Referat af møde i SSP styregruppen

Den 14.06.2018 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bjarne Andersen,
Ertugrul Vural, (A)
Helle Poulsen, (V)
Henrik Laybourn,
Jesper Snitgaard,
Pernille Sylvest, (A)
Pia Borg,
Ulf Lolk Larsen,

Afbud:

Anders Nyholm, (Politiet)
Birgit Madsen, ()
Birgitte Winther, ()
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
John Jensen, (Politiet)
Mads Andersen, (C)
Søren Thorborg, ()

12.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anders Nyholm (Politiet)
Birgit Madsen ()
Birgitte Winther ()
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
John Jensen (Politiet)
Mads Andersen (C)
Søren Thorborg ()

Til toppen


13.   Godkendelse af referat fra sidste møde


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at referat fra SSP-styregruppens møde den 15. marts 2018 godkendes.
Baggrund og vurdering
Intet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anders Nyholm (Politiet)
Birgit Madsen ()
Birgitte Winther ()
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
John Jensen (Politiet)
Mads Andersen (C)
Søren Thorborg ()

Til toppen


14.   Tryghedsfremmende indsatser i Køge Vest i samarbejde med Natteravnene


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at SSP-styregruppen tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

SSP-styregruppen besluttede på møde den 15. marts 2018 at fastholde den oprindelige plan med afholdelse af workshop som afsæt for tryghedsskabende indsatser i Køge vest.

SSP-sekretariatet har afviklet workshoppen den 19. april 2018 med følgende output:

 • Natteravnene deltog med 3 medlemmer og har herefter taget initiativ til at gennemføre vandringer i Køge Vest. Indledningsvis og forsøgsvis for at blive skarpe på, hvor deres tilstedeværelse er mest optimal.

 • SSP-teamet på Skovboskolen vil udvikle på den forebyggende indsats, der ligger på og omkring deres skaterbane:

 • SSP-teamet på Borup Skole vil
  - via en tryghedsvandring med borgere og unge have en dialog om, hvorledes unge bruger arealerne ved Kimmerslev Sø
  - invitere til et tværgående samarbejde omkring projekt "Åben Hal" i samarbejde med Kultur- og Idrætsafdelingen og gennemføre et pilotprojekt i uge 42 (efterårsferien). 
Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Orienteringen taget til efterretning med følgende supplerende opmærksomhed:

 • Indsatsen omkring Skovboskolen vil også omfatte Vemmedrupskolen. Den specifikke forebyggende undervisning skal have fokus på, hvilken værdi øvrige rusmidler kan have på udvalgte årgange. Særlige blev unges eksperimenteren med snus nævnt.
 • Tryghedsvandringen omkring Kimmerslev Sø ændrer karakter til at være en ungevandring. Udover grupper af unge vil voksendeltagelse være begrænset til ansatte ved klubben i Borup, SSP-sekretariatet og Natteravnene.

  Vigtigt at understrege, at der ikke er specifikke problemer i området, og at vandringen udelukkede skal ses som et forebyggende tiltag for at give de unge yderligere ejerskab til stedet.

Fraværende
Anders Nyholm (Politiet)
Birgit Madsen ()
Birgitte Winther ()
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
John Jensen (Politiet)
Mads Andersen (C)
Søren Thorborg ()

Til toppen


15.   Justering af folderen "På vej ud i kriminalitet"


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at SSP-styregruppen godkender, at den justerede folder afløser 2012-udgaven og udsendes som vejledning til SSP-Samarbejdets parter.
Baggrund og vurdering
Vejledningen ”På vej ud i kriminalitet” er en guide, som er rettet mod de samarbejdspartnerne i SSP-samarbejdet, der arbejder med børn og unge op til 18 år.

SSP-samarbejdet har siden 1. januar 2015 udvidet målgruppen til at rumme børn og unge op til 24 år. 

Justeringen er blevet yderligere aktuel, idet kriminalitetsbilledet blandt børn og unge har ændret sig gennem de sidste par år.

Mandagsgruppen har gennemgået de nødvendige justeringer og samtidig ændret en smule i opbygningen. Det justerede oplæg har i højere grad fokus på handlemuligheder og lovgivning og i mindre grad signallæsning.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med revidering af folderen.
Beslutning
SSP-folderen i 2018-udgaven er godkendt.
Fraværende
Anders Nyholm (Politiet)
Birgit Madsen ()
Birgitte Winther ()
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
John Jensen (Politiet)
Mads Andersen (C)
Søren Thorborg ()
Bilag

Til toppen


16.   Revideret budget for ”Tryghedsgrupper og Byvenner”


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at SSP-styregruppen anbefaler:

 1. at restbeløbet for 2018 anvendes til aflønning af udegående SSP-medarbejder primært i Køge Vest
 2. at Børne- og Uddannelsesforvaltningen - ved at øremærke midlerne fra puljen i 2019 og 2020 - arbejder for at skabe en varig ansættelse af en deltidsmedarbejder til tryghedsskabende dialog i primært den vestlige del af kommunen.
Baggrund og vurdering
Det blev på det senest SSP-styregruppemøde besluttet, at politiet er 100% ansvarlig for ”Tryghedsambassadører”. Byrådet har i 2016 bevilget 200.00 kr. årligt til etablering og koordinering af ”Servicekorps” og ”Tryghedsgrupper”. Politiet og SSP (kommunen) har sammen i foråret 2017 udviklet Servicekorpset til det nu fungerende ”Byvenner”.

Udviklingen af Tryghedsgrupper skulle efter planen være igangsat efteråret 2017, men blev sat på stand by, da politiet havde rokeringer på centrale poster.

