Miljøtilsyn og kampagner

Her kan du læse om kommunens tilsynsindsats på miljøområdet. Rigtig mange typer af virksomheder er omfattet af krav om rutinemæssige miljøtilsyn, både mange små og store virksomheder, samt husdyrbrug. De fleste af tilsynene er omfattet er brugerbetaling, hvilket du også kan læse om her. Hvert år skal kommunerne gennemføre to miljøtilsynskampagner, f.eks. om en aktuel/lokal miljøproblematik. Kampagnernes målsætninger og resultater kan du se her.

Tilsynsplan

Det fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen, at alle kommuner skal have en miljøtilsynsplan for virksomheder og landbrug.
Du finder den nuværende miljøtilsynsplan (2021-2024) her.
Formålet med miljøtilsynsplanen er, at tilsynsmyndigheden heri tilkendegiver, hvordan tilsynsindsatsen med virksomhederne på miljøområdet for den kommende 4-årige periode overordnet vil blive gennemført. Miljøtilsynsplanen gælder i højst 4 år.

Køge Kommune fører tilsyn med en række virksomheder fordelt over forskellige brancher og størrelser. Derudover fører kommunen tilsyn med landbrug med og uden husdyrproduktion. Miljøtilsynsplanen beskriver den forventede tilsynsindsats for såvel virksomheder som landbrug.

Miljøtilsynsplanen indeholder endvidere en liste over de virksomheder, der er optaget på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen og de husdyrbrug, der er omfatter  af § 12 stk. 1. i bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug - de såkaldte IED- virksomheder. 

Tilsynsberetninger

Når tilsynene for et år er udført, skal Køge Kommune udarbejde en tilsynsberetning, der opsummerer det foregående års miljøtilsyn. Tilsynsberetningen skal indsendes til Miljøstyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Beretningen indeholder blandt andet oplysninger om antallet af virksomheder og husdyrbrug som Køge Kommune fører tilsyn med, fordelt på forskellige typer, samt antal udførte tilsyn og myndighedsreaktionerne på de udførte tilsyn.

Desuden er der en opgørelse over antallet af godkendte virksomheder og husdyrbrug og en oversigt over brugerbetaling opkrævet for det pågældende år for godkendelser og tilsyn fordelt på de forskellige virksomhedstyper og husdyrbrug.

Tidligere tilsynsberetninger
Tilsynsindberetninger fra de tidligere år kan derudover findes på Miljøstyrelsens DMA-Portal, www.dma.mst.dk.
Her er det også muligt, at finde kommunernes tidligere tilsyns- og godkendelsesindsatser.

Tilsynskampagner

Miljøtilsynsbekendtgørelsen indeholder krav om, at kommunerne skal udføre to tilsynskampagner om året. Kampagnerne skal vedrøre virksomheds- og/eller landbrugsområdet. Nedenfor kan du se information om de kampagner, som Køge Kommune har udført siden kravet om tilsynskampagner trådte i kraft. Kampagnerne har fokus på relevante miljøemner og/eller problemstillinger, som kommunen finder det nødvendigt at udføre tiltag overfor. Det kan bl.a. være i form af opsporing af forurening, vejledning af virksomheder og forebyggelse. Kampagnerne kan bl.a. udføres som fysiske tilsynsbesøg, undersøgelser og målinger, administrativ kontrol, informationsbreve m.m. 

Tilsynsrapporter

Miljømyndigheden skal efter et fysisk tilsyn på en virksomhed eller landbrug udarbejde en tilsynsrapport, som er et særligt skema med kortfattede oplysninger om tilsynets resultater. Tilsynsrapporterne skal offentliggøres på det landsdækkende system portalen for digital miljøadministration (DMA-portalen). 

Brugerbetaling

Der gælder landsdækkende regler om brugerbetaling for miljøgodkendelser og miljøtilsyn. Reglerne gælder for godkendelsespligtige virksomheder, pelsdyrfarme, landbrug med dyrehold over 3 dyreenheder, samt en lang række produktions- og fremstillingsvirksomheder, autoværksteder og maskinværksteder m.fl. 
Du kan se brugerbetalingsbekendtgørelsen her, samt hvilke virksomheder der er omfattet af den.

Køge Kommune opkræver brugerbetaling hos den enkelte virksomhed for den faktiske tid, som myndigheden bruger til miljøtilsyn m.m. Det omfatter især planlægning, forberedelse, udførelse, afrapportering og opfølgning på tilsyn, samt evt. udtalelse til Grønt Regnskab. Der opkræves også betaling for den tid, der bruges på at behandle en ansøgning om miljøgodkendelse.

