Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Byggeaffald

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst muligt omfang.

Selvbetjening

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til din kommune - læs hvorfor
Hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m² af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald skal det anmeldes til Køge Kommune. Endvidere er der krav om screening af bygninger og anlæg eller dele heraf, der er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977. Viser screeningen, at der kan forekomme PCB, skal bygherren foretage en kortlægning af bygningen eller anlægget.

For bygninger eller anlæg opført eller renoveret i perioden 1950 - 1977 
Der skal foretages en screening, samt anmeldelse af byggeaffaldet, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m² af en bygning, eller et anlæg, eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald. Anmeld her

Hvis renoveringen eller nedrivningen medfører udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 – 1977, skal der foretages en screening ved udfyldelse af screeningsskemaet, uanset ovenstående areal- eller mængdebegrænsning.

Hvis der kan svares JA til blot ét af spørgsmålene i screeningsskemaet, skal der foretages en kortlægning af PCB-holdigt materiale og en efterfølgende anmeldelse af bygge- og anlægsaffaldet.

Hvis der kan svares NEJ til samtlige spørgsmål i screeningsskemaet, skal ”kun” foretages en anmeldelse af bygge- og anlægsaffaldet – en kortlægning vil således ikke være påkrævet.

For bygninger eller anlæg opført eller renoveret udenfor perioden 1950 - 1977
Er den bygning, det anlæg eller dele af det anlæg som skal renoveres eller nedrives opført eller renoveret udenfor perioden 1950 – 1977, er der ikke krav om screening. Der skal derfor ”kun” foretages en anmeldelse af bygge- og anlægsaffaldet, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m² af en bygning, eller et anlæg, eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald. Anmeld her

Formålet med screening, kortlægning og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald
Screeningen har til formål at få klarlagt, om der er sandsynlighed for, at bygningen eller anlægget indeholder PCB-holdigt materiale (PCB (Poly-Chlorerede Biphenyler)). Kortlægningen har til formål at identificere, hvor PCB materialet er, i hvilke mængder det forekommer og hvordan det bortskaffes. Screeningen og kortlægningen af PCB er et led i Regeringens handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger.

Screening, kortlægning og anmeldelse skal indsendes senest 2 uger inden byggearbejdet påbegyndes til Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge.

Anmeldelse af jordflytning skal endvidere foretages ved flytning af jordmængder større end 1 m³.

Indebærer byggeriet f.eks. støv eller støj, som kan være til gene for det omgivende miljø, skal den midlertidige aktivitet anmeldes.

Det er bygherrens ansvar at der sker screening, anmeldelse og kortlægning jf. ovenstående, og at bygge- og anlægsaffaldet sorteres og afleveres til miljøgodkendte behandlingsanlæg. 

Sortering af bygge- og anlægsaffald egnet til materialenyttiggørelse.

I forbindelse med byggeaktiviteten skal der foretages en sortering af genanvendelige materialer på stedet, og som minimum kildesorteres i følgende rene affaldsfraktioner:

1. Natursten, fx granit og flint
2. Rene uglaserede tegl- og mursten
3. Rent beton
4. Blandinger af natursten, uglaseret tegl/mursten og beton
5. Jern og metal
6. Gips
7. Stenuld
8. Jord
9. Asfalt
10. Blandinger af beton og asfalt

Derudover vil der ofte forekomme andet genanvendeligt affald, som skal kildesorteres med henblik på genanvendelse fx:

• Hård PVC
• Rent træ
• Termoruder (må ikke indeholde PCB)

Alt andet end mørtel og armeringsjern skal være frasorteret affaldet. Affaldet må derfor ikke indeholde organiske opløsningsmidler, olierester, PCB-fugemasse, -forseglingslim, -maling og –cement (typisk anvendt i perioden 1950 – 1977), imprægneret træ, tjære, sod, bly, maling og lak mv. Læs mere om Håndtering af PCB-affald

Sortering af de rene bygge- og anlægsmaterialer pkt. 1 – 10 kan undlades, hvis den samlede affaldsmængde fra det pågældende bygge- og anlægsarbejde ikke overstiger 1 ton. I så fald skal affaldet afleveres til sortering på godkendt modtageanlæg.

