Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst muligt omfang.

Hvilke krav skal du være opmærksom på som bygherre?

Det er bygherrens ansvar, at der udføres screening, anmeldelse og kortlægning af bygge- og anlægsaffald, samt at affaldet sorteres korrekt og afleveres på et godkendt modtageanlæg - det kan fx være genbrugspladsen, et forbrændingsanlæg, et deponeringsanlæg eller specialbehandlingsanlæg. Det afhænger af hvilken slags affald der er tale om.


Anmeldelse

Bygge- og anlægsaffald fra renovering eller nedrivning skal altid anmeldes til kommunen, hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald. Farligt affald skal anmeldes særskilt. 

Screening

Den bygning/anlæg, der skal renoveres eller nedrives, skal altid screenes for miljøproblematiske stoffer. Screeningens formål er at klarlægge, om der er risiko for, at bygningen eller anlægget indeholder en eller flere former for miljøproblematiske stoffer. Hvis der er risiko for det, skal der udføres en kortlægning af bygningen/anlægget.

Kortlægning

Hvis screeningen viser, at der kan forekomme miljøproblematiske stoffer, skal bygherren foretage en kortlægning af bygningen/anlægget. Kortlægningen skal identificere hvor de farlige stoffer er, i hvilke mængder og hvordan materialerne skal afrenses og bortskaffes. Screening, kortlægning og anmeldelse skal sendes til Køge Kommune senest 2 uger før byggearbejdet påbegyndes. 

Jordflytning

Anmeldelse af jordflytning skal ske ved flytning af jordmængder større end 1 m³ (mere end 1,8 tons). Du kan læse mere om kravene her.

Arbejdsmiljø

Arbejde med potentielt sundheds- eller miljøskadelige stoffer, kan kræve særlig uddannelse og arbejdsformer. Kontakt i så fald Arbejdstilsynet.


Husk at anmelde støvende og støjende arbejde

Hvis byggeri, renovering eller nedrivning medfører støv eller støj, som kan være til gene for omgivelserne/naboer, skal aktiviteten anmeldes til Køge Kommune mindst 14 dage før arbejdet påbegyndes. 

Anmeldeskema findes på denne side. Arbejdet skal overholde Forskrift for udførelse af nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune.

Sortering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og bortskaffes korrekt. Det sker for at sikre, at mest muligt affald genbruges. Affaldet skal som minimum sorteres i følgende rene affaldsfraktioner:

 1. Natursten, f.eks. granit og flint 
 2. Ren, uglaseret tegl og mursten 
 3. Ren beton 
 4. Blandinger af natursten, uglaseret tegl/mursten og beton 
 5. Jern og metal 
 6. Gips 
 7. Stenuld 
 8. Ren jord 
 9. Asfalt 
 10. Blandinger af beton og asfalt

Derudover forekommer ofte andet genanvendeligt affald, som skal sorteres:

 • Hård PVC 
 • Rent træ 
 • Termoruder (må ikke indeholde PCB, så vær opmærksom hvis ruderne er fra perioden 1950-1977)

Alt andet end mørtel og armeringsjern skal frasorteres. Affaldet må ikke indeholde organiske opløsningsmidler, olierester, PCB-fugemasse/-forseglingslim/-maling/–cement, imprægneret træ, tjære, sod, bly, maling og lak mv.

Sortering af materialerne i pkt. 1–10 kan undlades, hvis den samlede affaldsmængde ikke overstiger 1 ton. I så fald skal affaldet afleveres til sortering på et godkendt modtageanlæg.


Genanvendelse af sten-, tegl- og betonmaterialer
Uforurenede sten-, tegl- og betonmaterialer eller blandinger heraf (pkt. 1-4), kan efter forarbejdning anvendes som erstatning for primære råstoffer. Med forarbejdning menes nedknusning til en materialestørrelse svarende til primære råstoffer.

Uforurenet bygge- og anlægsaffald (pkt. 1–7) må oplagres på stedet i op til 1 år. Affaldet må ikke indeholde forurenende stoffer, f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.

Genanvendelse af jern og metal, gips og stenuld mv. 

Frasorteret, genanvendeligt bygge- og anlægsaffald må anvendes til samme eller beslægtede formål, som materialerne før har været brugt til. Find godkendt indsamler eller modtageanlæg på Miljøstyrelsens Affaldsregister.

PCB

PCB blev introduceret i byggebranchen i 1950’erne og blev et populært tilsætningsstof i bl.a. elastiske fugematerialer, limprodukter til termoruder, samt transformerolie. De første forbud mod anvendelsen af PCB i byggematerialer kom i 1976, og anvendelsen af PCB ophørte helt i 1986. Der findes betydelige mængder af PCB i den eksisterende byggemasse.

Affald der indeholder PCB skal anmeldes til kommunen. Kommunen anviser affaldet til et konkret modtageanlæg, hvor det skal afleveres. Se desuden vejledning om PCB her.

Hvor er der typisk anvendt PCB:

 • Fuger og tætninger udført med fugemasse
 • Blødgører til dilatationsfuger
 • Spartelmasser og visse flydemørtler fx til gulve
 • Beton og mørtel (additiv i plast tilsat beton/mørtel)
 • Gulve (acryl, specielle epoxygulve)
 • Olie i oliefyldte kondensatorer
 • Lim i termoruder
 • Maling

Asbest

Alt arbejde med asbest, bl.a. nedtagning, er omfattet af asbestbekendtgørelsen.

Affald der indeholder asbest skal anmeldes til kommunen. Kommunen anviser derefter affaldet til et konkret modtageanlæg, hvor det skal afleveres. Se desuden vejledning om asbest her.

Asbestaffald inddeles i tre typer, da noget støver mere end andet. Der er forskellige krav til, hvordan du skal pakke og bortskaffe affaldet. Personer, der arbejder med asbestholdige materialer, skal i nogle tilfælde have en særlig uddannelse, og de skal anmelde arbejdet til Arbejdstilsynet. 

Kontakt Renovation
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 23.02.21