Olietanke over 6.000 L

Regler for nedgravede og overjordiske olietanke

Henvendelser om olietanke under 6.000 L skal rettes til Sekretariat og Byggesager på mail: tmf@koege.dk eller på tlf. 56 67 67 67.
Henvendelser om olietanke på 6.000 L eller derover skal rettes til Miljøafdelingen på mail: miljoe@koege.dk eller tlf. 56 67 67 67.

Som ejer er det dit ansvar at din olietank er godkendt og lovlig. I tilfælde af olieudslip fra en ulovlig eller for gammel olietank, risikerer du, at din forsikring ikke vil dække at få fjernet forureningen.

Store olietanke

Særlige regler for store tanke (6.000 L eller derover)

Herunder finder du særlige regler for store tanke.

I 2010 trådte der nye regler i kraft for store tanke:

 • Etablering af volumenmåler eller timetæller (frist var 1. januar 2010)
 • Nedgravede stålrør uden korrosionsbeskyttelse skal udskiftes (frist var 31. december 2010)
 • Inspektion og tæthedsprøvning (frist var 31. marts 2010)

Etablering og anmeldelse af store olietanke

Der findes ikke mange olietanke, der er større end 6.000 L tilknyttet private ejendomme. Typisk findes de i liebhavervillaer, beboelsesejendomme, større landejendomme, skoler og andre institutioner. Du skal være opmærksom på, at de store tankanlæg ikke er dækket af oliebranchens forsikringsordning og at du som ejer af en stor olietank selv er ansvarlig for, at tanken bliver forsikret i forbindelse med forsikringen af din ejendom.

Miljøstyrelsens hjemmeside kan du bl.a. læse om reglerne for store olietanke.  

4 uger inden du etablerer en ny olietank skal du anmelde tanken til Køge Kommune via Byg og Miljø portalen (BOM). I anmeldelsen skal du beskrive anlægget, samt vedlægge en skitse over anlæggets placering på ejendommen. Køge Kommune skal desuden have fremsendt en kopi af tankattest efter installering. Når anmeldelsen er modtaget, registreres tanken i BBR.

Har du en tank, der ikke tidligere er blevet anmeldt til kommunen, skal du straks anmelde din tank på Byg og Miljø.

Krav til etablering

Både nedgravede og overjordiske olietanke skal placeres mindst 25 m fra drikkevandsboringer og 50 m fra almene vandforsyningsbrønde eller –boringer. Der må der ikke nedgraves olietanke inden for beskyttelsesområderne for grundvandsindvinding. 

Det er vigtigt, at du anmelder olietanken i god tid (4 uger), så kommunen kan tjekke om afstandsreglerne er overholdt.

Du kan finde afstandskrav til bygninger og skel m.v. i Olietankbekendtgørelsen.

Folketingets energiaftale fra 2012 rummer skærpede regler for installation af oliefyr:

 • Fra 2013 må der ikke installeres oliefyr i nye huse, medmindre der ikke er egnede alternativer til rådighed. 
 • Fra 2016 må der ikke installeres oliefyr i eksisterende huse i områder med fjernvarme eller naturgas som alternativ.

Læs aftalen fra 2012.

Etablering af volumenmåler eller timetæller

Tankene skal have installeret en volumenmåler eller timetæller senest den 1. januar 2010, som skal anvendes i beholdningsregnskabet. Oplysninger om beholdningsregnskab finder du i afsnittet Egenkontrol og beholdningskontrol.

Nedgravede stålrør uden korrosionsbeskyttelse skal udskiftes

Nedgravede væskeførende stålrør, som ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal udskiftes med typegodkendte rør senest 30 år efter installation. 

Sløjfning og afmelding af store olietanke

Der er ikke faste sløjfningsterminer for olietanke over 6.000 L. Tanken skal i stedet løbende efterses og vedligeholdes (se nedenstående afsnit om Egenkontrol og beholdningskontrol). Når tanken ikke længere kan renoveres og dermed ikke er funktionsdygtig, eller når tanken af andre årsager tages varigt ud af brug, gælder bl.a. følgende regler:

 • Du skal tømme tanken så meget som muligt inden sløjfning. De sidste liter olie er opblandet med slam og vand, og skal bortskaffes som farligt affald. Affaldet kan ikke genbruges i andre dieselmotorer. 
 • Tanken skal tømmes og restindhold af olie/slam/vand i tank og rør fjernes.
 • Tanken skal bundsuges og spules af et slamsugerfirma.
 • Restindholdet fra tanken er farligt affald og skal afleveres i lukkede beholdere på Argo's genbrugspladser, eller hos en anden godkendt modtager.

Hvis tanken afblændes og lades ligge i jorden:

 • Påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted. 
 • Vi anbefaler, at du får anlægget afmonteret af autoriseret VVS-mester. 
 • Vi anbefaler, at tankes fyldes med sand, hvis tanken er nedgravet i indkørsler eller på parkeringsarealer, da nedgravede tanke, som ikke fjernes, kan styrte sammen eller komme op til overfladen efter nogle år. 

