Listevirksomheder og større maskinværksteder

Listevirksomheder er de største og mest forurenende typer af virksomheder. De er omfattet af Miljøministeriets godkendelsesbekendtgørelse og skal have en miljøgodkendelse.
De større maskinværksteder (produktionsareal over 1.000 m2) er fremadrettet omfattet af deres egen branchebekendtgørelse, men var før omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen.
Listevirksomheder er omfattet af krav om rutinemæssige miljøtilsyn, som du kan læse om under Miljøtilsyn og kampagner.

Udledning af forurenende stoffer kan skade miljøet

Listevirksomheder

Kommunerne fører tilsyn med og godkender de fleste listevirksomheder. For en mindre del af listevirksomhederne er det staten, som er den godkendende myndighed, men en ansøgning skal altid indsendes til kommunen, bl. a. fordi kommunen ved videresendelsen af ansøgningen kan komme med en udtalelse til staten om virksomhedsplaceringen i forhold til de planlægningsmæssige bestemmelser.

Listevirksomheder skal have en miljøgodkendelse, inden de bygger eller starter en godkendelsespligtig virksomhed, og hvis de senere udvider eller ændrer virksomhedens bygninger eller aktiviteter.

En miljøgodkendelse er kommunens accept af, at der foregår en bestemt aktivitet på en bestemt lokalitet. En miljøgodkendelse indeholder:

  • En miljøteknisk redegørelse, herunder en miljømæssig vurdering
  • Vilkår for hvordan virksomheden skal indrettes og drives

Etablering/flytning af en listevirksomhede må ikke ske, før der er meddelt miljøgodkendelse. I visse tilfælde er der dog mulighed for at søge tilladelse til at begynde bygge- og anlægsarbejder på eget ansvar, før godkendelse er givet. 

En vigtig forudsætning for at kunne opnå miljøgodkendelse er, at virksomheden lokaliseres i overensstemmelse med planbestemmelserne for området. 

Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Techniques). 
Beskrivelse af ansøgningsprocessen for miljøgodkendelse ses under afsnittet ansøgning om miljøgodkendelse.

Større maskinværksteder

Nye regler for maskinværksteder.

Maskinværksteder, der indtil 31. december 2015 var omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, det vil sige virksomheder, der har et produktionsareal på 1.000 m2 eller derover, er pr. 1. januar 2016 reguleret af den maskinværkstedsbekendtgørelse, hvilket betyder at disse virksomheder, før de etablerer, udvider eller ændrer produktionen, ikke længere skal have en miljøgodkendelse.

Fremover skal de via Byg og Miljø (bygogmiljoe.dk) anmelde til kommunen, om de lever op til reglerne i bekendtgørelsen. Virksomheder kan etablere det anmeldte og påbegynde driften, hvis kommunen ikke har gjort indsigelse inden 4 uger.

Hvis dit maskinværksted allerede har miljøgodkendelse, vil den fortsat være gældende, indtil du foretager ændringer eller udvidelser, der medfører forøget forurening, eller hvis kommunen vurderer, at miljøgodkendelsen ikke længere er dækkende for virksomhedens aktivitet.

Ansøgning om miljøgodkendelse for listevirksomheder

Den 1. januar 2016 trådte nye regler i kraft vedrørende godkendelsespligtige virksomheder. 

Virksomheder der skal have en miljøgodkendelse, fra 1. januar 2016, skal ansøge om dette i det digitale system Byg og Miljø. Det gælder alle virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen, samt virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen.

For at blive guidet korrekt i ansøgningssystemet er det vigtigt, at virksomhedens listepunkt(er) indtastes. 

For at sikre, at virksomheden vælger rette listepunkt og i øvrigt hjælpes bedst muligt til at udfylde ansøgningen, anbefales det, at kommune og virksomhed har en forhåndsdialog om virksomhedens ønsker og muligheder i forhold til lokale forhold. Det vil også være muligt for virksomheden at invitere sagsbehandleren til at ”kigge med” i ansøgningsprocessen, med henblik på at kunne vejlede virksomheden.

Som udgangspunkt sikrer systemet – ud fra det registrerede listepunkt – at ansøger bliver præsenteret for de oplysningskrav, der er nødvendige for at kunne behandle den konkrete ansøgning.

Når alle nødvendige oplysninger til ansøgningen er skrevet ind i Byg og Miljø, sendes ansøgningen digitalt via systemet, og den vil blive modtaget af Køge Kommune.

Mere information
Der findes mere information på Miljøstyrelsens hjemmeside
Her vil der bl.a. være hjælp til ansøgningsprocessen i Byg og Miljø i form af digitale guides, film om ansøgningsprocessen samt hotline, hvis du har brug for hjælp i ansøgningsprocessen.

Afgørelse om miljøgodkendelse, spildevandstilladelse og afgørelse om ikke VVM-pligt vil fremover blive meddelt samtidig, hvis virksomheden sender ansøgninger og anmeldelser på samme tid. Læs mere herom på Miljøstyrelsen hjemmeside.

"BAT reference documents"

I EU-regi er der udarbejdet en række "BAT reference documents" hvor der indenfor forskellige brancher, aktivitets- og procestyper gives anbefalinger på bedste tilgængelige teknik.  

På Miljøstyrelsens hjemmeside gives tillige en generel beskrivelse af BAT

Udvidelse/ændring af en listevirksomhed Udvidelse/ændring af en listevirksomhed forudsætter godkendelse, hvis udvidelsen/ændringen kan medføre forøget forurening (før forureningsbegrænsende foranstaltninger). Bestemmelsen gælder både for bygningsmæssige og for driftsmæssige ændringer, f. eks. også for udvidelse af driftstiden.