Materialenyttiggørelse af sten-, tegl- og betonmaterialer.
Uforurenede sten-, tegl- og betonmaterialer eller blandinger heraf (affaldsfraktion 1 - 4), kan efter forarbejdning uden tilladelse anvendes som erstatning for primære råstoffer. Med forarbejdning menes nedknusning til en materialestørrelse svarende til primære råstoffer (fx materialer der ønskes anvendt som erstatning for bundsikringsgrus, nedknuses til en materialestørrelse 0 – 80 mm).

Uforurenet bygge- og anlægsaffald (affaldsfraktion 1 – 7) må oplagres på stedet i op til 1 år. Ved uforurenet bygge- og anlægsaffald forstås bygge- og anlægsaffald, hvor det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at anvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed. Affaldet må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, herunder f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.
Det er bygherrens ansvar at sikre, at anvendelsen af materialerne ikke er i strid med Byggeloven, Planloven, Natur- eller Miljøbeskyttelsesloven mv.

Genanvendelse af jern og metal, gips og stenuld mv.
Frasorteret genanvendeligt bygge- og anlægsaffald må anvendes til samme eller beslægtede formål som materialerne har været brugt til hidtil. Alternativt genanvendes materialerne via. indsamlervirksomhed eller et anlæg, der modtager affald til genanvendelse, se Miljøstyrelsens Affaldsregister på https://www.affaldsregister.mst.dk/

PCB

PCB blev introduceret i byggeriet i 1950-erne og blev hurtigt et populært tilsætningsstof i blandt andet elastiske fugematerialer, limprodukter til termoruder og transformerolie.

De første forbud mod anvendelsen af PCB i byggematerialer såsom fugemasser kom i 1976, og anvendelsen af PCB ophørte helt i 1986. Selv om der nu er gået godt 30 år, siden PCB blev forbudt, findes der fortsat betydelige mængder af PCB i de eksisterende bygninger.

Affald indeholdende PCB skal anmeldes til Køge Kommune. Når du har udfyldt skemaet, printer du det ud, underskriver og sender skemaet med posten til Køge kommune, Torvet 1, 4600 Køge.

Når kommunen har modtaget din anmeldelse, vil du få et brev fra os om, hvor du skal aflevere affaldet.

Hvor er der typisk anvendt PCB

  • Fuger og tætninger udført med fugemasse
  • Blødgører til dilatationsfuger
  • Spartelmasser og visse flydemørtler fx til gulve
  • Beton og mørtel (additiv i plast tilsat beton/mørtel)
  • Gulve (acryl, specielle epoxygulve)
  • Olie i oliefyldte kondensatorer
  • Lim i termoruder
  • Maling

Asbestforeningen har udgivet en vejledning omkring håndtering af PCB. 
Du kan læse PCB-vejledninger her. Du kan kontakte Arbejdstilsynet på tlf. 70 12 12 88 eller via deres hjemmeside 
www.arbejdstilsynet.dk

Ny PCB-guide
PCB-guiden er et led i regeringens handlingsplan mod PCB i bygninger fra maj 2011, og skal sammen med en hotline vejlede borgere, kommuner og virksomheder i, hvordan de håndterer PCB. Guiden er udarbejdet af seks ansvarlige myndigheder på området. 

Du finder pcb-guiden her 

Asbest

Asbest affald skal anmeldes til Køge Kommune. Når du har udfyldt skemaet, printer du det ud, underskriver og sender skemaet med posten til Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge.

Når kommunen har modtaget din anmeldelse, vil du få et brev fra os om, hvor du skal aflevere affaldet.

Der er tre typer affald med asbest, fordi noget støver mere end andet. Det betyder også, at der er forskellige krav til, hvordan du skal pakke og komme af med affaldet. Du kan hente vejledning om asbestaffald her

Arbejde med materialer med asbest
Du skal være opmærksom på, at personer, som arbejder med materialer, der indeholder asbest, skal i nogle tilfælde have en særlig uddannelse, og de skal anmelde arbejdet til Arbejdstilsynet. Det er forbudt at rense materialer, som indeholder asbest, med højtryksrenser.

Du kan kontakte Arbejdstilsynet på tlf. 70 12 12 88 eller via deres hjemmeside www.amid.dk.

Kontakt Renovation
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 30.01.19