Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Anvisning af affald

Farligt affald, kildesorteret erhvervsaffald m.v.

Farligt  affald

Farligt affald  som ikke er kildesorteret og genanvendeligt, skal anvises af Køge Kommune. Farligt affald anvises til de modtageanlæg der er opført i Miljøstyrelsen affaldsregister på www.mst.dk

Når du starter ny virksomhed skal du huske at anmelde dit farlige affald til kommunen uanset mængde. Derudover skal du også huske at anmelde til Køge Kommune, hvis mængden af farligt affald øges væsentligt. Opbevaring af farligt affald skal overholde Køge kommunes forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Aflevering på genbrugspladsen

Virksomheder kan mod betaling aflevere op til 200 kg farligt affald om året på en af ARGO's genbrugspladser. For at aflevere det farlige affald på genbrugspladsen skal man kontakte pladspersonalet inden aflæsning og udfylde en deklaration for farligt affald. Du finder deklarationen her. Vælg ARGO og følg vejledningen. 
Deklaration A skal Modtagepladsen beholde som kvittering. 
Deklaration B skal beholder virksomheden, da man skal kunne dokumentere, hvorledes det farlige affald er bortskaffet. 
Dokumentationen skal opbevares i 5 år. Jf.  Regulativ for Erhvervsaffald.

Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald er farligt affald. Hvis du har den slags affald, skal du oplyse kommunen om, hvor meget og hvilke typer du har om året. Det skal du gøre på et særligt skema. Dette gælder også, selv om du ikke har ret meget. Du skal bruge skemaet for farligt affald som du finder her

Klinisk risikoaffald er:

Spidse og skarpe genstande som f.eks. kanyler, skalpeller, sakse og pincetter 
Glasaffald som f.eks. reagensglas og øvrige glasskår fra patienter med smitsomme infektionssygdomme, affald fra patienter i behandling med cytostatika, ikke autoklaveret affald fra klinisk mikrobiologiske og klinisk kemiske laboratorier og blodbanklaboratorier, døde forsøgsdyr inficeret med smitsomme sygdomme 
Biologisk affald som f.eks. organer og amputerede lemmer fra operationer, affald fra sektioner og vævsaffald fra fødsler samt vacciner
Klinisk risikoaffald er omfattet af anvisningsordningen for farligt affald. Derfor gælder reglerne for farligt affald også for klinisk risikoaffald.

Klinisk risikoaffald er ikke:

Medicinrester, herunder cytostatika 
Kviksølvtermometre og batterier 
Reagenser og analyse kits 
Sølvamalgamholdigt materiale og provisorisk fyldningsmateriale fra tandlæger 
Dette affald er omfattet af anvisningsordningen for farligt affald.

Sortering, opbevaring, emballering og bortskaffelse

Klinisk risiko affald skal sorteres ved kilden 
Affaldet skal så vidt muligt emballeres og opbevares i den endelige emballage.

Aflevere op til 25 kg om året på genbrugspladsen

Køge Kommune kan give virksomheder (herunder institutioner) med mindre end 25 kg klinisk risikoaffald om året tilladelse til, at benytte en af ARGO's genbrugspladser. Virksomheden har stadig pligt til at anmelde affaldet. Ved enhver aflevering af klinisk risikoaffald til genbrugspladsen skal virksomheden udfylde en deklaration for farligt affald. Du finder deklarationen her. Vælg ARGO og følg vejledningen. 

Store mængder klinisk risikoaffald

Skal du bortskaffe større mængder klinisk risikoaffald, skal du finde et godkendt modtageanlæg. Du finder liste over godkendte modtageanlæg på Miljøstyrelsen hjemmeside på www.mst.dk

Genanvendeligt affald

Affaldet skal sorteres på virksomheden, og virksomheden kan frit vælge blandt de godkendte transportører, indsamlere og modtageanlæg i det nationale affaldsregister.
Miljøstyrelsen har etableret et landsdækkende affaldsregister over genanvendelsesanlæg, virksomheder, affaldstransportører, forhandlere og mæglere, som håndterer affald. Affaldsregistret finder du på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk

Affald til forbrænding, deponi, samt usorteret affald

Kommunen skal dog fortsat anvise og klassificere forbrændingsegnet affald, affald til deponi, samt usorterede affald.
Det er også muligt, at aflevere erhvervsaffald på ARGO'S

  • Affald til forbrænding

    Forbrændingsegnet affald skal afleveres på ARGO's forbrændingsanlæg i Roskilde, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde.
  • Affald til deponering

    Affald til deponering skal afleveres på Audebo Deponi

  • Farligt affald

    Farligt affald til forbrænding eller deponering skal indsamles og behandles af virksomheder, som fremgår af Det nationale Affaldsregister. Mindre mængder farligt affald, under 200 kg pr. år kan mod betaling afleveres på genbrugspladsen.  

Regulativ for erhvervsaffald

Læs regulativet her.

Kontakt Renovation
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 29.04.19