Referat af møde i SSP styregruppen

Den 18.06.2020 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Benjamin Touré,
Birgit Madsen,
Ertugrul Vural, (A)
Helle Poulsen, (V)
Henrik Laybourn,
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jesper Snitgaard,
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Tina Rath,

Afbud:

Bjarne Andersen, ()
Christina Thomsen, ()
Søren Thorborg, ()

1.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bjarne Andersen ()
Christina Thomsen ()
Søren Thorborg ()

Til toppen


2.   Kommentarer til sidste mødes referat


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at referat fra SSP-styregruppens møde den 5. december 2019 godkendes.
Baggrund og vurdering
Intet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ingen kommentarer.
Fraværende
Bjarne Andersen ()
Christina Thomsen ()
Søren Thorborg ()

Til toppen


3.   Første Reaktions Strategi (FRS) ved voldsomme akutte hændelser i det offentlige rum 2020 (Lukket punkt)


Fraværende
Bjarne Andersen ()
Christina Thomsen ()
Søren Thorborg ()

Til toppen


4.   Aktuel status og relevant orientering - juni 2020


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at SSP-styregruppen tager nedenstående statuspunkter til efterretning.
Baggrund og vurdering
 1. Brugere af Vandværket, Søndre Allé 6
  SSP Vandværket bliver brugt af mange forskellige aktører, som har relation til arbejdet med tidlig forebyggelse og indsats overfor unge i Køge. For at skabe plads til en høj udnyttelse af Vandværket er huset ved årsskiftet 2019 / 2020 blevet delt op i to sektioner, som gør lokalerne mere anvendelige for alle. Ændringerne er sket indenfor egen budgetramme.

  Stueplan bruges fast af SSP Sekretariatet og Gadeplan.
  Førstesalen er indrettet, så eksterne aktører bl.a. får mulighed for mødeafvikling og afholdelse af samtaler og gruppeforløb, se bilag 3.

 2. Status fra Midt- og Vestsjællands Politi
  Orientering om det nye lokalråd.
  Orientering om Covid-19.
  Orientering om Hotspots.

 3. Status på områderne generelt
  Mundtlig orientering om områderne/hotspots.

 4. Status på Lovparken
  Mundtlig orientering om udviklingen i Lovparken og Lovparkgruppens arbejde.

 5. Arbejdsgruppen ”Unge i byrummene”
  Ved SSP-styregruppemødet i marts 2019 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe for et år, der skulle have fokus på ”Unge i byrummene”. Arbejdsgruppen har gjort sig erfaringer med de unges brug af og syn på forskellige byrum i kommunen. Arbejdsgruppen har desuden opbygget et samarbejde på tværs af forvaltningerne, som har kvalificeret f.eks. afdækning af unges brug af lattergaspatroner.

  Arbejdsgruppen har vurderet, at selve arbejdsgruppen nedlægges og konverters til et halvårligt mødeforum med fokus på ”unge i byrummene”. SSP-sekretariatet er tovholder på indkaldelse til møderne.

  SSP-følgegruppen har drøftet det og er enig i, at arbejdsgruppen konverters til et mødeforum i stedet for.

  På SSP-Styregruppemødet fremvises et par videoklip med unge, der udtaler sig om specifikke byrum samt en uddybning af ovenstående.
Beslutning

Ad. 1)
Brugere af SSP Vandværket / huset blev præsenteret for styregruppen (se bilag).

SSP-Styregruppen udtrykte tilfredshed med, at SSP Vandværket var blevet et samlingspunkt for aktører, som spiller ind i og sammen med forebyggelse for børn og unge.

Ad. 2)
Orientering om det nye Lokalråd:
Lokalrådet har fået nye medlemmer, f.eks. er Teknik- og Miljøforvaltningen blevet en del af Lokalrådet. Tryghedsambassadører er også blevet tilknyttet Lokalrådet. Møde en gang hvert kvartal.

Orientering om Covid-19:
Covid-19 regler håndhævet. Kontrol med butikker mm. Forsamlingsforbuddet har dog ikke afstedkommet mange bøder ej heller påbud til butikker.

