Referat af møde i SSP styregruppen

Den 21.03.2019 kl. 16:00 i Byrådsstue Hvidt feldt


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Birgit Madsen,
Henrik Laybourn,
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jesper Snitgaard,
Pernille Sylvest, (A)
Pia Borg,
Søren Thorborg,
Ulf Lolk Larsen,

Afbud:

Anders Nyholm, (Politiet)
Birgitte Winther, ()
Bjarne Andersen, ()
Ertugrul Vural, (A)
Helle Poulsen, (V)
Mads Andersen, (C)

1.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anders Nyholm (Politiet)
Birgitte Winther ()
Bjarne Andersen ()
Ertugrul Vural (A)
Helle Poulsen (V)
Mads Andersen (C)

Til toppen


2.   Kommentarer til sidste mødes referat


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at referat fra SSP-styregruppens møde den 6. december 2018 godkendes.
Baggrund og vurdering
Intet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ingen kommentarer.
Fraværende
Anders Nyholm (Politiet)
Birgitte Winther ()
Bjarne Andersen ()
Ertugrul Vural (A)
Helle Poulsen (V)
Mads Andersen (C)

Til toppen


3.   Handleplan til at bryde fødekæden til grupperelateret eller organiseret kriminalitet fo runge i Køge Kommune


Indstilling

Børn og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at SSP-Styregruppen godkender den endelige handleplan til forebyggelse af grupperelateret kriminalitet.

Baggrund og vurdering

I foråret/sommeren 2017 hævede trusselsniveauet omkring bandekonflikterne her i kommunen sig markant. På baggrund af en indstilling fra SSP-samarbejdet (Familiecenter Køge, Ungecentret, politiet og SSP-sekretariatet) bevilgede byrådet 1 mio.kr. fra 1. september 2017 til 31. august 2018 til nedsættelse af en Task Force med formålet at koordinere og håndtere alle sager og tendenser, der relaterede sig til konflikten. Tast Force-perioden blev afsluttet med en workshop medio november 2019 med ca. 40 berørte medarbejdere fra både kommunen og politiet.

Erfaringer fra denne periode har været afgørende for at formulere en revideret bandehandleplan. SSP-Følgegruppen vælger dog i revisionen at ændre navn til ”grupperelateret kriminalitet”, idet ”bande” kan være for snævert i forhold til dem, følgegruppen gerne vil nå. 

SSP-Følgegruppen anbefaler, at nærværende udgave af handleplanen godkendes.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med godkendelse af handleplanen.
Beslutning

SSP-Styregruppen godkendte handleplanen og den kan herefter offentliggøres.

Fraværende
Anders Nyholm (Politiet)
Birgitte Winther ()
Bjarne Andersen ()
Ertugrul Vural (A)
Helle Poulsen (V)
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


4.   Unge i det offentlige rum - SSP


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller:

  1. at SSP-styregruppen tager orienteringen til efterretning
  2. at SSP-styregruppen drøfter muligheden for at nedsætte en fast arbejdsgruppe kaldet "Unge i byrummene".
Baggrund og vurdering
Temaet har været et samarbejdspunkt mellem kommunen og politiet i 2018.  

Ad 1.
Bilaget giver en oversigt over særlige områder i kommunen, som har kaldt på en indsats. I den mundtlige orientering vil der særligt være fokus på Lovparken, Strandene og Stationspladsen / P-huset / Taghaverne. 

Ad 2.
SSP har tidligere via en særlig arbejdsgruppe bestående af beboere, politiet, unge og kommunen (Teknik og Miljøforvaltningen, Børne- og Uddannelsesforvaltningen /SSP) haft gjort en indsats for at få Lovparken til at fungere til størst mulig tilfredshed. Pt er denne Lovparken-gruppe splittet op i en dialoggruppe styret af politiet og med deltagelse af beboere og unge. Senest er SSP inviteret indenfor. Dialoggruppen arbejder med adfærden i Lovparken. Den oprindelige store Lovparkengruppe ligger pt i dvale.

Der var ved sidste SSP-styregruppemøde den 6. december 20198 et forslag om at nedsætte et permanent forum, hvor man løbende debatterer Køge Centrum, hvor der er fokus på alle kommunens rekreative områder, herunder også Lovparken. Overvejelserne skal ses i sammenhæng med Lokalrådets indsats ”Unge i det offentlige rum”. Andes Nyholm og Pia Borg er ansvarlige.

Med disse overvejelser og erfaringer suppleret med unges ophold og adfærd i andre byrum end Lovparken ser forvaltningen et perspektiv i at etablere en fast arbejdsgruppe, som ser på unges brug af byrum overalt i kommunen. I første omgang ønske forvaltningen at lade gruppen fungere i et år, hvorefter der kan tages endelig stilling til den fremtidige konstruktion. 

