Love og regler om indkøb og udbud

Køge Kommune skal som offentlig myndighed overholde en række regler i forbindelse med indkøb. Læs mere på siden her.

Love og regler

Reglerne på indkøbsområdet er omfattende. Reglerne er kort omtalt herunder. 

Du finder en mere uddybende gennemgang af tærskelværdierne, vejledninger og lovhenvisninger i udbudsreglerne på Udbudsportalen.

Udbudsloven

Udbudsloven indeholder reglerne for hvordan offentlige myndigheder skal foretage indkøb, der overstiger tærskelværdierne.

Udbudsloven fastsætter blandt andet kravene til den udbudsprocedure, som en offentlig myndighed skal følge. Det er forhold som: valg af udbudsform, minimums tidsfrister, vurdering af udelukkelsesgrunde, egnethedsvurdering samt fastlæggelsen af evalueringsmetode og endelige tildelingen af kontrakt. 

Dette skal, som udbudsreglerne som helhed, sikre en effektiv konkurrence om opgaverne og en effektiv udnyttelse af de offentlige midler.

Indkøb af varer og tjenesteydelser under tærskelværdierne samt visse andre ydelser er ikke underlagt udbudslovens formelle regler på samme måde. Indkøb, hvor der vurderes at være grænseoverskridende interesse, skal annonceres og overholde de grundlæggende EU-retlige principper om gennemsigtighed og ligebehandling. 

Hvor der ikke vurderes at være grænseoverskridende interesse gælder, at blot de forvaltningsretlige principper skal overholdes. Der er ikke krav så mange krav til processen. 

Kontrakten skal tildeles på markedsmæssige vilkår, evt. efter en markedsafdækning eller på baggrund af tilbudsindhentning.

Tilbudsloven

Tilbudsloven regulerer udbud af bygge- og anlægsopgaver, der er under tærskelværdien for EU-udbud. En sådan kontrakt indgås ofte på baggrund af tilbudsindhentning. Afhængig af kontraktens størrelse er fremgangsmåden fastlagt i tilbudslovens regler om offentlig eller begrænset licitation eller underhåndsbud.

Kontakt Indkøb og Udbud
Opdateret af Indkøb og Udbud 11.09.18