Referat af møde i SSP styregruppen

Den 21.01.2021 kl. 16:00 i Teams


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Benjamin Touré,
Birgit Madsen,
Bjarne Andersen,
Helle Poulsen, (V)
Henrik Laybourn,
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jesper Snitgaard,
Mads Andersen, (C)
Nanett Babette Flamgaard,
Pernille Sylvest, (A)
Tina Rath,

Afbud:

Ertugrul Vural, (A)
Søren Thorborg, ()

1.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Søren Thorborg ()

Til toppen


2.   Kommentarer til sidste mødes referat


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at referat fra SSP-styregruppens møde den 10. september 2020 godkendes.
Baggrund og vurdering
Intet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ingen kommentarer til sidste mødes referat.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Søren Thorborg ()

Til toppen


3.   Aktuel status og relevant orientering - december 2020


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at SSP-styregruppen tager nedenstående statuspunkter til efterretning.
Baggrund og vurdering
 1. Status på præventivt projekt i Ellemarken
  Køge Byråd har den 25. august 2020 godkendt en 2-årig handleplan til forebyggelse af utryghed og indsats mod kriminalitet i Ellemarken, herunder en bevilling på i alt 3 mio. kr. Baggrunden for indsatsen er en længere periode med oplevet uro og utryghed, hvor en gruppe af unge - primært over 18 år - fastholder boligområdet i utryghed.

  Der er tre hovedspor i indsatsen:
  1) Forstærket indsats overfor bandeadfærd og bekæmpelse af kriminalitet.
  2) Fremskudt, helhedsorienteret og forebyggende indsats.
  3) Målretning af kernedrift.

  Samarbejde mellem politi, boligselskabet DAB, den boligsociale helhedsplan og kommune skal koordineres og styrkes via tværgående arbejdsgrupper samt styregruppe. Der etableres samtidig et fysisk lokalfællesskab i Ellemarken.

  Bjarne Andersen, arbejdsmarkedschef i Velfærdsforvaltningen vil på SSP-styregruppemødet orientere nærmere om projektets proces, metodetilgang og indhold.

 2. Nyt fra Midt- og Vestsjællands Politi
  Status på det kriminelle miljø.
  Status på Covid-19 lokalt.
  Anden relevant information.

 3. Status på Gadeplansindsatsen 2020
  Gadeplan blev i 2019 et fast team med én fuldtidsstilling og én deltidsstilling. De har opbygget et tillidsfuldt og velfungerende team. De har haft øget fokus på samarbejdet med relevante samarbejdspartnere fx: klubberne, Campus Køge, Helhedsplanen mv. for at styrke brobygningen af deres kontakter med unge. 

  Gadeplan har siden 2019 arbejdet ud fra tre tydelige kerneopgaver og en defineret målgruppe (unge under 18 år med en gadeorienteret livsstil og/eller risikoadfærd). 

  Gadeplan har haft en markant stigning i kontakt til unge i det offentlige rum igennem 2020. Kontakten bruges præventivt med henblik på individ- og gruppeorienteret sparring og brobygning ind i positive fællesskaber.  

  Bilag 1

 4. Status på Ungeprofilundersøgelsen
  SSP gennemfører i løbet af december 2020 Ungeprofilundersøgelsen lokalt i Køge. I alt deltager 89 klasser i undersøgelsen, som er på 7. - 8. - 9. årgang i folkeskolerne.

  SSP/Gadeplan besøger på skift skolerne og står således i hver klasse og sætter undersøgelsen i gang. Interessen har været stor hos både elever og pædagogisk personale, og blandt skoleledelserne er der stor nysgerrighed i forhold til, hvilke lokale resultater undersøgelsen fører med sig. SSP har mulighed for at se de endelige resultater i starten af januar 2021.

  Bilag 2a og 2b

 5. Ansøgning om udviklingsprojekt
  SSP Køge har i samarbejde med kommunerne; Rudersdal, Helsingør, Egedal og Solrød samt Rambøll søgt om midler til et udviklingsprojekt omhandlende ”Unges festkultur og mentale trivsel i den digitale verden”. 

