Sortering og anvisning af erhvervsaffald

Vejledning om håndtering af forskellige typer erhvervsaffald.

Kildesortering af alt affald fra erhverv

Alt affald skal sorteres ved kilden, det vil sige dér hvor det dannes. Det gælder både for borgere og erhverv.

Lovgivningen (affaldsbekendtgørelsen) bestemmer, at affaldsproducerende virksomheder skal sikre, at ”væsentlige dele af deres kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse […] forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.

Der er ikke nogen konkrete ”bagatelgrænser”. Det, som i praksis kan genbruges, genanvendes eller nyttiggøres, skal sorteres.
Det gælder både genanvendelige materialer som f.eks. genanvendeligt PVC-affald, papir, papmaterialer, karton, genanvendeligt emballageaffald af glas, plast, metal og træ, samt affald egnet til forbrænding. Det omfatter også farligt affald, der kan genanvendes (f.eks. spildolie).

Klassificering og anvisning af affald

Kommunen klassificerer en given type affald som værende enten: 

 • Farligt affald
 • Emballageaffald
 • Affald egnet til materialenyttiggørelse
 • Forbrændingsegnet affald
 • Deponeringsegnet affald 

Det er også kommunen, der anviser affald til forbrænding eller deponering. 

Kommunen anviser dog ikke de genanvendelige materialer. Her kan virksomheden vælge frit blandt de registrerede affaldsindsamlere og -transportørere i Affaldsregistret, som findes på Energistyrelsens hjemmeside.

Genanvendeligt affald

Når virksomheden har udsorteret de genanvendelige materialer (se punktet ovenfor), kan virksomheden frit vælge blandt de godkendte transportører, indsamlere og modtageanlæg i det nationale Affaldsregister.
Kommunen skal fortsat klassificere og anvise forbrændingsegnet affald, affald til deponi, samt usorteret affald. 

Affald til forbrænding

Forbrændingsegnet affald skal afleveres på ARGO's forbrændingsanlæg i Roskilde, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde. 

Affald til deponering

Affald til deponering skal afleveres på Audebo Deponi, Hagesholmvej 7, 4520 Svinninge.

Farligt affald til forbrænding eller deponering

Farligt affald til forbrænding eller deponering skal indsamles og behandles af virksomheder, som fremgår af det nationale Affaldsregister.
Mindre mængder farligt affald, under 200 kg pr., år kan mod betaling afleveres på genbrugspladsen

Kommunale affaldsordninger for virksomheder

Virksomheder i Køge Kommune kan vælge at tilmelde sig den kommunale indsamlingsordning for dagrenovationslignende affald, men de kan også vælge at indgå aftale med en privat transportør om indsamling af affaldet.
Derimod findes der ikke kommunale affaldsordninger for genanvendeligt affald fra virksomheder. 
Herudover har virksomheder adgang til at bruge genbrugspladserne, mod betaling, som opkræves af ARGO, der driver pladserne.

Farligt affald

Farligt affald, som ikke er kildesorteret eller genanvendeligt, skal anvises af Køge Kommune. Farligt affald anvises til de modtageanlæg der er opført i Eneristyrelsens Affaldsregister.

Når du starter en ny virksomhed, skal du huske at anmelde dit farlige affald til kommunen uanset mængderne. Derudover skal du også huske at anmelde til Køge Kommune, hvis mængden af farligt affald øges væsentligt.

 Opbevaring af farligt affald skal overholde gældende lovgivning på området. For autoværksteder er det reglerne i autoværkstedsbekendtgørelsen der gælder. For mange andre typer virksomheder gælder Køge Kommunes forskrift for håndtering og opbevaring af olieprodukter og kemikalier (ny version træder i kraft den 1. september 2020).

Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald er farligt affald, og derfor også omfattet af reglerne og anvisningsordningen for farligt affald. Hvis du har denne type affald, skal du oplyse kommunen om, hvilke typer du har og hvor store mængder pr. år.
Det skal du gøre på et særligt skema. Dette gælder også, selv om du ikke har ret meget. Du skal bruge skemaet for farligt affald som du finder her.

Klinisk risikoaffald er:

 • Spidse og skarpe genstande (f.eks. kanyler, skalpeller, sakse og pincetter) 
 • Glasaffald (f.eks. reagensglas og glasskår fra patienter med smitsomme infektionssygdomme, affald fra patienter i behandling med cytostatika, ikke autoklaveret affald fra klinisk mikrobiologiske og klinisk kemiske laboratorier og blodbanklaboratorier, samt døde forsøgsdyr inficeret med smitsomme sygdomme) 
 • Biologisk affald (f.eks. organer og amputerede lemmer fra operationer, affald fra sektioner og vævsaffald fra fødsler, samt vacciner)
Klinisk risikoaffald er ikke:

 • Medicinrester, herunder cytostatika 
 • Kviksølvtermometre og batterier 
 • Reagenser og analysekits 
 • Sølvamalgamholdigt materiale og provisorisk fyldningsmateriale fra tandlæger 
Dette affald er dog stadig farligt affald og derfor også omfattet af anvisningsordningen for farligt affald.

Bortskaffelse af klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald skal kildesorteres, dvs. ved den virksomhed det stammer fra.
Affaldet skal så vidt muligt emballeres og opbevares i den endelige emballage.

Køge Kommune kan give virksomheder (herunder institutioner) med mindre end 25 kg klinisk risikoaffald om året tilladelse til, at benytte en af ARGO's genbrugspladser.
Virksomheden har stadig pligt til at anmelde affaldet til kommunen.

Ved enhver aflevering af klinisk risikoaffald til genbrugspladsen skal virksomheden udfylde en deklaration for farligt affald. Du finder deklarationen her. Vælg ARGO og følg vejledningen. 

Store mængder klinisk risikoaffald

Skal du bortskaffe større mængder klinisk risikoaffald, skal du finde et godkendt modtageanlæg.
Du finder liste over godkendte modtageanlæg på Affaldsregistret.

Aflevering af farligt affald på genbrugspladsen

Virksomheder kan, mod særskilt betaling, aflevere op til 200 kg farligt affald om året på en af ARGO's genbrugspladser.
For at aflevere det farlige affald på genbrugspladsen, skal man udfylde en deklaration for farligt affald og kontakte pladspersonalet inden aflæsning. Du finder deklarationen her. Vælg ARGO og følg vejledningen. 

 • Deklaration A skal Modtagepladsen beholde som kvittering. 
 • Deklaration B skal virksomheden beholde, da man skal kunne dokumentere over for kommunen, hvordan det farlige affald er bortskaffet. 

Dokumentationen skal opbevares i 5 år, jf. Regulativ for Erhvervsaffald.

Bygge- og anlægsaffald 

Der er særlige regler om håndtering af bygge- og anlægsaffald. Læs mere om bygge- og anlægsaffald her.

Regulativ for erhvervsaffald Læs regulativet her.

Kontakt Renovation
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 23.02.21