Miljøgodkendelse meddeles i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven samt godkendelsesbekendtgørelsen 

Sagsbehandlingen er i øvrigt som ved nyetablering/flytning. Afgørelse om hvorvidt en projekteret udvidelse/ændring kan medføre forøget forurening træffes af miljømyndigheden.

Ansøgning om miljøgodkendelse af listevirksomheder meddeles i henhold til kapitel 5 i godkendelsbekendtgørelsen

Der gælder forskellige krav til ansøgningen afhængig af om virksomheden er omfattet af bilag 1 eller bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Ved bilag 2 virksomheder, som tillige er omfattet af bilag 5, hvor Miljøministeriet har udarbejdet standardvilkår, skal der afgives oplysninger i ansøgningen, som beskrevet i bilag 5 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Nærmere information om standardvilkår for virksomheder omfattet af bilag 5, kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside

Miljøgodkendelse ”til tiden”Kort efter modtagelse af en ansøgning om miljøgodkendelse kontakter Miljø ansøger med henblik på en afklaring af, hvornår godkendelsen skal bruges. På den baggrund laves en aftale om en tidsplan. Miljø tilstræber, at meddele miljøgodkendelsen til det aftalte tidspunkt. Dette kræver, at alle relevante oplysninger er til stede, at der ikke kommer væsentlige indsigelser fra parter i sagen og at projektet kan godkendes.

Skal der ske parallel sagsbehandling – f.eks. VVM-vurdering, lokalplanlægning eller sikkerhedsdokumentation efter risikobekendtgørelsen, kan dette forlænge sagsbehandlingstiden. Derfor anbefales det at fremsende ansøgningen i god tid og evt. kontakte Miljø så tidligt som muligt.

Hvad siger loven?

Lovgivning

Miljøbeskyttelsesloven er rammelovgivning for hele miljøområdet. Du kan se "Miljøbeskyttelsesloven" på Retsinformations hjemmeside.

Reglerne for godkendelse af forurenende virksomheder bliver reguleret gennem "Godkendelsesbekendtgørelsen" og "Standardvilkårbekendtgørelsen".

Reglerne for miljøvurdering af virksomheder mv. er reguleret i "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer" og digitalisering af området er reguleret i "VVM-bekendtgørelsen".

Reglerne for Natur- og Miljøklagenævnet er beskrevet i bekendtgørelsen.

Læs også

Miljøgodkendelse

Forurenende virksomheder skal have en miljøgodkendelse, der sætter vilkår om, hvor meget virksomheden må belaste miljøet. Kommunen tager sig af langt de fleste miljøgodkendelser, mens Miljøstyrelsen godkender og fører tilsyn med ca. 420 af de mest komplicerede virksomheder.

De mest forurenende virksomheder skal altid have en miljøgodkendelse. Mindre forurenende virksomheder skal ikke nødvendigvis miljøgodkendes, men kommunen kan stille krav om, at de skal nedbringe mængden af forurening.

Den myndighed, der godkender virksomheden, skal løbende føre tilsyn med, hvor meget virksomheden forurener. Kommunen kan oplyse, hvilke virksomheder i området der er miljøgodkendte. Nye miljøgodkendelser og tilsynsrapporter bliver offentliggjort på Digital Miljøadministration.

Læs om miljøgodkendelser på Miljøstyrelsens hjemmeside og tilmeld dig abonnement på nye miljøgodkendelser og tilsynsrapporter for specifikke virksomheder på Digital Miljøadministration.

Miljøledelse

Miljøledelse handler om, at virksomheden sætter miljøarbejdet i system. Miljøledelse sikrer et løbende overblik over forbruget af ressourcer og påvirkning af miljøet. Det er frivilligt at indføre miljøledelse, men det kan være med til at gøre det nemmere at holde styr på ressourceforbrug og udledninger og samtidig forbedre virksomhedens omdømme.

Miljøledelse kan blandt andet indebære , at den enkelte virksomhed udarbejder en miljøpolitik og miljøhandlingsplan samt kortlægger virksomhedens miljøforhold. Flere virksomheder, der har indført miljøledelse, vælger at udgive en årlig miljøredegørelse.

Miljøvurdering - VVM

Alle større virksomheder skal gennem en vurdering, hvis de foretager væsentlige ændringer eller udvidelser af deres anlæg, eller hvis de tager nye anlæg i brug. Vurderingen kaldes Vurdering af Virkninger på Miljøet, VVM, og anvendes på fx kraftværker og større lossepladser til miljøfarligt affald.

I vurderingen lægges vægt på, at virksomheden er placeret, så der er så få ulemper for miljøet som overhovedet muligt. Lokalbefolkningen tages også med på råd via en offentlig høring. Du kan få mere at vide om miljøvurdering hos styrelsen.

Hvis du vil klage

Hvis du er generet af forurening fra en virksomhed i drift, kan du tage kontakt til myndigheden. Det vil enten være kommunen eller staten, der er myndighed på området.

Du kan klage over en virksomhed, hvis du er nabo eller på anden vis har særlig interesse i en sag om miljøgodkendelse eller påbud til en virksomhed.

Hvis du ønsker at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Brug selvbetjeningen Klag til Miljø- og Fødevareklagenævnet (det tidligere Natur- og Miljøklagenævn).

Indholdet er leveret af borger.dk i samarbejde med Miljøstyrelsen m.fl.
og Køge Kommune