Referat af møde i SSP styregruppen

Den 05.12.2019 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Christina Thomsen,
Ertugrul Vural, (A)
Henrik Laybourn,
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jesper Snitgaard,
Kaj Schmidt, (Politiet)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Søren Thorborg,
Tina Rath,
Ulf Lolk Larsen,

Afbud:

Birgit Madsen, ()
Bjarne Andersen, ()
Helle Poulsen, (V)

18.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Birgit Madsen ()
Bjarne Andersen ()
Helle Poulsen (V)

Til toppen


19.   Kommentarer til sidste mødes referat


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at referat fra SSP-styregruppens møde den 26. september 2019 godkendes.
Baggrund og vurdering
Intet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ingen kommentarer til referatet af den 26. september 2019.

Fraværende
Birgit Madsen ()
Bjarne Andersen ()
Helle Poulsen (V)

Til toppen


20.   Aktuel status og relevant orientering - december 2019


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at SSP-styregruppen tager nedenstående statuspunkter til efterretning.
Baggrund og vurdering
 1. Præsentation af Eva Hove Stryger
  Eva præsenterer sig for SSP-styregruppen.

 2. Status fra Midt- og Vestsjællands Politi
  Orientering om Lokalråd.
  Orientering om P-kælderen / -huset ved Køge Station.

 3. SSP-årsmøde den 21. november 2019
  Kort mundtlig orientering og evaluering af SSP-årsmøde 2019.

  SSP har på baggrund af en ressourcevurdering valgt at afholde et 1-dags SSP-årsmøde i stedet for det traditionelle SSP-seminar over 2 dage. Årets tema var den lokale forebyggelse og SSP-årsmødet blev afholdt lokalt på Klemmenstrupgaard.

 4. Forebyggelsesundervisning
  Præsentation af eksisterende forebyggelsesundervisningstilbud i folkeskolen, udvidet fokus på SoMe (Sociale Medier) og tilhørende forebyggelsesguide til indskoling, mellemtrin og udskoling.

  Igennem det sidste års tid er forebyggelsesindsatserne i folkeskolen blevet revideret. SSP-følgegruppen har drøftet indsatserne den 19. november 2019. SSP-følgegruppen har en overvejelse om, at indsatserne om digitale medier rykkes fra 3. årgang til 2. årgang som følge af udviklingen af unges digitale brug.

  ForebyggelsesKaravanen har været i TV2 Lorry den 12. november kl. 19.30. Se et kort klip på dette link: https://www.tv2lorry.dk/nyheder/12-11-2019/2200/forebyggelseskaravane-i-koge?autoplay=1

  Links til www.sspkoege.dk:

  SoMe (Sociale Medier)
  https://sspkoege.dk/ung/some

  Digitale medier på 3 årgang  https://sspkoege.dk/ung/indsatser/undervisning/undervisningstilbud/2-3-klasser                         

  Social Pejling på 6 årgang
  https://sspkoege.dk/ung/indsatser/undervisning/undervisningstilbud/6-klasser

  ForebyggelsesKaravanen på 7 og 8 årgang
  https://sspkoege.dk/ung/indsatser/undervisning/undervisningstilbud/7-8-klasser 

  Forældre
  https://sspkoege.dk/ung/indsatser/undervisning/undervisningstilbud/foraeldre

  Forebyggelsesguiden
  https://sspkoege.dk/ung/indsatser/undervisning/forebyggelsesguide

 5. Gadeplan - ramme og retning
  Oplæg om ramme, retning og kerneopgaver for gadeplansarbejdet i Køge. Desuden præsentation af statistik for gadeplansarbejdet i perioden januar 2019 til november 2019.

  Der sker en løbende udvikling hos relevante aktører omkring de unge og samtidig ændre ungekulturen og kriminalitetsbillede sig ligeledes løbende. På den baggrund var gadeplansmedarbejderne i oktober og november 2019 igennem en proces, som havde til formål at præcisere, justere og formulere kerneopgaverne, målgruppen og retning for gadeplanarbejdet de kommende år. Denne proces tog også hensyn til den kommende Børn og Unge-politik, ressourcerne i 2020 og ønsket om at have fokus på en tidlig og helhedsorienteret indsats.

  Bilag vedhæftet.

  Link: https://sspkoege.dk/ung/indsatser/gadeplan

 6. Status på områderne generelt
  Mundtlig orientering om hotspots på møde.

  Bilag uddeles på mødet.   