Hvis tanken opgraves:

 • Kontakt Køge Kommunes Jordkontor på tlf. 56 67 69 27 senest 14 dage før opgravningen, så vi har mulighed for at inspicere tank og hul.
 • Tanken skal opgraves og rør, påfyldningsstuds og udluftningsrør fjernes.
 • Tank og rør skal bortskaffes hos skrothandler eller på Argo's genbrugspladser. 
 • Når tanken er fjernet, skal du anmelde sløjfningen til Køge Kommune via Byg og Miljø portalen. Tanken afmeldes samtidig fra BBR

Særlige opmærksomhedspunkter ved sløjfning 

Din olietankforsikring dækker kun få måneder efter tanken tages ud af brug (individuelt).

Hvis der efterfølgende konstateres en olieforurening på din grund, skal du selv bekoste oprydning og genopretning af jorden på din ejendom. Når du sløjfer din olietank bør du derfor få undersøgt jorden omkring din olietank, så forsikringen bekoster oprydningen af en eventuel forurening. Kontakt Køge Kommunes Jordkontor på tlf. 56 67 69 27.

Egenkontrol og beholdningskontrol

Der er ikke fastsat sløjfningsterminer for olietanke på 6.000 L eller derover. Olietankbekendtgørelsen kræver til gengæld, at ejer og bruger af et anlæg på 6.000 L eller derover løbende skal kontrollere, at anlægget er tæt. Tankene skal i stedet følge reglerne med hensyn til inspektion og tæthedsprøvning. Ud fra inspektionsrapporten fastsættes fristen for næste tæthedsprøvning og/eller inspektion (typisk 5 til 10 år efter sidste inspektion, afhængig af tanktype). Hvis tanken er i dårlig stand og ikke kan renoveres, kræves tanken sløjfet.  

Dobbeltvæggede tanke skal kontrolleres ved overvågning af trykket imellem de dobbelte vægge. Overvågningen kan ske ved enten manuel aflæsning af manometer eller lignende hver uge, eller ved automatisk overvågning.

Enkeltvæggede tanke kontrolleres ved beholdningskontrol. 

Du kan læse mere om beholdningskontrollen af erhvervstanke på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Udførelse af inspektion og tæthedsprøvning

Enkeltvæggede olietanke skulle senest 1. april 2011 (fristforlængelse) tæthedsprøves og inspiceres af en sagkyndig, medmindre tanken allerede var underkastet tæthedsprøvning og inspektion i et regelmæssigt kontrolprogram. 

Tankens rørsystemer skal også tæthedsprøves. Udførelse og dokumentation af inspektion og tæthedsprøvning af tank og rørsystemer skal overholde samtlige krav i Olietankbekendtgørelsens bilag 9.

Hvis tanken i forbindelse med inspektion og tæthedsprøvning renoveres (f.eks. ny korrosionsbeskyttelse eller udbedring af eksisterende) skal inspektionsfirmaet indsende tankattest, samt tillæg til tankattesten, til Køge Kommunes Miljøafdeling på miljoe@koege.dk. 

BEMÆRK! Inspektionsfirmaet som foretager renoveringen, skal være godkendt af PUFO (Prøveudvalget for olietanke).

Hvis tanken er indvendigt korrosionsbeskyttet skal den herefter tæthedsprøves og inspiceres mindst hvert 10. år, mens tanke, som ikke er beskyttede, skal tæthedsprøves og inspiceres mindst hvert 5. år. 

Undtagelser for inspektion og tæthedsprøvning

Hvis tanken har elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, er der kun krav om inspektion og ingen krav om tæthedsprøvning. 

Hvis tanken er dobbeltvægget og har elektronisk overvågningssystem, er der hverken krav om tæthedsprøvning eller inspektion. Der er ikke krav om tæthedsprøvning af dobbeltvæggede rørsystemer tilsluttet et overvågningssystem.

Dokumentation for inspektion og tæthedsprøvning

Dokumentation for inspektion og tæthedsprøvning skal indsendes til Miljøafdelingen på miljoe@koege.dk senest 30 dage efter udførelsen. Olietankbekendtgørelsen bestemmer, at kun ”sagkyndige” kan udføre inspektion og tæthedsprøvning af tanke. En sagkyndig er en person, som dels er tilknyttet en virksomhed, som udfører det aktuelle arbejde, og dels på grund af erfaring eller uddannelse er kvalificeret til det. Din olieleverandør kan anbefale et godkendt firma, da der er meget få der er kvalificerede i Danmark.

Forsikring af store olietanke

Går der hul på din olietank eller sker der spild med olie, skal du straks melde det til Køge Kommunes Miljøafdeling på tlf. 56 67 67 67. De store tankanlæg er ikke dækket af oliebranchens forsikringsordning, og du er som ejer af en stor olietank selv ansvarlig for, at tanken bliver forsikret i forbindelse med forsikringen af din ejendom.