Referat af møde i SSP styregruppen

Den 20.06.2019 kl. 17:00 i Byrådsstue Hvidt feldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bjarne Andersen,
Ertugrul Vural, (A)
Helle Poulsen, (V)
Henrik Laybourn,
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jesper Snitgaard,
Kaj Schmidt, (Politiet)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Søren Thorborg,
Tina Rath,
Tine Lundgren,

Afbud:

Birgit Madsen, ()
Birgitte Winther, ()
Ulf Lolk Larsen, ()

7.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Birgit Madsen ()
Birgitte Winther ()
Ulf Lolk Larsen ()

Til toppen


8.   Kommentarer til sidste mødes referat


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at referat fra SSP-styregruppens møde den 21. marts 2019 godkendes.
Baggrund og vurdering
Intet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ingen kommentarer til sidste mødes referat.

Fraværende
Birgit Madsen ()
Birgitte Winther ()
Ulf Lolk Larsen ()

Til toppen


9.   Aktuel status og relevant orientering


Indstilling

Børn og Uddannelsesforvaltningen indstiller til SSP-styregruppen, at nedenstående statuspunkter tages til efterretning.

Baggrund og vurdering
 1. Kort status på arbejdsgruppen ”Unge i byrummene”
  På SSP-styregruppemøde den 6. december 2018 var der et forslag om at nedsæte et permanent forum, hvor man løbende debatterer Køge Centrum, hvor der er fokus på alle kommunens rekreative områder, herunder også Lovparken. Overvejelserne skal ses i sammenhæng med Lokalrådets indsats ”Unge i det offentlige rum”.

  Med disse overvejelser og erfaringer suppleret med unges ophold og adfærd i andre byrum end Lovparken ser forvaltningen et perspektiv i at etablere en fast arbejdsgruppe, som ser på unges brug af byrum overalt i kommunen. I første omgang ønsker forvaltningen at lade gruppen fungere i et år, hvorefter der kan tages endelig stilling til den fremtidige konstruktion.

  På SSP-styregruppemøde den 20. marts 2019 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe på foreløbig 1 år, som skal afdække unges brug af byrummene.

  Arbejdsgruppens kommissorium vil være:
  Gennem dialog med aktører fra Teknik- og Miljøforvaltningen, Børne- og Uddannelsesforvaltningen samt unge fra ungdomsuddannelserne drøftes, hvorledes unges tilstedeværelse i byrummet (og øvrige grønne områder) kan foregå mest hensigtsmæsigt. Der vil naturligt udspringe delopgaver, der inddrager andre aktører.

  SSP er ansvarlig for driften og ligeledes ansvarlig for at brobygge fra politiets Tryghedsambassadører / tryghedsgrupper.

  Gruppens kernemedlemmer skal være to medarbejdere fra Teknik- og Miljøforvaltningen, en – to fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen / SSP og repræsentanter fra ungdomsuddannelserne. Politiet er velkomne til at deltage som gæster.

  Arbejdsgruppen afholdte det første møde den 28. maj 2019.

 2. Kort status på ”Bryd tavsheden”
  SSP-styregruppen blev på mødet den 6. december 2018 præsenteret for ”Bryd tavsheden”, som nu er blevet gennemført på 9 skoler, hvor 1.076 elever har været igennem indsatsen.
  Se yderligere i bilag nr. 1.

 3. Status på områderne generelt
  Orientering om hotspots i Køge Kommune.

 4. Forebyggende indsatser i grundskolerne 2019-2020
  1. Kort status på gennemførelse af forebyggende indsatser i skoleåret 2018-2019, se bilag 2.

  2. Drøftelse af udviklingspunkt om digitale medier for skoleåret 2019-2020 med afsæt i tilbagemeldinger fra skolerne, som bl.a. blev defineret ved SSP-seminaret i efteråret 2018, samt anbefalinger fra SSP-følgegruppen den 4. juni 2019.
Beslutning
SSP-styregruppen tog orienteringen til efterretning.

9.1 Unge i Byrummene 
SSP-Styregruppen blev orienteret om processen og arbejdsgruppens deltagelse i Campus+dagen i uge 35.

9.2 Status på ”Bryd tavsheden”
SSP-styregruppen blev orienteret om indsatsen ”Bryd tavsheden”, hvor 1.076 folkeskoleelever deltog og nikkede til et kommende forløb, såfremt der kan findes ekstern finansiering.

9.3 Status på områderne generelt
Bilag 3 og 4 blev gennemgået og herefter drøftet. SSP-styregruppen tog orienteringen til efterretning og ønsker, at der fremadrettet føres internt statistisk som arbejdsredskab.

9.4 Forebyggende indsatser i Grundskolen 2019-2020
SSP-styregruppen blev orienteret om status på skoleåret 2018-2019. SSP-styregruppen tog orienteringen om udvikling af en værktøjskasse til brug for frontpersonalet i skolen/sfo til efterretning.
Fraværende
Birgit Madsen ()
Birgitte Winther ()
Ulf Lolk Larsen ()
Bilag

Til toppen


10.   Status på områderne / Hastrupparken (Lukket punkt)


Fraværende
Birgit Madsen ()
Birgitte Winther ()
Ulf Lolk Larsen ()

Til toppen


11.   Eventuelt


Beslutning
SSP-styregruppen accepterede forslag fra formanden om flytning af SSP-styregruppemødet i december, der flyttes til 5. december (fra 12. december).
Fraværende
Birgit Madsen ()
Birgitte Winther ()
Ulf Lolk Larsen ()

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 01.07.19