I marts 2018 melder politiet, at man ønsker at nedlægge Tryghedsgrupperne og i stedet flytte indsatsen over til et koncept med Tryghedsambassadører, som ligeledes involverer frivillige borgere. Overvejelserne udspringer af de erfaringer, der er høstet gennem de senere år suppleret med politiets ønske om at have en fælles basisopbygning, der kan fungere i hele politikredsen (10 kommuner). Den enkelte kommune kan herefter udvide konceptet efter behov og muligheder.

SSP-styregruppen besluttede på denne baggrund på mødet den 15. marts 2018, at indsatsen herefter placeres rent hos politiet og med et tæt samarbejde med SSP, og at forvaltningen kommer med forslag til revideret budget.

Der er ikke i politiets nuværende indsats vedrørende Tryghedsambassadører behov for økonomiske midler fra kommunal side.

SSP-følgegruppen har på ordinært møde den 29. maj 2018 drøftet problemstillingen, og har i sammenhæng med indsatsen beskrevet under ”Tryghedsskabende indsatser i Køge Vest", sag nr. 14, ønsket, at den udegående SSP-medarbejder, som pt er aflønnet af Task Force-midler frem til 31. august 2018, forlænges året ud. Dialogen med såvel de unge som de øvrige borgere har en stor tryghedsskabende værdi samtidig med, at SSP-medarbejderen kan droppe ind til diverse ungerelaterede aktiviteter, som bliver holdt i den vestlige del af kommunen.
Økonomi
Aflønningen af den udegående SSP-medarbejder beløber sig til 15.500 kr. pr. måned, der finansieres via Tryghed i Køge.
Beslutning
 1. SSP-styregruppen tilsluttede sig indstillingen om, at restmidlerne for 2018 dækker lønudgifter til en udgående SSP-medarbejder i perioden 1. september - 31. december 2018.
     
 2. SSP-Styregruppen vil på kommende møde drøfte, hvorledes ubrugte midler fra puljen bør anvendes i 2019 og 2020, idet forvaltningen kommer med et oplæg, hvor indsatsen relaterer sig til begrebet Tryghed. Beløbet vil være ca. 90.000 kr. årligt. 
Fraværende
Anders Nyholm (Politiet)
Birgit Madsen ()
Birgitte Winther ()
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
John Jensen (Politiet)
Mads Andersen (C)
Søren Thorborg ()
Bilag

Til toppen


17.   Siden sidst - åben


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at orientering siden sidste møde i SSP-styregruppen tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
Intet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Status på den forebyggende undervisning i skoleåret 2017-2018.

SSP-styregruppen havde særlig opmærksomhed på forebyggelsen af børn, unge og forældres destruktive kommunikation på de digitale platforme og drøftede bl.a. behovet for at gøre undervisningstilbuddet til et krav til skolerne.

SSP-sekretariatet vil på det kommende seminar for SSP-medarbejdere i kommunen (medio september 2018) sammen få konkretiseret, hvilke behov der er på skolerne og i klubberne og i forlængelse heraf, hvem der er de ansvarlige.   

SSP-styregruppen vil på denne baggrund få en orientering.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
Anders Nyholm (Politiet)
Birgit Madsen ()
Birgitte Winther ()
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
John Jensen (Politiet)
Mads Andersen (C)
Søren Thorborg ()

Til toppen


18.   Status på lokalområderne


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at status på den seneste udvikling i lokalområderne, herunder den seneste udvikling i forhold til bandeindsatsen tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

SSP-styregruppen vil fremover få en generel og overordnet status fra den åbne del af referaterne fra Mandagsmøderne.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Status på områderne blev gennemgået.

Særligt fokus på p-kælderen ved stationspladsen.

Godt samarbejde med de unge og beboerne omkring Lovparken.

Status taget til efterretning.

Fraværende
Anders Nyholm (Politiet)
Birgit Madsen ()
Birgitte Winther ()
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
John Jensen (Politiet)
Mads Andersen (C)
Søren Thorborg ()

Til toppen


19.   Status på Lokal- og Banderåd


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at orientering om status fra Lokal- og Banderådet tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
SSP-styregruppen har tidligere besluttet, at status fra Lokal- og Banderådets møder er fast punkt på styregruppens møder.

På mødet den 13. september 2013 blev oplyst, at Lokal- og Banderådet er udvidet med Boligselskabernes forretningsudvalg og at referater fra møderne kan læses på politiets hjemmeside. Referaterne kan ligeledes læses på SSP Køge Kommunes hjemmeside.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Lokalrådet besluttede på det seneste møde, at der i efteråret 2018 arbejdes med tema om “unges brug af det offentlige rum”. Teamet er anbefalet i samarbejdsplanen mellem kommunerne og politiet i Midt- og Vestsjællands Politikreds (Kredsrådet).

Status taget til efterretning.

Fraværende
Anders Nyholm (Politiet)
Birgit Madsen ()
Birgitte Winther ()
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
John Jensen (Politiet)
Mads Andersen (C)
Søren Thorborg ()

Til toppen


20.   Status på lokalområderne (Lukket punkt)


Fraværende
Anders Nyholm (Politiet)
Birgit Madsen ()
Birgitte Winther ()
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
John Jensen (Politiet)
Mads Andersen (C)
Søren Thorborg ()

Til toppen


21.   Siden sidst - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Anders Nyholm (Politiet)
Birgit Madsen ()
Birgitte Winther ()
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
John Jensen (Politiet)
Mads Andersen (C)
Søren Thorborg ()

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 18.06.18