Referat af møde i SSP styregruppen

Den 06.12.2018 kl. 16:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Anders Nyholm, (Politiet)
Henrik Laybourn,
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Pia Borg,
Søren Thorborg,
Ulf Lolk Larsen,

Afbud:

Birgit Madsen, ()
Birgitte Winther, ()
Bjarne Andersen, ()
Ertugrul Vural, (A)
Helle Poulsen, (V)
Jesper Snitgaard, ()
John Jensen, (Politiet)

27.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Birgit Madsen ()
Birgitte Winther ()
Bjarne Andersen ()
Ertugrul Vural (A)
Helle Poulsen (V)
Jesper Snitgaard ()
John Jensen (Politiet)

Til toppen


28.   Kommentarer til sidste mødes referat


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at referat fra SSP-styregruppens møde den 20. september 2018 godkendes.
Baggrund og vurdering
Intet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ingen kommentarer.
Fraværende
Birgit Madsen ()
Birgitte Winther ()
Bjarne Andersen ()
Ertugrul Vural (A)
Helle Poulsen (V)
Jesper Snitgaard ()
John Jensen (Politiet)

Til toppen


29.   Handlingsplan for forebyggelse og håndtering af radikalisering


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at SSP-Styregruppen beslutter strukturen for Infohus Kommune Køge.
Baggrund og vurdering
Strukturen er beskrevet med afsæt i anbefalinger i ”Samarbejdsmodel for Infohuse” udsendt af Rigspolitiets nationale Forebyggelsescenter (NFC),  Nationalt center for forebyggelse af ekstremisme og Politiets Efterretningstjenestes forebyggelsescenter (PET). Bilag 1

Ved budgetforhandlingerne 2016 blev SSP tildelt en stilling blandt andet under forudsætning af, at ”forebyggelse af Radikalisering” blev løftet i SSP-regi.

På nationalt niveau er der i et samarbejde mellem landets 98 kommuner og 12 politikredse etableret Infohuse. Infohusene er et koncept for at vurdere og forebygge risikoadfærd, der kan lede til kriminelle handlinger med et ekstremistisk motiv, som bygger videre på traditionerne på det kriminalitetsforebyggende område.

I Infohus-netværket i Midt- og Vestsjælland er Køge Kommune repræsenteret sammen med de 9 øvrige kommuner og politiet. Det er politiet, der har tovholder- og sekretariatsfunktionen. Opgaven her er primært at dele ny viden, nye metoder samt erfaringer med lokale udfordringer.

Kommunerne står nu overfor at etablere lokale Infohuse kaldet Infohus Kommune, hvis opgave at skabe et lokalt myndighedskoordinerende samarbejde, hvor relevante kompetencer samles til en systematisk, koordineret og kvalificeret vurdering og håndtering af bekymringer. Myndighederne forvalter og handler på baggrund af forskellige lovgrundlag og skal iværksætte foranstaltninger og tiltag i henhold til relevant lovgivning. I Infohus-kommune udarbejder de respektive myndigheder i fællesskab en helhedsvurdering af bekymringen.

Den kommunale tovholder har ansvar for at inddrage relevante myndighedsforvaltninger fra kommunen, mens politiets tovholder har det overordnede ansvar for at koordinere og inddrage øvrige relevante myndigheder.

Overordnet er det væsentligt for Infohus-strukturen, at samarbejdsmodellen er fleksibel overfor lokale forhold, kulturer og forskelligheder.

På denne baggrund har forvaltningen beskrevet en opbygning af Infohus Kommune Køge, som i første fase inddrager repræsentanter fra tre forvaltninger, som har myndighedsopgaver overfor enkelte borgere. Denne kernegruppe skal sammen med politiet sørge for, at analysen og vurderingen af en bekymring bliver så kvalificeret som mulig ved at invitere den rette personkreds til det egentlige analyse og vurderingsforløb.

Forvaltningen har opmærksomhed på såvel registrering og overordnet evaluering, men afventer meldinger fra ministeriet, således at der på landsplan bliver en ensartethed, samt at registreringer bliver håndteret korrekt.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med behandling af forslag til ny struktur.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Birgit Madsen ()
Birgitte Winther ()
Bjarne Andersen ()
Ertugrul Vural (A)
Helle Poulsen (V)
Jesper Snitgaard ()
John Jensen (Politiet)
Bilag

Til toppen


30.   Indsats mod vold


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at SSP-styregruppen tager indsatsen mod vold til efterretning.
Baggrund og vurdering
Gennem et samarbejde mellem de forebyggende rådgivere i Familiecenter Køge og medarbejdere fra SSP-sekretariatet ønsker forvaltningen at gøre en særlig indsat for at bryde tavsheden og tabuet i forhold til vold hos og blandt børn og unge.

