Referat af møde i SSP styregruppen

Den 15.04.2021 kl. 16:00 i Teams


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Benjamin Touré,
Bjarne Andersen,
Ertugrul Vural, (A)
Helle Poulsen, (V)
Henrik Laybourn,
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jesper Snitgaard,
Nanett Babette Flamgaard,
Pernille Sylvest, (A)
Søren Thorborg,
Tina Rath,

Afbud:

Birgit Madsen, ()
Mads Andersen, (C)

6.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

SSP-konsulent Eva Hove Stryger deltog under hele mødet.
Fraværende
Birgit Madsen ()
Mads Andersen (C)

Til toppen


7.   Kommentarer til sidste mødes referat


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at referat fra SSP-styregruppens møde den 21. januar 2021 godkendes. 
Baggrund og vurdering
Intet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ingen kommentarer til sidste mødes referat.
Fraværende
Birgit Madsen ()
Mads Andersen (C)

Til toppen


8.   Aktuel status og relevant orientering - april 2021


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at SSP-styregruppen tager nedenstående statuspunkter til efterretning.
Baggrund og vurdering
 1. Status på projekt Fælles Fremtid Ellemarken
  Rikke Willesen og Stine Lukowski vil på mødet orientere om projekt "Fælles Fremtid Ellemarken", herunder status på processen og overblik over planlagte indsatser.

 2. Mandagsdata 2020
  Mandagsgruppen mødes hver uge og gennemgår relevante data fra Politiets døgnrapport. Ved gennemgangen vurderes hver enkelt sag i forhold til opfølgning i det kommunale system. En af handlingerne kan være bekymringssamtale, som har været anvendt i det kriminalpræventive arbejde i Køge Kommune i en årrække.

  Det er andet år, hvor data for samtalerne er akkumuleret og analyseret kvantitativt. Første gang var i 2019.

  På mødet vil analyseret data for bekymringssamtaler i 2020 blive gennemgået af Stine Lukowski.

 3. Nyt fra Midt- og Vestsjællands Politi
  Status på det kriminelle miljø.
  Status på Covid-19 lokalt.
  Anden relevant information.

 4. Status på områderne
  Mundtlig status på områderne i Køge Kommune med fokus på de aktuelle og forventede hotspots i det offentlige rum.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med orienteringen.
Beslutning

Ad. 1) Status på projekt Fælles Fremtid Ellemarken
Rikke Willesen, Velfærdsforvaltningen gav til start en generel orientering om baggrunden for projektets oprindelse. Byrådet har godkendt en 2-årig indsats. Formålet er at øge trygheden i området og samtidig reducere kriminaliteten.

Stine Lukowski, Velfærdsforvaltningen orienterede om arbejdet med at kortlægge den gruppe, der er målrettet indsatsen set i forhold til reduktion af kriminalitet. Der orienteres bl.a. om ”Al Capone”- metoden, bekymringssamtaler, videoovervågning og politiets mobile politistation. som også vil være i området, ligesom der også vil være videoovervågning lokalt.

SSP Styregruppen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 2) Mandagsdata 2020
Stine Lukowski og Jesper Snitgaard orienterede om Mandagsgruppens arbejde med unge under og over 18 år. Pga. Corona er de fleste bekymringssamtaler gennemført telefonisk og ikke ved fysisk fremmøde. Der har i 2020 været udvalgt 67 samtaler, hvilket er færre end i 2019. Hovedparten er gennemført med drenge/unge mænd.

Spørgsmål fra SSP Styregruppen om, hvorvidt der er sammenfald i persongalleriet fra de forgangne år. Stine Lukowski oplyser, at der er tale om nye personer. De registrerede er ikke nødvendigvis nogle, som kommunen tidligere har haft kendskab til.

SSP Styregruppen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 3) Nyt fra Midt- og Vestsjællands Politi
Status på det kriminelle miljø:
Pt. er der en bekymring for særligt to af boligområderne, der orienterer sig mod kendte bandegrupperinger. Politiet følger i samarbejde med bl.a. SSP og Velfærdsforvaltningen udviklingen tæt.

Status på Covid-19 lokalt:
 
Der kører fortsat Covid-19 patruljer i kommunen, og det opleves, at borgere er flittige til at anmelde.

Anden relevant information:
Den mobile politistation er i Ellemarken minimum én gang om måneden, og fem betjente er tilkoblet området. Der orienteres om overvågning i Ølbyområdet/Ølby Station og om anholdelser som følge deraf.

SSP Styregruppen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 4) Status på områderne:
SSP Styregruppen fik en mundtlig orientering om tendenserne i de 4 store boligområder, problematikken med unges uhensigtsmæssige brug af det offentlige rum i Herfølge og en status på Lovparken.

SSP Styregruppen tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
Birgit Madsen ()
Mads Andersen (C)

Til toppen


9.   Status på Ungeprofilundersøgelse 2020/2021 (Lukket punkt)


Fraværende
Birgit Madsen ()
Mads Andersen (C)

Til toppen


10.   Aktuel status og relevant orientering - april 2021 (Lukket punkt)


Fraværende
Birgit Madsen ()
Mads Andersen (C)

Til toppen


11.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Birgit Madsen ()
Mads Andersen (C)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 19.08.21