Olie og kemikalier

Regler for nedgravede og overjordiske olietanke

Henvendelser om olietanke under 6.000 L skal rettes til Sekretariat og Byggesager på mail: tmf@koege.dk eller på tlf. 56 67 67 67.
Henvendelser om olietanke på 6.000 L eller derover skal rettes til Miljøafdelingen på mail: miljoe@koege.dk eller tlf. 56 67 67 67.

Som ejer er det dit ansvar at din olietank er godkendt og lovlig. I tilfælde af olieudslip fra en ulovlig eller for gammel olietank, risikerer du, at din forsikring ikke vil dække at få fjernet forureningen.

Olie- og kemikalieudslip

Ved akut forurening: Ring til alarmcentralen på tlf. 1-1-2. 

Hvis du opdager spild eller udledning af olie, gylle, kemikalier eller spildevand på jorden, til vandløb, søer eller havet, eller selv er skyld i et miljøuheld, skal du kontakte alarmcentralen på telefonnummer 1-1-2. Derefter er det alarmcentralen, der kontakter politiet, brandvæsenet og kommunen. 

Hvad er akut forurening?

En akut forurening kan være udledning af olie, benzin, kemikalier, gylle og spildevand. Forurening af miljøet kan blandt andet komme fra virksomheder og landbrug, olietanke, utætte slanger og tanke på lastbiler eller væltede tankbiler.
Når du ringer til alarmcentralen skal du anmelde forureningsuheldet og

  • Opgive navn, adresse og telefonnummer
  • Oplyse om uheldsstedet
  • Oplyse om omfanget af forureningen

Selv en kortvarig forurening kan gøre stor skade på miljøet, så du kan være med til at begrænse skaderne i forbindelse med akutte forureninger ved at anmelde forureningen så hurtigt som muligt.

Går der hul på, eller sker der spild fra en olietank, skal du  straks melde det til Køge Kommune, Miljø på tlf. 56 67 67 67.
I tilfælde af olieudslip er du ansvarlig for oprensning af olieforurening. For villatanke er det lovpligtigt, at alle har tegnet en ansvarsforsikring.

Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier, herunder påfyldningspladser

Olie, kemikalier og flydende, farligt affald skal opbevares og håndteres forsvarligt, så der ikke sker forurening af jord, grundvand og overfladevand (søer, vandløb og hav) og så spild ikke ender i kloakken. Olie og kemikalier m.m. kan gøre stor skade på levende organismer i naturen og på de biologiske processer på renseanlægget. Du kan se Køge Kommunes forskrift for olieprodukter og kemikalier (2020) her. Forskriften meddeles og træder i kraft den 1. september 2020 og erstatter den tidligere forskrift fra 2011.

Typisk sker forurening af jord, grundvand, overfladevand og kloak ved:

  • Omhældning og aftapning af olie/kemikalier/flydende, farligt affald
  • Tankning af brændstof, f.eks. olie, benzin og diesel
  • Påkørsel og stød, så emballage beskadiges
  • Tæring af opbevaringsbeholdere
  • Uhensigtsmæssig eller forkert opbevaring

Arealer, hvor der forekommer spild af olie og kemikalier, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak.

Køge Kommune har udarbejdet to pjecer om de to emner i forskriften: En pjece om håndtering og opbevaring af olieprodukter og kemikalier, samt en pjece om indretning og drift af påfyldningspladser.

OBS: Beredskabet og andre myndigheder kan i visse tilfælde stille krav ud over miljøkravene.

Olietanke generelt

Her finder du generelle regler for olietanke.

Anmeld eller afmeld din olietank

På Byg og Miljøportalen kan du anmelde eller afmelde du en olietank. Rettelserne vil blive registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret).

Inden du etablerer en ny olietank skal sende en anmeldelse til Sekretariat og Byggesager via Byg og Miljø portalen (BOM). 

Når du anmelder tanken via Byg og Miljø skal du vedlægge en beskrivelse af anlægget, samt en skitse over anlæggets placering på ejendommen. Skemaet for tanke over 6.000 L hedder 'Anmeldelse af tankanlæg'.

Hvis tanken er under 6.000 L skal anmeldelsen være kommunen i hænde mindst 2 uger før etableringen.
Hvis tanken er over 6.000 L skal anmeldelsen være kommunen i hænde mindst 4 uger før etableringen.

Du skal sende en kopi af tankattesten til Sekretariat og Byggesager umiddelbart efter at tanken er etableret.

Har du en tank, der ikke tidligere er blevet anmeldt til kommunen, skal du straks anmelde din tank til Sekretariat og Byggesager. Du kan se på BBR, hvilke olietanke der er registreret på din ejendom.

Etablering og sløjfning

Erhvervstanke skal etableres og sløjfes efter samme regler som for private. Se generelle regler for etablering og sløjfning.

Forsikring af erhvervsolietanke

Dit tankanlæg er ikke dækket af oliebranchens forsikringsordning og du er som ejer/bruger af en erhvervstank selv ansvarlig for at tanken bliver forsikret i forbindelse med forsikringen af din ejendom/virksomhed. 
På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du bl.a. læse om reglerne for store erhvervsolietanke.

Sikring af tanke

Tanken skal være sikret mod påkørsel i tilfælde, hvor der er risiko for dette.

Overjordiske tanke til spildolie

En overjordisk tank til spildolie skal være placeret på impermeabel bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak. Oplagspladsen skal være under tag, og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud på den tank, der indeholder den største mængde. Tanken skal være sikret mod påkørsel i tilfælde, hvor der er risiko for dette.

Forhold omkring overjordiske og nedgravede tanke på listevirksomheder

Der gælder særlige regler for olietanke på listevirksomheder - dvs. virksomheder som skal have en miljøgodkendelse. Du kan læse mere om de særlige regler for olietanke på listevirksomheder på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Overjordiske olietanke etableret på listevirksomheder før 1. september 2005 er umiddelbart omfattet af Olietankbekendtgørelsens krav, hvis der ikke tidligere er stillet vilkår til tanken i miljøgodkendelsen.

Nedgravede olietanke reguleres direkte efter Olietanksbekendtgørelsen og skal derfor ikke indarbejdes i virksomhedens miljøgodkendelse.