Referat af møde i SSP styregruppen

Den 10.09.2020 kl. 16:00 i Det gule rådhus, møderum 1.3.01


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Benjamin Touré,
Christina Thomsen,
Ertugrul Vural, (A)
Henrik Laybourn,
Jesper Snitgaard,
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Tina Rath,

Afbud:

Birgit Madsen, ()
Bjarne Andersen, ()
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Søren Thorborg, ()

8.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Birgit Madsen ()
Bjarne Andersen ()
Helle Poulsen (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Søren Thorborg ()

Til toppen


9.   Kommentarer til sidste mødes referat


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at referat fra SSP-styregruppens møde den 18. juni 2020 godkendes.     
Baggrund og vurdering
Intet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Birgit Madsen ()
Bjarne Andersen ()
Helle Poulsen (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Søren Thorborg ()

Til toppen


10.   Aktuel status og relevant orientering - september 2020


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at SSP-styregruppen tager nedenstående statuspunkter til efterretning.
Baggrund og vurdering

 1. Nyt fra Midt- og Vestsjællands Politi
  Status på det kriminelle miljø.
  Status på Lovparken og Køge Marina.
  Status på Lokalrådet.

 2. Midlertidig opnormering af Gadeplan
  Som følge af bl.a. Covid-19 har forbruget i foråret 2020 været mindre end forventet. Det var derfor muligt, inden for egen budgetramme, at opnormere Gadeplan fra 1,5 til 2,0 stillinger i perioden 1. september - 31. december 2020.

  Opnormeringen målrettes bl.a. et ekstra fokus på gaden og på at støtte brobygning til ungdomsklubberne.

 3. Status på Ungeprofilundersøgelsen
  SSP er i fuld gang med at planlægge den første Ungeprofilundersøgelse lokalt i Køge.

  Databehandleraftalen har været til gennemsyn og er godkendt.

  Kort mundtlig status på overordnede temaer, strategi for afvikling og forventet udbytte.

  Se mere i vedhæftede bilag 1.

 4. Status på kommende projekt i Ellemarken
  På baggrund af en del voldsomme episoder i foråret 2020 besluttede Økonomiudvalget den 14. juni 2020, at Velfærdsforvaltningen til udvalgets møde den 19. august 2020 skal fremlægge en indsatsplan til forebyggelse af utryghed og indsats mod kriminalitet i Ellemarken. Projektet blev vedtaget. Den administrative styregruppe holdt det første møde den 28. august 2020.

  Forvaltningen afholdt en række møder og har været i dialog med bl.a. politi, Den boligsociale helhedsplan og boligselskaber for at drøfte parternes bidrag og de mulige indsatser. 

  Indsatsplan består af 3 spor:
  Forstærket indsats overfor bandeadfærd og bekæmpelse af kriminalitet.
  Fremskudt, helhedsorienteret og forebyggende indsats.
  Målretning af kernedrift.

 5. SSP-seminar 2020
  SSP-netværket mødes den 24. og 25. november 2020. Der deltager ca. 60 samarbejdspartnere fra grundskolerne, ungdomsklubberne, Mandagsgruppen, SSP-følgegruppen, Køge Familie Center, Midt- og Vestsjællands politi, Campus Køge m.fl.

  På dette års seminar er der fokus på følgende;
  Forebyggelse af mobning, herunder børn og unges digitale liv.
  Unges brug af rusmidler og forebyggelse heraf.
  Infohus Køge, herunder bekymrende adfærd og højreekstremisme

  Invitation til SSP-seminar, bilag 2.

 6. Status på områderne
  Mundtlig status på områderne i Køge Kommune.
  Mundtlig orientering om unges adfærd i Covid-19 sommeren 2020 .
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Ad. 1: Status på kriminelle miljø
Status på kriminalitetsbilledet er, at der har været meget stille de sidste 3-4 måneder. Dette beror sandsynligvis på, at de kriminelle grupperinger med udspring i Ellemarken og Køge Nord, har holdt lav profil. 

Ad. 1: Status på Lovparken og Køge Marina
Hotspots har været Køge Marina og Lovparken. Køge Marina har været velbesøgt og livreddernes tilstedeværelse har været medvirkende til en adfærdsregulering af de unge i en positiv retning. Lovparken har været meget rolig hen over sommeren. 

Ad. 1: Status på Lokalrådet
Nyt Lokalråd er etableret med forsalg om civile medlemmer fra bl.a. Natteravnene, nattelivet, foreningslivet og Køge Handelsstandsforening. Der afholdes 4 årlige møder, næste gang i november 2020.

Ovennævnte orientering blev taget til efterretning. 

Ad. 2: Midlertidig opnormering af Gadeplan

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad. 3:  Status på Ungeprofilundersøgelsen
Databehandleraftale er rettet til, så Køge kommune har frabedt sig CPR-numre. Skolerne glæder sig til at medvirke i undersøgelsen og til at se resultaterne, der kan være med til at opkvalificere de forebyggende indsatser, både på den lokale skole og fra SSP-sekretariatet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad. 4: Status på kommende projekt i Ellemarken
På baggrund af flere alvorlige hændelser i boligområdet er det blevet besluttet, at der skal laves en særlig fremskudt indsats.

Der nedsættes fire arbejdsgrupper med hver deres fokusområde:
Bekæmpelse af kriminalitet
Uddannelse og beskæftigelse
Skole/klub/fritid og
Familie/kultur/sundhed.