  Formålet med projektet er at udvikle redskaber og kursusmateriale, som SSP-medarbejdere og lærere i udskolingen samt på ungdomsuddannelserne kan undervises i, og som de så senere kan bruge i deres undervisning og i dialog med unge. Gennemføres projektet, vil det give SSP et godt grundlag for styrket samarbejde med både folkeskoler og ungdomsuddannelser indenfor dette område. Redskaberne og kompetencerne skal overordnet støtte målet at fastholde og fremme de unges trivsel i den svære overgang mellem folkeskole og ungdomsuddannelsen.

  Bilag 3 

 6. SSP-seminar til webinar
  SSPs årlige seminar for samarbejdspartnere blev i år afholdt som én online temadag/webinar tirsdag den 24. november 2020. På trods af covid-19 og de ændrede vilkår for at samles i faglige fællesskaber var det muligt at fastholde aftaler med de fire oplægsholdere, som havde mod på at nå ud til vores mange tilmeldte virtuelt. 

  Den virtuelle måde at afholde temadagen på åbnede til gengæld op for det positive element, at vi i år kunne invitere markant flere til deltagelse. Deltagerne bestod af pædagogisk personale, undervisere fra både folkeskolerne, privatskolerne, Campus Køge, socialrådgivere, ungevejledere, Vega netværket, SSP-kredsen og politifolk fra Forebyggelsen i Midt og Vestsjælland.

  De 4 oplægsholdere var:
  Sanne Lind, Børns Vilkår fortalte om, hvordan mobning opleves hos børn og unge, og om hvordan det påvirker deres trivsel og udvikling af sociale kompetencer. Hvad skal vi som voksne være opmærksomme på, og hvordan/hvornår skal der gribes ind? De voksne har ansvar for at stoppe mobning!
  Torben Vangsted, rusmiddelkonsulent i Odense satte blandt andet fokus på fakta i forhold til, hvad de unger ruser sig med. Han fortalte om tegn, signaler og risikoadfærd, og han gav gode råd til, hvordan vi som fagprofessionelle kan være med til at motivere til forandring hos de unge, der har et forbrug, som de gerne vil stoppe.
  Ayse Göksu, specialkonsulent fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme og 
  Chris Holmsted Larsen, chefkonsulent fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme.  Oplæggene gav viden om, hvad man skal være opmærksom på i forhold til radikalisering og forebyggelse af ekstremisme. Hvilke fjendebilleder og grupperinger mobiliseres der imod? Hvilke risikofaktorer og hvilke bekymringstegn kan fagfolk være opmærksomme på, og hvilke metoder kan anvendes til bekymringsudredning?

  Bilag 4

 7. Status på områderne
  Mundtlig status på områderne i Køge Kommune.

Beslutning

Ad. 1. Status på præventivt projekt i Ellemarken
Bjarne Andersen orienterede om baggrunden for den ”Fælles fremtid Ellemarken”. Projektet er et samarbejde mellem kommune, Den Boligsociale Helhedsplan, DAB og politi. Projektet udspringer af en oplevet utryghed og specifikke hændelser i Ellemarken, og omhandler en 2-årig handleplan godkendt af byrådet. Pt. er en pavillon, der skal danne den fysiske ramme om lokalefællesskab, ved at blive opsat i Ellemarken som forventes bemandet 4 dage om ugen fra den 1. marts 2021. Der er afsat personale fra bl.a. kommune og SSP, ligesom der vil være mulighed for mentorstøtte og økonomisk rådgivning. Politi opsætter ligeledes eventuel mobil politistation. Der arbejdes på at få gennemført en tryghedsmåling i området, der skal bruges som baseline.

Se i øvrigt vedhæftet powerpoint-præsentation fra Bjarne Andersen, som er vedhæftet dette referat.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad. 2. Nyt fra Midt- og Vestsjællands Politi:
Der er generelt roligt i Køge, men der ulmer et uvenskab mellem Ellemarken og Køge Nord. I Greve arbejdes der på at få etableret en ny lokal politistation. Politiet oplyser desuden, at der på specifikke steder i Køge by bliver handlet med ulovlige euforiserende stoffer, og borgere opfordres til at komme med anmeldelser, hvis de bemærker mistænkelige forhold.