Beslutning
Ad. 1:
Eva Hove Stryger har været lærer i 20 år og arbejdet bl.a. på en af Køges skoler de sidste 13 år. Hun har en diplomuddannelse som Børnerådgiver og har været tilknyttet Børns Vilkår de sidste 4 år. Eva spidskompetencer er tidlig indsats og forebyggelsesundervisning. 

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad. 2 - Orientering om Lokalråd:
Generelt er der roligt i Køge by. Der er fokus på indbrud og der har måske været en tendens til en stigning på dette område, men det er for tidligt at sige endnu. Konflikten i de kriminelle grupperinger i København og på Vestegnen har ikke udmøntes sig til noget i Køge.

Ad. 2 - Orientering om P-kælderen / -huset ved Køge Station:
Der har den 27. november 2019 været afholdt et møde med repræsentanter fra Politiet, Teknik- og Miljøforvaltningen, Citycon og SSP. Mødet havde til formål at udpege mulige præventive indsatser. Alle parter har taget nogle arbejdsopgaver med hjem og der følges op på det medio januar 2020.

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad. 3:
Evalueringen viste, at FGU var gode lokaler at afholde et årsmøde i og at årets tema ”lokal forebyggelse” var meningsskabende for deltagerne. Oplæg fra SSP-årsmødet kan findes på www.sspkoege.dk

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad. 4:
Orienteringen er taget til efterretning.

Ad. 5:
Orienteringen er taget til efterretning.

Ad. 6:
Orienteringen er taget til efterretning.
Fraværende
Birgit Madsen ()
Bjarne Andersen ()
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


21.   Ungeprofilundersøgelse i 2020


Indstilling
Drøftelse af et ønske fra SSP om at gennemføre en Ungeprofilundersøgelse i 2020 for Køge Kommunes unge, der går i 7. til 9. klassetrin.
Baggrund og vurdering

Der er ikke blevet lavet en lokal undersøgelse i Køge på skolernes overbygning vedrørende risikoadfærd siden ”Narko ud af byen”-projektet i 2004-2007.

Forvaltningen har de sidste 12 år lænet sig op af viden fra nationale undersøgelser og vores information fra politiets statistikker, samt viden fra egen organisation. Køge er ofte en ”middel” kommune i statistiske sammenhænge på alle måder. En dybere undersøgelse med data fra unges egen selvrapportering vil give forvaltningen mulighed for måske at se noget, som forvaltningen ikke har set på nuværende tidspunkt, fordi den giver mulighed for at se nuancer blandt skolerne og helt ned på klasseniveau. Det giver mulighed for bedre at ressourceallokere, prioritere og præcisere forebyggelsesindsatserne og mulighed for at have øje for målrettede specifikke indsatser på de enkelte skoler og klasser i højere grad end nu.    

Formålet med Ungeprofilundersøgelsen er at give detaljerede data om;

 • det faktuelle niveau af risikoadfærd blandt kommunens unge, herunder hærværk, vold, rusmidler, Social medier, trivsel osv.

Indsamling af data som kan anvendes;

 • viden om hver enkelt klassens udfordringer på de enkelte skoler, således der kan arbejdes med en målrettet specifik indsats efter behov
 • på tværs af kommunens forvaltninger og uddannelsesinstitutioner (blik for præventive indsatser på tværs)
 • samle viden og erfaringer på tværs af landet til gavn for alle landets kommuner og hermed have et reelt sammenligningsgrundlag.

Læs mere her: http://www.ssp-samraadet.dk/media/1704/19-folder-ungeprofilundersoegelsen-2019.pdf

Økonomi
Udgiften til Ungeprofilundersøgelsen er indeholdt i SSP’s samlede budgetramme.
Beslutning

SSP-styregruppen drøftede forskellige dilemmaer i at lave en undersøgelse, men var enige om, at det kan styrke den præventive indsats med lokal konkret viden.

SSP-styregruppen godkendte, at SSP i nov. – dec. 2020 udfører Ungeprofilundersøgelse for kommunes elever på 7. - 9. årgang.

SSP-styregruppen ønsker at blive informeret om detaljer i undersøgelsen inden den afvikles, med særligt fokus på datasikkerhed.

Fraværende
Birgit Madsen ()
Bjarne Andersen ()
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


22.   Eventuelt


Beslutning

SSP informerede om, at der fortsat kun findes få lattergaspatroner i det offentlige rum.

Datoer for SSP-styregruppemøder i 2020 er følgende:
12. marts 2020
18. juni 2020
10. september 2020
10. december 2020
Alle møderne er fra kl. 16.00-18.00.

Fraværende
Birgit Madsen ()
Bjarne Andersen ()
Helle Poulsen (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 22.12.19