Arbejdsgruppen kommissorium vil være:
Gennem dialog med aktører fra Teknik- og Miljøforvaltningen, Børne- og Uddannelsesforvaltningen samt unge fra ungdomsuddannelserne drøftes, hvorledes unges tilstedeværelse i byrummet (og øvrige grønne områder) kan foregå mest hensigtsmæssigt. Der vil naturligt udspringe delopgaver, der inddrager andre aktører. 

SSP er ansvarlig for driften og ligeledes ansvarlig for at brobygge fra politiets Tryghedsambassadører / tryghedsgrupper.

Gruppens kernemedlemmer skal være to medarbejdere fra Teknik- og Miljøforvaltningen, en – to fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen / SSP og repræsentanter fra ungdomsuddannelserne. Politiet er velkomne til at deltage som gæster.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med drøftelsen og evt. nedsættelse af en fast arbejdsgruppe.
Beslutning
Ad. 1. SSP-styregruppen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 2. SSP-styregruppen godkendte, at en arbejdsgruppe med en prøveperiode på 1 år skal have særligt fokus på "Unge i byens rum". Arbejdsgruppens kernemedlemmer er repræsentation fra Teknik- og Miljøforvaltningen, Børne- og Uddannelsesforvaltningen / SSP og unge fra ungdomsuddannelserne. Politiet er velkommen som gæster. SSP-sekretariatet er mødeansvarlige.
Fraværende
Anders Nyholm (Politiet)
Birgitte Winther ()
Bjarne Andersen ()
Ertugrul Vural (A)
Helle Poulsen (V)
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


5.   Aktuel status og relevant orientering


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at SSP-styregruppen tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering
a. Ny lovgivning / SSP er blevet lovpligtigt
Der er med den nyligt vedtagen ungdomskriminalitetsreform et krav til kommunerne om at have et SSP-samarbejde. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som vil detaljebeskrive mindstekravene. Denne gruppe barsler sandsynligvis med et forslag til sommer 2019.

b. Indsats vedrørende digital dannelse
SSP-styregruppen har ved flere møder i 2018 drøftet, hvorledes unges brug af de sociale medier påvirker deres adfærd. Der har ligeledes været overvejelser om, der skulle være dele i problemstillingerne, der bør være obligatoriske. Ved mødet den 20. september 2018 besluttede Styregruppen, at forvaltningen undersøger forskellige modeller og metoder, som kan komme på tale.

SSP-sekretariatet har sammen med den øvrige del af Skoleafdelingen konstant opmærksomhed på udfordringerne og har det sidste halve år haft gode erfaringer med at løse dem sammen med skolerne.  Opgaven løses pt ved, at Skoleafdelingen primært tager sig af de opbyggende aspekter (digital strategi)  og at SSP-har fokus på det strafbare og forebyggelse heraf. 

c. Status på udvalgte lokalområder
Bilag omdeles på mødet.

d. Orientering fra politiet og Kredsrådet
Strategiplan 2019-22 og Samarbejdsplan 2019 fra Midt- og Vestsjællands Politi er vedlagt som bilag.

e. Lokalråd
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Ad. a. Når det bliver aktuelt, vil SSP-styregruppen vurdere, om der er behov for justeringer.

Ad. b. Intet.

Ad. c. Status på udvalgte lokalområder gennemgået. Under denne status blev det drøftet, hvor unge på 16+ kan opholde sig, når de vil hygge sig fredag / lørdag aften. Aktuelt mangler der tilbud til denne målgruppe.

Ad. d. Ny lokal leder af Politiets forebyggelse i sektor Øst vil være Kaj Smidt. Han starter den 1. april 2019.

Referater fra møderne kan læses på Politiets hjemmeside.

Ad. e. Kredsrådet ønsker en revitalisering af Lokalrådene. Der er derfor igangsat en proces med bl.a. workshops, som løber resten af 2019. Formålet er at udarbejde forslag til den fremtidige organisering af Lokalrådene, således at de i højere grad får effekt og værdi. Der er nyt valg til Lokalrådene i april 2020. 
Fraværende
Anders Nyholm (Politiet)
Birgitte Winther ()
Bjarne Andersen ()
Ertugrul Vural (A)
Helle Poulsen (V)
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


6.   Eventuelt


Beslutning

Mødet er Pia Borgs sidste SSP-Styregruppemøde, da hun går på pension den 31. marts 2019.

Formanden takkede Pia Borg for hendes dygtige ledelse af SSP-arbejdet i Køge gennem mange år.

Formanden orienterede SSP-Styregruppen om, at stillingen som SSP-leder vil blive opslået snarest. Det vurderes vigtigt at have en leder med kompetence til at indgå i det tværgående samarbejde.

Skoleudvalget er ligeledes orienteret.

Fraværende
Anders Nyholm (Politiet)
Birgitte Winther ()
Bjarne Andersen ()
Ertugrul Vural (A)
Helle Poulsen (V)
Mads Andersen (C)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 05.04.21