Monika Eriksen, ()
Ove Nordhild Olsen, ()
Poul Henning Vive, ()
Tine Scheye Koop, ()

1.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fremmødte suppleanter:

 • Mogens Gammel Pedersen
 • Torben Hansson (fra pkt. 2)
Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Birgit Nielsen ()
Ina Winther Groth ()
Monika Eriksen ()
Ove Nordhild Olsen ()
Poul Henning Vive ()
Tine Scheye Koop ()

Til toppen


2.   Videre drøftelse af 'Hvordan bliver det lettere at være forening i Køge Kommune'


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at relevante tiltag til, hvordan det bliver lettere at være forening i Køge Kommune, drøftes.
Baggrund og vurdering

På møde den 10. december 2018 drøftede Kultur- og Idrætsrådet opsamlingen på efterårets dialogmøde, hvor temaet havde været resultaterne af foreningsundersøgelsen Hvordan bliver det lettere at være forening i Køge Kommune.

Herunder var der især fokus på kurser og uddannelse, og hvordan foreningerne herigennem kan blive bedre til rekruttering og fastholdelse af frivillige, til fundraising og markedsføring, foreningsledelse og -udvikling etc.

Dertil var der fokus på de administrative udfordringer, og hvordan foreningerne gennem forskellige instruktions- og vejledningstiltag kan klædes bedre på til arbejdet med tilskudsansøgning, lokalebooking m.m.

I forlængelse heraf har forvaltningen udarbejdet en liste over mulige kurser, som kan tilbydes i samarbejde med de landsdækkende organisationer. Der kan således være tale om:

Foreningsudviklingskurser, fx

 • Organisering af opgaver – få mere tid til det sjove
 • Team – udnyt kompetencer og ressourcer
 • Fællesskab og samarbejde – samspil med foreningens øvrige frivillige
 • Frivillige – skab en attraktiv forening for frivillige
 • Kommunikation – skab synlighed
 • Ledelse og udvikling – opgrader foreningen
 • Lederakademi

Kurser i foreningsadministration, fx

 • Kassererkursus
 • Kurser i Conventus og Klubmodul
 • Søg fonde
 • GDPR og regler for arbejde med børn
 • Hjemmeside

Spotkurser, fx

 • Førstehjælp og livredning
 • Konflikthåndtering
 • Hjælpetrænerkursus
 • Fokus på trivsel og mental sundhed
 • Bring legen tilbage til træningen
 • Eventmanager

Inden for instruktions- og vejledningstiltag kan der være tale om:

 • Visuelle guides, fx video, hvor det beskrives step by step, hvordan foreningerne registrerer sig, booker lokaler eller andet
 • Grafiske guides med samme formål og til formidling, hvor foreninger har deres daglige gang, fx i idrætshallerne
 • Selvhjælpscafeer, hvor foreninger kan komme ind og få hjælp face to face
 • Direkte kontakt til foreningerne, så de bliver tilmeldt foreningsnyheder og derved altid kan holde sig opdateret og let kontaktes
 • Informationsplakater til ophæng i kommunale og selvejende haller.

Det anbefales, at Kultur- og Idrætsrådet drøfter en prioritering af de foreslåede indsatser som vejledende for forvaltningens videre arbejde med at gøre det lettere at være forening i Køge Kommune. I forlængelse heraf orienteres Kultur- og Idrætsudvalget om Kultur- og Idrætsrådets drøftelse.

Det indgår i øvrigt i Kultur- og Idrætsrådets årshjul for 2019, at indsatsen Hvordan bliver det lettere at være forening i Køge Kommune evalueres på rådets møde den 24. oktober 2019. Dertil genoptages punktet på førstkommende møde den 23. maj 2019.

Der er afsat 40 minutter til punktet.

Økonomi
Nye tiltag skal finansieres inden for Kultur- og Idrætsudvalgets eksisterende økonomiske rammer.
Beslutning

Drøftet. Forvaltningen samler op på prioriteringen frem mod næste møde i Kultur- og Idrætsrådet.

Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Birgit Nielsen ()
Ina Winther Groth ()
Monika Eriksen ()
Ove Nordhild Olsen ()
Poul Henning Vive ()
Tine Scheye Koop ()

Til toppen


3.   Kategorisering af foreningerne i Køge Kommune


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at oplæg til kategorisering af foreningerne i Køge Kommune godkendes.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsrådet besluttede på møde den 10. december 2018 at drøfte kategorisering af foreningerne på førstkommende møde. Blandt andet med henblik på valggrupperne ved valg til Kultur- og Idrætsrådet inddeles foreningerne i kategorierne:

 • kulturforeninger
 • idrætsforeninger
 • fritidsforeninger
 • øvrige foreninger

Herudover vælges en repræsentant for den folkeoplysende voksenuddannelse (aftenskolerne).

Forvaltningen har således udarbejdet oplæg til kategorisering, som tager udgangspunkt i hhv. Kulturministeriets ressortområde og i idrætsorganisationernes organisering.

På den baggrund foreslås kategorierne defineret i henhold til nedenstående:

Kulturforeninger defineres som foreninger, der beskæftiger sig med aktiviteter inden for Kulturministeriets ressortområde, hhv. kunst, musik, teater, film, kulturarv og arkæologi.

Idrætsforeninger defineres som foreninger, som qua karakteren af deres aktivitet kan opnå medlemskab af idrætsorganisationerne DIF, DGI og/eller Dansk Firmaidræts Forbund.

