Regnvand

Regnvandsriste er kun til regnvand

Hvis din virksomhed ligger i et separatkloakeret område, så er der to ledningssystemer. Det ene er spildevandssystemet, der leder procesvand og spildevand fra din virksomhed til renseanlægget. Det andet er regnvandssystemet, der leder regnvand fra tage, veje, pladser og andre befæstede arealer til det nærmeste vandløb.
 
I separat kloakerede områder, er det vigtigt at undgå, at kemikalier, olie og sæbe ender i regnvandsristene.


Tjek om din virksomhed ligger i et separat kloakeret område. 

Mange virksomheder er ikke opmærksomme på, at de aktiviteter som foregår på udendørsarealerne kan være et stort problem for vores vandmiljø. Det kunne f.eks. være:

- Afvaskning af biler og større materiel
- Forkert håndtering og opbevaring af olie og kemikalier
- Tømning af gulvvaskemaskiner
- Vask af pensler og murergrej
- Opbevaring af dagrenovation udenfor skraldespandene

 Sådan kan din virksomhed hjælpe miljøet:

- Virksomheden indrettes, så der kun kommer regnvand i regnvandsristene
- Procesvand og vand fra rengøring kommes aldrig i regnvandsristene
- Kemikalier, tom emballage, malingrester og olie mærkes og afleveres til godkendt modtagestation


Er du i tvivl, så kontakt Køge Kommunes Miljøafdeling og hør, hvordan du bedst håndterer dit spildevand eller regnvand.
Husk, at håndtering og oplagring af olie og kemikalier skal ske forsvarligt uden risiko for spild til jord og grundvand. Vær opmærksom på om der er regnvandsriste i nærheden af placeringen, da evt. spild ved omhældning kan risikere at komme i regnvandskloakken. 
Køge Kommunes forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier ses.


Kontakt Spildevand
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 15.01.21