Det opleves, at borgerne generelt er gode til at overholde Covid-19-restriktionerne, og der udskrives få bøder.

Politiet udtrykker tilfredshed med at være en del af samarbejdet omkring Ellemarksprojektet. Leder af Forebyggelsen, Benjamin Touré, orienterede om et team af medarbejdere, der skal indgå i projektet, og som er dedikeret til at være til stede i området.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad. 3. Status på Gadeplansindsatsen 2020:
Jesper Snitgaard orienterede om Gadeplansindsatsen. Der fokuseres fremadrettet primært på unge under 18 år, som et led i en tidlig indsats. I 2021 er der to gadeplansmedarbejdere på fuld tid (74 timer i stedet for 57 timer ugentligt), da der grundet Covid-19 er fundet midler til at opnormere indsatsen på gaden indenfor egen budgetramme. Gadeplansmedarbejderne har i 2020 haft et særligt fokus på at tage samtaler relateret til Covid-19 med de unge.

Det nævnes, at der efter 2021 fortsat vil være behov for to gadeplansmedarbejdere på fuld tid. Dette vil blive taget op til dialog senere på året, idet det har en økonomisk omkostning, som ikke kan findes indenfor SSP’s egen budgetramme i 2022.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad. 4. Status på Ungeprofilundersøgelsen:
Eva Stryger orienterede om status på Ungeprofilundersøgelsen. Der er kommet besvarelser fra 1.510 elever fordelt på 7.-9. årgang, svarende til en svarprocent på ca. 82%. I kommende periode arbejdes der hos SSP på at generere skolerapporter, som vil tilgå de lokale folkeskoler med henblik på videre arbejde med eventuelle indsatser. På næste styregruppemøde afsættes tid til en mere fyldestgørende orientering.

SSP-Styregruppen ser frem til en mere uddybende gennemgang den 15. april 2021. Her vil det også blive drøftet, om data kalder på forslag til eventuelle nye eller reviderede forebyggelsesindsatser.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad. 5. Ansøgning om udviklingsprojekt:
Ansøgning er imødekommet og der er bevilget 210.000 kr. til projektet fra eksterne fonde. Køge Kommunes omkostning er alene arbejdstiden. Der er igangsat arbejdsgrupper på tværs af de fem samarbejdskommuner og Rambøll. Der fokuseres på festkultur og digital trivsel, og disse områder hænger godt sammen med de eksisterende indsatser og udviklingspunkter.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad. 6. SSP-seminar til webinar:
Webinar-formen gjorde det muligt at invitere flere samarbejdspartnere. Evalueringen viste, at deltagerne fandt oplæggene relevante ift. egen arbejdsindsats. Dog oplevede deltagerne, at man ikke kom ”ned i dybden” under oplæggende. Webinar-formen er udfordrende ift. dialogdelen.

SSP vurderer, at der er behov for et fysisk SSP-seminar i efteråret 2021, da SSP-netværket har brug for at mødes og få mulighed for at få inspiration og sparring SSP-teams imellem. Sidste SSP-seminar var i 2018. SSP har i 3. økonomiske redegørelse 2020 ekstraordinært ansøgt om at få lov til at overføre midler fra 2020 til SSP-seminar i 2021.

SSP-Styregruppen tilkendegav, at det gav god mening at se om det kunne lade sig gøre at overføre midler til dette formål.

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Ad. 7. Status på områderne:
SSP gav en mundtlig overflyvning på områderne i Køge. SSP Gadeplan oplever aktivitet på udvalgte hotspots, og dette koordineres hver mandag med politiet.

Generelt er det få risikovillige unge, der træffes, og ofte er de gengangere på politiets mandagsdata.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Søren Thorborg ()
Bilag

Til toppen


4.   Status på Infohus Køge (Lukket punkt)


Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Søren Thorborg ()

Til toppen


5.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Søren Thorborg ()

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 21.05.21