Covid-19 hotspots i Køge har været de steder, hvor unge og unge voksne har taget ophold. Især Køge Marina og Lovparken har været i fokus. Ellemarkens boligområde har været præget af forsamlinger på de grønne arealer, men de fleste har vært gode til at overholde påbud.

Orientering om hotspots:
I et forsøg på at mindske ophold i Lovparken, er bænkene på det store grønne område midt i Lovparken blevet fjernet. Dette har dog bevirket, at nogle unge har trukket over mod legepladsen, hvor der er siddemuligheder. I P-kælder ved Torvebyen og P-huset ved Stationen samles de unge primært i aftentimerne. Der drøftes løbende tiltag.

Oplysninger om hotspots afleveres fra det lokale politi til EAE (Efterretnings Analyse Enhed). Det lokale politi/de patruljerende betjente er bekendt med alle lokale hotspots.

Lige nu er der generelt ro på hotspots i hele kommunen.

SSP Styregruppen tager orienteringen til efterretning.

Ad. 3)
Bilag uddelt til medlemmer af styregruppen. Dialog om vigtigheden af at anmelde kriminelle episoder, hvis politiet skal få mulighed for at lave en målrettet aktion. Benjamin Touré redegjorde for proceduren ved anmeldelser.

SSP Styregruppen tager orienteringen til efterretning.

Ad. 4)
Lovparken har haft mere aktivitet i foråret 2020 end i 2019. Covid-19 har formodentlig haft sin andel i dette. Lovparkengruppen arbejder med udfordringen, men har pga. Covid-19 kun kunne mødes første gang i slutningen af maj måned. Næste møde i Lovparkengruppen er den 30. juni 2020.

SSP Styregruppen tager orienteringen til efterretning.

Ad. 5)
Arbejdsgruppen blev nedsat i en prøveperiode for 1 år. Arbejdsgruppen har bl.a. interviewet lidt over 100 unge mennesker med fokus på tryghed i det offentlige rum. Et par videoklip med interview blev vist til SSP-Styregruppen.

Resultat af arbejdsgruppen er, at der er kommet et tæt samarbejde imellem Teknik- og Miljøforvaltningen og SSP-samarbejdet. Arbejdsgruppen “Unge i byrummene” nedlægges, men der afholdes fremover to årlige møder med fokus på unge i det offentlige rum imellem Teknik- og Miljøforvaltningen og SSP-samarbejdet. 

SSP Styregruppen tager orienteringen til efterretning.

Fraværende
Bjarne Andersen ()
Christina Thomsen ()
Søren Thorborg ()
Bilag

Til toppen


5.   Orientering om Infohus Kommune 2019


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at SSP-styregruppen tager orienteringen om Infohus Kommune 2019 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Infohus Kommunes organisering blev besluttet på SSP-styregruppemødet i december 2018.

Infohus Kommune har brugt det første år på at etablere sig, udvikle faglighed og procedurer m.v.

Læs mere om Infohus Kommune på linket: https://sspkoege.dk/ung/infohus-kommune og i bilaget.

Beslutning

Infohus kommune har fungeret i et år nu og der er kommet en god struktur og flow i interne arbejdsgange. Der afholdes 4 faste årlige møder og Infohus kommune samles efter behov. Infohus kommune vil det kommende år udarbejde en udvidet handleplan indenfor rammen af SSP Styregruppens beslutning om Infohus kommune strukturen i december 2018.

SSP Styregruppen tager orienteringen til efterretning.

Fraværende
Bjarne Andersen ()
Christina Thomsen ()
Søren Thorborg ()
Bilag

Til toppen


6.   Status på Ellemarken (Lukket punkt)


Fraværende
Bjarne Andersen ()
Christina Thomsen ()
Søren Thorborg ()

Til toppen


7.   Eventuelt


Beslutning

Dialog om bekymring på mangel af livredder ved Køge Marina.

Fraværende
Bjarne Andersen ()
Christina Thomsen ()
Søren Thorborg ()

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 05.04.21