Referat af møde i SSP styregruppen

Den 26.09.2019 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Christina Thomsen,
Ertugrul Vural, (A)
Helle Poulsen, (V)
Henrik Laybourn,
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jesper Snitgaard,
Kaj Schmidt, (Politiet)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Søren Thorborg,
Tina Rath,

Afbud:

Birgit Madsen, ()
Birgitte Winther, ()
Bjarne Andersen, ()
Ulf Lolk Larsen, ()

12.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Birgit Madsen ()
Birgitte Winther ()
Bjarne Andersen ()
Ulf Lolk Larsen ()

Til toppen


13.   Kommentarer til sidste mødes referat


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at referat fra SSP-styregruppens møde den 20. juni 2019 godkendes.
Baggrund og vurdering
Intet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ingen kommentarer til sidste mødes referat.
Fraværende
Birgit Madsen ()
Birgitte Winther ()
Bjarne Andersen ()
Ulf Lolk Larsen ()

Til toppen


14.   Status fra Politiet og Ungecentret (Lukket punkt)


Fraværende
Birgit Madsen ()
Birgitte Winther ()
Bjarne Andersen ()
Ulf Lolk Larsen ()

Til toppen


15.   Evaluering af Køge Festuge 2019


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at SSP-styregruppen drøfter retning for den fremtidige tværgående indsats i forbindelse med Køge Festuge.
Baggrund og vurdering
SSP har i 2017, 2018 og 2019 afprøvet en samskabende indsats imellem ungdomsklubberne og SSP på gaden under Køge Festuge med det formål at gøre Køge Festuge til en tryg fest for de unge.

SSP har sammen med indsatsen ”klubberne på gaden” koordineret et overordnet ramme, hvor andre kommunale aktører som Familiecenter Køge og Ungecentret har deltaget i indsatsen med hver deres kerneopgave og målgruppe. Herudover har andre kommuner ligeledes bidraget med en gadeplansindsats.

Indsatsen har været afprøvet og finjusteret over 3 år. Er det denne type indsats, som SSP-styregruppen ønsker fremadrettet og i det omfang som beskrevet i vedlagte bilag?
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med drøftelsen.
Beslutning

SSP-styregruppen drøftede indsatsens effekt, fordele og ressourceforbrug.

På baggrund af drøftelsen indstiller SSP-styregruppen til, at SSP fastholder indsatsen ”klubberne på gaden” i Køge Festuge fremover.

Fraværende
Birgit Madsen ()
Birgitte Winther ()
Bjarne Andersen ()
Ulf Lolk Larsen ()
Bilag

Til toppen


16.   Aktuel status og relevant orientering - september 2019


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at SSP-styregruppen tager nedenstående statuspunkter til efterretning.
Baggrund og vurdering
 1. Lovparken
  SSP har siden 2016 samarbejdet med politiet, ungdomsuddannelserne, ETK og repræsentanter for naboerne for at øge trygheden i Lovparken. Politiet har siden 2018 videreført samarbejdet efter beslutning i SSP-styregruppen. Dette lange seje træk har båret frugt. Se bilag.

 2. Lattergaspatroner
  Efter en oplevelse af unges stigende brug af lattergaspatroner i foråret 2019 i det offentlige rum, har SSP lavet en afdækning og fremadrettet strategi. Tendensen lokalt er, at unges brug af lattergaspatroner er faldende. Se bilag.

 3. Status fra Midt- og Vestsjællands Politi
  Orientering om Lokalråd m.v.

 4. SSP årsmøde den 21. november 2019
  SSP har på baggrund af en ressourcevurdering valgt at afholde et 1-dags SSP årsmøde i stedet for det traditionelle SSP-seminar over 2 dage. Årets tema er den lokale forebyggelse. Se bilag.

 5. Status på områderne generelt  
  Mundtlig orientering om hotspots på mødet.
  Bilag uddeles på mødet.

 6. Ny SSP-konsulent
  Præsentation af Eva Hove Stryger, ny SSP-konsulent pr. 15. november 2019. Se bilag.
Beslutning
Ad. 1. Orientering om Lovparken
Der har været en positiv udvikling i de unges brug af Lovparken. Festkulturen har ændret sig og der opstår sjældnere store forsamlinger og spontane uorganiserede fester.

Ad. 2. Orientering om lattergas og forebyggende tiltag
Der har generelt været observeret et fald i fundne lattergaspatroner i det offentlige rum. SSP har fortsat fokus på brugen af lattergas og at relevante samarbejdspartnere involveres efter behov.

Ad. 3. Orientering om lokalråd ved Kaj Schmidt
Lokalråd Køge er velfungerende. Åbent lokalrådsmøde afprøves i Solrød Kommune.

Ad. 4. Orientering om program for SSP årsmøde fremlagt
Temaet er ”lokal forebyggelse i Køge”.

Ad. 5. Status på hotspotsområder i Køge
Generelt er der roligt i Køge. Gennemgang af områderne der er opdelt i kategorierne rød-gul-grøn afhængig af aktivitet.

Ad. 6. Orientering om ny SSP-konsulent Eva Hove Stryger. Ansat fra 15. november 2019
Den nye SSP-konsulent vil yderligere styrke den forebyggende præventive indsats og understøtte samarbejdet i SSP-netværket.

SSP-styregruppen tager ovenstående status og orientering til efterretning.
Fraværende
Birgit Madsen ()
Birgitte Winther ()
Bjarne Andersen ()
Ulf Lolk Larsen ()
Bilag

Til toppen


17.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Birgit Madsen ()
Birgitte Winther ()
Bjarne Andersen ()
Ulf Lolk Larsen ()

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 03.10.19