Der nedsættes desuden en administrativ styregruppe med repræsentanter fra både kommune, boligselskab og den boligsociale Helhedsplan.

Orienteringen blev taget til efterretning, idet SSP-styregruppen løbende ønsker at blive orienteret om udviklingen i projektet. 

Ad. 5: SSP seminar 2020
Invitation til seminar den 24. og 25. november 2020 er sendt ud i SSP-netværket.

Årets temaer bliver:
Unge og rusmidler
Radikalisering og ekstremisme og
Mobning (også på den digitale del). 

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad. 6: Status på områderne
Mundtlig orientering på områderne. Generelt har det været en rolig sommer, og der har været mindre aktivitet end forventet.

Stationspladserne og stationerne omkring S-togsnettet har haft aktivitet i forhold til salg af stoffer. I Herfølge er der dialog med de lokale SSP-teams på skolerne i forhold til, at der i området opleves unge der har en uhensigtsmæssig adfærd. Politiet patruljerer i området og SSP har i samarbejde med klubberne og skolerne bl.a. sendt forældrebreve ud.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende
Birgit Madsen ()
Bjarne Andersen ()
Helle Poulsen (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Søren Thorborg ()
Bilag

Til toppen


11.   Infohus Køge


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen anbefaler, at SSP-styregruppen godkender ændringerne til den reviderede ”Strategi og handleplan til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme”, august 2020.
Baggrund og vurdering

Den 6. december 2018 besluttede SSP-Styregruppen en overordnet handleplan for Infohus Køge. Efter 18 måneders erfaring med Infohus Køge besluttede kernegruppen for Infohus Køge at lave en revideret og udvidet handleplan på området samt en bekymringsguide.

Den reviderede ”Strategi og handleplan til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme”, august 2020 er vedhæftet som bilag nr. 3.

Den har nogle få, men vigtige ændringer;

 • aktuel lovning, organisering, procedurer, roller og ansvar fremgår tydeligt
 • kernegruppen i Infohus Køge udvides fra 3 til 4 medlemmer
 • Infohus Køge får en selvstændig mailadresse
 • Infohus Køge inviterer 50 frontpersonaler til oplæg i observation af bekymrende adfærd
 • At ”Vejledning om udveksling af personoplysninger, som led i indsatsen mod radikalisering og ekstremisme” af august 2020 indgår i den reviderede ”Strategi og handleplan til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme”.
  Se vedhæftede bilag nr. 4.
 • Infohus Køge har udarbejdet en ”Bekymringsguide – Infohus Køge”.
  Se vedhæftede bilag nr. 5.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med godkendelse af strategien.
Beslutning
Opmærksomhed på oversættelse til flere sprog (Bekymringsguide - Infohus Køge).  Ny ændring er bl.a., at der også sidder en repræsentant fra Familieafdelingen i kernegruppen. Sidste år var der fire henvendelser til Infohus Køge. Ingen af sagerne blev kategoriseret som radikalisering eller ekstremisme.

Der blev udtrykt ros til den reviderede handleplan. 

SSP-styregruppen godkendte Strategi- og handleplan for Infohus Køge.
Fraværende
Birgit Madsen ()
Bjarne Andersen ()
Helle Poulsen (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Søren Thorborg ()
Bilag

Til toppen


12.   Mandagsdata 2019


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen anbefaler, at SSP-styregruppen drøfter mandagsdata og SSP's overvejelser i forlængelse heraf.
Baggrund og vurdering

Statistik fra mandagsdata 2019 fremlægges.

Statistikken viser, at Mandagsgruppen har haft en del sager omkring rusmidler, primært på unge i alderen 16+ år.

SSP Campus netværket har arrangeret et oplæg om forebyggende af rusmidler på ungdomsuddannelsesniveau ved Torben Vangsted fra Odense Kommune den 20. november 2020.

SSP har overvejelser om:

 • at rusmidler bliver et gennemgående tema for SSP-netværket på Campus i skoleåret 2020-2021,
 • en revidering af forebyggelsesundervisning for rusmidler i grundskolen på baggrund af Ungeprofilundersøgelsens data.  
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med drøftelsen.
Beslutning

Data for 2019 fremlagt for styregruppen. 146 hændelser er der i 2019 arbejdet videre med fra Mandagsgruppen. Statistikken viser, at der er en overvægt i hændelser relateret til rusmidler (ca. 36%), samt at det primært er unge mænd over 18 år uden forsørgelse, der optræder på Mandagsdata. SSP anbefaler, at rusmidler bliver et fokusområde i det kommende år.

SSP-styregruppen var enige i, at rusmidler er et vigtigt fokuspunkt, som SSP skal arbejde videre med i det kommende år. 

Fraværende
Birgit Madsen ()
Bjarne Andersen ()
Helle Poulsen (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Søren Thorborg ()

Til toppen


13.   Eventuelt


Beslutning
Mads Andersen fortalte, at der i efteråret er fokus på evaluering af klubområdet. SSP er i dialog med klubberne bl.a. omkring, hvordan den opsøgende indsats kan foregå i lokalområdet.

Christina Thomsen nævnte fokusområdet ”skolefravær og aktiv tilstedeværelse” og hvordan Ungeprofilundersøgelsen evt. kan være med til at afdække de unges trivsel på dette område.
Fraværende
Birgit Madsen ()
Bjarne Andersen ()
Helle Poulsen (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Søren Thorborg ()

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 19.12.21