Temaet har været sat på dagsordenen i Udsatterådet med henblik på at øge opmærksomheden på såvel vold i familien som kærestevold. Samtidig oplever ansatte, der er tæt på børn og unge, at der er en udpræget frygt blandt dem for at snakke med ”voksne” om oplevet vold. Forvaltningen ønsker med den skitserede plan samtidig at have fokus på unge, der er voldsparate.

Arbejdsgruppen ønsker efter den beskrevne periode at lave en intern evaluering bl.a. med henblik på yderligere behov.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med orienteringen om indsatsen.
Beslutning

Styregruppen spørger ind til overvejelser vedrørende deltagelse af Campus. Pia Borg orienterede om, at Campus er vidende om indsatsen og ønsker i første omgang at afvente. Campus ser, at en særlig indsats vedrørende kærestevold over tid sandsynligvis vil give god mening. 

Mads Andersen vil på møde i Campus-referencegruppens møde den 21. januar 2019 nævne indsatsen.

Taget til efterretning.

Fraværende
Birgit Madsen ()
Birgitte Winther ()
Bjarne Andersen ()
Ertugrul Vural (A)
Helle Poulsen (V)
Jesper Snitgaard ()
John Jensen (Politiet)
Bilag

Til toppen


31.   Orientering fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at orienteringen tages efterretning.
Baggrund og vurdering
 1. Afslutning på Task Force herunder konklusioner fra workshop den 13. - 14. november 2018.
  Bilag: Afsluttende rapport.
            
 2. Bande- og lokalrådet herunder overvejelser om temaer for samarbejdsplanen for 2019.

 3. Status om stemninger på relevante lokalområder.

 4. Overvejelse om fyraftensmøde for SSP-netværket i 2019 med temaerne ”voldsforebyggelse” og ”underretningspligten.”

 5. Konklusioner fra Lovparken-gruppen efter møde den 26. november 2018.

 6. Planer for videreførelse af Byvenner efter nedlæggelse af sekretariatsfunktionen ved budgetforhandlingerne. (Sker i regi af Natteravnene.)

 7. Mødedatoer for 2019:
  21. marts 2019
  20. juni 2019
  26. september 2019
  12. december 2019.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Ad. 1. Afslutning på Task Force.
Pia Borg orienterede yderligere om, at workshoppen medio november 2018 giver et godt grundlag for at formulere en ny bandehandleplan. Opmærksomhed på, at ”LTF” erstattes af bandeforebyggelse generelt.

Ad. 2. Bande- og lokalrådet:*
Anders Nyholm orienterede fra sidste lokalrådsmøde, hvor det var første gang det samlede lokalråd med deltagelse af repræsentanter fra boligselskaberne var samlet. Han fremhævede, at det nye koncept med tryghedsambassadører kommer til at fungere i Køge meget snart.

Indsatsen med ”Unge i det offentlige rum” vil fortsætte.

Ulf Lolk Larsen orienterede om, at Køge Kommune til Kredsrådet har foreslået samarbejdstemaet ”Vold og social kontrol” til det kommende års samarbejdsplan (samarbejdet mellem politi og kommuner i Midt- og Vestsjælland).

Ad. 3. Status om stemninger på relevante lokalområder:
Pia Borg orienterede om Ølby Centret som et særlige opmærksomhed-sted. Yderligere har SSP og politiet særligt fokus på Bjæverskov, P-huset, Hastrupparken, Karlemoseparken og Lovparken.

Ad. 4. Overvejelser om fyraftensmøder:
Intet yderligere.

Ad. 5.  Konklusioner fra Lovparkengruppens møde den 26. november 2018:
Der er ønske om, at beboerne og politiet fortsætter med dialogmøde dog suppleret med unge, så længe politiet finder det relevant.  Der var forslag om at nedsætte et permanent forum, hvor man løbende debatterer Lovparken. Der var dog også overvejelser om have fokus på alle kommunens rekreative områder. Overvejelserne skal ses i sammenhæng med Lokalrådets indsats ”Unge i det offentlige rum”. Andes Nyholm og Pia Borg er ansvarlige.

Ad. 6. Planer for videreførelse af Byvenner efter nedlæggelse af sekretariatsfunktionen ved budgetforhandlingerne:
Pia Borg orienterer om, at Natteravnene med opbakning fra Natteravnenes bestyrelse i Danmark gerne forsøgsvis vil annektere ”Byvennerne”.

Ad. 7. Mødedatoer for 2019:
Taget til efterretning.
Fraværende
Birgit Madsen ()
Birgitte Winther ()
Bjarne Andersen ()
Ertugrul Vural (A)
Helle Poulsen (V)
Jesper Snitgaard ()
John Jensen (Politiet)

Til toppen


32.   Eventuelt


Beslutning
Ingen beslutninger.
Fraværende
Birgit Madsen ()
Birgitte Winther ()
Bjarne Andersen ()
Ertugrul Vural (A)
Helle Poulsen (V)
Jesper Snitgaard ()
John Jensen (Politiet)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 11.10.19