Fritidsforeninger defineres som foreninger, der er organiseret omkring et aktivitetsfællesskab.

Øvrige foreninger defineres som foreninger, der er organiseret omkring et interessefællesskab.

Med udgangspunkt i ovenstående definitioner er udarbejdet vedhæftede foreningsoversigt. Foreningsoversigten virker til at tydeliggøre, hvilke foreninger de valgte foreningsrepræsentanter repræsenterer i Kultur- og Idrætsrådet.

Foreningsoversigten vil desuden danne grundlag for kategoriseringen af foreningerne ved valg til Kultur- og Idrætsrådet ultimo 2019. Foreningerne vil forud for valget have lejlighed til at gøre indsigelse mod deres kategorisering.

Der er afsat 10 minutter til punktet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Godkendt, idet Køge Skakklub bemærker, at skak bør betragtes som en sport.

Foreningsoversigten tilrettes i øvrigt efter de faldne bemærkninger.

Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Birgit Nielsen ()
Ina Winther Groth ()
Monika Eriksen ()
Ove Nordhild Olsen ()
Poul Henning Vive ()
Tine Scheye Koop ()

Til toppen


4.   Dialog med og inddragelse af det brede foreningsliv i Køge Kommune


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at rådet drøfter dialogen med og inddragelsen af det brede foreningsliv i Køge Kommune.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsrådet besluttede på møde den 10. december 2018 at sætte dialogen med og inddragelsen af det brede foreningsliv i Køge Kommune på dagsordenen. Formålet var at få en drøftelse af, hvordan de enkelte foreningsrepræsentanter kan sikre en god kontakt til baglandet i bred forstand, dvs. til foreningerne inden for de enkelte kategorier 'kultur', 'idræt', 'fritid' og 'øvrige foreninger'.

I den sammenhæng har der blandt andet været efterspurgt lister med kontaktoplysninger på formændene i de enkelte foreninger, men på grund af persondataforordningen har forvaltningen ikke mulighed for at indsamle og distribuere den type af oplysninger. I stedet skal henvises til EG On, hvor foreningerne selv deler deres oplysninger: https://koege.kultur.egon.dk/Public/Associations

Det anbefales således, at Kultur- og Idrætsrådet drøfter relevante individuelle og/eller fælles tiltag med henblik på at sikre dialogen med og inddragelsen af det brede foreningsliv i Kultur- og Idrætsrådets arbejde.

Der er afsat 40 minutter til punktet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Drøftet. Punktet genoptages på næste møde.

Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Birgit Nielsen ()
Ina Winther Groth ()
Monika Eriksen ()
Ove Nordhild Olsen ()
Poul Henning Vive ()
Tine Scheye Koop ()

Til toppen


5.   Kultur- og Idrætsudvalgets dialogmøder 2019


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsrådet, at det indstilles til Kultur- og Idrætsudvalget, at

 1. første dialogmøde 2019 aflyses
 2. andet dialogmøde og valg til Kultur- og Idrætsrådet afholdes den 21. november 2019.
Baggrund og vurdering

I henhold til § 6 i Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune foreslår Kultur- og Idrætsrådet temaer til Kultur- og Idrætsudvalgets to årlige dialogmøder.

I lyset af den i 2018 gennemførte proces for udvidelse af Kultur- og Idrætsrådet samt gennemførelsen af foreningsundersøgelsen og den efterfølgende dialog med foreningslivet foreslås det dog, at Kultur- og Idrætsudvalgets 1. dialogmøde i 2019 ikke afholdes.

Samtidig foreslås det, at datoen for 2. dialogmøde 2019 allerede nu fastlægges til den 21. november 2019 med henblik på forberedelsen af både mødets faglige indhold og af valget af foreningsrepræsentanter til næste 2-årige periode for Kultur- og Idrætsrådet.

Der er afsat 10 minutter til punktet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

1. Godkendt

2. Godkendt

Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Birgit Nielsen ()
Ina Winther Groth ()
Monika Eriksen ()
Ove Nordhild Olsen ()
Poul Henning Vive ()
Tine Scheye Koop ()

Til toppen


6.   Nyt fra formanden og næstformanden


Beslutning

Der opstilles i løbet af foråret elektroniske tavler i byen, som henviser til kulturinstitutionerne, aktuelle aktiviteter etc.

Der er indført en praksis, hvor Kultur- og Idrætsrådets referater sendes til Kultur- og Idrætsudvalgets orientering, når de sendes ud til Kultur- og Idrætsrådet.

Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Birgit Nielsen ()
Ina Winther Groth ()
Monika Eriksen ()
Ove Nordhild Olsen ()
Poul Henning Vive ()
Tine Scheye Koop ()

Til toppen


7.   Nyt fra forvaltningen


Beslutning

Jan Bruun Jensen, Kultur- og Idrætsafdelingen fratræder som udvalgssekretær med udgangen af februar. Ny udvalgssekretær bliver Karina Hjort Feddersen, Kultur- og Idrætsafdelingen.

Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Birgit Nielsen ()
Ina Winther Groth ()
Monika Eriksen ()
Ove Nordhild Olsen ()
Poul Henning Vive ()
Tine Scheye Koop ()

Til toppen


8.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Anette Kaae-Bødker ()
Birgit Nielsen ()
Ina Winther Groth ()
Monika Eriksen ()
Ove Nordhild Olsen ()
Poul Henning Vive ()
Tine Scheye Koop ()

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 18.03.20