Dagsorden til møde i SSP styregruppen

Den 10.09.2020 kl. 16:00 i Det gule rådhus, møderum 1.3.01


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Benjamin Touré,
Birgit Madsen,
Bjarne Andersen,
Christina Thomsen,
Ertugrul Vural, (A)
Helle Poulsen, (V)
Henrik Laybourn,
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jesper Snitgaard,
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Søren Thorborg,
Tina Rath,


8.   Godkendelse af dagsordenTil toppen


9.   Kommentarer til sidste mødes referat


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at referat fra SSP-styregruppens møde den 18. juni 2020 godkendes.     
Baggrund og vurdering
Intet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Til toppen


10.   Aktuel status og relevant orientering - september 2020


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at SSP-styregruppen tager nedenstående statuspunkter til efterretning.
Baggrund og vurdering

 1. Nyt fra Midt- og Vestsjællands Politi
  Status på det kriminelle miljø.
  Status på Lovparken og Køge Marina.
  Status på Lokalrådet.

 2. Midlertidig opnormering af Gadeplan
  Som følge af bl.a. Covid-19 har forbruget i foråret 2020 været mindre end forventet. Det var derfor muligt, inden for egen budgetramme, at opnormere Gadeplan fra 1,5 til 2,0 stillinger i perioden 1. september - 31. december 2020.

  Opnormeringen målrettes bl.a. et ekstra fokus på gaden og på at støtte brobygning til ungdomsklubberne.

 3. Status på Ungeprofilundersøgelsen
  SSP er i fuld gang med at planlægge den første Ungeprofilundersøgelse lokalt i Køge.

  Databehandleraftalen har været til gennemsyn og er godkendt.

  Kort mundtlig status på overordnede temaer, strategi for afvikling og forventet udbytte.

  Se mere i vedhæftede bilag 1.

 4. Status på kommende projekt i Ellemarken
  På baggrund af en del voldsomme episoder i foråret 2020 besluttede Økonomiudvalget den 14. juni 2020, at Velfærdsforvaltningen til udvalgets møde den 19. august 2020 skal fremlægge en indsatsplan til forebyggelse af utryghed og indsats mod kriminalitet i Ellemarken. Projektet blev vedtaget. Den administrative styregruppe holdt det første møde den 28. august 2020.

  Forvaltningen afholdt en række møder og har været i dialog med bl.a. politi, Den boligsociale helhedsplan og boligselskaber for at drøfte parternes bidrag og de mulige indsatser. 

  Indsatsplan består af 3 spor:
  Forstærket indsats overfor bandeadfærd og bekæmpelse af kriminalitet.
  Fremskudt, helhedsorienteret og forebyggende indsats.
  Målretning af kernedrift.

 5. SSP-seminar 2020
  SSP-netværket mødes den 24. og 25. november 2020. Der deltager ca. 60 samarbejdspartnere fra grundskolerne, ungdomsklubberne, Mandagsgruppen, SSP-følgegruppen, Køge Familie Center, Midt- og Vestsjællands politi, Campus Køge m.fl.

  På dette års seminar er der fokus på følgende;
  Forebyggelse af mobning, herunder børn og unges digitale liv.
  Unges brug af rusmidler og forebyggelse heraf.
  Infohus Køge, herunder bekymrende adfærd og højreekstremisme

  Invitation til SSP-seminar, bilag 2.

 6. Status på områderne
  Mundtlig status på områderne i Køge Kommune.
  Mundtlig orientering om unges adfærd i Covid-19 sommeren 2020 .
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med orienteringen.
Bilag

Til toppen


11.   Infohus Køge


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen anbefaler, at SSP-styregruppen godkender ændringerne til den reviderede ”Strategi og handleplan til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme”, august 2020.
Baggrund og vurdering

Den 6. december 2018 besluttede SSP-Styregruppen en overordnet handleplan for Infohus Køge. Efter 18 måneders erfaring med Infohus Køge besluttede kernegruppen for Infohus Køge at lave en revideret og udvidet handleplan på området samt en bekymringsguide.

Den reviderede ”Strategi og handleplan til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme”, august 2020 er vedhæftet som bilag nr. 3.

Den har nogle få, men vigtige ændringer;

 • aktuel lovning, organisering, procedurer, roller og ansvar fremgår tydeligt
 • kernegruppen i Infohus Køge udvides fra 3 til 4 medlemmer
 • Infohus Køge får en selvstændig mailadresse
 • Infohus Køge inviterer 50 frontpersonaler til oplæg i observation af bekymrende adfærd
 • At ”Vejledning om udveksling af personoplysninger, som led i indsatsen mod radikalisering og ekstremisme” af august 2020 indgår i den reviderede ”Strategi og handleplan til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme”.
  Se vedhæftede bilag nr. 4.
 • Infohus Køge har udarbejdet en ”Bekymringsguide – Infohus Køge”.
  Se vedhæftede bilag nr. 5.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med godkendelse af strategien.
Bilag

Til toppen


12.   Mandagsdata 2019


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen anbefaler, at SSP-styregruppen drøfter mandagsdata og SSP's overvejelser i forlængelse heraf.
Baggrund og vurdering

Statistik fra mandagsdata 2019 fremlægges.

Statistikken viser, at Mandagsgruppen har haft en del sager omkring rusmidler, primært på unge i alderen 16+ år.

SSP Campus netværket har arrangeret et oplæg om forebyggende af rusmidler på ungdomsuddannelsesniveau ved Torben Vangsted fra Odense Kommune den 20. november 2020.

SSP har overvejelser om:

 • at rusmidler bliver et gennemgående tema for SSP-netværket på Campus i skoleåret 2020-2021,
 • en revidering af forebyggelsesundervisning for rusmidler i grundskolen på baggrund af Ungeprofilundersøgelsens data.  
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med drøftelsen.

Til toppen


13.   EventueltTil toppen

Opdateret af Køge Kommune 28.03.21