Der opkræver ikke brugerbetaling for myndighedens forbrugte transporttid til og fra virksomheden i forbindelse med tilsyn.
Der opkræves heller ikke brugerbetaling for myndighedens vejledning om renere teknologi og andre miljøforbedringer.
Miljøministeriet regulerer og fastsætter årligt taksten for brugerbetaling.

Afregningsåret går fra 1. november-31. oktober og Køge Kommune udsender opkrævninger af brugerbetaling hvert år i slutningen af november måned. Der skal ikke betales moms af brugerbetalingen.

Timepris:
2021: 433,41 kr.* 
2020: 333,22 kr.
2019: 328,62 kr.
2018: 322,49 kr.
2017: 318,04 kr.
2016: 311,80 kr.
2015: 308,70 kr.
2014: 302,95 kr.
2013: 300,25 kr.

*) Stigning i miljøgebyret
Taksten er i 2021 steget til 433,41 kr. pr time, hvilket er en væsentlig stigning ift. tidligere år. Du kan læse mere om brugerbetaling på Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk, samt læse om baggrunden for takststigningen i høringsbrevet for den nyeste brugerbetalingsbekendtgørelse. Opkrævning for det indeværende afregningsår (1. november 2020-31. oktober 2021) bliver som hidtil udsendt i november (2021).

Køge Kommune (tilsynsmyndigheden) kan ikke give dispensation fra bekendtgørelsens bestemmelser, og man kan ikke klage over tilsynsmyndighedens afgørelse om brugerbetaling til anden administrativ myndighed.

Din virksomheds miljøforhold

Visse virksomheder skal miljøgodkendes før etablering eller udvidelse, andre skal foretage en anmeldelse til kommunen. Kontakt altid kommunen inden etablering, udvidelse eller ændring. Udover de fornødne tilladelser, bidrager vi gerne med vejledning om, hvor og hvordan din virksomhed kan etableres og drives, for at tilgodese de miljømæssige forhold og omgivelserne bedst muligt. Når din virksomhed er opstartet, skal den have regelmæssige miljøtilsyn, hvis den er omfattet af brugerbetalings- og miljøtilsynsbekendtgørelserne. Formålet med miljøtilsyn er at forebygge forurening og kontrollere at gældende love, regler og vilkår overholdes.   

Kommunen fører tilsyn med:

  • Miljøgodkendte virksomheder (også kaldet listevirksomheder efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5), hvilket typisk er større produktionsvirksomheder, eller andre virksomheder med væsentlige miljøpåvirkninger. I kommunen er der ca. 55 listevirksomheder.
  • Husdyrbrug med flere end 3 dyreenheder.
  • Virksomheder der er omfattet af den nye maskinværkstedsbekendtgørelse (virksomheder der før var kategoriseret som listepunkt A 205, dvs. maskinværksteder, med et produktionsareal på over 1.000 m2) I kommunen er der ca. 10 større maskinværksteder.
  • Mindre forurenende virksomheder (anmeldepligtige virksomheder, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1). Det er typisk virksomheder med en begrænset miljøpåvirkning, f.eks. mindre maskinfabrikker, offset trykkerier og vognmandsforretninger. I kommunen er der ca. 90 virksomheder i denne kategori.
  • Autoværksteder, som er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen. Der er ca. 110 autoværksteder i kommunen. Vaskehaller er også omfattet af denne kategori, uanset om de er beliggende på f.eks. en benzinstation eller en bilplejeforretning.  
  • Virksomheder omfattet af renseribekendtgørelsen.
  • Virksomheder omfattet af bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg.
  • Øvrige erhvervsvirksomheder og aktiviteter (kaldet § 42-virksomheder i miljøbeskyttelsesloven) er ikke er omfattet af særskilte regler om godkendelses- eller anmeldeordninger. Der er i kommunen registreret ca. 200 virksomheder i denne kategori, som bl.a. omfatter restaurationer, bygge- og anlægsvirksomheder, faste anlæg til energiproduktion og lignende. Det kan også være idrætsanlæg og koncertsteder. Nogle få af disse kræver regelmæssige tilsyn.
  • Svømmebade og benzinstationer er eksempler på virksomheder, der ikke omfattet af tilsynspligt (dvs. lovkrav om miljøtilsyn med en bestemt frekvens), men kommunen kan vælge at udføre tilsyn såfremt det skønnes nødvendigt. Køge Kommune fører regelmæssigt tilsyn med badevandskvaliteten og de hygiejniske forhold i svømmebadene, samt med miljømæssige forhold på benzinstationerne i kommunen.

Selvom disse virksomheder og aktiviteter ikke kræver miljøgodkendelse, og ikke er omfattet af krav om regelmæssige miljøtilsyn, skal de alligevel som hovedregel overholde de samme krav til f.eks. støj og luftforurening som de øvrige virksomheder.

Kontakt
Opdateret af Køge Kommune 31.03.22